Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 28/03/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Modification d'un marché /d'une concession en cours
TCHÈQUE, RÉPUBLIQUE
appel-offre

Tchéquie-Prague:Travaux de construction

2023/S 62-185483  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
28/03/2023 S62 Tchéquie-Prague: Travaux de construction 2023/S 062-185483 Avis de modification Modification d'un contrat/d'une concession en cours
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Institut klinické a experimentální medicíny Numéro national d'identification: 00023001 Adresse postale: Víde?ská 1958/9 Ville: Praha Code NUTS: CZ010 Hlavní m?sto Praha Code postal: 14000 Pays: Tchéquie Point(s) de contact: Bc. Magda Hole?ková Courriel: magda.holeckova@ikem.cz Téléphone: +420 261365431 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.ikem.cz Adresse du profil d'acheteur: https://nen.nipez.cz/profil/ikem
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
IKEM Praha - Výstavba budov G1 a G2 k rozsí?ení kapacit Numéro de référence: PZ-2020-0000057
II.1.2) Code CPV principal 45000000 Travaux de construction
II.1.3) Type de marché Travaux
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45000000 Travaux de construction 45215140 Travaux de construction d'équipements hospitaliers 45310000 Travaux d'équipement électrique 45223300 Travaux de construction de parkings 45112710 Travaux d'aménagement paysager d'espaces verts
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: CZ010 Hlavní m?sto Praha
II.2.4) Description du contrat au moment de la conclusion du contrat:
P?edm?tem této ve?ejné zakázky je výstavba nového objektu G1, G2 (nové l?zkové objekty G1, G2 spojených do jedné budovy s p?evahou l?zek intenzivní pé?e) v severní ?ásti areálu zadavatele. Prohlídka místa pln?ní: 18.
   6.  2020 a 25.
   6.  2020.
II.2.7) Durée du marché, accord-cadre, syst 28/03/2023 S62 Tchéquie-Prague: Travaux de construction 2023/S 062-185483 Avis de modification Modification d'un contrat/d'une concession en cours
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Institut klinické a experimentální medicíny Numéro national d'identification: 00023001 Adresse postale: Víde?ská 1958/9 Ville: Praha Code NUTS: CZ010 Hlavní m?sto Praha Code postal: 14000 Pays: Tchéquie Point(s) de contact: Bc. Magda Hole?ková Courriel: magda.holeckova@ikem.cz Téléphone: +420 261365431 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.ikem.cz Adresse du profil d'acheteur: https://nen.nipez.cz/profil/ikem
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
IKEM Praha - Výstavba budov G1 a G2 k rozsí?ení kapacit Numéro de référence: PZ-2020-0000057
II.1.2) Code CPV principal 45000000 Travaux de construction
II.1.3) Type de marché Travaux
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45000000 Travaux de construction 45215140 Travaux de construction d'équipements hospitaliers 45310000 Travaux d'équipement électrique 45223300 Travaux de construction de parkings 45112710 Travaux d'aménagement paysager d'espaces verts
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: CZ010 Hlavní m?sto Praha
II.2.4) Description du contrat au moment de la conclusion du contrat:
P?edm?tem této ve?ejné zakázky je výstavba nového objektu G1, G2 (nové l?zkové objekty G1, G2 spojených do jedné budovy s p?evahou l?zek intenzivní pé?e) v severní ?ásti areálu zadavatele. Prohlídka místa pln?ní: 18.
   6.  2020 a 25.
   6.  2020.
II.2.7) Durée du marché, accord-cadre, système d'acquisition dynamique ou concession Durée en jours: 938
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
 
 
Section IV: Procédure
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Avis d'attribution de marché relatif au présent marché Numéro de l'avis au JO série S: 2022/S 008-014822
 
