Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 10/10/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
TCHÈQUE, RÉPUBLIQUE
appel-offre

Tchéquie-Prague:Services de technologies de l'information, conseil, développement de logiciels, internet et appui

2023/S 195-610521  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 10/10/2023 S195 Tchéquie-Prague: Services de technologies de l'information, conseil, développement de logiciels, internet et appui 2023/S 195-610521 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: ?ESKÁ NÁRODNÍ BANKA Numéro national d'identification: 48136450 Adresse postale: Na P?íkop? 864/28 Ville: Praha 1 Code NUTS: CZ010 Hlavní m?sto Praha Code postal: 11503 Pays: Tchéquie Point(s) de contact: Vojt?ch Dylus Courriel: vojtech.dylus@cnb.cz Téléphone: +420 224412345 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.cnb.cz Adresse du profil d'acheteur: https://ezak.cnb.cz
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Agence/office national(e) ou fédéral(e)
I.5) Activité principale Affaires économiques et financi 10/10/2023 S195 Tchéquie-Prague: Services de technologies de l'information, conseil, développement de logiciels, internet et appui 2023/S 195-610521 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: ?ESKÁ NÁRODNÍ BANKA Numéro national d'identification: 48136450 Adresse postale: Na P?íkop? 864/28 Ville: Praha 1 Code NUTS: CZ010 Hlavní m?sto Praha Code postal: 11503 Pays: Tchéquie Point(s) de contact: Vojt?ch Dylus Courriel: vojtech.dylus@cnb.cz Téléphone: +420 224412345 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.cnb.cz Adresse du profil d'acheteur: https://ezak.cnb.cz
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Agence/office national(e) ou fédéral(e)
I.5) Activité principale Affaires économiques et financières
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Rámcová dohoda na dodávky externích kapacit pro vývojový Framework Oracle APEX Numéro de référence: 23006
II.1.2) Code CPV principal 72000000 Services de technologies de l'information, conseil, développement de logiciels, internet et appui
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
P?edm?tem ve?ejné zakázky je uzav?ení rámcové dohody ve smyslu § 131 a násl. zákona. P?edm?tem pln?ní rámcové dohody je závazek poskytovatele poskytovat sluzby v oblasti technologií Oracle Application Express, a to prost?ednictvím svých kvalifikovaných IT specialist? na pozici konzultant? nebo programátor?.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 96 500.00 CZK
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: CZ010 Hlavní m?sto Praha Lieu principal d'exécution:
Hlavní m?sto Praha
II.2.4) Description des prestations:
P?edm?tem ve?ejné zakázky je uzav?ení rámcové dohody ve smyslu § 131 a násl. zákona. P?edm?tem pln?ní rámcové dohody je závazek poskytovatele poskytovat sluzby v oblasti technologií Oracle Application Express, a to prost?ednictvím svých kvalifikovaných IT specialist? na pozici konzultant? nebo programátor?.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires V bod? II.1.7 je uvedena ?ástka za pln?ní za
   3.  kvartál 2023. Celková ?ástka za vsechny kvartály od uzav?ení rámcové dohody ?iní 96 500 K? bez DPH.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
Le marché implique la mise en place d'un accord-cadre
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2023/S 055-162043
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 23006 Intitulé:
Rámcová dohoda na dodávky externích kapacit pro vývojový Framework Oracle APEX
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
17/07/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 3 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 3 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: APEX solutions s.r.o.
Numéro national d'identification: 27889181 Adresse postale: Zahradní?kova 1127/20 Ville: Praha 5 Code NUTS: CZ010 Hlavní m?sto Praha Code postal: 15000 Pays: Tchéquie Courriel: kamil.schvarcz@apex-solutions.cz Téléphone: +420 720032333 Adresse internet: https://www.apexsolutions.cz/
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Neit Consulting s.r.o.
Numéro national d'identification: 27369871 Adresse postale: Washingtonova 1624/5 Ville: Praha 1 Code NUTS: CZ010 Hlavní m?sto Praha Code postal: 11000 Pays: Tchéquie Courriel: info.cz@neit.group Téléphone: +420 720032333 Adresse internet: https://www.neit.cz/
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: GEM System a.s.
Numéro national d'identification: 27189929 Adresse postale: Na Pankráci 1062/58 Ville: Praha 4 Code NUTS: CZ010 Hlavní m?sto Praha Code postal: 14000 Pays: Tchéquie Courriel: sales@gemsystem.cz Téléphone: +420 605944285 Adresse internet: https://www.gemsystem.cz/
