Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 07/04/2020
Date de péremption : 21/04/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
TCHÈQUE, RÉPUBLIQUE
appel-offre

Tchéquie-Prague: Systèmes d'information et serveurs

2020/S 69-164090  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
07/04/2020
S69
Fournitures - Informations complémentaires - Procédure ouverte
Tchéquie-Prague: Systèmes d'information et serveurs

2020/S 069-164090

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Fournitures

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2020/S 059-140950)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: ?eská republika - Ministerstvo pro místní rozvoj
Numéro national d'identification: 66002222
Adresse postale: Starom?stské nám. 6
Ville: Praha 1
Code NUTS: CZ0
Pays: Tchéquie
Point(s) de contact: Ing. Kate?ina Tupá
Courriel: katerina.tupa@mmr.cz Adresse(s) internet: Adresse principale: https://www.mmr.cz/ Adresse du profil d'acheteur: https://nen.nipez.cz/profil/mmr

https://www.mmr.cz/
https://nen.nipez.cz/profil/mmr
Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Obnovení HW prvk v?etn podpor pro MS2014+

II.1.2)
Code CPV principal
48800000

II.1.3)
Type de marché
Fournitures

II.1.4)
Description succincte:
Jedná se o ?ást 3 - Obnovení HW prvk v?etn podpor pro MS2014+. P?edm?tem této ve?ejné zakázky je zajist?ní dodávky HW prvk pro MS2014+ a technické podpory. Pro informaci se ve?ejná zakázka dále skládá: ?ást 1 ve?ejné zakázky Obnova HW vybavení pro MS 2014+: P?edm?tem této ?ásti ve?ejné zakázky (Rozsí?ení a obnova technické podpory u HW prvk Oracle) je po?ízení rozsí?ení Exadata Database Machine X4-2 Half Rack o nové storage servery. v?etn p?íslusenství. Obnova Technických podpor pro HW a SW produkty Oracle - Podpory pro ExaDaty a Storage servery. Dále z ?ást 2 - Prodlouzení podpor technických licencí u stávajících HW prvk MS2014+: Prodlouzení podpor technických licencí pro vybrané stávající prvky HW MS2014+. P?edpokládaná hodnota celé ve?ejné zakázky, která se skládá ze 3 ?ástí ?iní 49 999 999,29 ?eských korun (CZK) bez DPH. P?edpokládaná hodnota
   3.  ?ásti VZ ?iní 9 090 909,00 CZK bez DPH.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
03/04/2020

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 059-140950

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Lh?ta pro doru?ení nabídek nebo zádostí o ú?ast

Au lieu de:

Date: 06/04/2020

Heure locale: 10:00

Lire:

Date: 21/04/2020

Heure locale: 10:00

Numéro de section: IV.2.7

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Podmínky pro otevírání nabídek

Au lieu de:

Date: 06/04/2020

Heure locale: 10:00

Lire:

Date: 21/04/2020

Heure locale: 10:00

VII.2)
Autres informations complémentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
48800000 - Systèmes d'information et serveurs 
72261000 - Services d'assistance relative aux logiciels