Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/06/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Modification d'un marché /d'une concession en cours
TCHČQUE, RÉPUBLIQUE
appel-offre

Tchéquie-Prague: Travaux de construction

2022/S 119-334463  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
22/06/2022 S119 Tchéquie-Prague: Travaux de construction 2022/S 119-334463 Avis de modification Modification d'un contrat/d'une concession en cours
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Univerzita Karlova,
   2.  léka?ská fakulta Numéro national d'identification: 00216208 Adresse postale: V Úvalu 84 Ville: Praha Code NUTS: CZ010 Hlavní m?sto Praha Code postal: 15000 Pays: Tchéquie Point(s) de contact: Drahomíra Moravcová Courriel: drahomira.moravcova@lfmotol.cuni.cz Téléphone: +420 224435826 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.lf2.cuni.cz/ Adresse du profil d'acheteur: https://zakazky.cuni.cz/profile_display_8.html
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Dostavba areálu TPU UK
   2.  LF -
   4.  etapa
II.1.2) Code CPV principal 45000000 Travaux de construction
II.1.3) Type de marché Travaux
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45110000 Travaux de démolition de bâtiments et travaux de terrassement 45111200 Travaux de préparation et de dégagement de chantier 45212340 Travaux de construction de salle de conférences 45214420 Travaux de construction d'amphithéâtres
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: CZ010 Hlavní m?sto Praha Lieu principal d'exécution:
Místem pln?ní je areál UK
   2.  LF, ulice Plze?ská 311, katastrální území Motol, obec Praha. Dot?ené pozemky parc.?. parcely ?. 405/1, 405/21, 405/22, 405/23, 405/24, 405/27, 405/28, 405/29, 56/2, 56/
II.2.4) Description du contrat au moment de la conclusion du contrat:
Provedení demolice stávajících objekt? a výstavba nových objekt? v areálu teoretických ústav?
   2.  LF UK,
   4.  etapa v?etn? úpravy vn?jsích zpevn?ných ploch.
II.2.7) Durée du marché, accord-cadre, syst 22/06/2022 S119 Tchéquie-Prague: Travaux de construction 2022/S 119-334463 Avis de modification Modification d'un contrat/d'une concession en cours
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Univerzita Karlova,
   2.  léka?ská fakulta Numéro national d'identification: 00216208 Adresse postale: V Úvalu 84 Ville: Praha Code NUTS: CZ010 Hlavní m?sto Praha Code postal: 15000 Pays: Tchéquie Point(s) de contact: Drahomíra Moravcová Courriel: drahomira.moravcova@lfmotol.cuni.cz Téléphone: +420 224435826 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.lf2.cuni.cz/ Adresse du profil d'acheteur: https://zakazky.cuni.cz/profile_display_8.html
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Dostavba areálu TPU UK
   2.  LF -
   4.  etapa
II.1.2) Code CPV principal 45000000 Travaux de construction
II.1.3) Type de marché Travaux
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45110000 Travaux de démolition de bâtiments et travaux de terrassement 45111200 Travaux de préparation et de dégagement de chantier 45212340 Travaux de construction de salle de conférences 45214420 Travaux de construction d'amphithéâtres
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: CZ010 Hlavní m?sto Praha Lieu principal d'exécution:
Místem pln?ní je areál UK
   2.  LF, ulice Plze?ská 311, katastrální území Motol, obec Praha. Dot?ené pozemky parc.?. parcely ?. 405/1, 405/21, 405/22, 405/23, 405/24, 405/27, 405/28, 405/29, 56/2, 56/
II.2.4) Description du contrat au moment de la conclusion du contrat:
Provedení demolice stávajících objekt? a výstavba nových objekt? v areálu teoretických ústav?
   2.  LF UK,
   4.  etapa v?etn? úpravy vn?jsích zpevn?ných ploch.
II.2.7) Durée du marché, accord-cadre, systčme d'acquisition dynamique ou concession Durée en jours: 570
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
Dobudování výukových prostor areálu teoretických ústav?
   2.  LF UK, reg. ?. CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002474
 
 
Section IV: Procédure
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Avis d'attribution de marché relatif au présent marché Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 010-015989
 
