Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 13/01/2021
Date de péremption : 24/02/2021
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
TCHÈQUE, RÉPUBLIQUE
appel-offre

Tchéquie-Prague: Travaux routiers

2021/S 8-013264  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
13/01/2021
S8
Tchéquie-Prague: Travaux routiers

2021/S 008-013264

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Travaux

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2020/S 245-606214)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: ?editelství silnic a dálnic ?R
Ville: Praha 4
Code NUTS: CZ010 Hlavní m?sto Praha
Pays: Tchéquie
Courriel: ludmila.nebeska@rsd.cz
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.rsd.cz/

Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
I/53 Znojmo - Lechovice km 4,100 - 11,292

Numéro de référence: 03PT-004394

II.1.2)
Code CPV principal
45233140 Travaux routiers

II.1.3)
Type de marché
Travaux

II.1.4)
Description succincte:
P?edm?tem ve?ejné zakázky je rekonstrukce stávající silnice I/53 v úseku od km 4,100 po km 11,292, kde navazuje na dokon?enou stavbu obchvatu Lechovic. Silnice I/53 bude po úprav rozsí?ena na kategorii S11,5/80. Od km 9,850 po konec úseku bude silnice vedena v rezimu 2+1, dva pruhy ve sm?ru na Znojmo. Sou?ástí stavby je také p?estavba stávající úrov?ové k?izovatky silnice I/53 se silnicemi III/41317 a III/40834, zrusení úrov?ové k?izovatky I/53 se silnicí III/41313 a zrusení úrov?ových napojení sít polních cest a sjezd na silnici I/53.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
08/01/2021

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 245-606214

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Lh?ta pro doru?ení nabídek nebo zádostí o ú?ast

Au lieu de:

Date: 19/02/2021

Heure locale: 10:00

Lire:

Date: 24/02/2021

Heure locale: 10:00

Numéro de section: IV.2.7

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Podmínky pro otevírání nabídek

Au lieu de:

Date: 19/02/2021

Heure locale: 10:00

Lire:

Date: 24/02/2021

Heure locale: 10:00

VII.2)
Autres informations complémentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
45233140 - Travaux routiers