Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 02/12/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure restreinte
Type de document : Modification d'un marché /d'une concession en cours
TCHČQUE, RÉPUBLIQUE
appel-offre

Tchéquie-Prague:Travaux de construction d'autoroutes

2022/S 233-668694  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
02/12/2022 S233 Tchéquie-Prague: Travaux de construction d'autoroutes 2022/S 233-668694 Avis de modification Modification d'un contrat/d'une concession en cours
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: ?editelství silnic a dálnic ?R Numéro national d'identification: 65993390 Adresse postale: Na Pankráci 546/56 Ville: Praha Code NUTS: CZ010 Hlavní m?sto Praha Code postal: 140 00 Pays: Tchéquie Courriel: panajotis.kakulidis@rsd.cz Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.rsd.cz Adresse du profil d'acheteur: https://www.tenderarena.cz/profily/RSD
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
D35 ?asy - Ostrov ZBV 187/4
II.1.2) Code CPV principal 45233110 Travaux de construction d'autoroutes
II.1.3) Type de marché Travaux
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: CZ053 Pardubický kraj Lieu principal d'exécution:
Budoucí dálnice D35 v úseku ?asy - Ostrov.
II.2.4) Description du contrat au moment de la conclusion du contrat:
P?ipravovaná stavba ?esí novou ?ty?pruhovou, sm?rov? rozd?lenou komunikaci. Za?átek stavby navazuje, v km 16,800, na p?edchozí stavbu D35-3502 Opatovice - ?asy. D35-3503 ?asy - Ostrov je v celém úseku navrzena v kategorii R 25,5/120, tj. volná sí?ka komunikace 25,5 metr? s návrhovou rychlostí 120 km/h. Celková délka stavby je 13 500 metr?.Na D35-3503 ?asy- Ostrov jsou napojeny mimoúrov?ov? silnice I. t?ídy I/17 a silnice II. t?ídy II/322. V km 20,820 bude vybudována MÚK Dasice, která zajistí napojení D35 na stávající silni?ní sí?. Na konci stavby je napojení trasy D35 na stávající silni?ní sí? ?eseno MÚK Ostrov. Stavba bude za MÚK Ostrov provizorn? p?ipojena na silnici I/17 tak, aby tranzit neprojízd?l obcí. Stavba zahrnuje celkem 14 mostních objekt?, z toho 4 silni?ní nadjezdy nad D35. Do stavby jsou zahrnuty i p?elozky inzenýrských sítí, a to v celkovém po?tu 82 p?elozek.´
II.2.7) Durée du marché, accord-cadre, syst 02/12/2022 S233 Tchéquie-Prague: Travaux de construction d'autoroutes 2022/S 233-668694 Avis de modification Modification d'un contrat/d'une concession en cours
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: ?editelství silnic a dálnic ?R Numéro national d'identification: 65993390 Adresse postale: Na Pankráci 546/56 Ville: Praha Code NUTS: CZ010 Hlavní m?sto Praha Code postal: 140 00 Pays: Tchéquie Courriel: panajotis.kakulidis@rsd.cz Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.rsd.cz Adresse du profil d'acheteur: https://www.tenderarena.cz/profily/RSD
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
D35 ?asy - Ostrov ZBV 187/4
II.1.2) Code CPV principal 45233110 Travaux de construction d'autoroutes
II.1.3) Type de marché Travaux
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: CZ053 Pardubický kraj Lieu principal d'exécution:
Budoucí dálnice D35 v úseku ?asy - Ostrov.
II.2.4) Description du contrat au moment de la conclusion du contrat:
P?ipravovaná stavba ?esí novou ?ty?pruhovou, sm?rov? rozd?lenou komunikaci. Za?átek stavby navazuje, v km 16,800, na p?edchozí stavbu D35-3502 Opatovice - ?asy. D35-3503 ?asy - Ostrov je v celém úseku navrzena v kategorii R 25,5/120, tj. volná sí?ka komunikace 25,5 metr? s návrhovou rychlostí 120 km/h. Celková délka stavby je 13 500 metr?.Na D35-3503 ?asy- Ostrov jsou napojeny mimoúrov?ov? silnice I. t?ídy I/17 a silnice II. t?ídy II/322. V km 20,820 bude vybudována MÚK Dasice, která zajistí napojení D35 na stávající silni?ní sí?. Na konci stavby je napojení trasy D35 na stávající silni?ní sí? ?eseno MÚK Ostrov. Stavba bude za MÚK Ostrov provizorn? p?ipojena na silnici I/17 tak, aby tranzit neprojízd?l obcí. Stavba zahrnuje celkem 14 mostních objekt?, z toho 4 silni?ní nadjezdy nad D35. Do stavby jsou zahrnuty i p?elozky inzenýrských sítí, a to v celkovém po?tu 82 p?elozek.´
II.2.7) Durée du marché, accord-cadre, systčme d'acquisition dynamique ou concession Durée en mois: 56
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
Opera?ní program doprava
 
 
Section IV: Procédure
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Avis d'attribution de marché relatif au présent marché Numéro de l'avis au JO série S: 2018/S 100-227672
 