 
Section V: Attribution du marché/de la concession
Marché nş: Z2020-021836
V.2) Attribution du marché/de la concession
V.2.1) Date de la conclusion du marché/de la décision d'attribution de la concession:
30/12/2020
V.2.2) Informations sur les offres
Le marché/la concession a été attribué(e) ŕ un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: PSG Construction a.s.
Numéro national d'identification: 05042020 Adresse postale: Napajedelská 1552 1552 Ville: Otrokovice Code NUTS: CZ ?esko Code postal: 76502 Pays: Tchéquie Courriel: info@psg.cz Téléphone: +420 576015111 Adresse internet: www.psg.cz
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (au moment de la conclusion du contrat;hors TVA) Valeur totale du marché: 154 484 929.00 CZK
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
Podrobnosti viz Profil zadavatele - Dodatek ?. 5
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Ú?ad pro ochranu hospodá?ské sout?ze Adresse postale: t?. Kpt. Jarose 7 Ville: Brno Code postal: 604 55 Pays: Tchéquie Courriel: posta@uohs.cz Téléphone: +420 542167111 Fax: +420 542167112 Adresse internet: https://www.uohs.cz/
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doru?it do 15 dn? ode dne, kdy se st?zovatel dozv?d?l o domn?lém porusení zákona Zadavatelem, nejpozd?ji vsak do uzav?ení smlouvy nebo do chvíle, kdy se sout?z o návrh povazuje po výb?ru návrhu za ukon?enou. Námitky proti úkon?m oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uve?ejnit ?i odeslat st?zovateli, musí být doru?eny Zadavateli do 15 dn? od jejich uve?ejn?ní ?i doru?ení st?zovateli. Pokud je v zadávacím ?ízení stanovena lh?ta pro podání zádostí o ú?ast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?ení této lh?ty. Pokud je v zadávacím ?ízení stanovena lh?ta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?ení této lh?ty, v p?ípad? jednacího ?ízení s uve?ejn?ním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?ení lh?ty pro podání p?edb?zných nabídek. Námitky proti dobrovolnému oznámení o zám?ru uzav?ít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doru?eny Zadavateli do 30 dn? od uve?ejn?ní tohoto oznámení. Zadavatel je povinen námitky vy?ídit do 15 dn?. Návrh je nutné doru?it ÚOHS i Zadavateli do 10 dn? ode dne, v n?mz st?zovatel obdrzel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dn? od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl. Po uzav?ení smlouvy na ve?ejnou zakázku ?i rámcové dohody lze podat pouze návrh na ulození zákazu pln?ní smlouvy, a to i bez p?edchozího podání námitek. Návrh na ulození zákazu pln?ní smlouvy doru?í navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 m?síce ode dne, kdy Zadavatel uve?ejnil oznámení o uzav?ení smlouvy zp?sobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením d?vodu pro zadání ve?ejné zakázky bez uve?ejn?ní oznámení o zahájení zadávacího ?ízení, p?edb?zného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednoduseném podlimitním ?ízení, nejpozd?ji vsak do 6 m?síc? od uzav?ení této smlouvy. Návrh na ulození zákazu pln?ní smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doru?í navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 m?síce ode dne, kdy Zadavatel uve?ejnil oznámení o uzav?ení smlouvy na základ? rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzav?ení smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozd?ji vsak do 6 m?síc? od uzav?ení této smlouvy. Ve lh?t? pro doru?ení návrhu je navrhovatel povinen slozit na ú?et ÚOHS kauci ve výsi 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu pln?ní ve?ejné zakázky nebo za dobu prvních ?ty? let pln?ní v p?ípad? smluv na dobu neur?itou, nejmén? vsak ve výsi 50 000 K?, nejvýse ve výsi 10 000 000 K?. V p?ípad?, ze navrhovatel nem?ze stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen slozit kauci ve výsi 100 000 K?. V p?ípad? návrhu na ulození zákazu pln?ní smlouvy je navrhovatel povinen slozit kauci ve výsi 200 000 K?. Jde-li o ?ízení o p?ezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lh?t? pro doru?ení návrhu slozit na ú?et ÚOHS kauci ve výsi 1 % z p?edpokládané hodnoty koncese uve?ejn?né ve V?stníku ve?ejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejmén? vsak ve výsi 50 000 K?, nejvýse ve výsi 10 000 000 K?. V p?ípad?, ze Zadavatel neuve?ejní ve V?stníku ve?ejných zakázek nebo na profilu Zadavatele p?edpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen slozit kauci ve výsi 100 000 K?. V p?ípad? návrhu na ulození zákazu pln?ní koncesní smlouvy je navrhovatel povinen slozit kauci ve výsi 200 000 K?.
VI.4.4) Service auprčs duquel des renseignements peuvent ętre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Ú?ad pro ochranu hospodá?ské sout?ze Adresse postale: t?. Kpt. Jarose 7 Ville: Brno Code postal: 604 55 Pays: Tchéquie Courriel: posta@uohs.cz Téléphone: +420 542167111 Fax: +420 542167112 Adresse internet: https://www.uohs.cz/
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
17/06/2022
 
