Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 20/09/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
TCHÈQUE, RÉPUBLIQUE
appel-offre

Tchéquie-Prague:Services de technologies de l'information, conseil, développement de logiciels, internet et appui

2022/S 181-512783  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
20/09/2022 S181 Tchéquie-Prague: Services de technologies de l'information, conseil, développement de logiciels, internet et appui 2022/S 181-512783 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Ministerstvo práce a sociálních v?cí Numéro national d'identification: 00551023 Adresse postale: Na Po?í?ním právu 376/1 Ville: Praha Code NUTS: CZ010 Hlavní m?sto Praha Code postal: 12800 Pays: Tchéquie Point(s) de contact: Hana Vaculíková Courriel: hana.vaculikova@mpsv.cz Téléphone: +420 221923344 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.mpsv.cz/cs/ Adresse du profil d'acheteur: https://nen.nipez.cz/profil/MPSV
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris leurs subdivisions régionales ou locales
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Sluzby podpory provozu a rozvoje CA Service Desk Manager MPSV II Numéro de référence: VZ 7/2022
II.1.2) Code CPV principal 72000000 Services de technologies de l'information, conseil, développement de logiciels, internet et appui
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
P?edm?tem této ve?ejné zakázky je poskytování komplexních sluzeb sestávajících z p?evzetí, podpory provozu, rozvoje, rozsí?ené podpory, zajist?ní licencí, maintenance a exitu systému CA SDM na MPSV, s vyuzitím softwarového ?esení CA Service Desk Manager, a to vse v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. Smlouva bude uzav?ena na dobu 50 m?síc? (2 m?síce na p?evzetí + 48 m?síc? podpory provozu). P?edm?t pln?ní této ve?ejné zakázky je detailn? pospán v zadávací dokumentaci.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 93 881 940.00 CZK
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 72222300 Services de technologies de l'information 72263000 Services d'implémentation de logiciels 72267000 Services de maintenance et de réparation de logiciels 72253200 Services d'assistance relative aux systèmes 72268000 Services de fourniture de logiciels 72261000 Services d'assistance relative aux logiciels 72611000 Services d'assistance technique informatique 72262000 Services de développement de logiciels 72421000 Services de développement des applications client internet ou intranet 72422000 Services de développement des applications serveur internet ou intranet 48810000 Systèmes d'information 72253000 Services d'aide aux utilisateurs et services d'assistance 72250000 Services de maintenance des systèmes et services d'assistance 72260000 Services relatifs aux logiciels 72310000 Services de traitement de données
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: CZ0 ?esko Lieu principal d'exécution:
Místem pln?ní je ?R, zejména datová centra zadavatele a dále jakékoliv místo v ?R, k n?muz se vztahuje ?i by se mohlo vztahovat poskytování pln?ní, zejména sídlo zadavatele a ÚP ?R - viz ZD.
II.2.4) Description des prestations:
viz bod II.1.4) Stru?ný popis, blizsí informace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci, která je zve?ejn?na na profilu zadavatele.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Kvalita realiza?ního týmu / Pondération: 10 Critère de qualité - Nom: Kvalita kybernetické bezpe?nosti / Pondération: 10 Prix - Pondération: 80
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2022/S 073-195619
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: VZ 7/2022
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
28/08/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: CA CEE s.r.o.
Numéro national d'identification: 24175838 Adresse postale: V Parku 2326/18 Ville: Praha 4 - Chodov Code NUTS: CZ010 Hlavní m?sto Praha Code postal: 148 00 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 103 859 652.00 CZK Valeur totale du marché/du lot: 93 881 940.00 CZK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d'être sous-traité Description succincte de la part du contrat sous-traitée:
?ást Podpory CA SDM v oblasti proces? a PPM Projektové ?ízení, ?ást Sluzeb na objednávku v oblasti proces? a PPM ?ást Sluzeb rozsí?ené podpory v oblasti proces? a PPM
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Ú?ad pro ochranu hospodá?ské sout?ze Adresse postale: t?. Kpt. Jarose 7 Ville: Brno Code postal: 604 55 Pays: Tchéquie Courriel: posta@uohs.cz Téléphone: +420 542167111 Fax: +420 542167112 Adresse internet: https://www.uohs.cz/
