Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 24/11/2023
Date de péremption : 27/12/2023
Type de procédure : Procédure restreinte
Type de document : Systčme d'acquisition dynamique
TCHČQUE, RÉPUBLIQUE
appel-offre

Tchéquie-Prague:Travaux de construction

2023/S 227-714793  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
24/11/2023 S227 Tchéquie-Prague: Travaux de construction 2023/S 227-714793 Avis de marché Travaux
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
Numéro national d'identification: 03447286 Adresse postale: Veletrzní 1623/24 Ville: Praha - Holesovice Code NUTS: CZ010 Hlavní m?sto Praha Code postal: 17000 Pays: Tchéquie Point(s) de contact: Mgr. Barbara Fikarová, advokátka Courriel: barbara.fikarova@havelpartners.cz Téléphone: +420 255000111 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.tsk-praha.cz Adresse du profil d'acheteur: https://tenderarena.cz/profil/tskpraha
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accčs direct non restreint et complet, ŕ l'adresse: https://tenderarena.cz/dodavatel/zakazka/661719 Adresse ŕ laquelle des informations complémentaires peuvent ętre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent ętre envoyées par voie électronique via: https://tenderarena.cz/dodavatel/zakazka/661719
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: akciová spole?nost
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
DNS - mensí stavební práce
II.1.2) Code CPV principal 45000000 Travaux de construction
II.1.3) Type de marché Travaux
II.1.4) Description succincte:
Cílem tohoto zadávacího ?ízení je zavedení dynamického nákupního systému ("DNS"). DNS bude zaveden na dobu neur?itou. P?edm?tem díl?ích zakázek zadávaných v DNS budou b?zné, opakovan? po?izované stavební práce podle aktuálních pot?eb zadavatele spo?ívající zejména ve z?izování, opravách, úpravách nebo rekonstrukcích vybraných prvk? pozemních komunikacích nebo jiných ve?ejných prostranství na území hl. m. Prahy spravovaných zadavatelem, a to v následujících oblastech: (a) asfaltové povrchy; (b) dlázd?né povrchy; (c) obruby; (d) zábradlí; (e) svodidla; (f) p?echody pro chodce; (g) p?ejezdy pro cyklisty; (h) svislé dopravní zna?ení; (i) vodorovné dopravní zna?ení; (j) sv?telná signaliza?ní za?ízení; (k) jiné prvky bezpe?nosti silni?ního provozu; (l) prvky bezbariérového uzívání; (m) zastávky hromadné dopravy; (n) prvky odvodn?ní; (o) prvky modrozelené infrastruktury; (p) m?stský mobiliá?. Více informací viz ZD.
II.1.5) Valeur totale estimée
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45000000 Travaux de construction 45233000 Travaux de construction, de fondation et de revętement d'autoroutes, de routes 45233100 Travaux de construction d'autoroutes, de routes 45233140 Travaux routiers 45233141 Travaux d'entretien routier 45233142 Travaux de réparation de routes 45233144 Travaux de construction de passages supérieurs 45233150 Ouvrages de modération du trafic 45233160 Chemins et autres aires empierrées 45233228 Travaux de construction de revętements de surface 45233222 Travaux de pavage et de resurfaçage de chaussées 45233223 Travaux de resurfaçage de chaussées 45233229 Entretien des accotements 45233252 Travaux de revętement de rues 45233261 Travaux de construction de passages supérieurs pour piétons 45233280 Pose de barričres routičres 45233290 Installation de panneaux de signalisation 45233293 Installation de mobilier urbain 45340000 Travaux d'installation de clôtures, de garde-corps et de dispositifs de sécurité 45213315 Travaux de construction d'abris-bus 45112710 Travaux d'aménagement paysager d'espaces verts
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: CZ010 Hlavní m?sto Praha Lieu principal d'exécution:
Území hl. m. Prahy spravovaná zadavatelem
II.2.4) Description des prestations:
P?edm?tem díl?ích zakázek zadávaných v DNS budou b?zné, opakovan? po?izované stavební práce podle aktuálních pot?eb zadavatele spo?ívající zejména ve z?izování, opravách, úpravách nebo rekonstrukcích vybraných prvk? pozemních komunikacích nebo jiných ve?ejných prostranství na území hl. m. Prahy spravovaných zadavatelem, a to v následujících oblastech: (a) asfaltové povrchy; (b) dlázd?né povrchy; (c) obruby; (d) zábradlí; (e) svodidla; (f) p?echody pro chodce; (g) p?ejezdy pro cyklisty; (h) svislé dopravní zna?ení; (i) vodorovné dopravní zna?ení; (j) sv?telná signaliza?ní za?ízení; (k) jiné prvky bezpe?nosti silni?ního provozu; (l) prvky bezbariérového uzívání; (m) zastávky hromadné dopravy; (n) prvky odvodn?ní; (o) prvky modrozelené infrastruktury; (p) m?stský mobiliá?. Více informací viz ZD.
