Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 23/05/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
TCHČQUE, RÉPUBLIQUE
appel-offre

Tchéquie-Prague:Travaux de construction de ponts de chemin de fer

2023/S 98-306046  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
23/05/2023 S98 Tchéquie-Prague: Travaux de construction de ponts de chemin de fer 2023/S 098-306046 Avis d'attribution de marché - secteurs spéciaux Résultats de la procédure de marché Travaux
 
 
Section I: Entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Správa zeleznic, státní organizace Numéro national d'identification: 70994234 Adresse postale: Dlázd?ná 1003/7 Ville: Praha Code NUTS: CZ010 Hlavní m?sto Praha Code postal: 11000 Pays: Tchéquie Point(s) de contact: Veronika Fu?íková Courriel: fucikova@spravazeleznic.cz Téléphone: +420 702238237 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.spravazeleznic.cz/ Adresse du profil d'acheteur: https://zakazky.spravazeleznic.cz/
I.6) Activité principale Services de chemin de fer
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Optimalizace tra?ového úseku Mst?tice (mimo) - Praha-Vyso?any (v?etn?) Numéro de référence: 4620/2023-SZ-SSZ-OVZ
II.1.2) Code CPV principal 45221112 Travaux de construction de ponts de chemin de fer
II.1.3) Type de marché Travaux
II.1.4) Description succincte:
P?edm?tem ve?ejné zakázky je zhotovení stavby Cyklostezka A50 - podchod Stoli?ská, P?edstihový objekt. Blizsí specifikace p?edm?tu pln?ní ve?ejné zakázky je v zadávací dokumentaci.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) (Accord pour publication oui) Valeur hors TVA: 17 492 440.00 CZK
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45221200 Travaux de construction de tunnels, de puits et de passages souterrains
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: CZ010 Hlavní m?sto Praha Lieu principal d'exécution:
Praha - Horní Po?ernice
II.2.4) Description des prestations:
P?edm?tem ve?ejné zakázky je zhotovení stavby "Cyklostezka A50 - podchod Stoli?ská, P?edstihový objekt". Ve výlukách stavby "Optimalizace tra?ového úseku Mst?tice (mimo) - Praha-Vyso?any (v?etn?)", které investorem je práv? zadavatel, dojde ke z?ízení podchodu a p?ístupové rampy s p?íst?eskem bez souvisejících objekt?, a to SO 201 Zelezni?ní most v km 21,288 trati Lysá nad Labem - Praha (podchod) (dále téz jen "podchod SO 201") a SO 202 ZB konstrukce p?ístupového chodníku v?etn? zast?esení (dále téz jen "rampa SO 202"). Ostatní stavební objekty stavby "Cyklostezka A50 - podchod Stoli?ská, P?edstihový objekt" vybuduje Hlavní m?sto Praha a nejsou p?edm?tem tohoto zadávacího ?ízení. Sou?ástí díla je i zajist?ní publicity stavby spolufinancované Hlavním m?stem Praha. Blizsí specifikace p?edm?tu pln?ní ve?ejné zakázky je upravena v dalsích ?ástech zadávací dokumentace.
II.2.5) Crit 23/05/2023 S98 Tchéquie-Prague: Travaux de construction de ponts de chemin de fer 2023/S 098-306046 Avis d'attribution de marché - secteurs spéciaux Résultats de la procédure de marché Travaux
 