 
Section V: Attribution du marché/de la concession
Marché nş: 11PT-000923
V.2) Attribution du marché/de la concession
V.2.1) Date de la conclusion du marché/de la décision d'attribution de la concession:
23/11/2022
V.2.2) Informations sur les offres
Le marché/la concession a été attribué(e) ŕ un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: EUROVIA CS a.s.
Numéro national d'identification: 45274924 Adresse postale: U Michelského lesa 1581/2 Ville: Praha Code NUTS: CZ010 Hlavní m?sto Praha Code postal: 140 00 Pays: Tchéquie
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Metrostav a.s.
Numéro national d'identification: 00014915 Adresse postale: Kozeluzská 2450/4 Ville: PRAHA Code NUTS: CZ010 Hlavní m?sto Praha Code postal: 180 00 Pays: Tchéquie
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Swietelsky stavební s.r.o.
Numéro national d'identification: 48035599 Adresse postale: Prazská t?. 495 Ville: ?eské Bud?jovice Code NUTS: CZ031 Jiho?eský kraj Code postal: 370 04 Pays: Tchéquie
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (au moment de la conclusion du contrat;hors TVA) Valeur totale du marché: 3 231 976 234.47 CZK
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Ú?ad pro ochranu hospodá?ské sout?ze Adresse postale: t?. Kpt. Jarose 7 Ville: Brno Code postal: 604 55 Pays: Tchéquie Courriel: posta@uohs.cz Téléphone: +420 542167111 Fax: +420 542167112 Adresse internet: https://www.uohs.cz/
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doru?it do 15 dn? ode dne, kdy se st?zovatel dozv?d?l o domn?lém porusení zákona Zadavatelem, nejpozd?ji vsak do uzav?ení smlouvy nebo do chvíle, kdy se sout?z o návrh povazuje po výb?ru návrhu za ukon?enou. Námitky proti úkon?m oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uve?ejnit ?i odeslat st?zovateli, musí být doru?eny Zadavateli do 15 dn? od jejich uve?ejn?ní ?i doru?ení st?zovateli. Pokud je v zadávacím ?ízení stanovena lh?ta pro podání zádostí o ú?ast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?ení této lh?ty. Pokud je v zadávacím ?ízení stanovena lh?ta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?ení této lh?ty, v p?ípad? jednacího ?ízení s uve?ejn?ním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?ení lh?ty pro podání p?edb?zných nabídek. Námitky proti dobrovolnému oznámení o zám?ru uzav?ít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doru?eny Zadavateli do 30 dn? od uve?ejn?ní tohoto oznámení. Zadavatel je povinen námitky vy?ídit do 15 dn?. Návrh je nutné doru?it ÚOHS i Zadavateli do 10 dn? ode dne, v n?mz st?zovatel obdrzel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dn? od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl. Po uzav?ení smlouvy na ve?ejnou zakázku ?i rámcové dohody lze podat pouze návrh na ulození zákazu pln?ní smlouvy, a to i bez p?edchozího podání námitek. Návrh na ulození zákazu pln?ní smlouvy doru?í navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 m?síce ode dne, kdy Zadavatel uve?ejnil oznámení o uzav?ení smlouvy zp?sobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením d?vodu pro zadání ve?ejné zakázky bez uve?ejn?ní oznámení o zahájení zadávacího ?ízení, p?edb?zného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednoduseném podlimitním ?ízení, nejpozd?ji vsak do 6 m?síc? od uzav?ení této smlouvy. Návrh na ulození zákazu pln?ní smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doru?í navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 m?síce ode dne, kdy Zadavatel uve?ejnil oznámení o uzav?ení smlouvy na základ? rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzav?ení smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozd?ji vsak do 6 m?síc? od uzav?ení této smlouvy. Ve lh?t? pro doru?ení návrhu je navrhovatel povinen slozit na ú?et ÚOHS kauci ve výsi 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu pln?ní ve?ejné zakázky nebo za dobu prvních ?ty? let pln?ní v p?ípad? smluv na dobu neur?itou, nejmén? vsak ve výsi 50 000 K?, nejvýse ve výsi 10 000 000 K?. V p?ípad?, ze navrhovatel nem?ze stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen slozit kauci ve výsi 100 000 K?. V p?ípad? návrhu na ulození zákazu pln?ní smlouvy je navrhovatel povinen slozit kauci ve výsi 200 000 K?. Jde-li o ?ízení o p?ezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lh?t? pro doru?ení návrhu slozit na ú?et ÚOHS kauci ve výsi 1 % z p?edpokládané hodnoty koncese uve?ejn?né ve V?stníku ve?ejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejmén? vsak ve výsi 50 000 K?, nejvýse ve výsi 10 000 000 K?. V p?ípad?, ze Zadavatel neuve?ejní ve V?stníku ve?ejných zakázek nebo na profilu Zadavatele p?edpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen slozit kauci ve výsi 100 000 K?. V p?ípad? návrhu na ulození zákazu pln?ní koncesní smlouvy je navrhovatel povinen slozit kauci ve výsi 200 000 K?.
VI.4.4) Service auprčs duquel des renseignements peuvent ętre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Ú?ad pro ochranu hospodá?ské sout?ze Adresse postale: t?. Kpt. Jarose 7 Ville: Brno Code postal: 604 55 Pays: Tchéquie Courriel: posta@uohs.cz Téléphone: +420 542167111 Fax: +420 542167112 Adresse internet: https://www.uohs.cz/
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
29/11/2022
 