II.2.5) Critčres d'attribution
Le prix n'est pas le seul critčre d'attribution et tous les critčres sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du systčme d'acquisition dynamique Début: 01/01/2024 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires DNS je zakládán na dobu neur?itou. Datum za?átku uvedené v bod? II.2.7) Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy ?i dynamického nákupního systému je p?edpokládaným datem zavedení DNS pro ú?ely tohoto formulá?e. Zadavatel p?edpokládá zadávání zakázek v DNS v p?edem neur?ených nepravidelných intervalech dle aktuálních pot?eb. Zadavatel p?edpokládá, ze v DNS budou zadávány primárn? "jednorázové" zakázky týkající se konkrétních akcí. Zadavatel vsak nevylu?uje, ze v DNS mohou být zadávány téz zakázky s delsí dobou pln?ní (nap?. 6 m?síc? ?i 1 rok) a/nebo s rámcovým prvkem týkající se blíze neur?eného po?tu akcí v n?které z výse uvedených oblastí nebo na vymezeném území. Ú?elem takových díl?ích zakázek s rámcovým prvkem bude zejména umoznit v?asné a efektivní ?esení havarijních stav? nebo jiných situací vyzadujících rychlou reakci. Zadavatel p?edpokládá, ze k díl?ím zakázkám budou uzavírány zejména smlouvy podle Zelené knihy FIDIC.
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation ŕ exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives ŕ l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Dodavatel prokáze, ze je zp?sobilým v rozsahu § 74 odst. 1 az 3 ZZVZ. Spln?ní podmínek základní zp?sobilosti ve vztahu k ?eské republice dodavatel prokáze p?edlozením doklad? podle § 75 odst. 1 ZZVZ. Dodavatel prokáze profesní zp?sobilost p?edlozením dokladu podle § 77 odst. 1 ZZVZ, tj. výpisem z obchodního rejst?íku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní p?edpis zápis do takové evidence vyzaduje.
III.1.2) Capacité économique et financičre Liste et description succincte des critčres de sélection:
Není pozadována ekonomická kvalifikace.
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Critčres de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure restreinte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systčme d'acquisition dynamique
Le marché implique la mise en place d'un systčme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 27/12/2023 Heure locale: 10:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations ŕ soumissionner ou ŕ participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant ętre utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
tchčque
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Ú?ad pro ochranu hospodá?ské sout?ze Adresse postale: t?. Kpt. Jarose 7 Ville: Brno Code postal: 604 55 Pays: Tchéquie Courriel: posta@uohs.cz Téléphone: +420 542167111 Fax: +420 542167112 Adresse internet: http://www.uohs.cz
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doru?it do 15 dn? ode dne, kdy se st?zovatel dozv?d?l o domn?lém porusení zákona Zadavatelem, nejpozd?ji vsak do uzav?ení smlouvy nebo do chvíle, kdy se sout?z o návrh povazuje po výb?ru návrhu za ukon?enou. Námitky proti úkon?m oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uve?ejnit ?i odeslat st?zovateli, musí být doru?eny Zadavateli do 15 dn? od jejich uve?ejn?ní ?i doru?ení st?zovateli. Pokud je v zadávacím ?ízení stanovena lh?ta pro podání zádostí o ú?ast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?ení této lh?ty. Pokud je v zadávacím ?ízení stanovena lh?ta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?ení této lh?ty, v p?ípad? jednacího ?ízení s uve?ejn?ním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?ení lh?ty pro podání p?edb?zných nabídek. Námitky proti dobrovolnému oznámení o zám?ru uzav?ít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doru?eny Zadavateli do 30 dn? od uve?ejn?ní tohoto oznámení. Zadavatel je povinen námitky vy?