Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 26/02/2021
Date de péremption : 03/03/2021
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
TCHÈQUE, RÉPUBLIQUE
appel-offre

Tchéquie-Rousínov: Réalisation et entretien d'espaces verts

2021/S 40-100510  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
26/02/2021
S40
Tchéquie-Rousínov: Réalisation et entretien d'espaces verts

2021/S 040-100510

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Services

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2021/S 016-036584)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: M?sto Rousínov
Numéro national d'identification: 00292281
Adresse postale: Susilovo nám. 84/56
Ville: Rousínov
Code NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj
Code postal: 683 01
Pays: Tchéquie
Point(s) de contact: Ing. Dusan Peka?ík
Courriel: pekarik@rousinov.cz
Téléphone: +420 734752399
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.rousinov.cz/
Adresse du profil d'acheteur: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00292281

Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Zalození ÚSES vybraných ploch k.ú. Rousínov

II.1.2)
Code CPV principal
77310000 Réalisation et entretien d'espaces verts

II.1.3)
Type de marché
Services

II.1.4)
Description succincte:
P?edm?tem pln?ní této ve?ejné zakázky je kompletní obstarání vsech prací, sluzeb a dodávek souvisejících s projektem Zalození ÚSES vybraných ploch k.ú. Rousínov registra?ní ?íslo - CZ.05.4.27/0.0/0.0/20_140/0012909, kterým jsou práce podle projektové dokumentace "Zalození ÚSES vybraných ploch k. ú. Rousínov" vypracované projektantem Ing. Michalem Ková?em, Ph.D., se sídlem Halasova 995, 666 03 Tisnov, I?O: 03445119 (dále jen "projektová dokumentace"). Vsechny vlastnosti, postupy, pozadavky a specifikace jsou uvedeny v návrhu smlouvy o dílo, která je p?ílohou ?. 3 této zadávací dokumentace a v projektové dokumentaci, která je spole?n s výkazem vým?r p?ílohou ?. 4 této zadávací dokumentace.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
23/02/2021

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 016-036584

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Lh?ta pro doru?ení nabídek nebo zádostí o ú?ast

Au lieu de:

Date: 25/02/2021

Heure locale: 10:00

Lire:

Date: 03/03/2021

Heure locale: 10:00

Numéro de section: IV.2.7

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Podmínky pro otevírání nabídek

Au lieu de:

Date: 25/02/2021

Heure locale: 10:00

Lire:

Date: 03/03/2021

Heure locale: 10:00

VII.2)
Autres informations complémentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
77310000 - Réalisation et entretien d'espaces verts