Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 31/07/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure restreinte
Type de document : Avis d'attribution
TCHČQUE, RÉPUBLIQUE
appel-offre

Tchéquie-Prague: Services de publicité et de marketing

2020/S 147-361663  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 31/07/2020 S147 Tchéquie-Prague: Services de publicité et de marketing 2020/S 147-361663 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Ministervo pro místní rozvoj ?R Numéro national d'identification: 66002222 Adresse postale: Starom?stské nám?stí 6 Ville: Praha Code NUTS: CZ0 ?ESKÁ REPUBLIKA Code postal: 110 15 Pays: Tchéquie Point(s) de contact: Ing. Martina Dvo?áková Courriel: martina.dvorakova@mmr.cz Téléphone: +420 2248611834 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://mmr.cz/ Adresse du profil d'acheteur: https://nen.nipez.cz/profil/mmr http://mmr.cz/ https://nen.nipez.cz/profil/mmr
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Minist 31/07/2020 S147 Tchéquie-Prague: Services de publicité et de marketing 2020/S 147-361663 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Ministervo pro místní rozvoj ?R Numéro national d'identification: 66002222 Adresse postale: Starom?stské nám?stí 6 Ville: Praha Code NUTS: CZ0 ?ESKÁ REPUBLIKA Code postal: 110 15 Pays: Tchéquie Point(s) de contact: Ing. Martina Dvo?áková Courriel: martina.dvorakova@mmr.cz Téléphone: +420 2248611834 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://mmr.cz/ Adresse du profil d'acheteur: https://nen.nipez.cz/profil/mmr http://mmr.cz/ https://nen.nipez.cz/profil/mmr
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Ministčre ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris leurs subdivisions régionales ou locales
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Dynamický nakupní systém na "Marketingové sluzby pro IROP a navazujícího programu"
II.1.2) Code CPV principal 79340000 Services de publicité et de marketing
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
P?edm?tem pln?ní je zajist?ní marketingových sluzeb. Podrobn?jsí popis je dostupný v zadávací dokumentaci. P?edm?t pln?ní bude realizován dle pozadavk Zadavatele specifikovaných v jednotlivých výzvách k podání nabídky na ve?ejné zakázky zadávané v rámci zavedeného DNS na elektronickém profilu Zadavatele (NEN).
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 23 000 000.00 CZK
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Kategorie A - Kreativa
Lot nş: Kategorie A
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 79340000 Services de publicité et de marketing 79341400 Services de campagne publicitaire 79341000 Services de publicité 92211000 Services de production radiophonique 92221000 Services de production télévisuelle
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: CZ0 ?ESKÁ REPUBLIKA Lieu principal d'exécution:
Celá ?eská republika (p?evázn hl. m. Praha)
II.2.4) Description des prestations:
Tvorba spot?, banner a dalsích propaga?ních materiál slouzící k propagaci IROPu, ur?ených pro standardní i nestandardní reklamní nosi?e, nap?. nestandardní forma propagace - nap?. branding uvnit i vn vlak apod. - Tvorba informa?ních vizuál pro mediální i tist?nou inzerci, vse s cílem zvýsit pov?domí o IROPu.
II.2.5) Critčres d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
Technická pomoc Integrovaný regionální opera?ní program "IROP"
II.2.14) Informations complémentaires Cílem zadávacího ?ízení bylo zavedení DNS, a to na dobu neur?itou. Hodnotící kritéria v oddíle II.2.5 jsou ozna?eny orienta?n?, nebo p?i zavedení dynamického nákupního systému nejsou hodnotící kritéria Stanovena. Hodnotící kritéria budou uvedena ve výzv p?i zadávání ve?ejných zakázek v rámci jiz zavedeného dynamického nákupního Systému.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Kategorie B - AUDIO-VIDEO
Lot nş: Kategorie B
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 92110000 Services de production de films cinématographique et de vidéos et services connexes 92111200 Production de films et de vidéos publicitaires, de propagande et d'information 92112000 Services liés ŕ la production de films cinématographiques ou de vidéos 79341000 Services de publicité
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: CZ0 ?ESKÁ REPUBLIKA Lieu principal d'exécution:
Celá Ceská republika (p?evázn hl. m. Praha)
II.2.4) Description des prestations:
Zahrnuje tvorbu jiného propaga?ního audio-vizuálního obsahu (nad rámec komplexní mediální kampan dle výse uvedené Kategorie A - nap?. videoreportáze o projektech, image video, on-line po?ad, stream., apod.)
II.2.5) Critčres d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
Technická pomoc Integrovaný regionální opera?ní program "IROP"
II.2.14) Informations complémentaires Cílem zadávacího ?ízení bylo zavedení DNS, a to na dobu neur?itou. Hodnotící kritéria v oddíle II.2.5 jsou ozna?eny orienta?n?, nebo p?i zavedení dynamického nákupního systému nejsou hodnotící kritéria Stanovena. Hodnotící kritéria budou uvedena ve výzv p?i zadávání ve?ejných zakázek v rámci jiz zavedeného dynamického nákupního Systému.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Kategorie C - Sociální sít
Lot nş: Kategorie C
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 79340000 Services de publicité et de marketing 79341400 Services de campagne publicitaire 79341000 Services de publicité
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: CZ0 ?ESKÁ REPUBLIKA Lieu principal d'exécution:
Celá ?eská republika (p?evázn hl. m. Praha)
II.2.4) Description des prestations:
Facebook, Instagram, YouTube, Twitter a event. dalsí vzniklé
II.2.5) Critčres d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
Technická pomoc Integrovaný regionální opera?ní program "IROP"