 
Section V: Attribution du marché/de la concession
Marché nº: 1
Lot nº: N006/20/V00011978 Intitulé:
IKEM Praha - Výstavba budov G1 a G2 k rozsí?ení kapacit
V.2) Attribution du marché/de la concession
V.2.1) Date de la conclusion du marché/de la décision d'attribution de la concession:
12/05/2021
V.2.2) Informations sur les offres
Le marché/la concession a été attribué(e) à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: IMOS Brno, a.s.
Numéro national d'identification: 25322257 Adresse postale: Olomoucká 704 174 Ville: Brno Code NUTS: CZ ?esko Code postal: 62700 Pays: Tchéquie Courriel: strizd@imosbrno.eu Téléphone: +420 548129111
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (au moment de la conclusion du contrat;hors TVA) Valeur totale du marché: 875 403 017.31 CZK
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Ú?ad pro ochranu hospodá?ské sout?ze Adresse postale: t?ída Kpt. Jarose 7 Ville: Brno Code postal: 604 55 Pays: Tchéquie Courriel: posta@uohs.cz Téléphone: +420 542167111 Fax: +420 542167112 Adresse internet: http://www.uohs.cz
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doru?it do 15 dn? ode dne, kdy se st?zovatel dozv?d?l o domn?lém porusení zákona Zadavatelem, nejpozd?ji vsak do uzav?ení smlouvy nebo do chvíle, kdy se sout?z o návrh povazuje po výb?ru návrhu za ukon?enou. Námitky proti úkon?m oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uve?ejnit ?i odeslat st?zovateli, musí být doru?eny Zadavateli do 15 dn? od jejich uve?ejn?ní ?i doru?ení st?zovateli. Pokud je v zadávacím ?ízení stanovena lh?ta pro podání zádostí o ú?ast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?ení této lh?ty. Pokud je v zadávacím ?ízení stanovena lh?ta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?ení této lh?ty, v p?ípad? jednacího ?ízení s uve?ejn?ním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?ení lh?ty pro podání p?edb?zných nabídek. Námitky proti dobrovolnému oznámení o zám?ru uzav?ít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doru?eny Zadavateli do 30 dn? od uve?ejn?ní tohoto oznámení. Zadavatel je povinen námitky vy?ídit do 15 dn?. Návrh je nutné doru?it ÚOHS i Zadavateli do 10 dn? ode dne, v n?mz st?zovatel obdrzel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dn? od odeslání námitek, po-kud Zadavatel o námitkách nerozhodl. Po uzav?ení smlouvy na ve?ejnou zakázku ?i rámcové dohody lze podat pouze návrh na ulození zákazu pln?ní smlouvy, a to i bez p?edchozího podání námitek. Návrh na ulození zákazu pln?ní smlouvy doru?í navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 m?síce ode dne, kdy Zadavatel uve?ejnil oznámení o uzav?ení smlouvy zp?sobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením d?vodu pro zadání ve?ejné zakázky bez uve?ejn?ní oznámení o zahájení zadávacího ?ízení, p?edb?zného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednoduseném podlimitním ?ízení, nejpozd?ji vsak do 6 m?síc? od uzav?ení této smlouvy. Návrh na ulození zákazu pln?ní smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doru?í navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 m?síce ode dne, kdy Zadavatel uve?ejnil oznámení o uzav?ení smlouvy na základ? rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzav?ení smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozd?ji vsak do 6 m?síc? od uza-v?ení této smlouvy. Ve lh?t? pro doru?ení návrhu je navrhovatel povinen slozit na ú?et ÚOHS kauci ve výsi 1 % z nabídkové ceny na-vrhovatele za celou dobu pln?ní ve?ejné zakázky nebo za dobu prvních ?ty? let pln?ní v p?ípad? smluv na dobu neur?itou, nejmén? vsak ve výsi 50 000 K?, nejvýse ve výsi 10 000 000 K?. V p?ípad?, ze navrhovatel nem?ze stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen slozit kauci ve výsi 100 000 K?. V p?ípad? návrhu na ulození záka-zu pln?ní smlouvy je navrhovatel povinen slozit kauci ve výsi 200 000 K?. Jde-li o ?ízení o p?ezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lh?t? pro doru?ení návrhu slozit na ú?et ÚOHS kauci ve výsi 1 % z p?edpokládané hodnoty koncese uve?ejn?né ve V?stníku ve?ejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejmén? vsak ve výsi 50 000 K?, nejvýse ve výsi 10 000 000 K?. V p?ípad?, ze Zadavatel neuve?ejní ve V?stníku ve?ejných zakázek nebo na profilu Zadavatele p?edpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen slozit kauci ve výsi 100 000 K?. V p?ípad? návrhu na ulození zákazu pln?ní koncesní smlouvy je navrhovatel povinen slozit kauci ve výsi 200 000 K?.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Ú?ad pro ochranu hospodá?ské sout?ze Adresse postale: t?ída Kpt. Jarose 7 Ville: Brno Code postal: 604 55 Pays: Tchéquie Courriel: posta@uohs.cz Téléphone: +420 542167111 Fax: +420 542167112 Adresse internet: http://www.uohs.cz
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
23/03/2023
 
