Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 16/09/2020
Date de péremption : 20/10/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
TCHÈQUE, RÉPUBLIQUE
appel-offre

Tchéquie-Prague: Services de réparation et d'entretien de matériel roulant

2020/S 180-435615  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 16/09/2020 S180 Tchéquie-Prague: Services de réparation et d'entretien de matériel roulant 2020/S 180-435615 Avis de marché - secteurs spéciaux Services
 
 
Section I: Entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: ?eské dráhy, a.s.
Numéro national d'identification: 70994226 Adresse postale: Náb?ezí L. Svobody 1222/12 Ville: Praha 1 Code NUTS: CZ0 ?ESKÁ REPUBLIKA Code postal: 110 15 Pays: Tchéquie Point(s) de contact: Karel Hnátek Courriel: Hnatek@gr.cd.cz Téléphone: +420 702247133 Fax: +420 972233739 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.cd.cz Adresse du profil d'acheteur: https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=CD http://www.cd.cz https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=CD
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en acc 16/09/2020 S180 Tchéquie-Prague: Services de réparation et d'entretien de matériel roulant 2020/S 180-435615 Avis de marché - secteurs spéciaux Services
 
 
Section I: Entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: ?eské dráhy, a.s.
Numéro national d'identification: 70994226 Adresse postale: Náb?ezí L. Svobody 1222/12 Ville: Praha 1 Code NUTS: CZ0 ?ESKÁ REPUBLIKA Code postal: 110 15 Pays: Tchéquie Point(s) de contact: Karel Hnátek Courriel: Hnatek@gr.cd.cz Téléphone: +420 702247133 Fax: +420 972233739 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.cd.cz Adresse du profil d'acheteur: https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=CD http://www.cd.cz https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=CD
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=CD Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://www.tenderarena.cz/profily/CD
I.6) Activité principale Services de chemin de fer
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Rámcová dohoda na periodické obnovy elektrických jednotek ?ady 471
II.1.2) Code CPV principal 50222000 Services de réparation et d'entretien de matériel roulant
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Uzav?ením rámcové dohody o dílo s vybraným dodavatelem na základ zadávacího ?ízení dle ZZVZ bude zajist?no provedení periodických obnov p?edm?tných elektrických jednotek ?ady 471 a to v zájmu zabezpe?ení plynulosti osobní dopravy. Na základ rámcové dohody vzeslé ze zadávacího ?ízení lze garantovat realizaci 42 ks obnov v rozsahu R1, 5 ks obnov v rozsahu R2 a 10 ks obnov v rozsahu R3 dle provozních pot?eb ?D, a.s.
II.1.5) Valeur totale estimée Valeur hors TVA: 722 000 000.00 CZK
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: CZ0 ?ESKÁ REPUBLIKA
II.2.4) Description des prestations:
Provedení periodických obnov elektrických jednotek ?ady 471 v rozsahu R1, R2 a R3 dle provozních pot?eb ?D, a.s.
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimée Valeur hors TVA: 722 000 000.00 CZK
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 60 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Zadavatel si v souladu s § 170 ZZVZ vyhrazuje právo zrusit zadávací ?ízení, a to az do okamziku podpisu smlouvy s vybraným dodavatelem.
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Spln?ní profesní zp?sobilosti dle § 77 odst. 1 ZZVZ prokáze dodavatel, který p?edlozí výpis z obchodního rejst?íku, pokud je v n?m zapsán, ?i výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán.
III.1.2) Capacité économique et financière
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Liste et description succincte des critères de sélection:
Dodavatel p?edlozí seznam významných sluzeb poskytnutých dodavatelem v posledních 3 letech p?ed zahájením zadávacího ?ízení s uvedením jejich ceny, doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele. Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
Dodavatel spl?uje tento kvalifika?ní p?edpoklad, pokud v posledních 3 letech realizoval sluzby obdobného charakteru, ve výsi nejmén 20 000 000 CZK bez DPH. Sluzbou obdobného charakteru se rozumí opravy a modernizace hnacích zelezni?ních kolejových vozidel.
III.1.4) Règles et critères objectifs de participation
III.1.5) Informations sur les marchés réservés
III.1.6) Cautionnement et garanties exigés:
III.1.7) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent:
Obchodní, platební a sank?ní podmínky jsou obsazeny v závazném vzoru rámcové dohody, který tvo?í p?ílohu ?. 1 zadávací dokumentace a ú?astník je povinen je dodrzet v rámci své nabídky.
III.1.8) Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
III.2) Conditions liées au marché
III.2.1) Information relative à la profession
III.2.2) Conditions particulières d'exécution:
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.4) Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation ou le dialogue
IV.1.6) Enchère électronique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 20/10/2020 Heure locale: 10:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
tchèque
