Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 13/10/2021
Date de péremption : 19/11/2021
Type de procédure : Dialogue compétitif
Type de document : Avis de marché
TCHČQUE, RÉPUBLIQUE
appel-offre

Tchéquie-Prague: Services de technologies de l'information, conseil, développement de logiciels, internet et appui

2021/S 199-519440  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 13/10/2021 S199 Tchéquie-Prague: Services de technologies de l'information, conseil, développement de logiciels, internet et appui 2021/S 199-519440 Avis de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: ?eská republika - Ministerstvo pro místní rozvoj Numéro national d'identification: 66002222 Adresse postale: Starom?stské nám. 6 Ville: Praha 1 Code NUTS: CZ0 ?esko Code postal: 11015 Pays: Tchéquie Point(s) de contact: Dominika Horká Courriel: zakazky@rowan.legal Téléphone: +420 224216212 Fax: +420 224215823 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://mmr.cz/ Adresse du profil d'acheteur: https://nen.nipez.cz/profil/mmr
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en acc 13/10/2021 S199 Tchéquie-Prague: Services de technologies de l'information, conseil, développement de logiciels, internet et appui 2021/S 199-519440 Avis de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: ?eská republika - Ministerstvo pro místní rozvoj Numéro national d'identification: 66002222 Adresse postale: Starom?stské nám. 6 Ville: Praha 1 Code NUTS: CZ0 ?esko Code postal: 11015 Pays: Tchéquie Point(s) de contact: Dominika Horká Courriel: zakazky@rowan.legal Téléphone: +420 224216212 Fax: +420 224215823 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://mmr.cz/ Adresse du profil d'acheteur: https://nen.nipez.cz/profil/mmr
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accčs direct non restreint et complet, ŕ l'adresse: https://nen.nipez.cz/profil/mmr Adresse ŕ laquelle des informations complémentaires peuvent ętre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent ętre envoyées par voie électronique via: https://nen.nipez.cz
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Ministčre ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris leurs subdivisions régionales ou locales
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Integra?ní platforma stavebního ?ízení a portál stavebníka
II.1.2) Code CPV principal 72000000 Services de technologies de l'information, conseil, développement de logiciels, internet et appui
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Obecným zám?rem zadavatele je vytvo?ení nového informa?ního systému Integra?ní platforma stavebního ?ízení a portál stavebníka a zajist?ní provozu, podpory a rozvoje vytvo?eného informa?ního systému. Zadání této ve?ejné zakázky sm??uje k tomu, aby bylo nalezeno ?esení informa?ního systému Integra?ní platformy stavebního ?ízení a portálu stavebníka, které by odpovídalo p?edstavám zadavatele a respektovalo vsechny jeho pozadavky, jakoz i pozadavky kladené na ?innost zadavatele a veskeré právní p?edpisy. Viz detailn?ji zadávací dokumentace.
II.1.5) Valeur totale estimée Valeur hors TVA: 295 232 800.00 CZK
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 72250000 Services de maintenance des systčmes et services d'assistance 72211000 Services de programmation de systčmes et de logiciels utilitaires 72212000 Services de programmation de logiciels d'application
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: CZ0 ?esko Lieu principal d'exécution:
?eská republika, Praha
II.2.4) Description des prestations:
V sou?asné dob zadavatel není objektivn schopen vymezit veskeré technické podmínky a právní a finan?ní pozadavky na pln?ní ve?ejné zakázky tak, aby mohl sestavit zadávací dokumentaci. Jediné, co je zadavatel schopen definovat, je p?edpokládaný p?edm?t ve?ejné zakázky. P?edpokládaným p?edm?tem ve?ejné zakázky je zejména: a) vytvo?ení IPPS v?etn zajist?ní pot?ebné HW a SW infrastruktury a sluzeb pilotního provozu, b) poskytování dalsích sluzeb k IPPS, tj.: i. sluzby servisu aplikace, ii. sluzby rozvoje aplikace, iii. sluzby provozu informa?ního systému, iv. dalsí odborné sluzby.
II.2.5) Critčres d'attribution
Le prix n'est pas le seul critčre d'attribution et tous les critčres sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6) Valeur estimée Valeur hors TVA: 295 232 800.00 CZK
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du systčme d'acquisition dynamique Début: 01/02/2022 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
Evropský fond pro regionální rozvoj - Integrovaný regionální opera?ní program (IROP)
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation ŕ exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives ŕ l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Na základ ustanovení § 77 odst. 1 ZZVZ dodavatel prokazuje spln?ní profesní zp?sobilosti ve vztahu k ?eské republice p?edlozením výpisu z obchodního rejst?íku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní p?edpis zápis do takové evidence vyzaduje.
