Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 15/09/2021
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Modification d'un marché /d'une concession en cours
TCHÈQUE, RÉPUBLIQUE
appel-offre

Tchéquie-Prague: Travaux de construction de pipelines, de lignes de communication et d'énergie, d'autoroutes, de routes, d'aérodromes et de voies ferrées; travaux de nivelage

2021/S 179-465213  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 15/09/2021 S179 Tchéquie-Prague: Travaux de construction de pipelines, de lignes de communication et d'énergie, d'autoroutes, de routes, d'aérodromes et de voies ferrées; travaux de nivelage 2021/S 179-465213 Avis de modification Modification d'un contrat/d'une concession en cours
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: ?editelství silnic a dálnic ?R Numéro national d'identification: 65993390 Adresse postale: Na Pankráci 546/56 Ville: Praha 4 Code NUTS: CZ010 Hlavní m?sto Praha Code postal: 14000 Pays: Tchéquie Point(s) de contact: Mgr. Andrea Králová Courriel: andrea.kralova@rsd.cz Téléphone: +420 954902202 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.rsd.cz Adresse du profil d'acheteur: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilRSD
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Dálnice D8 0805/A Lovosice - ?ehlovice Numéro de référence: 02T3-0000020
II.1.2) Code CPV principal 45230000 Travaux de construction de pipelines, de lignes de communication et d'énergie, d'autoroutes, de routes, d'aérodromes et de voies ferrées; travaux de nivelage
II.1.3) Type de marché Travaux
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: CZ042 Ústecký kraj Lieu principal d'exécution:
Ústecký kraj
II.2.4) Description du contrat au moment de la conclusion du contrat:
Jednalo se o otev?ené ?ízení na stavební práce. Výstavba úseku dálnice D8 0805 skládajícího se z následujících ?ástí: ?ást A - trasa dálnice, ?ást B - most Vchynice, ?ást C - most Opárno, ?ást D - most Dobkovi?ky, ?ást E tunel Prackovice, ?ást F - tunel Radej?ín.
II.2.7) Durée du marché, accord-cadre, système d'acquisition dynamique ou concession Durée en mois: 38
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
 
 
Section IV: Procédure
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Avis d'attribution de marché relatif au présent marché Numéro de l'avis au JO série S: 2017/S 174-355720
 
