Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 09/06/2021
Date de péremption :
Type de procédure : Sans objet
Type de document : Avis de pré-information
TCHÈQUE, RÉPUBLIQUE
appel-offre

Tchéquie-Prague: Services de télécommunications

2021/S 110-289132  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 09/06/2021 S110 Tchéquie-Prague: Services de télécommunications 2021/S 110-289132 Avis de préinformation
Le présent avis est un avis de préinformation uniquement Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: ?eská televize Numéro national d'identification: 00027383 Adresse postale: Na h?ebenech II 1132/4 Ville: Praha 4 Code NUTS: CZ01 Praha Code postal: 140 70 Pays: Tchéquie Point(s) de contact: Monika Richtrová Courriel: monika.richtrova@ceskatelevize.cz Téléphone: +420 261137514 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.ceskatelevize.cz Adresse du profil d'acheteur: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilCt
I.3) Communication Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) Activité principale Autre activité: ve?ejnoprávní televize
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Datové sirokopásmové trasy - p?edb?zná trzní konzultace
II.1.2) Code CPV principal 64200000 Services de télécommunications
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Zadavatel si Vás dovoluje pozvat k ú?asti na p?edb?zné trzní konzultaci k zamýslené ve?ejné zakázce s pracovním názvem "Datové sirokopásmové trasy" v souladu s § 33 zákona o zadávání ve?ejných zakázek ?. 134/2016 Sb., ve zn?ní pozd?jsích p?edpis (dále jen "zákon"). Blizsí informace jsou uve?ejn?ny na profilu zadavatele.
II.1.5) Valeur totale estimée
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 64216110 Services d'échange de données électroniques
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: CZ0 ?esko Lieu principal d'exécution:
?eská republika
II.2.4) Description des prestations:
Za sluzbu datových sirokopásmových tras je povazován p?enos TV signálu (garantovaný datový p?enos s vysokou datovou rychlostí v ?ádu 100 Mbit/sec+ s minimálním zpozd?ním) z místa p?enosu (v?tsinou fotbalový ?i hokejový stadion nebo koncertní sí?) do cílové destinace (zpravidla Kav?í hory, výjime?n Studio Ostrava ?i Brno). Zárove s p?enosem TV signálu je poskytnuta sluzba dorozumívání (P?enosový v?z komunikuje s rezijním komplexem v cílové destinaci), p?ipojení k internetu ?i LAN síti ?eské televize. Sou?ástí sluzby variantn m?ze být i zp?tná trasa, tj. signál z rezijního komplexu v cílové destinaci zp?t do místa p?enosu. V sou?asné dob sluzbu poskytuje O2 Czech republic a.s. prost?ednictvím optické sít své ?i pronajaté spole?ností CETIN a.s. TV signál p?ebírá poskytovatel z p?enosového vozu ?eské televize zaparkovaného v t?sném sousedství prostor, v kterých probíhá natá?ení.
II.2.14) Informations complémentaires Viz profil zadavatele
II.3) Date prévue pour le lancement de la procédure de passation:
01/10/2021
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
04/06/2021 Tchéquie-Prague: Services de télécommunicationsType d'acheteur: Organisme de droit publicType d'avis: Avis de préinformation sans mise en concurrenceType de procédure: Sans objetType de marché: Servicesservices 09/06/2021 CZ National
 
 
C L A S S E    C P V
64200000 - Services de télécommunications 
64216110 - Services d'échange de données électroniques