Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 02/12/2022
Date de péremption : 22/12/2022
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
TCHČQUE, RÉPUBLIQUE
appel-offre

Tchéquie-Prague:Services de technologies de l'information, conseil, développement de logiciels, internet et appui

2022/S 233-669318  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
02/12/2022 S233 Tchéquie-Prague: Services de technologies de l'information, conseil, développement de logiciels, internet et appui 2022/S 233-669318 Avis de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: HLAVNÍ M?STO PRAHA Numéro national d'identification: 00064581 Adresse postale: Mariánské nám?stí 2/2 Ville: Praha Code NUTS: CZ010 Hlavní m?sto Praha Code postal: 11000 Pays: Tchéquie Point(s) de contact: act ?anda Havel Legal advokátní kancelá? s.r.o., Mgr. Tomás Rydvan Courriel: zakazky@actlegal-rhl.com Téléphone: +420 222537500 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.tenderarena.cz/profily/HlavniMestoPraha Adresse du profil d'acheteur: https://www.tenderarena.cz/profily/HlavniMestoPraha
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accčs direct non restreint et complet, ŕ l'adresse: https://www.tenderarena.cz/profily/HlavniMestoPraha Adresse ŕ laquelle des informations complémentaires peuvent ętre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent ętre envoyées par voie électronique via: https://www.tenderarena.cz/profily/HlavniMestoPraha
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Agence/office régional(e) ou local(e)
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Poskytování sluzeb podpory aplika?ního a technologického vybavení nov? zrekonstruovaného Opera?ního st?ediska krizového stábu hl. m?sta Prahy na dobu 4 let
II.1.2) Code CPV principal 72000000 Services de technologies de l'information, conseil, développement de logiciels, internet et appui
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
P?edm?tem pln?ní této zadávané ve?ejné zakázky je poskytování následujících sluzeb pro Programové vybavení a technologie (po dobu 4 let)
II.1.5) Valeur totale estimée
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 72253000 Services d'aide aux utilisateurs et services d'assistance 72267000 Services de maintenance et de réparation de logiciels 72200000 Services de programmation et de conseil en logiciels 72212000 Services de programmation de logiciels d'application 72240000 Services d'analyses et de programmation de systčmes 72250000 Services de maintenance des systčmes et services d'assistance 72260000 Services relatifs aux logiciels 50312600 Maintenance et réparation de matériel de technologies de l'information
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: CZ010 Hlavní m?sto Praha
II.2.4) Description des prestations:
Opera?ní st?edisko krizového stábu hl. m?sta Prahy (dále jen "OSKS") vyuzívá pro svou ?innost díl?í systémy, aplikace a technologie pro zajist?ní informa?ní podpory krizového ?ízení. Sou?ástí vybavení OSKS je aplika?ní programové vybavení a technologie pro zajist?ní provozu a dalsích sluzeb pro pot?eby OSKS. P?edm?tem pln?ní této zadávané ve?ejné zakázky je poskytování následujících sluzeb pro Programové vybavení a technologie (po dobu 4 let):
   1.  Základní podpora programového vybavení a technologií
   2.  Rozsí?ená podpora programového vybavení a technologií a
   3.  Maintenance technologií v rámci Integrovaného klienta opera?ního st?ediska IKOS a dalsích podp?rných technologií. Detailní popis pozadovaných sluzeb a jejich parametr? je uveden v P?íloze ?. 1 zadávací dokumentace, p?edevsím pak v kapitole 3 této p?ílohy.
II.2.5) Critčres d'attribution Critčres énoncés ci-dessous Critčre de qualité - Nom: Kvalita/organizace a úrove? nabízených sluzeb podpory a rozvoje / Pondération: 20 Critčre de qualité - Nom: Kvalita/kvalifikace a zkusenost osob p?ímo se podílejících na pln?ní ve?ejné zakázky / Pondération: 20 Prix - Pondération: 60
II.2.6) Valeur estimée Valeur hors TVA: 47 056 000.00 CZK
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du systčme d'acquisition dynamique Durée en mois: 48 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systčme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative ŕ la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2022/S 109-307996
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 22/12/2022 Heure locale: 12:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations ŕ soumissionner ou ŕ participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant ętre utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
tchčque, slovaque
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres Date: 22/12/2022 Heure locale: 12:00 Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture:
Otevírání nabídek je neve?ejné.
