Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 17/03/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Modification d'un marché /d'une concession en cours
TCHÈQUE, RÉPUBLIQUE
appel-offre

Tchéquie-Prague:Travaux de construction de routes

2023/S 55-158715  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
17/03/2023 S55 Tchéquie-Prague: Travaux de construction de routes 2023/S 055-158715 Avis de modification Modification d'un contrat/d'une concession en cours
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: ?editelství silnic a dálnic ?R Numéro national d'identification: 65993390 Adresse postale: Na Pankráci 546/56 Ville: Praha Code NUTS: CZ010 Hlavní m?sto Praha Code postal: 140 00 Pays: Tchéquie Point(s) de contact: Ing. Marek Bedná? Courriel: marek.bednar@rsd.cz Téléphone: +420 954917462 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.rsd.cz Adresse du profil d'acheteur: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilRSD
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
D49 4901 Hulín - Frysták Numéro de référence: 60018459
II.1.2) Code CPV principal 45233120 Travaux de construction de routes
II.1.3) Type de marché Travaux
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: CZ072 Zlínský kraj Lieu principal d'exécution:
Zlínský kraj
II.2.4) Description du contrat au moment de la conclusion du contrat:
Realizace stavby úseku rychlostní silnice v kategorii R 24,5 / 120. Stavba ?ásti rychlostní silnice o následujících parametrech: délka trasy 17,5 km, 2 MÚK (Holesov, T?eb?tice), 15 most?, 10 nadjezd?, 5 most? na p?elozkách a 8 protihlukových st?n.
II.2.7) Durée du marché, accord-cadre, système d'acquisition dynamique ou concession Durée en mois: 46
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
Poskytování prací je financováno z prost?edk? Státního fondu dopravní infrastruktury. Sou?asn? lze p?edpokládat, ze stavba bude spolufinancována z prost?edk? EU v rámci Opera?ního programu Doprava.
 
 
Section IV: Procédure
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Avis d'attribution de marché relatif au présent marché Numéro de l'avis au JO série S: 2018/S 017-034308
 
