Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/06/2022
Date de péremption : 01/07/2022
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
TCHÈQUE, RÉPUBLIQUE
appel-offre

Tchéquie-Prague: Travaux de construction de routes

2022/S 119-334394  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E

22/06/2022
S119
Tchéquie-Prague: Travaux de construction de routes

2022/S 119-334394

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Travaux

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2022/S 056-145493)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: ?editelství silnic a dálnic ?R
Numéro national d'identification: 65993390
Adresse postale: Na Pankráci 546/56
Ville: Praha 4
Code NUTS: CZ010 Hlavní m?sto Praha
Code postal: 140 00
Pays: Tchéquie
Point(s) de contact: Zde?ka Formánková
Courriel: zdenka.formankova@rsd.cz
Téléphone: +420 954906110
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.rsd.cz
Adresse du profil d'acheteur: https://www.tenderarena.cz/profily/RSD

Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
I/34 Lisov - Vranín

II.1.2)
Code CPV principal
45233120 Travaux de construction de routes

II.1.3)
Type de marché
Travaux

II.1.4)
Description succincte:
P?edm?tem ve?ejné zakázky je p?elozka silnice I/34, která je navrzena jako dvoupruhová v kategorii S 11,5/80 dle ?SN 73 6101 v délce
   9. 510 m. P?elozka za?íná p?ed mimoúrov?ovou k?izovatkou Klauda, kde se trasa napojuje na stávající silnici S 22,5. V prostoru k?izovatky dojde ke zm?n? kategorie na S11,5/80 a tím ke snízení po?tu jízdních pruh? ze ?ty? na dva. Jedná se o mimoúrov?ovou k?izovatku silnice I/34 a II/634 v úseku Rudolfov - Lisov. P?iblizn? v polovin? úseku se nachází druhá mimoúrov?ová k?izovatka silnice I/34 se silnicí II/634 Lisov - St?pánovice. P?ed východním koncem ?eseného úseku se v prostoru za pr?chodem lesem Malý Vranín napojuje na silnici I/34 silnice III/14613 vedoucí od Ledenic. K?izovatka je navrzena jako styková s usm?rn?ním dopravních proud? na vedlejsí komunikaci. Na východním konci se trasa napojuje na stávající silnici I/34 p?ed vjezdem do osady Vranín.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
17/06/2022

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2022/S 056-145493

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2)

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Lh?ta pro doru?ení nabídek nebo zádostí o ú?ast

Au lieu de:

Date: 26/04/2022

Heure locale: 09:00

Lire:

Date: 01/07/2022

Heure locale: 09:00

Numéro de section: IV.2.7)

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Podmínky pro otevírání nabídek

Au lieu de:

Date: 26/04/2022

Heure locale: 09:00

Lire:

Date: 01/07/2022

Heure locale: 09:00

VII.2)
Autres informations complémentaires: Tchéquie-Prague: Travaux de construction de routesType d'acheteur: Agences fédérales et nationalesType d'avis: Informations complémentairesType de procédure: Procédure ouverteType de marché: Marché de travaux 01/07/2022 22/06/2022 CZ National
 
 
C L A S S E    C P V
45233120 - Travaux de construction de routes