Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 14/11/2023
Date de péremption : 24/11/2024
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
TCHÈQUE, RÉPUBLIQUE
appel-offre

Tchéquie-Prague:Travaux de construction

2023/S 219-690168  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E


14/11/2023
S219
Tchéquie-Prague: Travaux de construction

2023/S 219-690168

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Travaux

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2023/S 179-560906)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: HLAVNÍ M?STO PRAHA
Numéro national d'identification: 00064581
Adresse postale: Mariánské nám?stí 2/2
Ville: Praha
Code NUTS: CZ010 Hlavní m?sto Praha
Code postal: 11000
Pays: Tchéquie
Point(s) de contact: Mgr. Tomás Novák
Courriel: tomas.novak@havelpartners.cz
Téléphone: +420 255000497
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.praha.eu/
Adresse du profil d'acheteur: https://www.tenderarena.cz/profily/HlavniMestoPraha

Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Stavba ?. 43727 P?ístavba MS Aloyse Klara

II.1.2)
Code CPV principal
45000000 Travaux de construction

II.1.3)
Type de marché
Travaux

II.1.4)
Description succincte:
P?edm?tem pln?ní zadávané ve?ejné zakázky (dále jen "ve?ejná zakázka") je provedení stavebních prací/zhotovení stavby "Stavba ?. 43727 P?ístavba MS Aloyse Klara" (dále jen "stavba") v rozsahu dle projektové dokumentace pro provád?ní stavby zpracované v 08/2022 spol. BOMART spol. s. r.o., se sídlem: Ohradní 1159/65, 140 00 Praha 4 - Michle, I?O: 25091905. Jedná se o p?ístavbu objektu mate?ské skoly. V hlavním objektu (SO01) bude umíst?no sest odd?lení mate?ské skoly, speciální pedagogické centrum, administrativní a technické zázemí provozu a zázemí personálu. Hlavní budova bude dopln?na provozním objektem (SO02), který bude slouzit jako garáze a sklad.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
09/11/2023

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2023/S 179-560906

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Lh?ta pro doru?ení nabídek nebo zádostí o ú?ast

Au lieu de:

Date: 23/11/2023

Heure locale: 10:00

Lire:

Date: 24/11/2023

Heure locale: 10:00

Numéro de section: IV.2.7

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Podmínky pro otevírání nabídek

Au lieu de:

Date: 23/11/2023

Heure locale: 10:05

Lire:

Date: 24/11/2023

Heure locale: 10:05

VII.2)
Autres informations complémentaires: Stavba ?. 43727 P?ístavba MS Aloyse Klara 24/11/2023 14/11/2023 CZE National Original
 
 
C L A S S E    C P V
45000000 - Travaux de construction 
45300000 - Travaux d'équipement du bâtiment 
45400000 - Travaux de parachèvement de bâtiment