Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 13/11/2023
Date de péremption : 24/11/2024
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
TCHÈQUE, RÉPUBLIQUE
appel-offre

Tchéquie-Prague:Services de télécommunications

2023/S 218-686414  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
13/11/2023
S218
Tchéquie-Prague: Services de télécommunications

2023/S 218-686414

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Services

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2023/S 213-672468)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: ?ESKÁ TELEVIZE
Numéro national d'identification: 00027383
Adresse postale: Na h?ebenech II 1132/4
Ville: Praha
Code NUTS: CZ010 Hlavní m?sto Praha
Code postal: 14700
Pays: Tchéquie
Point(s) de contact: Monika Richtrová
Courriel: monika.richtrova@ceskatelevize.cz
Téléphone: +420 261137514
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.ceskatelevize.cz
Adresse du profil d'acheteur: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilCt

Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Datové sirokopásmové trasy II.

II.1.2)
Code CPV principal
64200000 Services de télécommunications

II.1.3)
Type de marché
Services

II.1.4)
Description succincte:
P?edm?tem pln?ní ve?ejné zakázky je zajist?ní sluzeb datových sirokopásmových tras v rozsahu a v souladu se zadávací dokumentací. Za sluzbu datových sirokopásmových tras je povazován p?enos TV signálu (garantovaný datový p?enos s vysokou datovou rychlostí v ?ádu 100 Mbit/sec+ s minimálním zpozd?ním) z místa p?enosu (v?tsinou fotbalový ?i hokejový stadion nebo koncertní sí?) do cílové destinace (zpravidla Kav?í hory, výjime?n? Studio Ostrava ?i Brno). Zárove? s p?enosem TV signálu je poskytnuta sluzba dorozumívání (p?enosový v?z komunikuje s rezijním komplexem v cílové destinaci), p?ipojení k internetu ?i LAN síti ?eské televize. Sou?ástí sluzby variantn? m?ze být i zp?tná trasa, tj. signál z rezijního komplexu v cílové destinaci zp?t do místa p?enosu. Blizsí specifikace bude uvedena v Zadávací dokumentaci.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
08/11/2023

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2023/S 213-672468

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2)

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Lh?ta pro doru?ení nabídek nebo zádostí o ú?ast

Au lieu de:

Date: 20/11/2023

Heure locale: 10:00

Lire:

Date: 24/11/2023

Heure locale: 10:00

Numéro de section: IV.2.7)

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Podmínky pro otevírání nabídek

Au lieu de:

Date: 20/11/2023

Heure locale: 10:05

Lire:

Date: 24/11/2023

Heure locale: 10:05

VII.2)
Autres informations complémentaires: Datové sirokopásmové trasy II. 24/11/2023 13/11/2023 CZE National
 
 
C L A S S E    C P V
64200000 - Services de télécommunications 
64216110 - Services d'échange de données électroniques