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doru?it do 15 dn? ode dne, kdy se st?zovatel dozv?d?l o domn?lém porusení zákona Zadavatelem, nejpozd?ji vsak do uzav?ení smlouvy nebo do chvíle, kdy se sout?z o návrh povazuje po výb?ru návrhu za ukon?enou. Námitky proti úkon?m oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uve?ejnit ?i odeslat st?zovateli, musí být doru?eny Zadavateli do 15 dn? od jejich uve?ejn?ní ?i doru?ení st?zovateli. Pokud je v zadávacím ?ízení stanovena lh?ta pro podání zádostí o ú?ast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?ení této lh?ty. Pokud je v zadávacím ?ízení stanovena lh?ta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?ení této lh?ty, v p?ípad? jednacího ?ízení s uve?ejn?ním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?ení lh?ty pro podání p?edb?zných nabídek. Námitky proti dobrovolnému oznámení o zám?ru uzav?ít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doru?eny Zadavateli do 30 dn? od uve?ejn?ní tohoto oznámení. Zadavatel je povinen námitky vy?ídit do 15 dn?. Návrh je nutné doru?it ÚOHS i Zadavateli do 10 dn? ode dne, v n?mz st?zovatel obdrzel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dn? od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl. Po uzav?ení smlouvy na ve?ejnou zakázku ?i rámcové dohody lze podat pouze návrh na ulození zákazu pln?ní smlouvy, a to i bez p?edchozího podání námitek. Návrh na ulození zákazu pln?ní smlouvy doru?í navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 m?síce ode dne, kdy Zadavatel uve?ejnil oznámení o uzav?ení smlouvy zp?sobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením d?vodu pro zadání ve?ejné zakázky bez uve?ejn?ní oznámení o zahájení zadávacího ?ízení, p?edb?zného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednoduseném podlimitním ?ízení, nejpozd?ji vsak do 6 m?síc? od uzav?ení této smlouvy. Návrh na ulození zákazu pln?ní smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doru?í navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 m?síce ode dne, kdy Zadavatel uve?ejnil oznámení o uzav?ení smlouvy na základ? rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzav?ení smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozd?ji vsak do 6 m?síc? od uzav?ení této smlouvy. Ve lh?t? pro doru?ení návrhu je navrhovatel povinen slozit na ú?et ÚOHS kauci ve výsi 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu pln?ní ve?ejné zakázky nebo za dobu prvních ?ty? let pln?ní v p?ípad? smluv na dobu neur?itou, nejmén? vsak ve výsi 50 000 K?, nejvýse ve výsi 10 000 000 K?. V p?ípad?, ze navrhovatel nem?ze stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen slozit kauci ve výsi 100 000 K?. V p?ípad? návrhu na ulození zákazu pln?ní smlouvy je navrhovatel povinen slozit kauci ve výsi 200 000 K?. Jde-li o ?ízení o p?ezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lh?t? pro doru?ení návrhu slozit na ú?et ÚOHS kauci ve výsi 1 % z p?edpokládané hodnoty koncese uve?ejn?né ve V?stníku ve?ejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejmén? vsak ve výsi 50 000 K?, nejvýse ve výsi 10 000 000 K?. V p?ípad?, ze Zadavatel neuve?ejní ve V?stníku ve?ejných zakázek nebo na profilu Zadavatele p?edpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen slozit kauci ve výsi 100 000 K?. V p?ípad? návrhu na ulození zákazu pln?ní koncesní smlouvy je navrhovatel povinen slozit kauci ve výsi 200 000 K?.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Ú?ad pro ochranu hospodá?ské sout?ze Adresse postale: t?. Kpt. Jarose 7 Ville: Brno Code postal: 604 55 Pays: Tchéquie Courriel: posta@uohs.cz Téléphone: +420 542167111 Fax: +420 542167112 Adresse internet: https://www.uohs.cz/
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
15/09/2022 Tchéquie-Prague: Services de technologies de l'information, conseil, développement de logiciels, internet et appuiType d'acheteur: Ministère et toutes autres autorités nationales ou fédéralesType d'avis: Avis d'attribution de marchéType de procédure: Procédure ouverteType de marché: Services 20/09/2022 CZ National
 
 
C L A S S E    C P V
48810000 - Systèmes d'information 
72000000 - Services de technologies de l'information, conseil, développement de logiciels, internet et appui 
72222300 - Services de technologies de l'information 
72250000 - Services de maintenance des systèmes et services d'assistance 
72253000 - Services d'aide aux utilisateurs et services d'assistance 
72253200 - Services d'assistance relative aux systèmes 
72260000 - Services relatifs aux logiciels 
72261000 - Services d'assistance relative aux logiciels 
72262000 - Services de développement de logiciels 
72263000 - Services d'implémentation de logiciels 
72267000 - Services de maintenance et de réparation de logiciels 
72268000 - Services de fourniture de logiciels 
72310000 - Services de traitement de données 
72421000 - Services de développement des applications client internet ou intranet 
72422000 - Services de développement des applications serveur internet ou intranet 
72611000 - Services d'assistance technique informatique