Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 13/01/2021
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Modification d'un marché /d'une concession en cours
TCHČQUE, RÉPUBLIQUE
appel-offre

Tchéquie-Prague: Travaux de construction de pipelines, de lignes de communication et d'énergie, d'autoroutes, de routes, d'aérodromes et de voies ferrées; travaux de nivelage

2021/S 8-013333  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 13/01/2021 S8 Tchéquie-Prague: Travaux de construction de pipelines, de lignes de communication et d'énergie, d'autoroutes, de routes, d'aérodromes et de voies ferrées; travaux de nivelage 2021/S 008-013333 Avis de modification Modification d'un contrat/d'une concession en cours
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: ?editelství silnic a dálnic ?R Numéro national d'identification: 65993390 Adresse postale: Na Pankráci 546/56 Ville: Praha 4 Code NUTS: CZ010 Hlavní m?sto Praha Code postal: 140 00 Pays: Tchéquie Point(s) de contact: Mgr. Marcela Pelcová Courriel: Marcela.Pelcova@rsd.cz Téléphone: +420 954902207 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.rsd.cz Adresse du profil d'acheteur: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilRSD
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Dálnice D8 0805/F Lovosice - ?ehlovice Numéro de référence: 02T3-000020
II.1.2) Code CPV principal 45230000 Travaux de construction de pipelines, de lignes de communication et d'énergie, d'autoroutes, de routes, d'aérodromes et de voies ferrées; travaux de nivelage
II.1.3) Type de marché Travaux
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: CZ042 Ústecký kraj Lieu principal d'exécution:
Ústecký kraj
II.2.4) Description du contrat au moment de la conclusion du contrat:
Jednalo se o otev?ené ?ízení na stavební práce. Výstavba úseku dálnice D8 - 0805 skládajícího se z následujících ?ástí: ?ást A - trasa dálnice, ?ást B - most Vchynice, ?ást C - most Oparno, ?ást D - most Dobkovi?ky, ?ást E - tunel Prackovice, ?ást F - tunel Radej?ín.
II.2.7) Durée du marché, accord-cadre, syst 13/01/2021 S8 Tchéquie-Prague: Travaux de construction de pipelines, de lignes de communication et d'énergie, d'autoroutes, de routes, d'aérodromes et de voies ferrées; travaux de nivelage 2021/S 008-013333 Avis de modification Modification d'un contrat/d'une concession en cours
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: ?editelství silnic a dálnic ?R Numéro national d'identification: 65993390 Adresse postale: Na Pankráci 546/56 Ville: Praha 4 Code NUTS: CZ010 Hlavní m?sto Praha Code postal: 140 00 Pays: Tchéquie Point(s) de contact: Mgr. Marcela Pelcová Courriel: Marcela.Pelcova@rsd.cz Téléphone: +420 954902207 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.rsd.cz Adresse du profil d'acheteur: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilRSD
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Dálnice D8 0805/F Lovosice - ?ehlovice Numéro de référence: 02T3-000020
II.1.2) Code CPV principal 45230000 Travaux de construction de pipelines, de lignes de communication et d'énergie, d'autoroutes, de routes, d'aérodromes et de voies ferrées; travaux de nivelage
II.1.3) Type de marché Travaux
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: CZ042 Ústecký kraj Lieu principal d'exécution:
Ústecký kraj
II.2.4) Description du contrat au moment de la conclusion du contrat:
Jednalo se o otev?ené ?ízení na stavební práce. Výstavba úseku dálnice D8 - 0805 skládajícího se z následujících ?ástí: ?ást A - trasa dálnice, ?ást B - most Vchynice, ?ást C - most Oparno, ?ást D - most Dobkovi?ky, ?ást E - tunel Prackovice, ?ást F - tunel Radej?ín.