 
Section I: Entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Správa zeleznic, státní organizace Numéro national d'identification: 70994234 Adresse postale: Dlázd?ná 1003/7 Ville: Praha Code NUTS: CZ010 Hlavní m?sto Praha Code postal: 11000 Pays: Tchéquie Point(s) de contact: Veronika Fu?íková Courriel: fucikova@spravazeleznic.cz Téléphone: +420 702238237 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.spravazeleznic.cz/ Adresse du profil d'acheteur: https://zakazky.spravazeleznic.cz/
I.6) Activité principale Services de chemin de fer
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Optimalizace tra?ového úseku Mst?tice (mimo) - Praha-Vyso?any (v?etn?) Numéro de référence: 4620/2023-SZ-SSZ-OVZ
II.1.2) Code CPV principal 45221112 Travaux de construction de ponts de chemin de fer
II.1.3) Type de marché Travaux
II.1.4) Description succincte:
P?edm?tem ve?ejné zakázky je zhotovení stavby Cyklostezka A50 - podchod Stoli?ská, P?edstihový objekt. Blizsí specifikace p?edm?tu pln?ní ve?ejné zakázky je v zadávací dokumentaci.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) (Accord pour publication oui) Valeur hors TVA: 17 492 440.00 CZK
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45221200 Travaux de construction de tunnels, de puits et de passages souterrains
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: CZ010 Hlavní m?sto Praha Lieu principal d'exécution:
Praha - Horní Po?ernice
II.2.4) Description des prestations:
P?edm?tem ve?ejné zakázky je zhotovení stavby "Cyklostezka A50 - podchod Stoli?ská, P?edstihový objekt". Ve výlukách stavby "Optimalizace tra?ového úseku Mst?tice (mimo) - Praha-Vyso?any (v?etn?)", které investorem je práv? zadavatel, dojde ke z?ízení podchodu a p?ístupové rampy s p?íst?eskem bez souvisejících objekt?, a to SO 201 Zelezni?ní most v km 21,288 trati Lysá nad Labem - Praha (podchod) (dále téz jen "podchod SO 201") a SO 202 ZB konstrukce p?ístupového chodníku v?etn? zast?esení (dále téz jen "rampa SO 202"). Ostatní stavební objekty stavby "Cyklostezka A50 - podchod Stoli?ská, P?edstihový objekt" vybuduje Hlavní m?sto Praha a nejsou p?edm?tem tohoto zadávacího ?ízení. Sou?ástí díla je i zajist?ní publicity stavby spolufinancované Hlavním m?stem Praha. Blizsí specifikace p?edm?tu pln?ní ve?ejné zakázky je upravena v dalsích ?ástech zadávací dokumentace.
II.2.5) Critčres d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires P?edpokládaná hodnota ve?ejné zakázky po ode?tení hodnoty vyhrazených zm?n závazk? ze smlouvy (tzn. vyhrazených "víceprací") ?iní 18 800 000,- K? (bez DPH).
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systčme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative ŕ la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2023/S 050-148425
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systčme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel ŕ la concurrence sous la forme d'un avis périodique indicatif
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nş: 10601/2023-SZ-SSZ-OVZ Intitulé:
Optimalizace tra?ového úseku Mst?tice (mimo) - Praha-Vyso?any (v?etn?)
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
16/05/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 3 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 3
Le marché a été attribué ŕ un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: EUROVIA CS, a.s.
Numéro national d'identification: 45274924 Adresse postale: U Michelského lesa 1581/2 Ville: Praha Code NUTS: CZ010 Hlavní m?sto Praha Code postal: 14000 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 20 000 000.00 CZK Valeur totale du marché/du lot: 17 492 440.00 CZK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d'ętre sous-traité Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'ętre sous-traitée Proportion: 10 % Description succincte de la part du contrat sous-traitée:
odpadové hospodá?ství; zast?esení - st?esní vazníky, st?esní plás?, zábradlí
V.2.6) Prix payé pour les achats d'opportunité
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Ú?ad pro ochranu hospodá?ské sout?ze Adresse postale: t?. Kpt. Jarose 7 Ville: Brno Code postal: 604 55 Pays: Tchéquie Courriel: posta@uohs.cz Téléphone: +420 542167111 Fax: +420 542167112 Adresse internet: https://www.uohs.cz/
