Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 21/03/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure restreinte
Type de document : Modification d'un marché /d'une concession en cours
TCHÈQUE, RÉPUBLIQUE
appel-offre

Tchéquie-Prague: Travaux de construction d'autoroutes

2022/S 56-145767  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
21/03/2022 S56 Tchéquie-Prague: Travaux de construction d'autoroutes 2022/S 056-145767 Avis de modification Modification d'un contrat/d'une concession en cours
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: ?editelství silnic a dálnic ?R Numéro national d'identification: 65993390 Adresse postale: Na Pankráci 546/56 Ville: Praha 4 Code NUTS: CZ010 Hlavní m?sto Praha Code postal: 140 00 Pays: Tchéquie Point(s) de contact: Anna Hambergerová Courriel: anna.hambergerova@rsd.cz Téléphone: +420 954906109 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.rsd.cz Adresse du profil d'acheteur: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilRSD
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
D3 0310/I Úsilné - Hod?jovice Numéro de référence: 05PT-001026
II.1.2) Code CPV principal 45233110 Travaux de construction d'autoroutes
II.1.3) Type de marché Travaux
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: CZ031 Jiho?eský kraj Lieu principal d'exécution:
Jiho?eský kraj, okres ?eské Bud?jovice.
II.2.4) Description du contrat au moment de la conclusion du contrat:
P?edm?tem zakázky je výstavba dálnice D3 úseku 0310/I Úsilné - Hod?jovice, který za?íná v km 131,250 za MÚK Úsilné (ta je sou?ástí úseku 0309/9 Bosilec - Úsilné). Konec p?edm?tného úseku je za MÚK Hod?jovice, kde bezprost?edn? navazuje úsek 0310/II Hod?jovice - T?ebonín. Délka úseku je 7,210 km; stavba zahrnuje 13 mostních objekt?, 1 hloubený tunel v délce 999,50 m a mimoúrov?ové k?ízení.
II.2.7) Durée du marché, accord-cadre, système d'acquisition dynamique ou concession Durée en mois: 54
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
Opera?ní program doprava.
 
 
Section IV: Procédure
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Avis d'attribution de marché relatif au présent marché Numéro de l'avis au JO série S: 2019/S 065-150420
 
