Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 13/01/2021
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Modification d'un marché /d'une concession en cours
TCHČQUE, RÉPUBLIQUE
appel-offre

Tchéquie-Prague: Travaux de construction

2021/S 8-013325  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 13/01/2021 S8 Tchéquie-Prague: Travaux de construction 2021/S 008-013325 Avis de modification Modification d'un contrat/d'une concession en cours
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Univerzita Karlova, Fakulta sociálních v?d Numéro national d'identification: 00216208 Adresse postale: Smetanovo náb?. 6 Ville: Praha Code NUTS: CZ01 Praha Code postal: 110 00 Pays: Tchéquie Point(s) de contact: ing. Jan Kindermann, vedoucí manager Courriel: jan.kindermann@fsvcuni.cz Téléphone: +420 222112111 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://zakazky.cuni.cz/ Adresse du profil d'acheteur: https://zakazky.cuni.cz/profile_display_17.html
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Vyhotovení projektové dokumentace a provedení stavby Rekonstrukce a p?ístavba Areálu UK Jinonice
II.1.2) Code CPV principal 45000000 Travaux de construction - DA17
II.1.3) Type de marché Travaux
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: CZ01 Praha Lieu principal d'exécution:
Praha 5, Jinonice, U K?íze 8
II.2.4) Description du contrat au moment de la conclusion du contrat:
P?edm?tem ve?ejné zakázky je provedení stavebních prací spo?ívajících v rekonstrukci stávajících objekt a p?ístavby polyfunk?ního objektu, v?etn p?elozek inzenýrských sítí, napojení komunikací, terénních a sadových úprav v Areálu Jinonice a s tím související projektová ?innost spo?ívající ve zpracování Projektové dokumentace a poskytnutí související ?inností, zhotovení dokumentace Díla, poskytnutí Licence pod spole?ným ozna?ením "Vyhotovení projektové dokumentace a provedení stavby Rekonstrukce a p?ístavba Areálu UK Jinonice".
II.2.7) Durée du marché, accord-cadre, syst 13/01/2021 S8 Tchéquie-Prague: Travaux de construction 2021/S 008-013325 Avis de modification Modification d'un contrat/d'une concession en cours
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Univerzita Karlova, Fakulta sociálních v?d Numéro national d'identification: 00216208 Adresse postale: Smetanovo náb?. 6 Ville: Praha Code NUTS: CZ01 Praha Code postal: 110 00 Pays: Tchéquie Point(s) de contact: ing. Jan Kindermann, vedoucí manager Courriel: jan.kindermann@fsvcuni.cz Téléphone: +420 222112111 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://zakazky.cuni.cz/ Adresse du profil d'acheteur: https://zakazky.cuni.cz/profile_display_17.html
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Vyhotovení projektové dokumentace a provedení stavby Rekonstrukce a p?ístavba Areálu UK Jinonice
II.1.2) Code CPV principal 45000000 Travaux de construction - DA17
II.1.3) Type de marché Travaux
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: CZ01 Praha Lieu principal d'exécution:
Praha 5, Jinonice, U K?íze 8
II.2.4) Description du contrat au moment de la conclusion du contrat:
P?edm?tem ve?ejné zakázky je provedení stavebních prací spo?ívajících v rekonstrukci stávajících objekt a p?ístavby polyfunk?ního objektu, v?etn p?elozek inzenýrských sítí, napojení komunikací, terénních a sadových úprav v Areálu Jinonice a s tím související projektová ?innost spo?ívající ve zpracování Projektové dokumentace a poskytnutí související ?inností, zhotovení dokumentace Díla, poskytnutí Licence pod spole?ným ozna?ením "Vyhotovení projektové dokumentace a provedení stavby Rekonstrukce a p?ístavba Areálu UK Jinonice".
II.2.7) Durée du marché, accord-cadre, systčme d'acquisition dynamique ou concession Début: 01/10/2019 Fin: 31/10/2021
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002336
 
 
Section IV: Procédure
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Avis d'attribution de marché relatif au présent marché Numéro de l'avis au JO série S: 2019/S 197-477484
 
 
Section V: Attribution du marché/de la concession
Marché nş: Z 2019 - 012424 Intitulé:
Vyhotovení projektové dokumentace a provedení stavby Rekonstrukce a p?ístavba Areálu UK Jinonice
V.2) Attribution du marché/de la concession
V.2.1) Date de la conclusion du marché/de la décision d'attribution de la concession:
01/10/2019
V.2.2) Informations sur les offres
Le marché/la concession a été attribué(e) ŕ un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: OHL ZS, a.s.
Numéro national d'identification: 46342796 Adresse postale: Buresova 938/17 Ville: Brno Code NUTS: CZ ?ESKÁ REPUBLIKA Code postal: 602 00 Pays: Tchéquie Adresse internet: https://www.ohlzs.cz/
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (au moment de la conclusion du contrat;hors TVA) Valeur totale du marché: 483 372 504.00 CZK
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Ú?ad na ochranu hospodá?ské sout?ze Adresse postale: kpt. Jarose 7 Ville: Brno Code postal: 605 44 Pays: Tchéquie Courriel: posta@uohs.cz Téléphone: +420 542167112 Adresse internet: https://www.uohs.cz/
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
08/01/2021
 
