Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/05/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Modification d'un marché /d'une concession en cours
TCHČQUE, RÉPUBLIQUE
appel-offre

Tchéquie-Prague:Travaux de réparation de routes

2023/S 97-303287  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
22/05/2023 S97 Tchéquie-Prague: Travaux de réparation de routes 2023/S 097-303287 Avis de modification Modification d'un contrat/d'une concession en cours
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: ?editelství silnic a dálnic ?R Numéro national d'identification: 65993390 Adresse postale: Na Pankráci 546/56 Ville: Praha 4 Code NUTS: CZ010 Hlavní m?sto Praha Code postal: 14000 Pays: Tchéquie Point(s) de contact: Mgr. Pavlína Morkusová Courriel: pavlina.morkusova@rsd.cz Téléphone: +420 607063991 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.rsd.cz Adresse du profil d'acheteur: https://www.tenderarena.cz/profily/RSD
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
D1 modernizace - úsek 23, EXIT 168 Dev?t k?íz? - EXIT 178 Ostrova?ice Numéro de référence: 02PT-006249
II.1.2) Code CPV principal 45233142 Travaux de réparation de routes
II.1.3) Type de marché Travaux
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj Lieu principal d'exécution:
Jihomoravský kraj
II.2.4) Description du contrat au moment de la conclusion du contrat:
Jednalo se o otev?ené ?ízení na stavební práce. Stávající povrch vozovky dálnice D1 v daném úseku je na konci zivotnosti a i po lokálních opravách vykazuje zna?né mnozství poruch. Vyskytují se mapové trhlinky, trhliny podélné, p?í?né i nepravidelné, koroze a rozpad povrchu, ohlazení povrchu, výmoly a ?áste?n? i podélné koleje v pravém pruhu. Proto bylo rozhodnuto o její celkové modernizaci. Sou?asn? s modernizací vozovky bude provedena úprava kategorie dle sou?asn? platné ?SN 73 6101 tak, tj. úprava z p?vodní kategorie D26,5 na kategorii D28 (kategorie D27,5 dle ?SN 73 6101 s rozsí?eným st?edním d?licím pásem o 0,5m na 4,0m). Sí?ka zpevn?ní kazdého jízdního pásu v základním p?í?ném uspo?ádání v tomto p?ípad? ?iní 11,5m v trase a 12,5m mezi svodidly na mostech. Toto uspo?ádání umozní provizorní vedení dopravy po polovin? dálnice ve ?ty?pruhovém rezimu (2 jízdní pruhy pro kazdý sm?r jízdy) nap?. p?i opravách.
II.2.7) Durée du marché, accord-cadre, syst 22/05/2023 S97 Tchéquie-Prague: Travaux de réparation de routes 2023/S 097-303287 Avis de modification Modification d'un contrat/d'une concession en cours
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: ?editelství silnic a dálnic ?R Numéro national d'identification: 65993390 Adresse postale: Na Pankráci 546/56 Ville: Praha 4 Code NUTS: CZ010 Hlavní m?sto Praha Code postal: 14000 Pays: Tchéquie Point(s) de contact: Mgr. Pavlína Morkusová Courriel: pavlina.morkusova@rsd.cz Téléphone: +420 607063991 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.rsd.cz Adresse du profil d'acheteur: https://www.tenderarena.cz/profily/RSD
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
D1 modernizace - úsek 23, EXIT 168 Dev?t k?íz? - EXIT 178 Ostrova?ice Numéro de référence: 02PT-006249
II.1.2) Code CPV principal 45233142 Travaux de réparation de routes
II.1.3) Type de marché Travaux
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj Lieu principal d'exécution:
Jihomoravský kraj
II.2.4) Description du contrat au moment de la conclusion du contrat:
Jednalo se o otev?ené ?ízení na stavební práce. Stávající povrch vozovky dálnice D1 v daném úseku je na konci zivotnosti a i po lokálních opravách vykazuje zna?né mnozství poruch. Vyskytují se mapové trhlinky, trhliny podélné, p?í?né i nepravidelné, koroze a rozpad povrchu, ohlazení povrchu, výmoly a ?áste?n? i podélné koleje v pravém pruhu. Proto bylo rozhodnuto o její celkové modernizaci. Sou?asn? s modernizací vozovky bude provedena úprava kategorie dle sou?asn? platné ?SN 73 6101 tak, tj. úprava z p?vodní kategorie D26,5 na kategorii D28 (kategorie D27,5 dle ?SN 73 6101 s rozsí?eným st?edním d?licím pásem o 0,5m na 4,0m). Sí?ka zpevn?ní kazdého jízdního pásu v základním p?í?ném uspo?ádání v tomto p?ípad? ?iní 11,5m v trase a 12,5m mezi svodidly na mostech. Toto uspo?ádání umozní provizorní vedení dopravy po polovin? dálnice ve ?ty?pruhovém rezimu (2 jízdní pruhy pro kazdý sm?r jízdy) nap?. p?i opravách.
II.2.7) Durée du marché, accord-cadre, systčme d'acquisition dynamique ou concession Durée en mois: 41
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
Opera?ního programu Doprava
 
