Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 12/02/2024
Date de péremption : 31/12/2024
Type de procédure : Information absente
Type de document : Avis de marché ou de concession – régime ordinaire
TCHČQUE, RÉPUBLIQUE
appel-offre

Tchéquie : Préparations chimiques spéciales : Dynamický nákupní systém na dodávku sekvenaŤní chemie pro Univerzitu Palackého v Olomouci 2024-2027

2024/S 2024-089173  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
89173-2024 - Mise en concurrence
Tchéquie – Préparations chimiques spéciales – Dynamický nákupní systém na dodávku sekvenacní chemie pro Univerzitu Palackého v Olomouci 2024-2027
OJ S 30/2024 12/02/2024
Avis de marché ou de concession – régime ordinaire
Fournitures

   1.  Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: Univerzita Palackého v Olomouci
Forme juridique de l’acheteur: Organisme de droit public, contrôlé par une autorité publique centrale
Activité du pouvoir adjudicateur: Enseignement

   2.  Procédure
2.1.
Procédure
Titre: Dynamický nákupní systém na dodávku sekvenacní chemie pro Univerzitu Palackého v Olomouci 2024-2027
Description: Predmetem jednotlivých verejných zakázek bude dodávka sekvenacních chemie pro sekvenování nové generace na platformách Illumina, a to vcetne souvisejících reagencií nezbytných pro prípravu knihoven, spuštení sekvenacního runu, klastrovací chemie, sekvenacních flow cell, sekvenacní chemie, pomocných cinidel a údržbu. Predmet konkrétních verejných zakázek zadávaných v dynamickém nákupním systému bude specifikován vždy ve výzve k podání nabídek ve smyslu § 141 Zákona.
Identifiant de la procédure: db10cf7c-7ad0-4b17-b50b-ee19b065c89a
Type de procédure: Restreinte
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 24950000 Préparations chimiques spéciales
Nomenclature supplémentaire (cpv): 33696500 Réactifs de laboratoire
2.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Olomoucký kraj (CZ071)
Pays: Tchéquie
Informations complémentaires: Jednotlivá odborná pracovište Zadavatele zejména Lékarské a Prírodovedecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a vysokoškolského ústavu CATRIN (místo plnení vždy Olomouc). Presná adresa místa plnení bude Zadavatelem konkrétne specifikována v jednotlivých verejných zakázkách zadávaných v rámci DNS.
2.1.3.
Valeur
Valeur estimée hors TVA: 120 000 000,00 CZK
2.1.4.
Informations générales
Base juridique:
Directive 2014/24/UE
32014L0024 - Smernice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání verejných zakázek a o zrušení smernice 2004/18/ES
134/2016 Sb. - Zákon o zadávání verejných zakázek
2.1.6.
Motifs d’exclusion:
Situation analogue ŕ la faillite prévue dans la législation nationaleZákon c. 134/2016 Sb., o zadávání verejných zakázek, v úcinném znení.

