Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 04/05/2021
Date de péremption : 13/05/2021
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
TCHÈQUE, RÉPUBLIQUE
appel-offre

Tchéquie-Prague: Services de technologies de l'information, conseil, développement de logiciels, internet et appui

2021/S 86-223362  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
04/05/2021
S86
Tchéquie-Prague: Services de technologies de l'information, conseil, développement de logiciels, internet et appui

2021/S 086-223362

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Services

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2021/S 043-107771)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: ?eská republika - Ministerstvo financí
Numéro national d'identification: 00006947
Adresse postale: Letenská 525/15
Ville: Praha 1
Code NUTS: CZ01 Praha
Code postal: 118 10
Pays: Tchéquie
Courriel: verejne.zakazky@mfcr.cz
Téléphone: +420 257041111
Fax: +420 257042788
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.mfcr.cz
Adresse du profil d'acheteur: https://nen.nipez.cz/profil/mfcr

Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Základní modernizace IS ARES

II.1.2)
Code CPV principal
72000000 Services de technologies de l'information, conseil, développement de logiciels, internet et appui

II.1.3)
Type de marché
Services

II.1.4)
Description succincte:
P?edm?tem Ve?ejné zakázky je: a) provedení díla spo?ívajícího v návrhu, vývoji, dodávce a implementaci modernizace informa?ního systému ARES (dále téz "IS ARES"), b) provedení zm?n díla p?ed jeho dokon?ením v rozsahu az 150 ?lov?kodn?, c) poskytování sluzeb správy a údrzby (servisních sluzeb) IS ARES a d) poskytování sluzeb rozvoje IS ARES, limit po?tu ?lov?kodn za sluzby rozvoje je stanoven na 150 ?lov?kodn ro?n?, s mozností p?evést nevy?erpané mnozství t?chto ?lov?kodn do následujícího kalendá?ního roku. P?edm?t pln?ní je podrobn popsán v Návrhu smlouvy, který je P?ílohou ?. 1 ZD (dále téz "Návrh smlouvy"), zejména v ?lánku 3 P?edm?t smlouvy. P?edm?tem této ve?ejné zakázky není dodávka hardware. Hardware zajistí Zadavatel na vlastní náklady. Specifikace hardwarové infrastruktury je uvedena v P?íloze ?.
   1. 6 ZD - Sluzby infrastruktury a je pro dodavatele závazná.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
29/04/2021

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 043-107771

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Lh?ta pro doru?ení nabídek nebo zádostí o ú?ast

Au lieu de:

Date: 06/05/2021

Heure locale: 11:00

Lire:

Date: 13/05/2021

Heure locale: 11:00

Numéro de section: IV.2.7

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Podmínky pro otevírání nabídek

Au lieu de:

Date: 06/05/2021

Heure locale: 11:00

Lire:

Date: 13/05/2021

Heure locale: 11:00

VII.2)
Autres informations complémentaires:
Viz také Vysv?tlení zadávací dokumentace ?. 4 a zadávací dokumentaci ve zn?ní tohoto vysv?tlení uve?ejn?né na profilu zadavatele. V oddíle VII.1.2 tohoto formulá?e zadavatel uvádí jako p?vodní data ("Namísto:") ta, která byla uve?ejn?na v p?vodním oznámení o zahájení zadávacího ?ízení (formulá F02), na který se odkazuje v oddíle VI.6) tohoto formulá?e, nikoli data aktuální p?ed uve?ejn?ním Vysv?tlení zadávací dokumentace ?. 4 a zadávací dokumentace ve zn?ní tohoto vysv?tlení. P?ed uve?ejn?ním Vysv?tlení zadávací dokumentace ?. 4 a zadávací dokumentace ve zn?ní tohoto vysv?tlení byly stanoveny konec lh?ty pro podání nabídek a doba otevírání nabídek jednotn na
   6. 5.2021, 11:00 hodin.
Tchéquie-Prague: Services de technologies de l'information, conseil, développement de logiciels, internet et appuiType d'acheteur: Ministère et toutes autres autorités nationales ou fédéralesType d'avis: Informations complémentairesType de procédure: Procédure ouverteType de marché: Servicesservices
13/05/2021
04/05/2021
CZ
National

 
 
C L A S S E    C P V
48810000 - Systèmes d'information 
72000000 - Services de technologies de l'information, conseil, développement de logiciels, internet et appui 
72212610 - Services de développement de logiciels de bases de données 
72222300 - Services de technologies de l'information 
72230000 - Services de développement de logiciels personnalisés 
72240000 - Services d'analyses et de programmation de systèmes 
72253200 - Services d'assistance relative aux systèmes 
72260000 - Services relatifs aux logiciels 
72261000 - Services d'assistance relative aux logiciels 
72263000 - Services d'implémentation de logiciels 
72267000 - Services de maintenance et de réparation de logiciels