 
Section V: Attribution du marché/de la concession
Marché nº: 05PT-001026 Intitulé:
D3 0310/I Úsilné - Hod?jovice
V.2) Attribution du marché/de la concession
V.2.1) Date de la conclusion du marché/de la décision d'attribution de la concession:
28/03/2019
V.2.2) Informations sur les offres
Le marché/la concession a été attribué(e) à un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: HOCHTIEF CZ a. s.
Numéro national d'identification: 46678468 Adresse postale: Plze?ská 3217/16 Ville: Praha Code NUTS: CZ01 Praha Code postal: 150 00 Pays: Tchéquie Courriel: dopravni.stavby@hochtief.cz Téléphone: +420 257406311 Adresse internet: www.hochtief.cz
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: COLAS CZ, a.s.
Numéro national d'identification: 26177005 Adresse postale: Rubeska 215/1 Ville: Praha 9 Code NUTS: CZ01 Praha Code postal: 190 00 Pays: Tchéquie Courriel: colas@colas.cz Téléphone: +420 286003511 Adresse internet: www.colas.cz
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: M - SILNICE a.s.
Numéro national d'identification: 42196868 Adresse postale: Husova 1697 Ville: Pardubice Code NUTS: CZ053 Pardubický kraj Code postal: 530 03 Pays: Tchéquie Courriel: obchod@msilnice.cz Téléphone: +420 495842111 Adresse internet: www.msilnice.cz
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (au moment de la conclusion du contrat;hors TVA) Valeur totale du marché: 5 285 635 635.24 CZK
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Ú?ad pro ochranu hospodá?ské sout?ze Adresse postale: t?. Kpt. Jarose 7 Ville: Brno Code postal: 604 55 Pays: Tchéquie Courriel: posta@uohs.cz Téléphone: +420 542167111 Fax: +420 542167112 Adresse internet: https://www.uohs.cz/
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doru?it do 15 dn? ode dne, kdy se st?zovatel dozv?d?l o domn?lém porusení zákona Zadavatelem, nejpozd?ji vsak do uzav?ení smlouvy nebo do chvíle, kdy se sout?z o návrh povazuje po výb?ru návrhu za ukon?enou. Námitky proti úkon?m oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uve?ejnit ?i odeslat st?zovateli, musí být doru?eny Zadavateli do 15 dn? od jejich uve?ejn?ní ?i doru?ení st?zovateli. Pokud je v zadávacím ?ízení stanovena lh?ta pro podání zádostí o ú?ast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?ení této lh?ty. Pokud je v zadávacím ?ízení stanovena lh?ta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?ení této lh?ty, v p?ípad? jednacího ?ízení s uve?ejn?ním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?ení lh?ty pro podání p?edb?zných nabídek. Námitky proti dobrovolnému oznámení o zám?ru uzav?ít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doru?eny Zadavateli do 30 dn? od uve?ejn?ní tohoto oznámení. Zadavatel je povinen námitky vy?ídit do 15 dn?. Návrh je nutné doru?it ÚOHS i Zadavateli do 10 dn? ode dne, v n?mz st?zovatel obdrzel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dn? od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl. Po uzav?ení smlouvy na ve?ejnou zakázku ?i rámcové dohody lze podat pouze návrh na ulození zákazu pln?ní smlouvy, a to i bez p?edchozího podání námitek. Návrh na ulození zákazu pln?ní smlouvy doru?í navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 m?síce ode dne, kdy Zadavatel uve?ejnil oznámení o uzav?ení smlouvy zp?sobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením d?vodu pro zadání ve?ejné zakázky bez uve?ejn?ní oznámení o zahájení zadávacího ?ízení, p?edb?zného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednoduseném podlimitním ?ízení, nejpozd?ji vsak do 6 m?síc? od uzav?ení této smlouvy. Návrh na ulození zákazu pln?ní smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doru?í navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 m?síce ode dne, kdy Zadavatel uve?ejnil oznámení o uzav?ení smlouvy na základ? rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzav?ení smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozd?ji vsak do 6 m?síc? od uzav?ení této smlouvy. Ve lh?t? pro doru?ení návrhu je navrhovatel povinen slozit na ú?et ÚOHS kauci ve výsi 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu pln?ní ve?ejné zakázky nebo za dobu prvních ?ty? let pln?ní v p?ípad? smluv na dobu neur?itou, nejmén? vsak ve výsi 50 000 K?, nejvýse ve výsi 10 000 000 K?. V p?ípad?, ze navrhovatel nem?ze stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen slozit kauci ve výsi 100 000 K?. V p?ípad? návrhu na ulození zákazu pln?ní smlouvy je navrhovatel povinen slozit kauci ve výsi 200 000 K?. Jde-li o ?ízení o p?ezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lh?t? pro doru?ení návrhu slozit na ú?et ÚOHS kauci ve výsi 1 % z p?edpokládané hodnoty koncese uve?ejn?né ve V?stníku ve?ejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejmén? vsak ve výsi 50 000 K?, nejvýse ve výsi 10 000 000 K?. V p?ípad?, ze Zadavatel neuve?ejní ve V?stníku ve?ejných zakázek nebo na profilu Zadavatele p?edpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen slozit kauci ve výsi 100 000 K?. V p?ípad? návrhu na ulození zákazu pln?ní koncesní smlouvy je navrhovatel povinen slozit kauci ve výsi 200 000 K?.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Ú?ad pro ochranu hospodá?ské sout?ze Adresse postale: t?. Kpt. Jarose 7 Ville: Brno Code postal: 604 55 Pays: Tchéquie Courriel: posta@uohs.cz Téléphone: +420 542167111 Fax: +420 542167112 Adresse internet: https://www.uohs.cz/
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
16/03/2022
 
