Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 10/10/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure concurrentielle avec négociation
Type de document : Modification d'un marché /d'une concession en cours
TCHČQUE, RÉPUBLIQUE
appel-offre

Tchéquie-Prague:Services de péage autoroutier

2023/S 195-609832  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 10/10/2023 S195 Tchéquie-Prague: Services de péage autoroutier 2023/S 195-609832 Avis de modification Modification d'un contrat/d'une concession en cours
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: ?editelství silnic a dálnic ?R Numéro national d'identification: 65993390 Adresse postale: Na Pankráci 546/56 Ville: Praha Code NUTS: CZ0 ?esko Code postal: 14000 Pays: Tchéquie Point(s) de contact: JUDr. Lubomír Na? Courriel: lubomir.nad@rsd.cz Téléphone: +420 954901111 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.rsd.cz/wps/portal/ Adresse du profil d'acheteur: https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=RSD
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Systém elektronického mýtného
II.1.2) Code CPV principal 63712210 Services de péage autoroutier
II.1.3) Type de marché Services
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: CZ0 ?esko Lieu principal d'exécution:
Místem pln?ní ve?ejné zakázky je území ?eské republiky.
II.2.4) Description du contrat au moment de la conclusion du contrat:
P?edm?tem ve?ejné zakázky je poskytnutí komplexních sluzeb "Systému elektronického mýtného".
II.2.7) Durée du marché, accord-cadre, systčme d'acquisition dynamique ou concession Durée en mois: 143
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
 
 
Section IV: Procédure
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Avis d'attribution de marché relatif au présent marché Numéro de l'avis au JO série S: 2018/S 204-465882
 
 
Section V: Attribution du marché/de la concession
Marché nş: 001 Intitulé:
Systém elektronického mýtného
V.2) Attribution du marché/de la concession
V.2.1) Date de la conclusion du marché/de la décision d'attribution de la concession:
20/09/2018
V.2.2) Informations sur les offres
Le marché/la concession a été attribué(e) ŕ un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: CzechToll s.r.o.
Numéro national d'identification: 06315160 Adresse postale: Argentinská 1610/4 Ville: Praha Code NUTS: CZ0 ?esko Code postal: 17000 Pays: Tchéquie Adresse internet: http://czechtoll.cz
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: SkyToll a.s.
Numéro national d'identification: 44500734 Adresse postale: Lama?ská cesta 3/B Ville: Bratislava Code NUTS: SK010 Bratislavský kraj Code postal: 84104 Pays: Slovaquie Adresse internet: https://www.skytoll.com/
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (au moment de la conclusion du contrat;hors TVA) Valeur totale du marché: 10 748 901 962.86 CZK
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Ú?ad pro ochranu hospodá?ské sout?ze Adresse postale: t?. Kpt. Jarose 7 Ville: Brno Code postal: 604 55 Pays: Tchéquie Courriel: posta@uohs.cz Téléphone: +420 542167111 Fax: +420 542167112 Adresse internet: https://www.uohs.cz/
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doru?it do 15 dn? ode dne, kdy se st?zovatel dozv?d?l o domn?lém porusení zákona Zadavatelem, nejpozd?ji vsak do uzav?ení smlouvy nebo do chvíle, kdy se sout?z o návrh povazuje po výb?ru návrhu za ukon?enou. Námitky proti úkon?m oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uve?ejnit ?i odeslat st?zovateli, musí být doru?eny Zadavateli do 15 dn? od jejich uve?ejn?ní ?i doru?ení st?zovateli. Pokud je v zadávacím ?ízení stanovena lh?ta pro podání zádostí o ú?ast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?ení této lh?ty. Pokud je v zadávacím ?ízení stanovena lh?ta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?ení této lh?ty, v p?ípad? jednacího ?ízení s uve?ejn?ním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?ení lh?ty pro podání p?edb?zných nabídek. Námitky proti dobrovolnému oznámení o zám?ru uzav?ít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doru?eny Zadavateli do 30 dn? od uve?ejn?ní tohoto oznámení. Zadavatel je povinen námitky vy?ídit do 15 dn?. Návrh je nutné doru?it ÚOHS i Zadavateli do 10 dn? ode dne, v n?mz st?zovatel obdrzel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dn? od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl. Po uzav?ení smlouvy na ve?ejnou zakázku ?i rámcové dohody lze podat pouze návrh na ulození zákazu pln?ní smlouvy, a to i bez p?edchozího podání námitek. Návrh na ulození zákazu pln?ní smlouvy doru?í navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 m?síce ode dne, kdy Zadavatel uve?ejnil oznámení o uzav?ení smlouvy zp?sobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením d?vodu pro zadání ve?ejné zakázky bez uve?ejn?ní oznámení o zahájení zadávacího ?ízení, p?edb?zného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednoduseném podlimitním ?ízení, nejpozd?ji vsak do 6 m?síc? od uzav?ení této smlouvy. Návrh na ulození zákazu pln?ní smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doru?í navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 m?síce ode dne, kdy Zadavatel uve?ejnil oznámení o uzav?ení smlouvy na základ? rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzav?ení smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozd?ji vsak do 6 m?síc? od uzav?ení této smlouvy. Ve lh?t? pro doru?ení návrhu je navrhovatel povinen slozit na ú?et ÚOHS kauci ve výsi 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu pln?ní ve?ejné zakázky nebo za dobu prvních ?ty? let pln?ní v p?ípad? smluv na dobu neur?itou, nejmén? vsak ve výsi 50 000 K?, nejvýse ve výsi 10 000 000 K?. V p?ípad?, ze navrhovatel nem?ze stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen slozit kauci ve výsi 100 000 K?. V p?ípad? návrhu na ulození zákazu pln?ní smlouvy je navrhovatel povinen slozit kauci ve výsi 200 000 K?. Jde-li o ?ízení o p?ezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lh?t? pro doru?ení návrhu slozit na ú?et ÚOHS kauci ve výsi 1 % z p?edpokládané hodnoty koncese uve?ejn?né ve V?stníku ve?ejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejmén? vsak ve výsi 50 000 K?, nejvýse ve výsi 10 000 000 K?. V p?ípad?, ze Zadavatel neuve?ejní ve V?stníku ve?ejných zakázek nebo na profilu Zadavatele p?edpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen slozit kauci ve výsi 100 000 K?. V p?ípad? návrhu na ulození zákazu pln?ní koncesní smlouvy je navrhovatel povinen slozit kauci ve výsi 200 000 K?.
VI.4.4) Service auprčs duquel des renseignements peuvent ętre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Ú?ad pro ochranu hospodá?ské sout?ze Adresse postale: t?. Kpt. Jarose 7 Ville: Brno Code postal: 604 55 Pays: Tchéquie Courriel: posta@uohs.cz Téléphone: +420 542167111 Fax: +420 542167112 Adresse internet: https://www.uohs.cz/
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
05/10/2023
 
