Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 03/08/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Modification d'un marché /d'une concession en cours
TCHÈQUE, RÉPUBLIQUE
appel-offre

Tchéquie-Prague:Travaux de construction d'autoroutes, de routes

2022/S 148-422661  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
03/08/2022 S148 Tchéquie-Prague: Travaux de construction d'autoroutes, de routes 2022/S 148-422661 Avis de modification Modification d'un contrat/d'une concession en cours
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
Numéro national d'identification: 03447286 Adresse postale: Veletrzní 1623/24 Ville: Praha Code NUTS: CZ010 Hlavní m?sto Praha Code postal: 17000 Pays: Tchéquie Point(s) de contact: Ing. Iveta Budská Courriel: iveta.budska@tsk-praha.cz Téléphone: +420 722986582 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.tskas.cz Adresse du profil d'acheteur: https://nen.nipez.cz/profil/TSK
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Horom??ická Nebusická, Praha 6, ?. akce 2970388
II.1.2) Code CPV principal 45233100 Travaux de construction d'autoroutes, de routes
II.1.3) Type de marché Travaux
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: CZ010 Hlavní m?sto Praha Lieu principal d'exécution:
Praha 6
II.2.4) Description du contrat au moment de la conclusion du contrat:
Realizace okruzní k?izovatky Horom??ická - Nebusická v Praze
   6. 
II.2.7) Durée du marché, accord-cadre, système d'acquisition dynamique ou concession Début: 30/06/2021 Fin: 31/12/2021
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
 
 
Section IV: Procédure
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Avis d'attribution de marché relatif au présent marché Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 217-529446
 
 
Section V: Attribution du marché/de la concession
Marché nº: TSK/20121/21/1215/bud Intitulé:
Horom??ická Nebusická, Praha 6, ?. akce 2970388
V.2) Attribution du marché/de la concession
V.2.1) Date de la conclusion du marché/de la décision d'attribution de la concession:
30/06/2021
V.2.2) Informations sur les offres
Le marché/la concession a été attribué(e) à un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: PORR a.s.
Numéro national d'identification: 43005560 Adresse postale: Dube?ská 3238/36 Ville: Praha Code NUTS: CZ010 Hlavní m?sto Praha Code postal: 10000 Pays: Tchéquie Courriel: porras@porr.cz
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: SWIETELSKY stavební s.r.o.
Numéro national d'identification: 48035599 Adresse postale: Prazská t?. 495/58 Ville: ?eské Bud?jovice Code NUTS: CZ031 Jiho?eský kraj Code postal: 37004 Pays: Tchéquie Courriel: centrala@swietelsky.cz
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: CHIC, s.r.o.
Numéro national d'identification: 49551647 Adresse postale: Husovo nám?stí 14 Ville: Hostivice Code NUTS: CZ010 Hlavní m?sto Praha Code postal: 25301 Pays: Tchéquie Courriel: chic@chicsro.cz
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (au moment de la conclusion du contrat;hors TVA) Valeur totale du marché: 9 776 845.60 CZK
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Ú?ad pro ochranu hospodá?ské sout?ze Adresse postale: t?. Kpt. Jarose 7 Ville: Brno Code postal: 604 55 Pays: Tchéquie Courriel: posta@uohs.cz Téléphone: +420 542167111 Fax: +420 542167112 Adresse internet: https://www.uohs.cz/
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doru?it do 15 dn? ode dne, kdy se st?zovatel dozv?d?l o domn?lém porusení zákona Zadavatelem, nejpozd?ji vsak do uzav?ení smlouvy nebo do chvíle, kdy se sout?z o návrh povazuje po výb?ru návrhu za ukon?enou. Námitky proti úkon?m oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uve?ejnit ?i odeslat st?zovateli, musí být doru?eny Zadavateli do 15 dn? od jejich uve?ejn?ní ?i doru?ení st?zovateli. Pokud je v zadávacím ?ízení stanovena lh?ta pro podání zádostí o ú?ast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?ení této lh?ty. Pokud je v zadávacím ?ízení stanovena lh?ta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?ení této lh?ty, v p?ípad? jednacího ?ízení s uve?ejn?ním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?ení lh?ty pro podání p?edb?zných nabídek. Námitky proti dobrovolnému oznámení o zám?ru uzav?ít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doru?eny Zadavateli do 30 dn? od uve?ejn?ní tohoto oznámení. Zadavatel je povinen námitky vy?ídit do 15 dn?. Návrh je nutné doru?it ÚOHS i Zadavateli do 10 dn? ode dne, v n?mz st?zovatel obdrzel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dn? od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl. Po uzav?ení smlouvy na ve?ejnou zakázku ?i rámcové dohody lze podat pouze návrh na ulození zákazu pln?ní smlouvy, a to i bez p?edchozího podání námitek. Návrh na ulození zákazu pln?ní smlouvy doru?í navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 m?síce ode dne, kdy Zadavatel uve?ejnil oznámení o uzav?ení smlouvy zp?sobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením d?vodu pro zadání ve?ejné zakázky bez uve?ejn?ní oznámení o zahájení zadávacího ?ízení, p?edb?zného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednoduseném podlimitním ?ízení, nejpozd?ji vsak do 6 m?síc? od uzav?ení této smlouvy. Návrh na ulození zákazu pln?ní smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doru?í navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 m?síce ode dne, kdy Zadavatel uve?ejnil oznámení o uzav?ení smlouvy na základ? rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzav?ení smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozd?ji vsak do 6 m?síc? od uzav?ení této smlouvy. Ve lh?t? pro doru?ení návrhu je navrhovatel povinen slozit na ú?et ÚOHS kauci ve výsi 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu pln?ní ve?ejné zakázky nebo za dobu prvních ?ty? let pln?ní v p?ípad? smluv na dobu neur?itou, nejmén? vsak ve výsi 50 000 K?, nejvýse ve výsi 10 000 000 K?. V p?ípad?, ze navrhovatel nem?ze stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen slozit kauci ve výsi 100 000 K?. V p?ípad? návrhu na ulození zákazu pln?ní smlouvy je navrhovatel povinen slozit kauci ve výsi 200 000 K?. Jde-li o ?ízení o p?ezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lh?t? pro doru?ení návrhu slozit na ú?et ÚOHS kauci ve výsi 1 % z p?edpokládané hodnoty koncese uve?ejn?né ve V?stníku ve?ejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejmén? vsak ve výsi 50 000 K?, nejvýse ve výsi 10 000 000 K?. V p?ípad?, ze Zadavatel neuve?ejní ve V?stníku ve?ejných zakázek nebo na profilu Zadavatele p?edpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen slozit kauci ve výsi 100 000 K?. V p?ípad? návrhu na ulození zákazu pln?ní koncesní smlouvy je navrhovatel povinen slozit kauci ve výsi 200 000 K?.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Ú?ad pro ochranu hospodá?ské sout?ze Adresse postale: t?. Kpt. Jarose 7 Ville: Brno Code postal: 604 55 Pays: Tchéquie Courriel: posta@uohs.cz Téléphone: +420 542167111 Fax: +420 542167112 Adresse internet: https://www.uohs.cz/
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
29/07/2022
 
