Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 24/11/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Modification d'un marché /d'une concession en cours
TCHČQUE, RÉPUBLIQUE
appel-offre

Tchéquie-Prague:Travaux de réparation de routes

2023/S 227-714664  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
24/11/2023 S227 Tchéquie-Prague: Travaux de réparation de routes 2023/S 227-714664 Avis de modification Modification d'un contrat/d'une concession en cours
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: ?editelství silnic a dálnic ?R Numéro national d'identification: 65993390 Adresse postale: Na Pankráci 546/56 Ville: Praha Code NUTS: CZ010 Hlavní m?sto Praha Code postal: 14000 Pays: Tchéquie Point(s) de contact: Mgr. Pavlína Morkusová Courriel: pavlina.morkusova@rsd.cz Téléphone: +420 607063991 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.rsd.cz Adresse du profil d'acheteur: https://www.tenderarena.cz/profily/RSD
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
D1 modernizace - úsek 11, EXIT 81 Koberovice - EXIT 90 Humpolec Numéro de référence: 02PT-005994
II.1.2) Code CPV principal 45233142 Travaux de réparation de routes
II.1.3) Type de marché Travaux
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: CZ063 Kraj Vyso?ina Lieu principal d'exécution:
Kraj Vyso?ina
II.2.4) Description du contrat au moment de la conclusion du contrat:
Jednalo se o otev?ené ?ízení na stavební práce. P?edm?tem ve?ejné zakázky je modernizace vozovky dálnice D1 v daném úseku. Sou?asn? s modernizací vozovky bude provedena úprava kategorie dle sou?asn? platné ?SN 73 6101 tak, tj. úprava z p?vodní kategorie D26,5 na kategorii D28 (kategorie D27,5 dle ?SN 73 6101 s rozsí?eným st?edním d?licím pásem o 0,5m na 4,0m). Sí?ka zpevn?ní kazdého jízdního pásu v základním p?í?ném uspo?ádání v tomto p?ípad? ?iní 11,5m v trase a 12,5m mezi svodidly na mostech. Toto uspo?ádání umozní provizorní vedení dopravy po polovin? dálnice ve ?ty?pruhovém rezimu (2 jízdní pruhy pro kazdý sm?r jízdy) nap?. p?i opravách. Sou?ástí stavby je i úprava p?í?ných sklon? vozovky, dopln?ní p?ípadn? prodlouzení nebo rozsí?ení p?ídavných pruh? (vse dle platných ?SN), dále modernizace dálni?ních most? a nadjezd?, modernizace odvodn?ní a vybavení dálnice, sanace skalních zá?ez? a vegeta?ní úpravy.
II.2.7) Durée du marché, accord-cadre, syst 24/11/2023 S227 Tchéquie-Prague: Travaux de réparation de routes 2023/S 227-714664 Avis de modification Modification d'un contrat/d'une concession en cours
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: ?editelství silnic a dálnic ?R Numéro national d'identification: 65993390 Adresse postale: Na Pankráci 546/56 Ville: Praha Code NUTS: CZ010 Hlavní m?sto Praha Code postal: 14000 Pays: Tchéquie Point(s) de contact: Mgr. Pavlína Morkusová Courriel: pavlina.morkusova@rsd.cz Téléphone: +420 607063991 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.rsd.cz Adresse du profil d'acheteur: https://www.tenderarena.cz/profily/RSD
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
D1 modernizace - úsek 11, EXIT 81 Koberovice - EXIT 90 Humpolec Numéro de référence: 02PT-005994
II.1.2) Code CPV principal 45233142 Travaux de réparation de routes
II.1.3) Type de marché Travaux
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: CZ063 Kraj Vyso?ina Lieu principal d'exécution:
Kraj Vyso?ina
II.2.4) Description du contrat au moment de la conclusion du contrat:
Jednalo se o otev?ené ?ízení na stavební práce. P?edm?tem ve?ejné zakázky je modernizace vozovky dálnice D1 v daném úseku. Sou?asn? s modernizací vozovky bude provedena úprava kategorie dle sou?asn? platné ?SN 73 6101 tak, tj. úprava z p?vodní kategorie D26,5 na kategorii D28 (kategorie D27,5 dle ?SN 73 6101 s rozsí?eným st?edním d?licím pásem o 0,5m na 4,0m). Sí?ka zpevn?ní kazdého jízdního pásu v základním p?í?ném uspo?ádání v tomto p?ípad? ?iní 11,5m v trase a 12,5m mezi svodidly na mostech. Toto uspo?ádání umozní provizorní vedení dopravy po polovin? dálnice ve ?ty?pruhovém rezimu (2 jízdní pruhy pro kazdý sm?r jízdy) nap?. p?i opravách. Sou?ástí stavby je i úprava p?í?ných sklon? vozovky, dopln?ní p?ípadn? prodlouzení nebo rozsí?ení p?ídavných pruh? (vse dle platných ?SN), dále modernizace dálni?ních most? a nadjezd?, modernizace odvodn?ní a vybavení dálnice, sanace skalních zá?ez? a vegeta?ní úpravy.
II.2.7) Durée du marché, accord-cadre, systčme d'acquisition dynamique ou concession Début: 07/09/2019 Fin: 31/12/2022
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
Opera?ní program Doprava.
 