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 20 000 000.00 CZK Valeur totale du marché/du lot: 96 500.00 CZK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d'être sous-traité Description succincte de la part du contrat sous-traitée:
Poskytování sluzeb programátora a senior programátora (konzultanta), a to v p?ípad? vybraných dodavatel? Neit Consulting, s.r.o. a GEM System a.s. U vybraného dodavatele APEX solutions s.r.o. se pln?ní prost?ednictvím poddodavatele nep?edpokládá. S ohledem na podmínky stanovené v p?edm?tné rámcové dohod? nelze ?ást pln?ní, které má být pln?no prost?ednictvím poddodavatel? kvantifikovat.
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Ú?ad pro ochranu hospodá?ské sout?ze Adresse postale: t?. Kpt. Jarose 7 Ville: Brno Code postal: 604 55 Pays: Tchéquie Courriel: posta@uohs.cz Téléphone: +420 542167111 Fax: +420 542167112 Adresse internet: http://www.uohs.cz
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doru?it do 15 dn? ode dne, kdy se st?zovatel dozv?d?l o domn?lém porusení zákona Zadavatelem, nejpozd?ji vsak do uzav?ení smlouvy nebo do chvíle, kdy se sout?z o návrh povazuje po výb?ru návrhu za ukon?enou. Námitky proti úkon?m oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uve?ejnit ?i odeslat st?zovateli, musí být doru?eny Zadavateli do 15 dn? od jejich uve?ejn?ní ?i doru?ení st?zovateli. Pokud je v zadávacím ?ízení stanovena lh?ta pro podání zádostí o ú?ast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?ení této lh?ty. Pokud je v zadávacím ?ízení stanovena lh?ta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?ení této lh?ty, v p?ípad? jednacího ?ízení s uve?ejn?ním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?ení lh?ty pro podání p?edb?zných nabídek. Námitky proti dobrovolnému oznámení o zám?ru uzav?ít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doru?eny Zadavateli do 30 dn? od uve?ejn?ní tohoto oznámení. Zadavatel je povinen námitky vy?ídit do 15 dn?. Návrh je nutné doru?it ÚOHS i Zadavateli do 10 dn? ode dne, v n?mz st?zovatel obdrzel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dn? od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl. Po uzav?ení smlouvy na ve?ejnou zakázku ?i rámcové dohody lze podat pouze návrh na ulození zákazu pln?ní smlouvy, a to i bez p?edchozího podání námitek. Návrh na ulození zákazu pln?ní smlouvy doru?í navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 m?síce ode dne, kdy Zadavatel uve?ejnil oznámení o uzav?ení smlouvy zp?sobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením d?vodu pro zadání ve?ejné zakázky bez uve?ejn?ní oznámení o zahájení zadávacího ?ízení, p?edb?zného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednoduseném podlimitním ?ízení, nejpozd?ji vsak do 6 m?síc? od uzav?ení této smlouvy. Návrh na ulození zákazu pln?ní smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doru?í navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 m?síce ode dne, kdy Zadavatel uve?ejnil oznámení o uzav?ení smlouvy na základ? rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzav?ení smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozd?ji vsak do 6 m?síc? od uzav?ení této smlouvy. Ve lh?t? pro doru?ení návrhu je navrhovatel povinen slozit na ú?et ÚOHS kauci ve výsi 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu pln?ní ve?ejné zakázky nebo za dobu prvních ?ty? let pln?ní v p?ípad? smluv na dobu neur?itou, nejmén? vsak ve výsi 50 000 K?, nejvýse ve výsi 10 000 000 K?. V p?ípad?, ze navrhovatel nem?ze stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen slozit kauci ve výsi 100 000 K?. V p?ípad? návrhu na ulození zákazu pln?ní smlouvy je navrhovatel povinen slozit kauci ve výsi 200 000 K?. Jde-li o ?ízení o p?ezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lh?t? pro doru?ení návrhu slozit na ú?et ÚOHS kauci ve výsi 1 % z p?edpokládané hodnoty koncese uve?ejn?né ve V?stníku ve?ejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejmén? vsak ve výsi 50 000 K?, nejvýse ve výsi 10 000 000 K?. V p?ípad?, ze Zadavatel neuve?ejní ve V?stníku ve?ejných zakázek nebo na profilu Zadavatele p?edpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen slozit kauci ve výsi 100 000 K?. V p?ípad? návrhu na ulození zákazu pln?ní koncesní smlouvy je navrhovatel povinen slozit kauci ve výsi 200 000 K?.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Ú?ad pro ochranu hospodá?ské sout?ze Adresse postale: t?. Kpt. Jarose 7 Ville: Brno Code postal: 604 55 Pays: Tchéquie Courriel: posta@uohs.cz Téléphone: +420 542167111 Fax: +420 542167112 Adresse internet: http://www.uohs.cz
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
05/10/2023 Rámcová dohoda na dodávky externích kapacit pro vývojový Framework Oracle APEX 10/10/2023 CZE National
 
 
C L A S S E    C P V
72000000 - Services de technologies de l'information, conseil, développement de logiciels, internet et appui