 
Section VII: Modifications du contrat/de la concession
VII.1) Description du contrat aprčs les modifications
VII.1.1) Code CPV principal 45000000 Travaux de construction
VII.1.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45110000 Travaux de démolition de bâtiments et travaux de terrassement 45111200 Travaux de préparation et de dégagement de chantier 45212340 Travaux de construction de salle de conférences 45214420 Travaux de construction d'amphithéâtres
VII.1.3) Lieu d'exécution Code NUTS: CZ010 Hlavní m?sto Praha Lieu principal d'exécution:
Místem pln?ní je areál UK
   2.  LF, ulice Plze?ská 311, katastrální území Motol, obec Praha. Dot?ené pozemky parc.?. parcely ?. 405/1, 405/21, 405/22, 405/23, 405/24, 405/27, 405/28, 405/29, 56/2, 56/
VII.1.4) Description des prestations:
Provedení demolice stávajících objekt? a výstavba nových objekt? v areálu teoretických ústav?
   2.  LF UK,
   4.  etapa v?etn? úpravy vn?jsích zpevn?ných ploch ve zn?ní dodatku ?. 1, 2 a 3
VII.1.5) Durée du marché, accord-cadre, systčme d'acquisition dynamique ou concession Durée en jours: 579
VII.1.6) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot/de la concession: 161 336 235.96 CZK
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: PSG Construction a.s.
Numéro national d'identification: 05042020 Adresse postale: Napajedelská 1552 Ville: Otrokovice Code NUTS: CZ072 Zlínský kraj Code postal: 76502 Pays: Tchéquie Courriel: info@psg.cz Téléphone: +420 576015111 Fax: +420 576015111 Adresse internet: www.psg.cz
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
VII.2) Informations sur les modifications
VII.2.1) Description des modifications Nature et étendue des modifications (avec indication des éventuels changements préalablement apportés au contrat):
Zm?ny v souladu s § 222 odst. 5 ZZVZ: i. Zm?nový list ?. 11, SO 02 - Hospodá?ský objekt, zví?etník (dodate?né stavební práce v hodnot? 568.806,96 K? bez DPH) ii. Zm?nový list ?. 12, SO 02 - Hospodá?ský objekt, zví?etník (dodate?né stavební práce v hodnot? 82.862,17 K? bez DPH)
VII.2.2) Raisons de la modification Besoin de travaux, services ou fournitures supplémentaires du titulaire/concessionnaire initial [article 43, paragraphe 1, point b), de la directive 2014/23/UE; article 72, paragraphe 1, point b), de la directive 2014/24/UE; article 89, paragraphe 1, point b), de la directive 2014/25/UE] Description des raisons économiques ou techniques et des inconvénients ou de l'augmentation des coűts empęchant un changement de titulaire:
Dodatkem dochází k rozsí?ení p?edm?tu smlouvy v návaznosti na nemoznost zm?ny dodavatele s ohledem na ekonomické a technické d?vody, v souladu s ust. § 222 odst. 5 ZZVZ: i. Zm?nový list ?. 11, SO 02 - Hospodá?ský objekt, zví?etník (dodate?né stavební práce v hodnot? 568.806,96 K? bez DPH) ii. Zm?nový list ?. 12, SO 02 - Hospodá?ský objekt, zví?etník (dodate?né stavební práce v hodnot? 82.862,17 K? bez DPH) Podrobnosti viz Zm?nový list ?. 11 - Hospodá?ský objekt (VZT chlazení) a Zm?nový list ?. 12 - Hospodá?ský objekt MaR, které tvo?í p?ílohy tohoto dodatku.
VII.2.3) Augmentation de prix Valeur totale actualisée du marché avant les modifications (prenant en compte les éventuelles modifications contractuelles et adaptations de prix antérieures et, dans le cas de la directive 2014/23/UE, l'inflation moyenne dans l'État membre concerné) Valeur hors TVA: 160 684 566.83 CZK Montant total du marché aprčs les modifications Valeur hors TVA: 161 366 235.96 CZK Tchéquie-Prague: Travaux de constructionType d'acheteur: Organisme de droit publicType d'avis: Modification d'un marché /d'une concession en coursType de procédure: Procédure ouverteType de marché: Marché de travaux 22/06/2022 CZ National
 
 
C L A S S E    C P V
45000000 - Travaux de construction 
45110000 - Travaux de démolition de bâtiments et travaux de terrassement 
45111200 - Travaux de préparation et de dégagement de chantier 
45212340 - Travaux de construction de salle de conférences 
45214420 - Travaux de construction d'amphithéâtres