 
Section V: Attribution du marché/de la concession
Marché nº: 60018459
V.2) Attribution du marché/de la concession
V.2.1) Date de la conclusion du marché/de la décision d'attribution de la concession:
30/09/2008
V.2.2) Informations sur les offres
Le marché/la concession a été attribué(e) à un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Skanska DS a.s.-vedoucí ú?astník sdruzení "Sdruzení Hulín-Frysták" Numéro national d'identification: 26271303 Adresse postale: Bohunická 133/50 Ville: Brno Code NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj Code postal: 619 00 Pays: Tchéquie Courriel: skanska@skanska.cz Téléphone: +420 572435111 Adresse internet: https://www.skanska.cz
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Stavby silnic a zeleznic, a.s.
Numéro national d'identification: 45274924 Adresse postale: Národní t?ída 10 Ville: Praha 1 Code NUTS: CZ010 Hlavní m?sto Praha Code postal: 113 19 Pays: Tchéquie Courriel: sekretariat@eurovia.cz Téléphone: +420 224951111 Adresse internet: https://www.ssz.cz
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Metrostav a.s.
Numéro national d'identification: 00014915 Adresse postale: Kozeluzská 2246/5 Ville: Praha 8 Code NUTS: CZ010 Hlavní m?sto Praha Code postal: 180 00 Pays: Tchéquie Courriel: info@metrostav.cz Téléphone: +420 266019000 Adresse internet: https://www.metrostav.cz
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Dálni?ní stavby Praha, a.s.
Numéro national d'identification: 40614948 Adresse postale: Na B?lidle 198/21 Ville: Praha 5 Code NUTS: CZ010 Hlavní m?sto Praha Code postal: 150 00 Pays: Tchéquie Courriel: dsp@dsp.cz Téléphone: +420 222868225 Adresse internet: https://www.dsp.cz
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Prazské silni?ní a vodohospodá?ské stavby, a.s.
Numéro national d'identification: 45273910 Adresse postale: Dube?ská 3238 Ville: Praha 10 Code NUTS: CZ010 Hlavní m?sto Praha Code postal: 100 00 Pays: Tchéquie Courriel: info@porr.cz Téléphone: +420 267226111 Adresse internet: https://www.porr.cz
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (au moment de la conclusion du contrat;hors TVA) Valeur totale du marché: 5 959 599 027.54 CZK
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
Zadavateli není známo zda dodavatel je malý ?i st?ední podnik.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Ú?ad pro ochranu hospodá?ské sout?ze Adresse postale: t?. Kpt. Jarose 7 Ville: Brno Code postal: 604 55 Pays: Tchéquie Courriel: posta@uohs.cz Téléphone: +420 542167111 Fax: +420 542167112 Adresse internet: https://www.uohs.cz/
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doru?it do 15 dn? ode dne, kdy se st?zovatel dozv?d?l o domn?lém porusení zákona Zadavatelem, nejpozd?ji vsak do uzav?ení smlouvy nebo do chvíle, kdy se sout?z o návrh povazuje po výb?ru návrhu za ukon?enou. Námitky proti úkon?m oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uve?ejnit ?i odeslat st?zovateli, musí být doru?eny Zadavateli do 15 dn? od jejich uve?ejn?ní ?i doru?ení st?zovateli. Pokud je v zadávacím ?ízení stanovena lh?ta pro podání zádostí o ú?ast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?ení této lh?ty. Pokud je v zadávacím ?ízení stanovena lh?ta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?ení této lh?ty, v p?ípad? jednacího ?ízení s uve?ejn?ním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?ení lh?ty pro podání p?edb?zných nabídek. Námitky proti dobrovolnému oznámení o zám?ru uzav?ít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doru?eny Zadavateli do 30 dn? od uve?ejn?ní tohoto oznámení. Zadavatel je povinen námitky vy?ídit do 15 dn?. Návrh je nutné doru?it ÚOHS i Zadavateli do 10 dn? ode dne, v n?mz st?zovatel obdrzel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dn? od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl. Po uzav?ení smlouvy na ve?ejnou zakázku ?i rámcové dohody lze podat pouze návrh na ulození zákazu pln?ní smlouvy, a to i bez p?edchozího podání námitek. Návrh na ulození zákazu pln?ní smlouvy doru?í navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 m?síce ode dne, kdy Zadavatel uve?ejnil oznámení o uzav?ení smlouvy zp?sobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením d?vodu pro zadání ve?ejné zakázky bez uve?ejn?ní oznámení o zahájení zadávacího ?ízení, p?edb?zného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednoduseném podlimitním ?ízení, nejpozd?ji vsak do 6 m?síc? od uzav?ení této smlouvy. Návrh na ulození zákazu pln?ní smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doru?í navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 m?síce ode dne, kdy Zadavatel uve?ejnil oznámení o uzav?ení smlouvy na základ? rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzav?ení smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozd?ji vsak do 6 m?síc? od uzav?ení této smlouvy. Ve lh?t? pro doru?ení návrhu je navrhovatel povinen slozit na ú?et ÚOHS kauci ve výsi 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu pln?ní ve?ejné zakázky nebo za dobu prvních ?ty? let pln?ní v p?ípad? smluv na dobu neur?itou, nejmén? vsak ve výsi 50 000 K?, nejvýse ve výsi 10 000 000 K?. V p?ípad?, ze navrhovatel nem?ze stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen slozit kauci ve výsi 100 000 K?. V p?ípad? návrhu na ulození zákazu pln?ní smlouvy je navrhovatel povinen slozit kauci ve výsi 200 000 K?. Jde-li o ?ízení o p?ezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lh?t? pro doru?ení návrhu slozit na ú?et ÚOHS kauci ve výsi 1 % z p?edpokládané hodnoty koncese uve?ejn?né ve V?stníku ve?ejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejmén? vsak ve výsi 50 000 K?, nejvýse ve výsi 10 000 000 K?. V p?ípad?, ze Zadavatel neuve?ejní ve V?stníku ve?ejných zakázek nebo na profilu Zadavatele p?edpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen slozit kauci ve výsi 100 000 K?. V p?ípad? návrhu na ulození zákazu pln?ní koncesní smlouvy je navrhovatel povinen slozit kauci ve výsi 200 000 K?.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Ú?ad pro ochranu hospodá?ské sout?ze Adresse postale: t?. Kpt. Jarose 7 Ville: Brno Code postal: 604 55 Pays: Tchéquie Courriel: posta@uohs.cz Téléphone: +420 542167111 Fax: +420 542167112 Adresse internet: https://www.uohs.cz/
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
14/03/2023
 