ídit do 15 dn?. Návrh je nutné doru?it ÚOHS i Zadavateli do 10 dn? ode dne, v n?mz st?zovatel obdrzel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dn? od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl. Po uzav?ení smlouvy na ve?ejnou zakázku ?i rámcové dohody lze podat pouze návrh na ulození zákazu pln?ní smlouvy, a to i bez p?edchozího podání námitek. Návrh na ulození zákazu pln?ní smlouvy doru?í navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 m?síce ode dne, kdy Zadavatel uve?ejnil oznámení o uzav?ení smlouvy zp?sobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením d?vodu pro zadání ve?ejné zakázky bez uve?ejn?ní oznámení o zahájení zadávacího ?ízení, p?edb?zného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednoduseném podlimitním ?ízení, nejpozd?ji vsak do 6 m?síc? od uzav?ení této smlouvy. Návrh na ulození zákazu pln?ní smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doru?í navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 m?síce ode dne, kdy Zadavatel uve?ejnil oznámení o uzav?ení smlouvy na základ? rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzav?ení smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozd?ji vsak do 6 m?síc? od uzav?ení této smlouvy. Ve lh?t? pro doru?ení návrhu je navrhovatel povinen slozit na ú?et ÚOHS kauci ve výsi 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu pln?ní ve?ejné zakázky nebo za dobu prvních ?ty? let pln?ní v p?ípad? smluv na dobu neur?itou, nejmén? vsak ve výsi 50 000 K?, nejvýse ve výsi 10 000 000 K?. V p?ípad?, ze navrhovatel nem?ze stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen slozit kauci ve výsi 100 000 K?. V p?ípad? návrhu na ulození zákazu pln?ní smlouvy je navrhovatel povinen slozit kauci ve výsi 200 000 K?. Jde-li o ?ízení o p?ezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lh?t? pro doru?ení návrhu slozit na ú?et ÚOHS kauci ve výsi 1 % z p?edpokládané hodnoty koncese uve?ejn?né ve V?stníku ve?ejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejmén? vsak ve výsi 50 000 K?, nejvýse ve výsi 10 000 000 K?. V p?ípad?, ze Zadavatel neuve?ejní ve V?stníku ve?ejných zakázek nebo na profilu Zadavatele p?edpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen slozit kauci ve výsi 100 000 K?. V p?ípad? návrhu na ulození zákazu pln?ní koncesní smlouvy je navrhovatel povinen slozit kauci ve výsi 200 000 K?.
VI.4.4) Service auprčs duquel des renseignements peuvent ętre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Ú?ad pro ochranu hospodá?ské sout?ze Adresse postale: t?. Kpt. Jarose 7 Ville: Brno Code postal: 604 55 Pays: Tchéquie Courriel: posta@uohs.cz Téléphone: +420 542167111 Fax: +420 542167112 Adresse internet: http://www.uohs.cz
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
21/11/2023 DNS - mensí stavební práce 27/12/2023 24/11/2023 CZE National Original
 
 
C L A S S E    C P V
45000000 - Travaux de construction 
45112710 - Travaux d'aménagement paysager d'espaces verts 
45213315 - Travaux de construction d'abris-bus 
45233000 - Travaux de construction, de fondation et de revętement d'autoroutes, de routes 
45233100 - Travaux de construction d'autoroutes, de routes 
45233140 - Travaux routiers 
45233141 - Travaux d'entretien routier 
45233142 - Travaux de réparation de routes 
45233144 - Travaux de construction de passages supérieurs 
45233150 - Ouvrages de modération du trafic 
45233160 - Chemins et autres aires empierrées 
45233222 - Travaux de pavage et de resurfaçage de chaussées 
45233223 - Travaux de resurfaçage de chaussées 
45233228 - Travaux de construction de revętements de surface 
45233229 - Entretien des accotements 
45233252 - Travaux de revętement de rues 
45233261 - Travaux de construction de passages supérieurs pour piétons 
45233280 - Pose de barričres routičres 
45233290 - Installation de panneaux de signalisation 
45233293 - Installation de mobilier urbain 
45340000 - Travaux d'installation de clôtures, de garde-corps et de dispositifs de sécurité