Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 03/08/2022
Date de péremption : 13/09/2022
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
TCHÈQUE, RÉPUBLIQUE
appel-offre

Tchéquie-Prague:Travaux de construction d'autoroutes

2022/S 148-422608  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E

03/08/2022
S148
Tchéquie-Prague: Travaux de construction d'autoroutes

2022/S 148-422608

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Travaux

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2021/S 252-668957)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: ?editelství silnic a dálnic ?R
Numéro national d'identification: 65993390
Adresse postale: Na Pankráci 546/56
Ville: Praha 4
Code NUTS: CZ01 Praha
Code postal: 140 00
Pays: Tchéquie
Point(s) de contact: Sárka Dlouhá
Courriel: sarka.dlouha@rsd.cz
Téléphone: +420 954910223
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.rsd.cz
Adresse du profil d'acheteur: https://www.tenderarena.cz/profily/RSD

Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
D6 Ho?esedly, p?elozka

Numéro de référence: 07PT-001569

II.1.2)
Code CPV principal
45233110 Travaux de construction d'autoroutes

II.1.3)
Type de marché
Travaux

II.1.4)
Description succincte:
Stavba "D6 Ho?esedly, p?elozka" pat?í do souboru staveb rychlostní silnice D6 mezi Novým Strasecím a k?izovatkou se silnicí I/27 (Jesenická k?izovatka). Jedná se o stavební úsek ?.4, který na svém za?átku ve stani?ení km 48,200 navazuje na
   3.  stavební úsek (D6 Krupá, p?elozka) a na svém konci ve stani?ení km 57,400 na
   5.  stavební úsek D6 Ho?ovi?ky, obchvat. P?edm?tný stavební úsek ?esí stávající pr?tah silnice I/6 obcí Ho?esedly. Nov? navrzená trasa p?elozky I/6 vede p?es zem?d?lsky obd?lávané území. Napojuje se na za?átku stavby na stávající I/6 a obchází severn? obec Ho?esedly. Rychlostní komunikace D6 je navrzena v kategorii R 25,5/130, délka úseku je 9200 m. Sou?ástí stavby je také jedna MÚK. Stávající I/6 bude p?evedena do silni?ní sít? jako II.t?ída s ozna?ením II/606 a z?stane pln? funk?ní komunikací jako doprovodná komunikace, která nebude zpoplatn?na.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
29/07/2022

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 252-668957

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2)

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Lh?ta pro doru?ení nabídek nebo zádostí o ú?ast

Au lieu de:

Date: 07/03/2022

Heure locale: 10:00

Lire:

Date: 13/09/2022

Heure locale: 10:00

Numéro de section: IV.2.7.)

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Podmínky pro otevírání nabídek

Au lieu de:

Date: 07/03/2022

Heure locale: 10:00

Lire:

Date: 13/09/2022

Heure locale: 10:00

VII.2)
Autres informations complémentaires:
VZD ?. 40
Tchéquie-Prague: Travaux de construction d'autoroutesType d'acheteur: Agences fédérales et nationalesType d'avis: Informations complémentairesType de procédure: Procédure ouverteType de marché: Marché de travaux 13/09/2022 03/08/2022 CZ National
 
 
C L A S S E    C P V
45233110 - Travaux de construction d'autoroutes