II.2.7) Durée du marché, accord-cadre, systčme d'acquisition dynamique ou concession Durée en mois: 38
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
 
 
Section IV: Procédure
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Avis d'attribution de marché relatif au présent marché Numéro de l'avis au JO série S: 2017/S 174-355720
 
 
Section V: Attribution du marché/de la concession
Marché nş: 02T3-000020 Intitulé:
Dálnice D8 0805/F Lovosice - ?ehlovice
V.2) Attribution du marché/de la concession
V.2.1) Date de la conclusion du marché/de la décision d'attribution de la concession:
25/09/2007
V.2.2) Informations sur les offres
Le marché/la concession a été attribué(e) ŕ un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Eurovia CS, a.s.
Numéro national d'identification: 45274924 Adresse postale: Národní 138/10 Ville: Praha 1 Code NUTS: CZ010 Hlavní m?sto Praha Code postal: 113 19 Pays: Tchéquie
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Metrostav a.s.
Numéro national d'identification: 00014915 Adresse postale: Kozeluzská 2450/4 Ville: Praha 8 Code NUTS: CZ010 Hlavní m?sto Praha Code postal: 180 00 Pays: Tchéquie
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: SMP CZ, a.s.
Numéro national d'identification: 27195147 Adresse postale: Pob?ezní 667/78 Ville: Praha 8 Code NUTS: CZ010 Hlavní m?sto Praha Code postal: 186 00 Pays: Tchéquie
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Berger Bohemia a.s.
Numéro national d'identification: 45357269 Adresse postale: Klatovská 410 Ville: Plze Code NUTS: CZ032 Plze?ský kraj Code postal: 321 00 Pays: Tchéquie
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (au moment de la conclusion du contrat;hors TVA) Valeur totale du marché: 8 955 253 032.89 CZK
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
Zadavateli není známo, zda se jedná o malé ?i st?ední podniky.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Ú?ad pro ochranu hospodá?ské sout?ze Adresse postale: t?. Kpt. Jarose 7 Ville: Brno Code postal: 604 55 Pays: Tchéquie Courriel: posta@uohs.cz Téléphone: +420 542167111 Fax: +420 542167112 Adresse internet: https://www.uohs.cz/
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doru?it do 15 dn ode dne, kdy se st?zovatel dozv?d?l o domn?lém porusení zákona Zadavatelem, nejpozd?ji vsak do uzav?ení smlouvy nebo do chvíle, kdy se sout?z o návrh povazuje po výb?ru návrhu za ukon?enou. Námitky proti úkon?m oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uve?ejnit ?i odeslat st?zovateli, musí být doru?eny Zadavateli do 15 dn od jejich uve?ejn?ní ?i doru?ení st?zovateli. Pokud je v zadávacím ?ízení stanovena lh?ta pro podání zádostí o ú?ast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?ení této lh?ty. Pokud je v zadávacím ?ízení stanovena lh?ta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?ení této lh?ty, v p?ípad jednacího ?ízení s uve?ejn?ním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?ení lh?ty pro podání p?edb?zných nabídek. Námitky proti dobrovolnému oznámení o zám?ru uzav?ít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doru?eny Zadavateli do 30 dn od uve?ejn?ní tohoto oznámení. Zadavatel je povinen námitky vy?ídit do 15 dn?. Návrh je nutné doru?it ÚOHS i Zadavateli do 10 dn ode dne, v n?mz st?zovatel obdrzel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dn od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl. Po uzav?ení smlouvy na ve?ejnou zakázku ?i rámcové dohody lze podat pouze návrh na ulození zákazu pln?ní smlouvy, a to i bez p?edchozího podání námitek. Návrh na ulození zákazu pln?ní smlouvy doru?í navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 m?síce ode dne, kdy Zadavatel uve?ejnil oznámení o uzav?ení smlouvy zp?sobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením d?vodu pro zadání ve?ejné zakázky bez uve?ejn?ní oznámení o zahájení zadávacího ?