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres Date: 20/10/2020 Heure locale: 10:00 Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture:
Otevírání nabídek je z d?vodu umozn?ní p?íjmu nabídek pouze v elektronické podob neve?ejné. Otevírání nabídek prob?hne v souladu s § 109 zákona.
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2) Informations sur les échanges électroniques
VI.3) Informations complémentaires:
Nabídky musejí být ú?astníky podány ve lh?t stanovené zadavatelem v souladu s § 107 odst. 1 ZZVZ pouze v elektronické podob?. V souladu s § 96 odst. 1 ZZVZ uve?ej?uje zadavatel zadávací dokumentaci na profilu zadavatele, a to ode dne uve?ejn?ní oznámení o zahájení zadávacího ?ízení ve V?stníku ve?ejných zakázek nejmén do konce lh?ty pro podání nabídek. Zadávací dokumentace je na profilu zadavatele (odkaz na profil zadavatele: https://www.tenderarena.cz/profily/CD) uve?ejn?na v plném rozsahu, z tohoto d?vodu zadavatel neposkytuje zádnou ?ást zadávací dokumentace postupem podle § 96 odst. 2 ZZVZ. Zadavatel si vyhrazuje právo podle § 170 ZZVZ zrusit zadávací ?ízení i bez napln?ní d?vod v § 127 ZZVZ. https://www.tenderarena.cz/profily/CD
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Ú?ad pro ochranu hospodá?ské sout?ze Adresse postale: t?. Kpt. Jarose 7 Ville: Brno Code postal: 604 55 Pays: Tchéquie Courriel: posta@uohs.cz Téléphone: +420 542167111 Fax: +420 542167112 Adresse internet: https://www.uohs.cz/ https://www.uohs.cz/
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doru?it do 15 dn ode dne, kdy se st?zovatel dozv?d?l o domn?lém porusení zákona Zadavatelem, nejpozd?ji vsak do uzav?ení smlouvy nebo do chvíle, kdy se sout?z o návrh povazuje po výb?ru návrhu za ukon?enou. Námitky proti úkon?m oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uve?ejnit ?i odeslat st?zovateli, musí být doru?eny Zadavateli do 15 dn od jejich uve?ejn?ní ?i doru?ení st?zovateli. Pokud je v zadávacím ?ízení stanovena lh?ta pro podání zádostí o ú?ast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?ení této lh?ty. Pokud je v zadávacím ?ízení stanovena lh?ta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?ení této lh?ty, v p?ípad jednacího ?ízení s uve?ejn?ním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?ení lh?ty pro podání p?edb?zných nabídek. Námitky proti dobrovolnému oznámení o zám?ru uzav?ít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doru?eny Zadavateli do 30 dn od uve?ejn?ní tohoto oznámení. Zadavatel je povinen námitky vy?ídit do 15 dn?. Návrh je nutné doru?it ÚOHS i Zadavateli do 10 dn ode dne, v n?mz st?zovatel obdrzel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dn od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl. Po uzav?ení smlouvy na ve?ejnou zakázku ?i rámcové dohody lze podat pouze návrh na ulození zákazu pln?ní smlouvy, a to i bez p?edchozího podání námitek. Návrh na ulození zákazu pln?ní smlouvy doru?í navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 m?síce ode dne, kdy Zadavatel uve?ejnil oznámení o uzav?ení smlouvy zp?sobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením d?vodu pro zadání ve?ejné zakázky bez uve?ejn?ní oznámení o zahájení zadávacího ?ízení, p?edb?zného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednoduseném podlimitním ?ízení, nejpozd?ji vsak do 6 m?síc od uzav?ení této smlouvy. Návrh na ulození zákazu pln?ní smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doru?í navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 m?síce ode dne, kdy Zadavatel uve?ejnil oznámení o uzav?ení smlouvy na základ rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzav?ení smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozd?ji vsak do 6 m?síc od uzav?ení této smlouvy. Ve lh?t pro doru?ení návrhu je navrhovatel povinen slozit na ú?et ÚOHS kauci ve výsi 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu pln?ní ve?ejné zakázky nebo za dobu prvních ?ty let pln?ní v p?ípad smluv na dobu neur?itou, nejmén vsak ve výsi 50 000 CZK, nejvýse ve výsi 10 000 000 CZK. V p?ípad?, ze navrhovatel nem?ze stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen slozit kauci ve výsi 100 000 CZK. V p?ípad návrhu na ulození zákazu pln?ní smlouvy je navrhovatel povinen slozit kauci ve výsi 200 000 CZK. Jde-li o ?ízení o p?ezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lh?t pro doru?ení návrhu slozit na ú?et ÚOHS kauci ve výsi 1 % z p?edpokládané hodnoty koncese uve?ejn?né ve V?stníku ve?ejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejmén vsak ve výsi 50 000 CZK, nejvýse ve výsi 10 000 000 CZK. V p?ípad?, ze Zadavatel neuve?ejní ve V?stníku ve?ejných zakázek nebo na profilu Zadavatele p?edpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen slozit kauci ve výsi 100 000 CZK. V p?ípad návrhu na ulození zákazu pln?ní koncesní smlouvy je navrhovatel povinen slozit kauci ve výsi 200 000 CZK.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Ú?ad pro ochranu hospodá?ské sout?ze Adresse postale: t?. Kpt. Jarose 7 Ville: Brno Code postal: 604 55 Pays: Tchéquie Courriel: posta@uohs.cz Téléphone: +420 542167111 Fax: +420 542167112 Adresse internet: https://www.uohs.cz/ https://www.uohs.cz/
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
11/09/2020
 
 
C L A S S E    C P V
50222000 - Services de réparation et d'entretien de matériel roulant