 
Section VII: Modifications du contrat/de la concession
VII.1) Description du contrat aprčs les modifications
VII.1.1) Code CPV principal 45233110 Travaux de construction d'autoroutes
VII.1.2) Code(s) CPV additionnel(s)
VII.1.3) Lieu d'exécution Code NUTS: CZ053 Pardubický kraj Lieu principal d'exécution:
Budoucí dálnice D35 v úseku ?asy - Ostrov.
VII.1.4) Description des prestations:
P?ipravovaná stavba ?esí novou ?ty?pruhovou, sm?rov? rozd?lenou komunikaci. Za?átek stavby navazuje, v km 16,800, na p?edchozí stavbu D35-3502 Opatovice - ?asy. D35-3503 ?asy - Ostrov je v celém úseku navrzena v kategorii R 25,5/120, tj. volná sí?ka komunikace 25,5 metr? s návrhovou rychlostí 120 km/h. Celková délka stavby je 13 500 metr?.Na D35-3503 ?asy- Ostrov jsou napojeny mimoúrov?ov? silnice I. t?ídy I/17 a silnice II. t?ídy II/322. V km 20,820 bude vybudována MÚK Dasice, která zajistí napojení D35 na stávající silni?ní sí?. Na konci stavby je napojení trasy D35 na stávající silni?ní sí? ?eseno MÚK Ostrov. Stavba bude za MÚK Ostrov provizorn? p?ipojena na silnici I/17 tak, aby tranzit neprojízd?l obcí. Stavba zahrnuje celkem 14 mostních objekt?, z toho 4 silni?ní nadjezdy nad D35. Do stavby jsou zahrnuty i p?elozky inzenýrských sítí, a to v celkovém po?tu 82 p?elozek.´
VII.1.5) Durée du marché, accord-cadre, systčme d'acquisition dynamique ou concession Durée en mois: 56
VII.1.6) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot/de la concession: 256 843.01 CZK
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: EUROVIA CS a.s.
Numéro national d'identification: 45274924 Adresse postale: U Michelského lesa 1581/2 Ville: Praha Code NUTS: CZ010 Hlavní m?sto Praha Code postal: 140 00 Pays: Tchéquie
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Metrostav a.s.
Numéro national d'identification: 00014915 Adresse postale: Kozeluzská 2450/4 Ville: Praha Code NUTS: CZ010 Hlavní m?sto Praha Code postal: 180 00 Pays: Tchéquie
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Swietelsky stavební s.r.o.
Numéro national d'identification: 48035599 Adresse postale: Prazská t?. 495 Ville: ?eské Bud?jovice Code NUTS: CZ010 Hlavní m?sto Praha Code postal: 370 04 Pays: Tchéquie
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
VII.2) Informations sur les modifications
VII.2.1) Description des modifications Nature et étendue des modifications (avec indication des éventuels changements préalablement apportés au contrat):
Nezbytné zm?ny pro skupinu 4 (dle § 222, odst. (5) ZZVZ. V rámci PDPS bylo uvazováno ulození potrubí do nesoudrzného materiálu z kameniva t?zeného. Pokud by tyto zm?ny nebyly provedeny nebylo by mozné stavební dílo dokon?it.
VII.2.2) Raisons de la modification Besoin de travaux, services ou fournitures supplémentaires du titulaire/concessionnaire initial [article 43, paragraphe 1, point b), de la directive 2014/23/UE; article 72, paragraphe 1, point b), de la directive 2014/24/UE; article 89, paragraphe 1, point b), de la directive 2014/25/UE] Description des raisons économiques ou techniques et des inconvénients ou de l'augmentation des coűts empęchant un changement de titulaire:
K d?vodu vzniku p?edm?tné Zm?ny se nejedná o tzv. "?et?zení zm?n". Zm?na nevyvolává vznik Zm?n n ajiných stavebních objektech. Provedená Zm?na nevyvolává vznik Smluvních kompenza?ních nárok?.
VII.2.3) Augmentation de prix Valeur totale actualisée du marché avant les modifications (prenant en compte les éventuelles modifications contractuelles et adaptations de prix antérieures et, dans le cas de la directive 2014/23/UE, l'inflation moyenne dans l'État membre concerné) Valeur hors TVA: 3 848 772 550.42 CZK Montant total du marché aprčs les modifications Valeur hors TVA: 3 849 029 393.43 CZK D35 ?asy - Ostrov ZBV 187/4 02/12/2022 CZE National
 
 
C L A S S E    C P V
45233110 - Travaux de construction d'autoroutes