ízení, p?edb?zného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednoduseném podlimitním ?ízení, nejpozd?ji vsak do 6 m?síc od uzav?ení této smlouvy. Návrh na ulození zákazu pln?ní smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doru?í navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 m?síce ode dne, kdy Zadavatel uve?ejnil oznámení o uzav?ení smlouvy na základ rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzav?ení smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozd?ji vsak do 6 m?síc od uzav?ení této smlouvy. Ve lh?t pro doru?ení návrhu je navrhovatel povinen slozit na ú?et ÚOHS kauci ve výsi 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu pln?ní ve?ejné zakázky nebo za dobu prvních ?ty let pln?ní v p?ípad smluv na dobu neur?itou, nejmén vsak ve výsi 50 000 CZK, nejvýse ve výsi 10 000 000 CZK. V p?ípad?, ze navrhovatel nem?ze stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen slozit kauci ve výsi 100 000 CZK. V p?ípad návrhu na ulození zákazu pln?ní smlouvy je navrhovatel povinen slozit kauci ve výsi 200 000 CZK. Jde-li o ?ízení o p?ezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lh?t pro doru?ení návrhu slozit na ú?et ÚOHS kauci ve výsi 1 % z p?edpokládané hodnoty koncese uve?ejn?né ve V?stníku ve?ejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejmén vsak ve výsi 50 000 CZK, nejvýse ve výsi 10 000 000 CZK. V p?ípad?, ze Zadavatel neuve?ejní ve V?stníku ve?ejných zakázek nebo na profilu Zadavatele p?edpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen slozit kauci ve výsi 100 000 CZK. V p?ípad návrhu na ulození zákazu pln?ní koncesní smlouvy je navrhovatel povinen slozit kauci ve výsi 200 000 CZK.
VI.4.4) Service auprčs duquel des renseignements peuvent ętre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Ú?ad pro ochranu hospodá?ské sout?ze Adresse postale: t?. Kpt. Jarose 7 Ville: Brno Code postal: 604 55 Pays: Tchéquie Courriel: posta@uohs.cz Téléphone: +420 542167111 Fax: +420 542167112 Adresse internet: https://www.uohs.cz/
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
08/01/2021
 
 
Section VII: Modifications du contrat/de la concession
VII.1) Description du contrat aprčs les modifications
VII.1.1) Code CPV principal 45230000 Travaux de construction de pipelines, de lignes de communication et d'énergie, d'autoroutes, de routes, d'aérodromes et de voies ferrées; travaux de nivelage
VII.1.2) Code(s) CPV additionnel(s)
VII.1.3) Lieu d'exécution Code NUTS: CZ042 Ústecký kraj Lieu principal d'exécution:
Ústecký kraj
VII.1.4) Description des prestations:
SO F 602.00/20 - Tunel Radej?ín - nároky II (výrobní a správní rezie, za?ízení stavenist?) - ZBV ?. 702 Stru?ný popis Zm?ny, popis p?vodního ?esení (nap?. dle PDPS), v?etn jejich vzájemného porovnání, posouzení moznosti vzniku ?et?zení Zm?n a moznosti vzniku Smluvních kompenza?ních nárok?: P?edm?tem zm?ny jsou uznatelné náklady výrobní rezie za období prodlouzení doby výstavby za ob-dobí od 01/2017 do 12/2019 a uznatelné náklady objektové správní rezie vzniklé ze 2 samostatných událostí definovaných p?edlozeným nárokem v období roku 2012. Dle výse uvedených skute?ností lze konstatovat, ze podmínky § 222, odst. (6) zákona ?. 134/2016 Sb., o zadávání ve?ejných zakázek, zejména podmínka nep?edvídanosti, byly spln?ny.
VII.1.5) Durée du marché, accord-cadre, systčme d'acquisition dynamique ou concession Durée en mois: 38
VII.1.6) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot/de la concession: 22 591 130.78 CZK
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Eurovia CS, a.s.
Numéro national d'identification: 45274924 Adresse postale: Národní 138/10 Ville: Praha 1 Code NUTS: CZ010 Hlavní m?sto Praha Code postal: 113 19 Pays: Tchéquie
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Metrostav a.s.
