Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 24/11/2021
Date de péremption : 08/12/2021
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
TCHÈQUE, RÉPUBLIQUE
appel-offre

Tchéquie-Prague: Travaux de construction

2021/S 228-599315  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E

24/11/2021
S228
Tchéquie-Prague: Travaux de construction

2021/S 228-599315

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Travaux

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2020/S 252-634614)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: ?editelství silnic a dálnic ?R
Numéro national d'identification: 65993390
Adresse postale: Na Pankráci 546/56
Ville: Praha
Code NUTS: CZ010 Hlavní m?sto Praha
Code postal: 14000
Pays: Tchéquie
Point(s) de contact: Mgr. Lenka Pestuková
Courriel: lenka.pestukova@rsd.cz
Téléphone: +420 954903277
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.rsd.cz/
Adresse du profil d'acheteur: https://www.tenderarena.cz/profily/RSD

Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
D1 0136 ?íkovice-P?erov

II.1.2)
Code CPV principal
45000000 Travaux de construction

II.1.3)
Type de marché
Travaux

II.1.4)
Description succincte:
Jedná se o novostavbu ?ty?pruhové sm?rov rozd?lené dálnice, kategorie D26,5/120, v délce 10,10 km. Stavba navazuje na dokon?ený úsek D1 0135 v prostoru mezi obcemi ?íkovice a Horní Most?nice, ukon?ení je v k.ú. P?erov P?edmostí (MÚK P?erov sever), v míst k?ízení se silnicí I/55, kde dále navazuje úsek D1 0137 P?erov - Lipník nad Be?vou. V rámci technického ?esení jsou navrzeny t?i mimoúrov?ové k?izovatky (MÚK ?íkovice, MÚK P?erov západ, MÚK P?erov sever). Sou?ástí stavby je 13 nových mostních objekt na hlavní trase, z nichz dominantní a technicky nejnáro?n?jsí je estakáda SO209 vedoucí p?es areál Prechezy (nad skladem zelené skalice), Be?vu a zelezni?ní koridor Olomouc-P?erov.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
19/11/2021

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 252-634614

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2)

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Lh?ta pro doru?ení nabídek nebo zádostí o ú?ast

Au lieu de:

Date: 01/12/2021

Heure locale: 10:00

Lire:

Date: 08/12/2021

Heure locale: 10:00

Numéro de section: IV.2.7)

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Podmínky pro otevírání nabídek

Au lieu de:

Date: 01/12/2021

Heure locale: 10:00

Lire:

Date: 08/12/2021

Heure locale: 10:00

VII.2)
Autres informations complémentaires: Tchéquie-Prague: Travaux de constructionType d'acheteur: Agences fédérales et nationalesType d'avis: Informations complémentairesType de procédure: Procédure ouverteType de marché: Marché de travaux
08/12/2021
24/11/2021
CZ
National

 
 
C L A S S E    C P V
45000000 - Travaux de construction 
45233110 - Travaux de construction d'autoroutes