II.2.14) Informations complémentaires Cílem zadávacího ?ízení bylo zavedení DNS, a to na dobu neur?itou. Hodnotící kritéria v oddíle II.2.5 jsou ozna?eny orienta?n?, nebo p?i zavedení dynamického nákupního systému nejsou hodnotící kritéria Stanovena. Hodnotící kritéria budou uvedena ve výzv p?i zadávání ve?ejných zakázek v rámci jiz zavedeného dynamického nákupního Systému.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure restreinte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systčme d'acquisition dynamique
IV.1.6) Enchčre électronique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative ŕ la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 004-004893
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systčme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel ŕ la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nş: Kategorie C Intitulé:
Kategorie C - sociální sít
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
20/05/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué ŕ un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Foxo s.r.o.
Numéro national d'identification: 27921565 Adresse postale: Bubenská 704/51 Ville: Praha 7 Code NUTS: CZ0 ?ESKÁ REPUBLIKA Code postal: 170 00 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 1 080 000.00 CZK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Ú?ad pro ochranu hospodá?ské sout?ze Adresse postale: t?. Kpt. Jarose 7 Ville: Brno Code postal: 604 55 Pays: Tchéquie Courriel: posta@uohs.cz Téléphone: +420 542167111 Fax: +420 542167112 Adresse internet: https://www.uohs.cz/ https://www.uohs.cz/
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doru?it do 15 dn ode dne, kdy se st?zovatel dozv?d?l o domn?lém porusení zákona Zadavatelem, nejpozd?ji vsak do uzav?ení smlouvy nebo do chvíle, kdy se sout?z o návrh povazuje po výb?ru návrhu za ukon?enou. Námitky proti úkon?m oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uve?ejnit ?i odeslat st?zovateli, musí být doru?eny Zadavateli do 15 dn od jejich uve?ejn?ní ?i doru?ení st?zovateli. Pokud je v zadávacím ?ízení stanovena lh?ta pro podání zádostí o ú?ast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?ení této lh?ty. Pokud je v zadávacím ?ízení stanovena lh?ta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?ení této lh?ty, v p?ípad jednacího ?ízení s uve?ejn?ním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?ení lh?ty pro podání p?edb?zných nabídek. Námitky proti dobrovolnému oznámení o zám?ru uzav?ít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doru?eny Zadavateli do 30 dn od uve?ejn?ní tohoto oznámení. Zadavatel je povinen námitky vy?ídit do 15 dn?. Návrh je nutné doru?it ÚOHS i Zadavateli do 10 dn ode dne, v n?mz st?zovatel obdrzel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dn od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl. Po uzav?ení smlouvy na ve?ejnou zakázku ?i rámcové dohody lze podat pouze návrh na ulození zákazu pln?ní smlouvy, a to i bez p?edchozího podání námitek. Návrh na ulození zákazu pln?ní smlouvy doru?í navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 m?síce ode dne, kdy Zadavatel uve?ejnil oznámení o uzav?ení smlouvy zp?sobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením d?vodu pro zadání ve?ejné zakázky bez uve?ejn?ní oznámení o zahájení zadávacího ?ízení, p?edb?zného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednoduseném podlimitním ?ízení, nejpozd?ji vsak do 6 m?síc od uzav?ení této smlouvy. Návrh na ulození zákazu pln?ní smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doru?í navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 m?síce ode dne, kdy Zadavatel uve?ejnil oznámení o uzav?ení smlouvy na základ rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzav?ení smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozd?ji vsak do 6 m?síc od uzav?ení této smlouvy. Ve lh?t pro doru?ení návrhu je navrhovatel povinen slozit na ú?et ÚOHS kauci ve výsi 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu pln?ní ve?ejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let pln?ní v p?ípad smluv na dobu neur?itou, nejmén vsak ve výsi 50 000 CZK, nejvýse ve výsi 10 000 000 CZK. V p?ípad?, ze navrhovatel nem?ze stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen slozit kauci ve výsi 100 000 CZK. V p?ípad návrhu na ulození zákazu pln?ní smlouvy je navrhovatel povinen slozit kauci ve výsi 200 000 CZK. Jde-li o ?ízení o p?ezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lh?t pro doru?ení návrhu slozit na ú?et ÚOHS kauci ve výsi 1 % z p?edpokládané hodnoty koncese uve?ejn?né ve V?stníku ve?ejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejmén vsak ve výsi 50 000 CZK, nejvýse ve výsi 10 000 000 CZK. V p?ípad?, ze Zadavatel neuve?ejní ve V?stníku ve?ejných zakázek nebo na profilu Zadavatele p?edpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen slozit kauci ve výsi 100 000 CZK. V p?ípad návrhu na ulození zákazu pln?ní koncesní smlouvy je navrhovatel povinen slozit kauci ve výsi 200 000 CZK.
VI.4.4) Service auprčs duquel des renseignements peuvent ętre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Ú?ad pro ochranu hospodá?ské sout?ze Adresse postale: t?. Kpt. Jarose 7 Ville: Brno Code postal: 604 55 Pays: Tchéquie Courriel: posta@uohs.cz Téléphone: +420 542167111 Fax: +420 542167112 Adresse internet: https://www.uohs.cz/ https://www.uohs.cz/
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
27/07/2020
 
 
C L A S S E    C P V
79340000 - Services de publicité et de marketing 
79341000 - Services de publicité 
79341400 - Services de campagne publicitaire 
92110000 - Services de production de films cinématographique et de vidéos et services connexes 
92111200 - Production de films et de vidéos publicitaires, de propagande et d'information 
92112000 - Services liés ŕ la production de films cinématographiques ou de vidéos 
92211000 - Services de production radiophonique 
92221000 - Services de production télévisuelle