 
Section IV: Procédure
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Avis d'attribution de marché relatif au présent marché Numéro de l'avis au JO série S: 2019/S 248-611805
 
 
Section V: Attribution du marché/de la concession
Marché nş: 02PT-006249 Intitulé:
D1 modernizace - úsek 23, EXIT 168 Dev?t k?íz? - EXIT 178 Ostrova?ice
V.2) Attribution du marché/de la concession
V.2.1) Date de la conclusion du marché/de la décision d'attribution de la concession:
20/12/2019
V.2.2) Informations sur les offres
Le marché/la concession a été attribué(e) ŕ un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Metrostav Infrastructure a.s.
Numéro national d'identification: 24204005 Adresse postale: Kozeluzská 2246/5 Ville: Praha Code NUTS: CZ010 Hlavní m?sto Praha Code postal: 18000 Pays: Tchéquie
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (au moment de la conclusion du contrat;hors TVA) Valeur totale du marché: 1 724 245 143.81 CZK
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
Zadavateli není známo, zda se jedná a o malý ?i st?ední podnik (viz bod V.
   2. 
   3. ). Hodnota uvedená v bod? VII
   1. 6. je záporná.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Ú?ad pro ochranu hospodá?ské sout?ze Adresse postale: t?. Kpt. Jarose 7 Ville: Brno Code postal: 604 55 Pays: Tchéquie Courriel: posta@uohs.cz Téléphone: +420 542167111 Fax: +420 542167112 Adresse internet: https://www.uohs.cz/
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doru?it do 15 dn? ode dne, kdy se st?zovatel dozv?d?l o domn?lém porusení zákona Zadavatelem, nejpozd?ji vsak do uzav?ení smlouvy nebo do chvíle, kdy se sout?z o návrh povazuje po výb?ru návrhu za ukon?enou. Námitky proti úkon?m oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uve?ejnit ?i odeslat st?zovateli, musí být doru?eny Zadavateli do 15 dn? od jejich uve?ejn?ní ?i doru?ení st?zovateli. Pokud je v zadávacím ?ízení stanovena lh?ta pro podání zádostí o ú?ast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?ení této lh?ty. Pokud je v zadávacím ?ízení stanovena lh?ta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?ení této lh?ty, v p?ípad? jednacího ?ízení s uve?ejn?ním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?ení lh?ty pro podání p?edb?zných nabídek. Námitky proti dobrovolnému oznámení o zám?ru uzav?ít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doru?eny Zadavateli do 30 dn? od uve?ejn?ní tohoto oznámení. Zadavatel je povinen námitky vy?ídit do 15 dn?. Návrh je nutné doru?it ÚOHS i Zadavateli do 10 dn? ode dne, v n?mz st?zovatel obdrzel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dn? od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl. Po uzav?ení smlouvy na ve?ejnou zakázku ?i rámcové dohody lze podat pouze návrh na ulození zákazu pln?ní smlouvy, a to i bez p?edchozího podání námitek. Návrh na ulození zákazu pln?ní smlouvy doru?í navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 m?síce ode dne, kdy Zadavatel uve?ejnil oznámení o uzav?ení smlouvy zp?sobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením d?vodu pro zadání ve?ejné zakázky bez uve?ejn?ní oznámení o zahájení zadávacího ?ízení, p?edb?zného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednoduseném podlimitním ?ízení, nejpozd?ji vsak do 6 m?síc? od uzav?ení této smlouvy. Návrh na ulození zákazu pln?ní smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doru?í navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 m?síce ode dne, kdy Zadavatel uve?ejnil oznámení o uzav?ení smlouvy na základ? rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzav?ení smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozd?ji vsak do 6 m?síc? od uzav?ení této smlouvy. Ve lh?t? pro doru?ení návrhu je navrhovatel povinen slozit na ú?et ÚOHS kauci ve výsi 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu pln?ní ve?ejné zakázky nebo za dobu prvních ?ty? let pln?ní v p?ípad? smluv na dobu neur?itou, nejmén? vsak ve výsi 50 000 K?, nejvýse ve výsi 10 000 000 K?. V p?ípad?, ze navrhovatel nem?ze stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen slozit kauci ve výsi 100 000 K?. V p?ípad? návrhu na ulození zákazu pln?ní smlouvy je navrhovatel povinen slozit kauci ve výsi 200 000 K?. Jde-li o ?ízení o p?ezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lh?t? pro doru?ení návrhu slozit na ú?et ÚOHS kauci ve výsi 1 % z p?edpokládané hodnoty koncese uve?ejn?né ve V?stníku ve?ejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejmén? vsak ve výsi 50 000 K?, nejvýse ve výsi 10 000 000 K?. V p?ípad?, ze Zadavatel neuve?ejní ve V?stníku ve?ejných zakázek nebo na profilu Zadavatele p?edpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen slozit kauci ve výsi 100 000 K?. V p?ípad? návrhu na ulození zákazu pln?ní koncesní smlouvy je navrhovatel povinen slozit kauci ve výsi 200 000 K?.
VI.4.4) Service auprčs duquel des renseignements peuvent ętre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Ú?ad pro ochranu hospodá?ské sout?ze Adresse postale: t?. Kpt. Jarose 7 Ville: Brno Code postal: 604 55 Pays: Tchéquie Courriel: posta@uohs.cz Téléphone: +420 542167111 Fax: +420 542167112 Adresse internet: https://www.uohs.cz/
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
17/05/2023
 