 
Section VII: Modifications du contrat/de la concession
VII.1) Description du contrat après les modifications
VII.1.1) Code CPV principal 45233120 Travaux de construction de routes
VII.1.2) Code(s) CPV additionnel(s)
VII.1.3) Lieu d'exécution Code NUTS: CZ072 Zlínský kraj Lieu principal d'exécution:
Zlínský kraj
VII.1.4) Description des prestations:
Jedná se o kladné zm?ny ve výsi 613 488,03 K? bez DPH z nep?edvídaných d?vod? - skupina
   3.  Z d?vodu dosazení pot?ebné konsolidace v p?im??eném ?ase jsou navrzena sana?ní opat?ení pod konsolida?ními násypy v rámci SO216 v podob? sana?ní vrstvy z kameniva drceného v tl. 0,50 m obalené do separa?ní geotextílie. Popis okolností je podrobn? popsán v dokumentaci zm?ny ZBV ?. 61.3 ve Zm?novém list? zve?ejn?ném na profilu zadavatele.
VII.1.5) Durée du marché, accord-cadre, système d'acquisition dynamique ou concession Durée en mois: 1
VII.1.6) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot/de la concession: 613 488.03 CZK
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Skanska a.s.-vedoucí ú?astník sdruzení "Sdruzení Hulín-Frysták" Numéro national d'identification: 26271303 Adresse postale: K?izíkova 682/34a Ville: Praha 8 Code NUTS: CZ010 Hlavní m?sto Praha Code postal: 186 00 Pays: Tchéquie Courriel: skanska@skanska.cz Téléphone: +420 267095111 Adresse internet: https://www.skanska.cz
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: EUROVIA CS, a.s.
Numéro national d'identification: 45274924 Adresse postale: U Michelského lesa 1581/2 Ville: Praha 4 Code NUTS: CZ010 Hlavní m?sto Praha Code postal: 140 00 Pays: Tchéquie Courriel: sekretariat@eurovia.cz Téléphone: +420 224951111 Adresse internet: https://www.eurovia.cz
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Metrostav Infrastructure a.s.
Numéro national d'identification: 24204005 Adresse postale: Kozeluzská 2246/5 Ville: Praha 8 Code NUTS: CZ010 Hlavní m?sto Praha Code postal: 180 00 Pays: Tchéquie Courriel: info@m-infra.cz Téléphone: +420 266018461 Adresse internet: https://www.m-infra.cz
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: STRABAG a.s.
Numéro national d'identification: 60838744 Adresse postale: Ka?írkova 982/4 Ville: Praha 5 Code NUTS: CZ010 Hlavní m?sto Praha Code postal: 158 00 Pays: Tchéquie Courriel: info.cz@strabag.com Téléphone: +420 222868225 Adresse internet: https://www.strabag.cz
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: PORR a.s.
Numéro national d'identification: 43005560 Adresse postale: Dube?ská 3238/36 Ville: Praha 10 Code NUTS: CZ010 Hlavní m?sto Praha Code postal: 100 00 Pays: Tchéquie Courriel: porras@porr.cz Téléphone: +420 267226111 Adresse internet: https://www.porr.cz
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
VII.2) Informations sur les modifications
VII.2.1) Description des modifications Nature et étendue des modifications (avec indication des éventuels changements préalablement apportés au contrat):
Jedná se o kladné zm?ny ve výsi 613 488,03 K? bez DPH z nep?edvídaných d?vod? - skupina
   3. 
VII.2.2) Raisons de la modification Modification rendue nécessaire par des circonstances qu'un pouvoir adjudicateur/une entité adjudicatrice diligent(e) ne pouvait pas prévoir [article 43, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/23/UE; article 72, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/24/UE; article 89, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/25/UE] Description des circonstances ayant rendu la modification nécessaire et explication du caractère imprévu de ces circonstances:
Jedná se o kladné zm?ny ve výsi 613 488,03 K? bez DPH z nep?edvídaných d?vod? - skupina
   3.  Z d?vodu dosazení pot?ebné konsolidace v p?im??eném ?ase jsou navrzena sana?ní opat?ení pod konsolida?ními násypy v rámci SO216 v podob? sana?ní vrstvy z kameniva drceného v tl. 0,50 m obalené do separa?ní geotextílie. Popis okolností je podrobn? popsán v dokumentaci zm?ny ZBV ?. 61.3 ve Zm?novém list? zve?ejn?ném na profilu zadavatele.
VII.2.3) Augmentation de prix Valeur totale actualisée du marché avant les modifications (prenant en compte les éventuelles modifications contractuelles et adaptations de prix antérieures et, dans le cas de la directive 2014/23/UE, l'inflation moyenne dans l'État membre concerné) Valeur hors TVA: 6 112 591 001.57 CZK Montant total du marché après les modifications Valeur hors TVA: 6 113 204 489.60 CZK D49 4901 Hulín - Frysták 17/03/2023 CZE National
 
 
C L A S S E    C P V
45233120 - Travaux de construction de routes