   5.  Lot
5.1.
Lot: LOT-0001
Titre: Dynamický nákupní systém na dodávku sekvenacní chemie pro Univerzitu Palackého v Olomouci 2024-2027
Description: Predmetem jednotlivých verejných zakázek bude dodávka sekvenacních chemie pro sekvenování nové generace na platformách Illumina, a to vcetne souvisejících reagencií nezbytných pro prípravu knihoven, spuštení sekvenacního runu, klastrovací chemie, sekvenacních flow cell, sekvenacní chemie, pomocných cinidel a údržbu. Predmet konkrétních verejných zakázek zadávaných v dynamickém nákupním systému bude specifikován vždy ve výzve k podání nabídek ve smyslu § 141 Zákona.
Identifiant interne: 1
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 24950000 Préparations chimiques spéciales
Nomenclature supplémentaire (cpv): 33696500 Réactifs de laboratoire
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Olomoucký kraj (CZ071)
Pays: Tchéquie
Informations complémentaires: Jednotlivá odborná pracovište Zadavatele zejména Lékarské a Prírodovedecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a vysokoškolského ústavu CATRIN (místo plnení vždy Olomouc). Presná adresa místa plnení bude Zadavatelem konkrétne specifikována v jednotlivých verejných zakázkách zadávaných v rámci DNS.
5.1.3.
Durée estimée
Date de début: 14/03/2024
Date de fin de durée: 31/12/2027
5.1.5.
Valeur
Valeur estimée hors TVA: 120 000 000,00 CZK
5.1.6.
Informations générales
Participation réservée: La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE
Le marché relčve de l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché en question convient aussi aux petites et moyennes entreprises (PME)
5.1.7.
Marché public stratégique
Objectif du marché public stratégique: Réduction des incidences sur l’environnement
Description: Zadavatel má zájem o získání verejných zakázek v souladu s principy spolecensky zodpovedného nakupování, environmentálne zodpovedného nakupování a inovace. Krome durazu na ciste ekonomické parametry se spolecensky zodpovedné nakupování zabývá také souvisejícími dopady nakupování, zejména v oblastech zamestnanosti, sociálních a pracovních práv, životního prostredí a inovací. Aspekty spolecensky zodpovedné verejné zakázky budou brány v úvahu pri výzvách k jednotlivým verejným zakázkám udelovaným v rámci DPS ve smyslu § 141 zákona.
Méthode utilisée pour réduire l’incidence environnementale: Autre
5.1.9.
Critčres de sélection
Critčre:
Type: Aptitude ŕ exercer l’activité professionnelle
Description: Dodavatel prokazuje splnení podmínek základní zpusobilosti stanovených v § 74 odst. 1 písm. a) - e) Zákona formou dle § 75 odst. 1 písm. a) - f) Zákona. Dodavatel prokazuje splnení profesní zpusobilosti dle § 77 Zákona ve vztahu k Ceské republice predložením: - podle § 77 odst. 1 Zákona - výpisu z obchodního rejstríku, pokud je v nem zapsán, ci výpisu z jiné obdobné evidence, pokud jiný právní predpis zápis do takové evidence vyžaduje.
Utilisation de ce critčre: Utilisé
5.1.11.
Documents de marché
Adresse des documents de marché: https://zakazky.upol.cz/dns00000032
5.1.12.
Conditions du marché public
Conditions de présentation:
Présentation par voie électronique: Requise
Adresse de présentation: https://zakazky.upol.cz/dns00000032
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent ętre présentées: tchčqueslovaque
Catalogue électronique: Non autorisée
Variantes: Non autorisée
Date limite de réception des demandes de participation: 31/12/2027 09:00:00 (UTC+1)
Conditions du marché:
Facturation en ligne: Requise
Le paiement en ligne sera utilisé
Montage financier: uvedeno v zadávacích podmínkách
Informations relatives aux délais de recours: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné dorucit do 15 dnu ode dne, kdy se stežovatel dozvedel o domnelém porušení zákona Zadavatelem, nejpozdeji však do uzavrení smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutež o návrh považuje po výberu návrhu za ukoncenou. Námitky proti úkonum oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uverejnit ci odeslat stežovateli, musí být doruceny Zadavateli do 15 dnu od jejich uverejnení ci dorucení stežovateli. Pokud je v zadávacím rízení stanovena lhuta pro podání žádostí o úcast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doruceny Zadavateli nejpozdeji do skoncení této lhuty. Pokud je v zadávacím rízení stanovena lhuta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávacím podmínkám doruceny Zadavateli nejpozdeji do skoncení této lhuty. Námitky proti obsahu výzvy k podání nabídek v dynamickém nákupním systému nebo pri zadávání verejné zakázky na základe rámcové dohody musí být zadavateli doruceny nejpozdeji do konce lhuty pro podání nabídek. V souteži o návrh musí být námitky proti soutežním podmínkám doruceny nejpozdeji do konce lhuty pro podání návrhu. Zadavatel muže v zadávací dokumentaci nebo soutežních podmínkách stanovit, že námitky podle § 242 odst. 3 nebo 4 zákona lze podat nejpozdeji 72 hodin pred skoncením lhut podle § 242 odst. 3 nebo 4 zákona. Námitky proti dobrovolnému oznámení o zámeru uzavrít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doruceny Zadavateli do 30 dnu od uverejnení tohoto oznámení. Zadavatel je povinen námitky vyrídit do 15 dnu. Návrh je nutné dorucit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnu ode dne, v nemž stežovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnu od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl. Po uzavrení smlouvy na verejnou zakázku ci rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnení smlouvy, a to i bez predchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnení smlouvy dorucí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 mesíce ode dne, kdy Zadavatel uverejnil oznámení o uzavrení smlouvy zpusobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením duvodu pro zadání verejné zakázky bez uverejnení oznámení o zahájení zadávacího rízení, predbežného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním rízení, nejpozdeji však do 6 mesícu od uzavrení této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnení smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona dorucí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 mesíce ode dne, kdy Zadavatel uverejnil oznámení o uzavrení smlouvy na základe rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavrení smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozdeji však do 6 mesícu od uzavrení této smlouvy. Ve lhute pro dorucení návrhu je navrhovatel povinen složit na úcet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnení verejné zakázky nebo za dobu prvních ctyr let plnení v prípade smluv na dobu neurcitou, nejméne však ve výši 50 000 Kc, nejvýše ve výši 10 000 000 Kc. V prípade, že navrhovatel nemuže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kc. V prípade návrhu na uložení zákazu plnení smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kc. Jde-li o rízení o prezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhute pro dorucení návrhu složit na úcet ÚOHS kauci ve výši 1 % z predpokládané hodnoty koncese uverejnené ve Vestníku verejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméne však ve výši 50 000 Kc, nejvýše ve výši 10 000 000 Kc. V prípade, že Zadavatel neuverejní ve Vestníku verejných zakázek nebo na profilu Zadavatele predpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kc. V prípade návrhu na uložení zákazu plnení koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kc.
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le systčme d’acquisition dynamique: Systčme d’acquisition dynamique, utilisable uniquement par les acheteurs figurant dans l’avis en question
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Úrad pro ochranu hospodárské souteže
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Úrad pro ochranu hospodárské souteže