 
Section VII: Modifications du contrat/de la concession
VII.1) Description du contrat aprčs les modifications
VII.1.1) Code CPV principal 45000000 Travaux de construction - DA17
VII.1.2) Code(s) CPV additionnel(s)
VII.1.3) Lieu d'exécution Code NUTS: CZ01 Praha
VII.1.4) Description des prestations:
V
   1.  NP objektu SO1 (pozemek parc. ?. 764/224, jehoz sou?ástí je budova ?.p. 661, k.ú. Jinonice) se nachází spole?ná sjezdová rampa do podzemních garází, z nichz jedna se nachází pod sousedující budovou ?.p. 609 a je vymezena jako jednotka ?. 609/100 s celkem 36 parkovacími stáními, je ve spoluvlastnictví 30 vlastník ze Spole?enství vlastník jednotek v budov ?p. 609, ul. U K?íze, Praha 5, se sídlem U K?íze 609, Praha 5, PS 158 00, I?: 26747103. Pot?eba víceprací vznikla v d?sledku nutnosti provést na objektu SO 1 do?asné stavební úpravy, které umozní po dobu trvání stavby zachovat vlastník?m neomezené právo uzívat jejich vlastnictví, tzn. vyprojektování a vybudování do?asných nových konstrukcí, nové dopravní ?esení, zajist?ní bezpe?ného p?íjezdu kolem stavenist a volného náhradního vjezdu p?es spole?nou rampu do garáze po celou zbývající dobu výstavby, a to v?etn následného odstran?ní stavebních úprav na SO.
VII.1.5) Durée du marché, accord-cadre, systčme d'acquisition dynamique ou concession Début: 01/10/2019 Fin: 31/10/2021
VII.1.6) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot/de la concession: 483 372 504.00 CZK
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: OHL ZS, a.s.
Numéro national d'identification: 46342796 Adresse postale: Buresova 938/17 Ville: Brno Code NUTS: CZ ?ESKÁ REPUBLIKA Code postal: 60200 Pays: Tchéquie Adresse internet: https://www.ohlzs.cz/
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
VII.2) Informations sur les modifications
VII.2.1) Description des modifications Nature et étendue des modifications (avec indication des éventuels changements préalablement apportés au contrat):
V
   1.  NP objektu SO1 (pozemek parc. ?. 764/224, jehoz sou?ástí je budova ?.p. 661, k.ú. Jinonice) se nachází spole?ná sjezdová rampa do podzemních garází, z nichz jedna se nachází pod sousedující budovou ?.p. 609 a je vymezena jako jednotka ?. 609/100 s celkem 36 parkovacími stáními, je ve spoluvlastnictví 30 vlastník ze Spole?enství vlastník jednotek v budov ?p. 609, ul. U K?íze, Praha 5, se sídlem U K?íze 609, Praha 5, PS 158 00, I?: 26747103. Pot?eba víceprací vznikla v d?sledku nutnosti provést na objektu SO 1 do?asné stavební úpravy, které umozní po dobu trvání stavby zachovat vlastník?m neomezené právo uzívat jejich vlastnictví, tzn. vyprojektování a vybudování do?asných nových konstrukcí, nové dopravní ?esení, zajist?ní bezpe?ného p?íjezdu kolem stavenist a volného náhradního vjezdu p?es spole?nou rampu do garáze po celou zbývající dobu výstavby, a to v?etn následného odstran?ní stavebních úprav na SO.
VII.2.2) Raisons de la modification Besoin de travaux, services ou fournitures supplémentaires du titulaire/concessionnaire initial [article 43, paragraphe 1, point b), de la directive 2014/23/UE; article 72, paragraphe 1, point b), de la directive 2014/24/UE; article 89, paragraphe 1, point b), de la directive 2014/25/UE] Description des raisons économiques ou techniques et des inconvénients ou de l'augmentation des coűts empęchant un changement de titulaire:
V
   1.  NP objektu SO1 (pozemek parc. ?. 764/224, jehoz sou?ástí je budova ?.p. 661, k.ú. Jinonice) se nachází spole?ná sjezdová rampa do podzemních garází, z nichz jedna se nachází pod sousedující budovou ?.p. 609 a je vymezena jako jednotka ?. 609/100 s celkem 36 parkovacími stáními, je ve spoluvlastnictví 30 vlastník ze Spole?enství vlastník jednotek v budov ?p. 609, ul. U K?íze, Praha 5, se sídlem U K?íze 609, Praha 5, PS 158 00, I?: 26747103. Pot?eba víceprací vznikla v d?sledku nutnosti provést na objektu SO 1 do?asné stavební úpravy, které umozní po dobu trvání stavby zachovat vlastník?m neomezené právo uzívat jejich vlastnictví, tzn. vyprojektování a vybudování do?asných nových konstrukcí, nové dopravní ?esení, zajist?ní bezpe?ného p?íjezdu kolem stavenist a volného náhradního vjezdu p?es spole?nou rampu do garáze po celou zbývající dobu výstavby, a to v?etn následného odstran?ní stavebních úprav na SO.
VII.2.3) Augmentation de prix Valeur totale actualisée du marché avant les modifications (prenant en compte les éventuelles modifications contractuelles et adaptations de prix antérieures et, dans le cas de la directive 2014/23/UE, l'inflation moyenne dans l'État membre concerné) Valeur hors TVA: 483 372 504.00 CZK Montant total du marché aprčs les modifications Valeur hors TVA: 485 531 932.00 CZK
 
 
C L A S S E    C P V
45000000 - Travaux de construction