 
Section IV: Procédure
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Avis d'attribution de marché relatif au présent marché Numéro de l'avis au JO série S: 2019/S 145-356080
 
 
Section V: Attribution du marché/de la concession
Marché nş: 02PT-005994 Intitulé:
D1 modernizace - úsek 11, EXIT 81 Koberovice - EXIT 90 Humpolec
V.2) Attribution du marché/de la concession
V.2.1) Date de la conclusion du marché/de la décision d'attribution de la concession:
12/07/2019
V.2.2) Informations sur les offres
Le marché/la concession a été attribué(e) ŕ un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: EUROVIA CS, a.s.
Numéro national d'identification: 45274924 Adresse postale: U Michelského lesa 1581/2 Ville: Praha 4 Code NUTS: CZ010 Hlavní m?sto Praha Code postal: 14000 Pays: Tchéquie Courriel: eurovia@eurovia.cz Téléphone: +420 224951111 Adresse internet: https://eurovia.vinci-construction.cz/
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (au moment de la conclusion du contrat;hors TVA) Valeur totale du marché: 1 097 002 399.00 CZK
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
Zadavateli není známo, zda-li se jedná o malý ?i st?ední podnik (viz. bod V.2.3). V bod? VII.1.6 je uvedena záporná hodnota.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Ú?ad pro ochranu hospodá?ské sout?ze Adresse postale: t?. Kpt. Jarose 7 Ville: Brno Code postal: 604 55 Pays: Tchéquie Courriel: posta@uohs.cz Téléphone: +420 542167111 Fax: +420 542167112 Adresse internet: https://www.uohs.cz/
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doru?it do 15 dn? ode dne, kdy se st?zovatel dozv?d?l o domn?lém porusení zákona Zadavatelem, nejpozd?ji vsak do uzav?ení smlouvy nebo do chvíle, kdy se sout?z o návrh povazuje po výb?ru návrhu za ukon?enou. Námitky proti úkon?m oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uve?ejnit ?i odeslat st?zovateli, musí být doru?eny Zadavateli do 15 dn? od jejich uve?ejn?ní ?i doru?ení st?zovateli. Pokud je v zadávacím ?ízení stanovena lh?ta pro podání zádostí o ú?ast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?ení této lh?ty. Pokud je v zadávacím ?ízení stanovena lh?ta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?ení této lh?ty, v p?ípad? jednacího ?ízení s uve?ejn?ním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?ení lh?ty pro podání p?edb?zných nabídek. Námitky proti dobrovolnému oznámení o zám?ru uzav?ít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doru?eny Zadavateli do 30 dn? od uve?ejn?ní tohoto oznámení. Zadavatel je povinen námitky vy?ídit do 15 dn?. Návrh je nutné doru?it ÚOHS i Zadavateli do 10 dn? ode dne, v n?mz st?zovatel obdrzel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dn? od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl. Po uzav?ení smlouvy na ve?ejnou zakázku ?i rámcové dohody lze podat pouze návrh na ulození zákazu pln?ní smlouvy, a to i bez p?edchozího podání námitek. Návrh na ulození zákazu pln?ní smlouvy doru?í navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 m?síce ode dne, kdy Zadavatel uve?ejnil oznámení o uzav?ení smlouvy zp?sobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením d?vodu pro zadání ve?ejné zakázky bez uve?ejn?ní oznámení o zahájení zadávacího ?ízení, p?edb?zného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednoduseném podlimitním ?ízení, nejpozd?ji vsak do 6 m?síc? od uzav?ení této smlouvy. Návrh na ulození zákazu pln?ní smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doru?í navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 m?síce ode dne, kdy Zadavatel uve?ejnil oznámení o uzav?ení smlouvy na základ? rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzav?ení smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozd?ji vsak do 6 m?síc? od uzav?ení této smlouvy. Ve lh?t? pro doru?ení návrhu je navrhovatel povinen slozit na ú?et ÚOHS kauci ve výsi 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu pln?ní ve?ejné zakázky nebo za dobu prvních ?ty? let pln?ní v p?ípad? smluv na dobu neur?itou, nejmén? vsak ve výsi 50 000 K?, nejvýse ve výsi 10 000 000 K?. V p?ípad?, ze navrhovatel nem?ze stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen slozit kauci ve výsi 100 000 K?. V p?ípad? návrhu na ulození zákazu pln?ní smlouvy je navrhovatel povinen slozit kauci ve výsi 200 000 K?. Jde-li o ?ízení o p?ezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lh?t? pro doru?ení návrhu slozit na ú?et ÚOHS kauci ve výsi 1 % z p?edpokládané hodnoty koncese uve?ejn?né ve V?stníku ve?ejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejmén? vsak ve výsi 50 000 K?, nejvýse ve výsi 10 000 000 K?. V p?ípad?, ze Zadavatel neuve?ejní ve V?stníku ve?ejných zakázek nebo na profilu Zadavatele p?edpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen slozit kauci ve výsi 100 000 K?. V p?ípad? návrhu na ulození zákazu pln?ní koncesní smlouvy je navrhovatel povinen slozit kauci ve výsi 200 000 K?.
VI.4.4) Service auprčs duquel des renseignements peuvent ętre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Ú?ad pro ochranu hospodá?ské sout?ze Adresse postale: t?. Kpt. Jarose 7 Ville: Brno Code postal: 604 55 Pays: Tchéquie Courriel: posta@uohs.cz Téléphone: +420 542167111 Fax: +420 542167112 Adresse internet: https://www.uohs.cz/
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
20/11/2023
 