 
Section VII: Modifications du contrat/de la concession
VII.1) Description du contrat après les modifications
VII.1.1) Code CPV principal 45233100 Travaux de construction d'autoroutes, de routes
VII.1.2) Code(s) CPV additionnel(s)
VII.1.3) Lieu d'exécution Code NUTS: CZ010 Hlavní m?sto Praha Lieu principal d'exécution:
Praha 6
VII.1.4) Description des prestations:
Dodatek ?. 1 - Vícepráce - osazení betonových obrubník? pro zajist?ní ?ízeného odvodu povrchových vod.
VII.1.5) Durée du marché, accord-cadre, système d'acquisition dynamique ou concession Début: 30/06/2021 Fin: 31/12/2021
VII.1.6) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot/de la concession: 78 126.00 CZK
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: PORR a.s.
Numéro national d'identification: 43005560 Adresse postale: Dube?ská 3238/36 Ville: Praha Code NUTS: CZ010 Hlavní m?sto Praha Code postal: 10000 Pays: Tchéquie Courriel: porras@porr.cz
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: SWIETELSKY stavební s.r.o.
Numéro national d'identification: 48035599 Adresse postale: Prazská t?. 495/58 Ville: ?eské Bud?jovice Code NUTS: CZ031 Jiho?eský kraj Code postal: 37004 Pays: Tchéquie Courriel: centrala@swietelsky.cz
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: CHIC, s.r.o.
Numéro national d'identification: 49551647 Adresse postale: Husovo nám?stí 14 Ville: Hostivice Code NUTS: CZ010 Hlavní m?sto Praha Code postal: 25301 Pays: Tchéquie Courriel: chic@chicsro.cz
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
VII.2) Informations sur les modifications
VII.2.1) Description des modifications Nature et étendue des modifications (avec indication des éventuels changements préalablement apportés au contrat):
Vícepráce - osazení betonových obrubník? pro zajist?ní ?ízeného odvodu povrchových vod. Cena víceprací je 78 126,00 K? bez DPH.
VII.2.2) Raisons de la modification Modification rendue nécessaire par des circonstances qu'un pouvoir adjudicateur/une entité adjudicatrice diligent(e) ne pouvait pas prévoir [article 43, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/23/UE; article 72, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/24/UE; article 89, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/25/UE] Description des circonstances ayant rendu la modification nécessaire et explication du caractère imprévu de ces circonstances:
Nepodstatná zm?na závazku ve smyslu § 222 odst. 6 ZZVZ - nezbytné a nep?edvídatelné dodate?né stavební práce, které nebyly zahrnuty v p?vodním závazku ze smlouvy, nebyly Objednateli p?ed uzav?ením smlouvy známy a zárove? nejsou závislé na v?li zhotovitele. Celková hodnota zm?ny závazku ze smlouvy dle Dodatku ?. 1 dle §222 odst. 6 ZZVZ nep?ekro?í 50 % p?vodní hodnoty závazku ze smlouvy a zárove? nep?ekro?í celkový nár?st dle dodatku 30 % p?vodní hodnoty závazku.
VII.2.3) Augmentation de prix Valeur totale actualisée du marché avant les modifications (prenant en compte les éventuelles modifications contractuelles et adaptations de prix antérieures et, dans le cas de la directive 2014/23/UE, l'inflation moyenne dans l'État membre concerné) Valeur hors TVA: 9 776 845.60 CZK Montant total du marché après les modifications Valeur hors TVA: 9 854 971.60 CZK Tchéquie-Prague: Travaux de construction d'autoroutes, de routesType d'acheteur: AutresType d'avis: Modification d'un marché /d'une concession en coursType de procédure: Procédure ouverteType de marché: Marché de travaux 03/08/2022 CZ National
 
 
C L A S S E    C P V
45233100 - Travaux de construction d'autoroutes, de routes