Numéro national d'identification: 00014915 Adresse postale: Kozeluzská 2450/4 Ville: Praha 8 Code NUTS: CZ010 Hlavní m?sto Praha Code postal: 180 00 Pays: Tchéquie
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: SMP CZ, a.s.
Numéro national d'identification: 27195147 Adresse postale: Pob?ezní 667/78 Ville: Praha 8 Code NUTS: CZ010 Hlavní m?sto Praha Code postal: 186 00 Pays: Tchéquie
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Berger Bohemia a.s.
Numéro national d'identification: 45357269 Adresse postale: Klatovská 410 Ville: Plze Code NUTS: CZ032 Plze?ský kraj Code postal: 321 00 Pays: Tchéquie
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
VII.2) Informations sur les modifications
VII.2.1) Description des modifications Nature et étendue des modifications (avec indication des éventuels changements préalablement apportés au contrat):
SO F 602.00/20 - Tunel Radej?ín - nároky II (výrobní a správní rezie, za?ízení stavenist?) - ZBV ?. 702 Stru?ný popis Zm?ny, popis p?vodního ?esení (nap?. dle PDPS), v?etn jejich vzájemného porovnání, posouzení moznosti vzniku ?et?zení Zm?n a moznosti vzniku Smluvních kompenza?ních nárok?: P?edm?tem zm?ny jsou uznatelné náklady výrobní rezie za období prodlouzení doby výstavby za ob-dobí od 01/2017 do 12/2019 a uznatelné náklady objektové správní rezie vzniklé ze 2 samostatných událostí definovaných p?edlozeným nárokem v období roku 2012. Dle výse uvedených skute?ností lze konstatovat, ze podmínky § 222, odst. (6) zákona ?. 134/2016 Sb., o zadávání ve?ejných zakázek, zejména podmínka nep?edvídanosti, byly spln?ny.
VII.2.2) Raisons de la modification Modification rendue nécessaire par des circonstances qu'un pouvoir adjudicateur/une entité adjudicatrice diligent(e) ne pouvait pas prévoir [article 43, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/23/UE; article 72, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/24/UE; article 89, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/25/UE] Description des circonstances ayant rendu la modification nécessaire et explication du caractčre imprévu de ces circonstances:
SO F 602.00/20 - Tunel Radej?ín - nároky II (výrobní a správní rezie, za?ízení stavenist?) - ZBV ?. 702 Stru?ný popis Zm?ny, popis p?vodního ?esení (nap?. dle PDPS), v?etn jejich vzájemného porovnání, posouzení moznosti vzniku ?et?zení Zm?n a moznosti vzniku Smluvních kompenza?ních nárok?: P?edm?tem zm?ny jsou uznatelné náklady výrobní rezie za období prodlouzení doby výstavby za ob-dobí od 01/2017 do 12/2019 a uznatelné náklady objektové správní rezie vzniklé ze 2 samostatných událostí definovaných p?edlozeným nárokem v období roku 2012. Dle výse uvedených skute?ností lze konstatovat, ze podmínky § 222, odst. (6) zákona ?. 134/2016 Sb., o zadávání ve?ejných zakázek, zejména podmínka nep?edvídanosti, byly spln?ny.
VII.2.3) Augmentation de prix Valeur totale actualisée du marché avant les modifications (prenant en compte les éventuelles modifications contractuelles et adaptations de prix antérieures et, dans le cas de la directive 2014/23/UE, l'inflation moyenne dans l'État membre concerné) Valeur hors TVA: 11 540 335 229.01 CZK Montant total du marché aprčs les modifications Valeur hors TVA: 11 562 926 359.79 CZK
 
 
C L A S S E    C P V
45230000 - Travaux de construction de pipelines, de lignes de communication et d'énergie, d'autoroutes, de routes, d'aérodromes et de voies ferrées; travaux de nivelage