 
Section VII: Modifications du contrat/de la concession
VII.1) Description du contrat aprčs les modifications
VII.1.1) Code CPV principal 45233142 Travaux de réparation de routes
VII.1.2) Code(s) CPV additionnel(s)
VII.1.3) Lieu d'exécution Code NUTS: CZ063 Kraj Vyso?ina Lieu principal d'exécution:
Kraj Vyso?ina
VII.1.4) Description des prestations:
ZBV ?. 113,11-172.2.1/007 Provizorní stavební úpravy - komunikace. P?edm?tem tohoto ZBV je narovnání p?edpokládané hodnoty na skute?n? provedené mnozství sanací podlozí podle na stanovisti p?i realizaci.
VII.1.5) Durée du marché, accord-cadre, systčme d'acquisition dynamique ou concession Début: 07/09/2019 Fin: 31/12/2022
VII.1.6) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot/de la concession: 2 222 698.70 CZK
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: EUROVIA CS, a.s.
Numéro national d'identification: 45274924 Adresse postale: U Michelského lesa 1581/2 Ville: Praha 4 Code NUTS: CZ010 Hlavní m?sto Praha Code postal: 14000 Pays: Tchéquie
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
VII.2) Informations sur les modifications
VII.2.1) Description des modifications Nature et étendue des modifications (avec indication des éventuels changements préalablement apportés au contrat):
ZBV ?. 113,11-172.2.1/007 Provizorní stavební úpravy - komunikace. P?edm?tem tohoto ZBV je narovnání p?edpokládané hodnoty na skute?n? provedené mnozství sanací podlozí podle na stanovisti p?i realizaci.
VII.2.2) Raisons de la modification Modification rendue nécessaire par des circonstances qu'un pouvoir adjudicateur/une entité adjudicatrice diligent(e) ne pouvait pas prévoir [article 43, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/23/UE; article 72, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/24/UE; article 89, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/25/UE] Description des circonstances ayant rendu la modification nécessaire et explication du caractčre imprévu de ces circonstances:
ZBV ?. 113,11-172.2.1/007 Provizorní stavební úpravy - komunikace. P?edm?tem tohoto ZBV je narovnání p?edpokládané hodnoty na skute?n? provedené mnozství sanací podlozí podle na stanovisti p?i realizaci.
VII.2.3) Augmentation de prix Valeur totale actualisée du marché avant les modifications (prenant en compte les éventuelles modifications contractuelles et adaptations de prix antérieures et, dans le cas de la directive 2014/23/UE, l'inflation moyenne dans l'État membre concerné) Valeur hors TVA: 1 281 146 718.58 CZK Montant total du marché aprčs les modifications Valeur hors TVA: 1 278 924 019.88 CZK D1 modernizace - úsek 11, EXIT 81 Koberovice - EXIT 90 Humpolec 24/11/2023 CZE National Original
 
 
C L A S S E    C P V
45233142 - Travaux de réparation de routes