 
Section VII: Modifications du contrat/de la concession
VII.1) Description du contrat après les modifications
VII.1.1) Code CPV principal 45000000 Travaux de construction
VII.1.2) Code(s) CPV additionnel(s)
VII.1.3) Lieu d'exécution Code NUTS: CZ010 Hlavní m?sto Praha Code NUTS: CZ010 Hlavní m?sto Praha
VII.1.4) Description des prestations:
P?edm?tem této ve?ejné zakázky je výstavba nového objektu G1, G2 (nové l?zkové objekty G1, G2 spojených do jedné budovy s p?evahou l?zek intenzivní pé?e) v severní ?ásti areálu zadavatele.
VII.1.5) Durée du marché, accord-cadre, système d'acquisition dynamique ou concession Durée en jours: 938
VII.1.6) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot/de la concession: 875 403 017.31 CZK
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: IMOS Brno, a.s.
Ville: Brno Code NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj Pays: Tchéquie
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
VII.2) Informations sur les modifications
VII.2.1) Description des modifications Nature et étendue des modifications (avec indication des éventuels changements préalablement apportés au contrat):
navýsení ceny díla o 55 106 791,00 K? bez DPH
VII.2.2) Raisons de la modification Besoin de travaux, services ou fournitures supplémentaires du titulaire/concessionnaire initial [article 43, paragraphe 1, point b), de la directive 2014/23/UE; article 72, paragraphe 1, point b), de la directive 2014/24/UE; article 89, paragraphe 1, point b), de la directive 2014/25/UE] Description des raisons économiques ou techniques et des inconvénients ou de l'augmentation des coûts empêchant un changement de titulaire:
rozsí?ení p?edm?tu pln?ní o ZL - zvýsení ceny díla o 11 127 466 K? bez DPH navýsení ceny díla dle posudku o 43 979 325 K? bez DPH zm?na rámcového harmonogramu - prodlouzení milníku ?. 7 o 3 týdny a milník? ?. 8 a 10 o 1 týden
VII.2.3) Augmentation de prix Valeur totale actualisée du marché avant les modifications (prenant en compte les éventuelles modifications contractuelles et adaptations de prix antérieures et, dans le cas de la directive 2014/23/UE, l'inflation moyenne dans l'État membre concerné) Valeur hors TVA: 820 296 226.31 CZK Montant total du marché après les modifications Valeur hors TVA: 875 403 017.31 CZK IKEM Praha - Výstavba budov G1 a G2 k rozsí?ení kapacit 28/03/2023 CZE National
 
 
C L A S S E    C P V
45000000 - Travaux de construction 
45112710 - Travaux d'aménagement paysager d'espaces verts 
45215140 - Travaux de construction d'équipements hospitaliers 
45223300 - Travaux de construction de parkings 
45310000 - Travaux d'équipement électrique