 
Section VII: Modifications du contrat/de la concession
VII.1) Description du contrat après les modifications
VII.1.1) Code CPV principal 45233110 Travaux de construction d'autoroutes
VII.1.2) Code(s) CPV additionnel(s)
VII.1.3) Lieu d'exécution Code NUTS: CZ031 Jiho?eský kraj Lieu principal d'exécution:
Jiho?eský kraj, okres ?eské Bud?jovice.
VII.1.4) Description des prestations:
Zm?ny b?hem výstavby, ZBV ?. 200.4
VII.1.5) Durée du marché, accord-cadre, système d'acquisition dynamique ou concession Durée en mois: 54
VII.1.6) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot/de la concession: 39 323.88 CZK
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: HOCHTIEF CZ a. s.
Numéro national d'identification: 46678468 Adresse postale: Plze?ská 3217/16 Ville: Praha 5 Code NUTS: CZ01 Praha Code postal: 150 00 Pays: Tchéquie Courriel: dopravni.stavby@hochtief.cz Téléphone: +420 257406311 Adresse internet: www.hochtief.cz
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: COLAS CZ, a.s.
Numéro national d'identification: 26177005 Adresse postale: Rubeska 215/1 Ville: Praha 9 Code NUTS: CZ01 Praha Code postal: 190 00 Pays: Tchéquie Courriel: colas@colas.cz Téléphone: +420 286003511 Adresse internet: www.colas.cz
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: M - SILNICE a.s.
Numéro national d'identification: 42196868 Adresse postale: Husova 1697 Ville: Pardubice Code NUTS: CZ053 Pardubický kraj Code postal: 530 03 Pays: Tchéquie Courriel: obchod@msilnice.cz Téléphone: +420 495842201 Adresse internet: www.msilnice.cz
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
VII.2) Informations sur les modifications
VII.2.1) Description des modifications Nature et étendue des modifications (avec indication des éventuels changements préalablement apportés au contrat):
SO 354. Zm?na spo?ívá v nutnosti dopln?ní napojení stávající vodovodní p?ípojky na provizorní vodovod SO 354 a následn? na nový vodovod SO 347. Vodovodní p?ípojka nebyla zakreslena v poskytnuté technické map? správce sít?. Dále se jedná na základ? pozadavku správce sít? o osazení automatického vzdusníku namísto hydrantu a náhradu plastového potrubí v délce 29,8m.
VII.2.2) Raisons de la modification Besoin de travaux, services ou fournitures supplémentaires du titulaire/concessionnaire initial [article 43, paragraphe 1, point b), de la directive 2014/23/UE; article 72, paragraphe 1, point b), de la directive 2014/24/UE; article 89, paragraphe 1, point b), de la directive 2014/25/UE] Description des raisons économiques ou techniques et des inconvénients ou de l'augmentation des coûts empêchant un changement de titulaire:
D?vodem je nutnost napojení stávající vodovodní p?ípojky, která nebyla zakreslena v podkladech poskytnutých správcem sít? a na základ? pozadavku správce provedení úprav na SO 354. Bez provedení t?chto zm?n by nebylo mozné pokra?ovat v realizaci.
VII.2.3) Augmentation de prix Valeur totale actualisée du marché avant les modifications (prenant en compte les éventuelles modifications contractuelles et adaptations de prix antérieures et, dans le cas de la directive 2014/23/UE, l'inflation moyenne dans l'État membre concerné) Valeur hors TVA: 5 700 838 587.07 CZK Montant total du marché après les modifications Valeur hors TVA: 5 700 877 910.95 CZK Tchéquie-Prague: Travaux de construction d'autoroutesType d'acheteur: Agences fédérales et nationalesType d'avis: Modification d'un marché /d'une concession en coursType de procédure: Procédure restreinteType de marché: Marché de travaux 21/03/2022 CZ National
 
 
C L A S S E    C P V
45233110 - Travaux de construction d'autoroutes