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doru?it do 15 dn? ode dne, kdy se st?zovatel dozv?d?l o domn?lém porusení zákona Zadavatelem, nejpozd?ji vsak do uzav?ení smlouvy nebo do chvíle, kdy se sout?z o návrh povazuje po výb?ru návrhu za ukon?enou. Námitky proti úkon?m oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uve?ejnit ?i odeslat st?zovateli, musí být doru?eny Zadavateli do 15 dn? od jejich uve?ejn?ní ?i doru?ení st?zovateli. Pokud je v zadávacím ?ízení stanovena lh?ta pro podání zádostí o ú?ast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?ení této lh?ty. Pokud je v zadávacím ?ízení stanovena lh?ta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?ení této lh?ty, v p?ípad? jednacího ?ízení s uve?ejn?ním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?ení lh?ty pro podání p?edb?zných nabídek. Námitky proti dobrovolnému oznámení o zám?ru uzav?ít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doru?eny Zadavateli do 30 dn? od uve?ejn?ní tohoto oznámení. Zadavatel je povinen námitky vy?ídit do 15 dn?. Návrh je nutné doru?it ÚOHS i Zadavateli do 10 dn? ode dne, v n?mz st?zovatel obdrzel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dn? od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl. Po uzav?ení smlouvy na ve?ejnou zakázku ?i rámcové dohody lze podat pouze návrh na ulození zákazu pln?ní smlouvy, a to i bez p?edchozího podání námitek. Návrh na ulození zákazu pln?ní smlouvy doru?í navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 m?síce ode dne, kdy Zadavatel uve?ejnil oznámení o uzav?ení smlouvy zp?sobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením d?vodu pro zadání ve?ejné zakázky bez uve?ejn?ní oznámení o zahájení zadávacího ?ízení, p?edb?zného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednoduseném podlimitním ?ízení, nejpozd?ji vsak do 6 m?síc? od uzav?ení této smlouvy. Návrh na ulození zákazu pln?ní smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doru?í navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 m?síce ode dne, kdy Zadavatel uve?ejnil oznámení o uzav?ení smlouvy na základ? rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzav?ení smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozd?ji vsak do 6 m?síc? od uzav?ení této smlouvy. Ve lh?t? pro doru?ení návrhu je navrhovatel povinen slozit na ú?et ÚOHS kauci ve výsi 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu pln?ní ve?ejné zakázky nebo za dobu prvních ?ty? let pln?ní v p?ípad? smluv na dobu neur?itou, nejmén? vsak ve výsi 50 000 K?, nejvýse ve výsi 10 000 000 K?. V p?ípad?, ze navrhovatel nem?ze stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen slozit kauci ve výsi 100 000 K?. V p?ípad? návrhu na ulození zákazu pln?ní smlouvy je navrhovatel povinen slozit kauci ve výsi 200 000 K?. Jde-li o ?ízení o p?ezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lh?t? pro doru?ení návrhu slozit na ú?et ÚOHS kauci ve výsi 1 % z p?edpokládané hodnoty koncese uve?ejn?né ve V?stníku ve?ejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejmén? vsak ve výsi 50 000 K?, nejvýse ve výsi 10 000 000 K?. V p?ípad?, ze Zadavatel neuve?ejní ve V?stníku ve?ejných zakázek nebo na profilu Zadavatele p?edpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen slozit kauci ve výsi 100 000 K?. V p?ípad? návrhu na ulození zákazu pln?ní koncesní smlouvy je navrhovatel povinen slozit kauci ve výsi 200 000 K?.
VI.4.4) Service auprčs duquel des renseignements peuvent ętre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Ú?ad pro ochranu hospodá?ské sout?ze Adresse postale: t?. Kpt. Jarose 7 Ville: Brno Code postal: 604 55 Pays: Tchéquie Courriel: posta@uohs.cz Téléphone: +420 542167111 Fax: +420 542167112 Adresse internet: https://www.uohs.cz/
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
18/05/2023 Optimalizace tra?ového úseku Mst?tice (mimo) - Praha-Vyso?any (v?etn?) 23/05/2023 CZE National
 
 
C L A S S E    C P V
45221112 - Travaux de construction de ponts de chemin de fer 
45221200 - Travaux de construction de tunnels, de puits et de passages souterrains