III.1.2) Capacité économique et financičre Critčres de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Critčres de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Dialogue compétitif
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systčme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 19/11/2021 Heure locale: 10:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations ŕ soumissionner ou ŕ participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant ętre utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
tchčque, slovaque
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Ú?ad pro ochranu hospodá?ské sout?ze Adresse postale: t?. Kpt. Jarose 7 Ville: Brno Code postal: 604 55 Pays: Tchéquie Courriel: posta@uohs.cz Téléphone: +420 542167111 Fax: +420 542167112 Adresse internet: https://www.uohs.cz/
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doru?it do 15 dn ode dne, kdy se st?zovatel dozv?d?l o domn?lém porusení zákona Zadavatelem, nejpozd?ji vsak do uzav?ení smlouvy nebo do chvíle, kdy se sout?z o návrh povazuje po výb?ru návrhu za ukon?enou. Námitky proti úkon?m oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uve?ejnit ?i odeslat st?zovateli, musí být doru?eny Zadavateli do 15 dn od jejich uve?ejn?ní ?i doru?ení st?zovateli. Pokud je v zadávacím ?ízení stanovena lh?ta pro podání zádostí o ú?ast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?ení této lh?ty. Pokud je v zadávacím ?ízení stanovena lh?ta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?ení této lh?ty, v p?ípad jednacího ?ízení s uve?ejn?ním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?ení lh?ty pro podání p?edb?zných nabídek. Námitky proti dobrovolnému oznámení o zám?ru uzav?ít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doru?eny Zadavateli do 30 dn od uve?ejn?ní tohoto oznámení. Zadavatel je povinen námitky vy?ídit do 15 dn?. Návrh je nutné doru?it ÚOHS i Zadavateli do 10 dn ode dne, v n?mz st?zovatel obdrzel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dn od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl. Po uzav?ení smlouvy na ve?ejnou zakázku ?i rámcové dohody lze podat pouze návrh na ulození zákazu pln?ní smlouvy, a to i bez p?edchozího podání námitek. Návrh na ulození zákazu pln?ní smlouvy doru?í navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 m?síce ode dne, kdy Zadavatel uve?ejnil oznámení o uzav?ení smlouvy zp?sobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením d?vodu pro zadání ve?ejné zakázky bez uve?ejn?ní oznámení o zahájení zadávacího ?ízení, p?edb?zného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednoduseném podlimitním ?ízení, nejpozd?ji vsak do 6 m?síc od uzav?ení této smlouvy. Návrh na ulození zákazu pln?ní smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doru?í navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 m?síce ode dne, kdy Zadavatel uve?ejnil oznámení o uzav?ení smlouvy na základ rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzav?ení smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozd?ji vsak do 6 m?síc od uzav?ení této smlouvy. Ve lh?t pro doru?ení návrhu je navrhovatel povinen slozit na ú?et ÚOHS kauci ve výsi 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu pln?ní ve?ejné zakázky nebo za dobu prvních ?ty let pln?ní v p?ípad smluv na dobu neur?itou, nejmén vsak ve výsi 50 000 K?, nejvýse ve výsi 10 000 000 K?. V p?ípad?, ze navrhovatel nem?ze stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen slozit kauci ve výsi 100 000 K?. V p?ípad návrhu na ulození zákazu pln?ní smlouvy je navrhovatel povinen slozit kauci ve výsi 200 000 K?. Jde-li o ?ízení o p?ezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lh?t pro doru?ení návrhu slozit na ú?et ÚOHS kauci ve výsi 1 % z p?edpokládané hodnoty koncese uve?ejn?né ve V?stníku ve?ejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejmén vsak ve výsi 50 000 K?, nejvýse ve výsi 10 000 000 K?. V p?ípad?, ze Zadavatel neuve?ejní ve V?stníku ve?ejných zakázek nebo na profilu Zadavatele p?edpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen slozit kauci ve výsi 100 000 K?. V p?ípad návrhu na ulození zákazu pln?ní koncesní smlouvy je navrhovatel povinen slozit kauci ve výsi 200 000 K?.
VI.4.4) Service auprčs duquel des renseignements peuvent ętre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Ú?ad pro ochranu hospodá?ské sout?ze Adresse postale: t?. Kpt. Jarose 7 Ville: Brno Code postal: 604 55 Pays: Tchéquie Courriel: posta@uohs.cz Téléphone: +420 542167111 Fax: +420 542167112 Adresse internet: https://www.uohs.cz/
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
08/10/2021
 
 
C L A S S E    C P V
72000000 - Services de technologies de l'information, conseil, développement de logiciels, internet et appui 
72211000 - Services de programmation de systčmes et de logiciels utilitaires 
72212000 - Services de programmation de logiciels d'application 
72250000 - Services de maintenance des systčmes et services d'assistance