 
Section V: Attribution du marché/de la concession
Marché nº: 02T3-000020 Intitulé:
Dálnice D8 0805/A Lovosice - ?ehlovice
V.2) Attribution du marché/de la concession
V.2.1) Date de la conclusion du marché/de la décision d'attribution de la concession:
25/09/2007
V.2.2) Informations sur les offres
Le marché/la concession a été attribué(e) à un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: EUROVIA CS, a.s.
Numéro national d'identification: 45274924 Adresse postale: Národní 138/10 Ville: Praha 1 Code NUTS: CZ010 Hlavní m?sto Praha Code postal: 11319 Pays: Tchéquie Courriel: info@eurovia.cz Adresse internet: www.eurovia.cz
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Metrostav a.s.
Numéro national d'identification: 00014915 Adresse postale: Kozeluzská 2450/4 Ville: Praha 8 Code NUTS: CZ010 Hlavní m?sto Praha Code postal: 18000 Pays: Tchéquie Courriel: info@metrostav.cz Adresse internet: www.metrostav.cz
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: SMP CZ, a.s.
Numéro national d'identification: 27195147 Adresse postale: Pob?ezní 667/78 Ville: Praha 8 Code NUTS: CZ010 Hlavní m?sto Praha Code postal: 18600 Pays: Tchéquie Courriel: info@smp.cz Adresse internet: www.smp.cz
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: BERGER BOHEMIA, a.s.
Numéro national d'identification: 45357269 Adresse postale: Klatovská 410 Ville: Plze Code NUTS: CZ032 Plze?ský kraj Code postal: 32100 Pays: Tchéquie Courriel: info@bergerbohemia.cz Adresse internet: www.bergerbohemia.cz
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (au moment de la conclusion du contrat;hors TVA) Valeur totale du marché: 8 955 253 032.89 CZK
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
Zadavateli není známo, zda se jedná o malé ?i st?ední podniky (viz bod V.2.3).
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Ú?ad pro ochranu hospodá?ské sout?ze Adresse postale: t?. Kpt. Jarose 7 Ville: Brno Code postal: 604 55 Pays: Tchéquie Courriel: posta@uohs.cz Téléphone: +420 542167111 Fax: +420 542167112 Adresse internet: https://www.uohs.cz/
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doru?it do 15 dn ode dne, kdy se st?zovatel dozv?d?l o domn?lém porusení zákona Zadavatelem, nejpozd?ji vsak do uzav?ení smlouvy nebo do chvíle, kdy se sout?z o návrh povazuje po výb?ru návrhu za ukon?enou. Námitky proti úkon?m oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uve?ejnit ?i odeslat st?zovateli, musí být doru?eny Zadavateli do 15 dn od jejich uve?ejn?ní ?i doru?ení st?zovateli. Pokud je v zadávacím ?ízení stanovena lh?ta pro podání zádostí o ú?ast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?ení této lh?ty. Pokud je v zadávacím ?ízení stanovena lh?ta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?ení této lh?ty, v p?ípad jednacího ?ízení s uve?ejn?ním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?ení lh?ty pro podání p?edb?zných nabídek. Námitky proti dobrovolnému oznámení o zám?ru uzav?ít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doru?eny Zadavateli do 30 dn od uve?ejn?ní tohoto oznámení. Zadavatel je povinen námitky vy?ídit do 15 dn?. Návrh je nutné doru?it ÚOHS i Zadavateli do 10 dn ode dne, v n?mz st?zovatel obdrzel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dn od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl. Po uzav?ení smlouvy na ve?ejnou zakázku ?i rámcové dohody lze podat pouze návrh na ulození zákazu pln?ní smlouvy, a to i bez p?edchozího podání námitek. Návrh na ulození zákazu pln?ní smlouvy doru?í navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 m?síce ode dne, kdy Zadavatel uve?ejnil oznámení o uzav?ení smlouvy zp?sobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením d?vodu pro zadání ve?ejné zakázky bez uve?ejn?ní oznámení o zahájení zadávacího ?ízení, p?edb?zného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednoduseném podlimitním ?ízení, nejpozd?ji vsak do 6 m?síc od uzav?ení této smlouvy. Návrh na ulození zákazu pln?ní smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doru?í navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 m?síce ode dne, kdy Zadavatel uve?ejnil oznámení o uzav?ení smlouvy na základ rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzav?ení smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozd?ji vsak do 6 m?síc od uzav?ení této smlouvy. Ve lh?t pro doru?ení návrhu je navrhovatel povinen slozit na ú?et ÚOHS kauci ve výsi 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu pln?ní ve?ejné zakázky nebo za dobu prvních ?ty let pln?ní v p?ípad smluv na dobu neur?itou, nejmén vsak ve výsi 50 000 K?, nejvýse ve výsi 10 000 000 K?. V p?ípad?, ze navrhovatel nem?ze stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen slozit kauci ve výsi 100 000 K?. V p?ípad návrhu na ulození zákazu pln?ní smlouvy je navrhovatel povinen slozit kauci ve výsi 200 000 K?. Jde-li o ?ízení o p?ezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lh?t pro doru?ení návrhu slozit na ú?et ÚOHS kauci ve výsi 1 % z p?edpokládané hodnoty koncese uve?ejn?né ve V?stníku ve?ejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejmén vsak ve výsi 50 000 K?, nejvýse ve výsi 10 000 000 K?. V p?ípad?, ze Zadavatel neuve?ejní ve V?stníku ve?ejných zakázek nebo na profilu Zadavatele p?edpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen slozit kauci ve výsi 100 000 K?. V p?ípad návrhu na ulození zákazu pln?ní koncesní smlouvy je navrhovatel povinen slozit kauci ve výsi 200 000 K?.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Ú?ad pro ochranu hospodá?ské sout?ze Adresse postale: t?. Kpt. Jarose 7 Ville: Brno Code postal: 604 55 Pays: Tchéquie Courriel: posta@uohs.cz Téléphone: +420 542167111 Fax: +420 542167112 Adresse internet: https://www.uohs.cz/
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
10/09/2021
 