   8.  Organisations
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: Univerzita Palackého v Olomouci
Numéro d’enregistrement: 61989592
Adresse postale: Krížkovského 511/8  
Ville: Olomouc
Code postal: 77147
Subdivision pays (NUTS): Olomoucký kraj (CZ071)
Pays: Tchéquie
Adresse électronique: petra.jungova@upol.cz
Téléphone: +420 585631008
Adresse internet: http://www.upol.cz
Profil de l’acheteur: https://zakazky.upol.cz/
Rôles de cette organisation
Acheteur
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: Úrad pro ochranu hospodárské souteže
Numéro d’enregistrement: 65349423
Adresse postale: trída Kpt. Jaroše 7  
Ville: Brno
Code postal: 60455
Subdivision pays (NUTS): Jihomoravský kraj (CZ064)
Pays: Tchéquie
Adresse électronique: posta@uohs.cz
Téléphone: +420 542167111
Adresse internet: https://www.uohs.cz
Rôles de cette organisation
Organisation chargée des procédures de recours
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
11. Informations relatives ŕ l’avis
11.1.
Informations relatives ŕ l’avis
Identifiant/version de l’avis: f307ee09-aeb8-4b41-98d5-df8c21bd21c6 - 01
Type de formulaire: Mise en concurrence
Type d’avis: Avis de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis: 09/02/2024 11:47:33 (UTC+1)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: tchčque
11.2.
Informations relatives ŕ la publication
Numéro de publication de l’avis: 89173-2024
Numéro de publication au JO S: 30/2024
Date de publication: 12/02/2024

 
 
C L A S S E    C P V
24950000 - Préparations chimiques spéciales