 
Section VII: Modifications du contrat/de la concession
VII.1) Description du contrat aprčs les modifications
VII.1.1) Code CPV principal 63712210 Services de péage autoroutier
VII.1.2) Code(s) CPV additionnel(s) 79941000 Services de péage 66172000 Services de traitement des transactions financičres et services de chambre de compensation 31710000 Équipement électronique 34927000 Équipement de péage 64226000 Services de télématique
VII.1.3) Lieu d'exécution Code NUTS: CZ0 ?esko Lieu principal d'exécution:
Místem pln?ní ve?ejné zakázky je území ?eské republiky.
VII.1.4) Description des prestations:
P?edm?tem ve?ejné zakázky je poskytnutí komplexních sluzeb "Systému elektronického mýtného".
VII.1.5) Durée du marché, accord-cadre, systčme d'acquisition dynamique ou concession Durée en mois: 143
VII.1.6) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot/de la concession: 69 704 860.70 CZK
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: CzechToll s.r.o.
Numéro national d'identification: 06315160 Adresse postale: Argentinská 1610/4 Ville: Praha Code NUTS: CZ010 Hlavní m?sto Praha Code postal: 17000 Pays: Tchéquie Adresse internet: https://www.czechtoll.cz/
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: SkyToll a.s.
Numéro national d'identification: 44500734 Adresse postale: Lama?ská cesta 3/B Ville: Bratislava Code NUTS: SK010 Bratislavský kraj Code postal: 84104 Pays: Slovaquie Adresse internet: https://www.skytoll.com/
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
VII.2) Informations sur les modifications
VII.2.1) Description des modifications Nature et étendue des modifications (avec indication des éventuels changements préalablement apportés au contrat):
Zm?ny se týkají implementace pozadavk? zadavatele a realizace plánu projektu zavedení bezpe?nostních opat?ení a jejich následného provozování dodavatelem jako provozovatelem významného informa?ního systému Systému elektronického mýtného ("SEM") ve smyslu § 2 písm. g) zákona ?. 181/2014, o kybernetické bezpe?nosti, ve zn?ní pozd?jsích p?edpis? ("ZoKB").
VII.2.2) Raisons de la modification Besoin de travaux, services ou fournitures supplémentaires du titulaire/concessionnaire initial [article 43, paragraphe 1, point b), de la directive 2014/23/UE; article 72, paragraphe 1, point b), de la directive 2014/24/UE; article 89, paragraphe 1, point b), de la directive 2014/25/UE] Description des raisons économiques ou techniques et des inconvénients ou de l'augmentation des coűts empęchant un changement de titulaire:
Realizace plánu projektu zavedení bezpe?nostních opat?ení a jejich následného provozování je nezbytná pro pln?ní povinností zadavatele a dodavatele podle ZoKB. Zm?na dodavatele pro realizaci plánu projektu není z povahy v?ci mozná, kdyz poskytovatelem komplexních sluzeb provozu SEM jako významného informa?ního systému je práv? a jen Dodavatel. Pln?ní role provozovatele významného informa?ního systému SEM nebylo sou?ástí technického ?esení dodavatele, ani p?vodního závazku ze Smlouvy. Zme?na dodavatele by zadavateli zpu?sobila znac?ne? obti?z?e zejme?na v souvislosti se sni?z?eni?m rozsahu odpove?dnosti dodavatele za funkc?nost SEM a za?roven? by nutne? vedla ke zvy?s?eni? na?kladu? na implementaci p?edm?tných funkcionalit SEM.
VII.2.3) Augmentation de prix Valeur totale actualisée du marché avant les modifications (prenant en compte les éventuelles modifications contractuelles et adaptations de prix antérieures et, dans le cas de la directive 2014/23/UE, l'inflation moyenne dans l'État membre concerné) Valeur hors TVA: 11 077 325 277.43 CZK Montant total du marché aprčs les modifications Valeur hors TVA: 11 147 030 138.13 CZK Systém elektronického mýtného 10/10/2023 CZE National
 
 
C L A S S E    C P V
31710000 - Équipement électronique 
34927000 - Équipement de péage 
63712210 - Services de péage autoroutier 
64226000 - Services de télématique 
66172000 - Services de traitement des transactions financičres et services de chambre de compensation 
79941000 - Services de péage