 
Section VII: Modifications du contrat/de la concession
VII.1) Description du contrat aprčs les modifications
VII.1.1) Code CPV principal 45233142 Travaux de réparation de routes
VII.1.2) Code(s) CPV additionnel(s)
VII.1.3) Lieu d'exécution Code NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj Lieu principal d'exécution:
Jihomoravský kraj
VII.1.4) Description des prestations:
ZBV ?. 74, 23-331/1 Kanalizace v km 178,40. P?edm?tem tohoto ZBV je up?esn?ní objemu skute?n? provedených prací na stavb? v pr?b?hu realizace oproti p?edpoklad?m PDPS/RDS. Mnozství polozky ?. 1 bylo v Zadávací dokumentaci uvedeno pouze orienta?n?. ?erpání v pr?b?hu realizace bylo dle skute?n? provedených prací.
VII.1.5) Durée du marché, accord-cadre, systčme d'acquisition dynamique ou concession Durée en mois: 41
VII.1.6) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot/de la concession: 19 108.00 CZK
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Metrostav Infrastructure a.s.
Numéro national d'identification: 24204005 Adresse postale: Kozeluzská 2246/5 Ville: Praha Code NUTS: CZ010 Hlavní m?sto Praha Code postal: 18000 Pays: Tchéquie
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
VII.2) Informations sur les modifications
VII.2.1) Description des modifications Nature et étendue des modifications (avec indication des éventuels changements préalablement apportés au contrat):
ZBV ?. 74, 23-331/1 Kanalizace v km 178,40. P?edm?tem tohoto ZBV je up?esn?ní objemu skute?n? provedených prací na stavb? v pr?b?hu realizace oproti p?edpoklad?m PDPS/RDS. Mnozství polozky ?. 1 bylo v Zadávací dokumentaci uvedeno pouze orienta?n?. ?erpání v pr?b?hu realizace bylo dle skute?n? provedených prací.
VII.2.2) Raisons de la modification Modification rendue nécessaire par des circonstances qu'un pouvoir adjudicateur/une entité adjudicatrice diligent(e) ne pouvait pas prévoir [article 43, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/23/UE; article 72, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/24/UE; article 89, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/25/UE] Description des circonstances ayant rendu la modification nécessaire et explication du caractčre imprévu de ces circonstances:
ZBV ?. 74, 23-331/1 Kanalizace v km 178,40. P?edm?tem tohoto ZBV je up?esn?ní objemu skute?n? provedených prací na stavb? v pr?b?hu realizace oproti p?edpoklad?m PDPS/RDS. Mnozství polozky ?. 1 bylo v Zadávací dokumentaci uvedeno pouze orienta?n?. ?erpání v pr?b?hu realizace bylo dle skute?n? provedených prací.
VII.2.3) Augmentation de prix Valeur totale actualisée du marché avant les modifications (prenant en compte les éventuelles modifications contractuelles et adaptations de prix antérieures et, dans le cas de la directive 2014/23/UE, l'inflation moyenne dans l'État membre concerné) Valeur hors TVA: 1 964 173 018.73 CZK Montant total du marché aprčs les modifications Valeur hors TVA: 1 964 153 910.73 CZK D1 modernizace - úsek 23, EXIT 168 Dev?t k?íz? - EXIT 178 Ostrova?ice 22/05/2023 CZE National
 
 
C L A S S E    C P V
45233142 - Travaux de réparation de routes