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Ú?ad pro ochranu hospodá?ské sout?ze Adresse postale: t?. Kpt. Jarose 7 Ville: Brno Code postal: 604 55 Pays: Tchéquie Courriel: posta@uohs.cz Téléphone: +420 542167111 Fax: +420 542167112 Adresse internet: https://www.uohs.cz/
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doru?it do 15 dn? ode dne, kdy se st?zovatel dozv?d?l o domn?lém porusení zákona Zadavatelem, nejpozd?ji vsak do uzav?ení smlouvy nebo do chvíle, kdy se sout?z o návrh povazuje po výb?ru návrhu za ukon?enou. Námitky proti úkon?m oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uve?ejnit ?i odeslat st?zovateli, musí být doru?eny Zadavateli do 15 dn? od jejich uve?ejn?ní ?i doru?ení st?zovateli. Pokud je v zadávacím ?ízení stanovena lh?ta pro podání zádostí o ú?ast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?ení této lh?ty. Pokud je v zadávacím ?ízení stanovena lh?ta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?ení této lh?ty, v p?ípad? jednacího ?ízení s uve?ejn?ním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?ení lh?ty pro podání p?edb?zných nabídek. Námitky proti dobrovolnému oznámení o zám?ru uzav?ít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doru?eny Zadavateli do 30 dn? od uve?ejn?ní tohoto oznámení. Zadavatel je povinen námitky vy?ídit do 15 dn?. Návrh je nutné doru?it ÚOHS i Zadavateli do 10 dn? ode dne, v n?mz st?zovatel obdrzel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dn? od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl. Po uzav?ení smlouvy na ve?ejnou zakázku ?i rámcové dohody lze podat pouze návrh na ulození zákazu pln?ní smlouvy, a to i bez p?edchozího podání námitek. Návrh na ulození zákazu pln?ní smlouvy doru?í navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 m?síce ode dne, kdy Zadavatel uve?ejnil oznámení o uzav?ení smlouvy zp?sobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením d?vodu pro zadání ve?ejné zakázky bez uve?ejn?ní oznámení o zahájení zadávacího ?ízení, p?edb?zného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednoduseném podlimitním ?ízení, nejpozd?ji vsak do 6 m?síc? od uzav?ení této smlouvy. Návrh na ulození zákazu pln?ní smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doru?í navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 m?síce ode dne, kdy Zadavatel uve?ejnil oznámení o uzav?ení smlouvy na základ? rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzav?ení smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozd?ji vsak do 6 m?síc? od uzav?ení této smlouvy. Ve lh?t? pro doru?ení návrhu je navrhovatel povinen slozit na ú?et ÚOHS kauci ve výsi 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu pln?ní ve?ejné zakázky nebo za dobu prvních ?ty? let pln?ní v p?ípad? smluv na dobu neur?itou, nejmén? vsak ve výsi 50 000 K?, nejvýse ve výsi 10 000 000 K?. V p?ípad?, ze navrhovatel nem?ze stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen slozit kauci ve výsi 100 000 K?. V p?ípad? návrhu na ulození zákazu pln?ní smlouvy je navrhovatel povinen slozit kauci ve výsi 200 000 K?. Jde-li o ?ízení o p?ezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lh?t? pro doru?ení návrhu slozit na ú?et ÚOHS kauci ve výsi 1 % z p?edpokládané hodnoty koncese uve?ejn?né ve V?stníku ve?ejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejmén? vsak ve výsi 50 000 K?, nejvýse ve výsi 10 000 000 K?. V p?ípad?, ze Zadavatel neuve?ejní ve V?stníku ve?ejných zakázek nebo na profilu Zadavatele p?edpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen slozit kauci ve výsi 100 000 K?. V p?ípad? návrhu na ulození zákazu pln?ní koncesní smlouvy je navrhovatel povinen slozit kauci ve výsi 200 000 K?.
VI.4.4) Service auprčs duquel des renseignements peuvent ętre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Ú?ad pro ochranu hospodá?ské sout?ze Adresse postale: t?. Kpt. Jarose 7 Ville: Brno Code postal: 604 55 Pays: Tchéquie Courriel: posta@uohs.cz Téléphone: +420 542167111 Fax: +420 542167112 Adresse internet: https://www.uohs.cz/
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
29/11/2022 Poskytování sluzeb podpory aplika?ního a technologického vybavení nov? zrekonstruovaného Opera?ního st?ediska krizového stábu hl. m?sta Prahy na dobu 4 let 22/12/2022 02/12/2022 CZE National
 
 
C L A S S E    C P V
50312600 - Maintenance et réparation de matériel de technologies de l'information 
72000000 - Services de technologies de l'information, conseil, développement de logiciels, internet et appui 
72200000 - Services de programmation et de conseil en logiciels 
72212000 - Services de programmation de logiciels d'application 
72240000 - Services d'analyses et de programmation de systčmes 
72250000 - Services de maintenance des systčmes et services d'assistance 
72253000 - Services d'aide aux utilisateurs et services d'assistance 
72260000 - Services relatifs aux logiciels 
72267000 - Services de maintenance et de réparation de logiciels