 
Section VII: Modifications du contrat/de la concession
VII.1) Description du contrat après les modifications
VII.1.1) Code CPV principal 45230000 Travaux de construction de pipelines, de lignes de communication et d'énergie, d'autoroutes, de routes, d'aérodromes et de voies ferrées; travaux de nivelage
VII.1.2) Code(s) CPV additionnel(s)
VII.1.3) Lieu d'exécution Code NUTS: CZ042 Ústecký kraj Lieu principal d'exécution:
Ústecký kraj
VII.1.4) Description des prestations:
SO A 210/27 - geotechnický monitoring 11/20 - 7/21 - ZBV ?. 717 (sk. 4) P?edm?tem této zm?ny je pokra?ování geotechnického monitoringu u mostu A 210 v období 11/2020 - 7/2021. Pot?eba zajist?ní monitoringu je nezbytná z d?vodu zajist?ní bezpe?nosti stavby a provozu. Dle výse uvedených skute?ností lze konstatovat, ze podmínky § 222, odst. (5) zákona ?. 134/2016 Sb., o zadávání ve?ejných zakázek byly spln?ny.
VII.1.5) Durée du marché, accord-cadre, système d'acquisition dynamique ou concession Durée en mois: 38
VII.1.6) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot/de la concession: 542 245.40 CZK
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: EUROVIA CS, a.s.
Numéro national d'identification: 45274924 Adresse postale: Národní 138/10 Ville: Praha 1 Code NUTS: CZ010 Hlavní m?sto Praha Code postal: 11319 Pays: Tchéquie Courriel: info@eurovia.cz Adresse internet: www.eurovia.cz
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Metrostav a.s.
Numéro national d'identification: 00014915 Adresse postale: Kozeluzská 2450/4 Ville: Praha 8 Code NUTS: CZ010 Hlavní m?sto Praha Code postal: 18000 Pays: Tchéquie Courriel: info@metrostav.cz Adresse internet: www.metrostav.cz
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: SMP CZ, a.s.
Numéro national d'identification: 27195147 Adresse postale: Pob?ezní 667/78 Ville: Praha 8 Code NUTS: CZ010 Hlavní m?sto Praha Code postal: 18600 Pays: Tchéquie Courriel: info@smp.cz Adresse internet: www.smp.cz
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: BERGER BOHEMIA, a.s.
Numéro national d'identification: 45357269 Adresse postale: Klatovská 410 Ville: Plze Code NUTS: CZ032 Plze?ský kraj Code postal: 32100 Pays: Tchéquie Courriel: info@bergerbohemia.cz Adresse internet: www.bergerbohemia.cz
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
VII.2) Informations sur les modifications
VII.2.1) Description des modifications Nature et étendue des modifications (avec indication des éventuels changements préalablement apportés au contrat):
SO A 210/27 - geotechnický monitoring 11/20 - 7/21 - ZBV ?. 717 (sk. 4) P?edm?tem této zm?ny je pokra?ování geotechnického monitoringu u mostu A 210 v období 11/2020 - 7/2021. Pot?eba zajist?ní monitoringu je nezbytná z d?vodu zajist?ní bezpe?nosti stavby a provozu. Dle výse uvedených skute?ností lze konstatovat, ze podmínky § 222, odst. (5) zákona ?. 134/2016 Sb., o zadávání ve?ejných zakázek byly spln?ny.
VII.2.2) Raisons de la modification Besoin de travaux, services ou fournitures supplémentaires du titulaire/concessionnaire initial [article 43, paragraphe 1, point b), de la directive 2014/23/UE; article 72, paragraphe 1, point b), de la directive 2014/24/UE; article 89, paragraphe 1, point b), de la directive 2014/25/UE] Description des raisons économiques ou techniques et des inconvénients ou de l'augmentation des coûts empêchant un changement de titulaire:
SO A 210/27 - geotechnický monitoring 11/20 - 7/21 - ZBV ?. 717 (sk. 4) P?edm?tem této zm?ny je pokra?ování geotechnického monitoringu u mostu A 210 v období 11/2020 - 7/2021. Pot?eba zajist?ní monitoringu je nezbytná z d?vodu zajist?ní bezpe?nosti stavby a provozu. Dle výse uvedených skute?ností lze konstatovat, ze podmínky § 222, odst. (5) zákona ?. 134/2016 Sb., o zadávání ve?ejných zakázek byly spln?ny.
VII.2.3) Augmentation de prix Valeur totale actualisée du marché avant les modifications (prenant en compte les éventuelles modifications contractuelles et adaptations de prix antérieures et, dans le cas de la directive 2014/23/UE, l'inflation moyenne dans l'État membre concerné) Valeur hors TVA: 11 690 578 170.90 CZK Montant total du marché après les modifications Valeur hors TVA: 11 691 120 416.30 CZK
 
 
C L A S S E    C P V
45230000 - Travaux de construction de pipelines, de lignes de communication et d'énergie, d'autoroutes, de routes, d'aérodromes et de voies ferrées; travaux de nivelage