Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 28/02/2024
Date de péremption : 29/03/2024
Type de procédure :
Type de document : Avis de préinformation avec mise en concurrence
TCHČQUE, RÉPUBLIQUE
appel-offre

Tchéquie : Services d'assistance relative aux logiciels : Zajiát'?ní zálohování, archivace a obnovy dďleţitých serverď a dat v rámci resortu '?'?ZK 2024

2024/S 2024-122532  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
122532-2024 - Mise en concurrence
Tchéquie – Services d'assistance relative aux logiciels – Zajištení zálohování, archivace a obnovy duležitých serveru a dat v rámci resortu CÚZK 2024
OJ S 42/2024 28/02/2024
Avis de marché ou de concession – régime ordinaire
Services

   1.  Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: CR - Ceský úrad zememerický a katastrální
Forme juridique de l’acheteur: Autorité publique centrale
Activité du pouvoir adjudicateur: Services d’administration générale

   2.  Procédure
2.1.
Procédure
Titre: Zajištení zálohování, archivace a obnovy duležitých serveru a dat v rámci resortu CÚZK 2024
Description: Predmetem verejné zakázky je: • zajištení standardní podpory ke 204 CPU licencí Arcserve v následujícím rozsahu: o pro 45 CPU Arcserve UDP Premium Plus Edition – Socket – Three Year Enterprise Maintenance – Renewal o pro 159 CPU Arcserve UDP Advanced – Socket – Three Year Enterprise Maintenance – Renewal • zajištení maximálne 40 pracovních dnu / Man-day (dále jen “MD“) nadstandardní podpory. Nadstandardní podpora bude cerpána na základe požadavku Zadavatele. Standardní a nadstandardní podpora bude poskytována v období ode dne
   1. 
   7.  2024 do 30.
   6.  2027 vcetne.
Identifiant de la procédure: 4092a8fd-79a9-40ee-b389-75e5ed637576
Identifiant interne: CÚZK-009366/2024-24
Type de procédure: Ouverte
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 72261000 Services d'assistance relative aux logiciels
Nomenclature supplémentaire (cpv): 72267000 Services de maintenance et de réparation de logiciels
2.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Hlavní mesto Praha (CZ010)
Pays: Tchéquie
2.1.3.
Valeur
Valeur estimée hors TVA: 5 200 000,00 CZK
2.1.4.
Informations générales
Base juridique:
Directive 2014/24/UE
32014L0024 - Smernice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání verejných zakázek a o zrušení smernice 2004/18/ES
134/2016 Sb. - Zákon o zadávání verejných zakázek
2.1.6.
Motifs d’exclusion:
Situation analogue ŕ la faillite prévue dans la législation nationaleMožné duvody vyloucení úcastníka zadávacího postupu jsou definovány v § 48 zákona c. 134/2016 Sb., o zadávání verejných zakázek.

   5.  Lot
5.1.
Lot: LOT-0001
Titre: Zajištení zálohování, archivace a obnovy duležitých serveru a dat v rámci resortu CÚZK 2024
Description: Predmetem verejné zakázky je: • zajištení standardní podpory ke 204 CPU licencí Arcserve v následujícím rozsahu: o pro 45 CPU Arcserve UDP Premium Plus Edition – Socket – Three Year Enterprise Maintenance – Renewal o pro 159 CPU Arcserve UDP Advanced – Socket – Three Year Enterprise Maintenance – Renewal • zajištení maximálne 40 pracovních dnu / Man-day (dále jen “MD“) nadstandardní podpory. Nadstandardní podpora bude cerpána na základe požadavku Zadavatele. Standardní a nadstandardní podpora bude poskytována v období ode dne
   1. 
   7.  2024 do 30.
   6.  2027 vcetne.
Identifiant interne: CÚZK-009366/2024-24
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 72261000 Services d'assistance relative aux logiciels
Nomenclature supplémentaire (cpv): 72267000 Services de maintenance et de réparation de logiciels
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Hlavní mesto Praha (CZ010)
Pays: Tchéquie
5.1.3.
Durée estimée
Date de début: 01/07/2024
Durée: 36 Mois
5.1.5.
Valeur
Valeur estimée hors TVA: 5 200 000,00 CZK
5.1.6.
Informations générales
Participation réservée: La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relčve de l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché en question convient aussi aux petites et moyennes entreprises (PME)
5.1.7.
Marché public stratégique
Objectif du marché public stratégique: Réalisation d’objectifs sociaux
Description: Viz závazné smluvní podmínky.
Objectif social promu: Conditions de travail équitables
5.1.9.
Critčres de sélection
Critčre:
Type: Aptitude ŕ exercer l’activité professionnelle
Description: Zadavatel požaduje prokázání základní zpusobilosti podle § 74 ZZVZ zpusobem podle §75 ZZVZ. Podle § 226 a násl. ZZVZ je možno splnení základní zpusobilosti prokázat predložením výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelu. Ve smyslu § 228 ZZVZ nesmí být výpis ze seznamu starší než 3 mesíce. Zadavatel požaduje prokázání profesní zpusobilosti ve vztahu k Ceské republice podle § 77 ZZVZ predložením výpisu z obchodního rejstríku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní predpis zápis do takové evidence vyžaduje. Podle § 226 a násl. ZZVZ je možno splnení profesní zpusobilosti prokázat predložením výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelu v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelu prokazují splnení kritérií profesní zpusobilosti. Ve smyslu § 228 ZZVZ nesmí být výpis ze seznamu starší než 3 mesíce. Podrobnosti viz ZD.
Utilisation de ce critčre: Utilisé

Critčre:
Type: Capacité technique et professionnelle
Description: 1. Seznam významných dodávek nebo významných služeb poskytnutých za poslední 3 roky pred zahájením zadávacího rízení podle § 79 odst. 2 písm. b) ZZVZ
   2.  Jmenný seznam techniku, jež se budou podílet na plnení verejné zakázky, bez ohledu na to, zda jde o zamestnance Úcastníka zadávacího rízení nebo osoby v jiném vztahu k Úcastníkovi zadávacího rízení podle § 79 odst. 2 písm. c) a písm. d) ZZVZ Podrobnosti viz ZD.
Utilisation de ce critčre: Utilisé
5.1.10.
Critčres d’attribution
Critčre:
Type: Prix
Nom: Nejnižší nabídková cena vcetne DPH
Description: Poradí nabídek bude v rámci hodnocení stanoveno tak, že jako nejvhodnejší nabídka bude vyhodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou, na dalších místech postupne nabídky s vyšší cenou, na posledním míste pak nabídka s nejvyšší nabídkovou cenou. V prípade, že dve a více nabídek bude obsahovat stejnou nabídkovou cenu, bude o konecném poradí techto nabídek rozhodnuto losem. O takovémto prípadném losování bude porízen záznam, který bude soucástí dokumentace o verejné zakázce. Pri losování bude umožnena prítomnost dotcených Úcastníku zadávacího rízení.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 100
5.1.11.
Documents de marché
Adresse des documents de marché: https://nen.nipez.cz/profil/CUZK
5.1.12.
Conditions du marché public
Conditions de présentation:
Présentation par voie électronique: Requise
Adresse de présentation: https://nen.nipez.cz/profil/CUZK
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent ętre présentées: tchčque
Catalogue électronique: Non autorisée
Variantes: Non autorisée
Date limite de réception des offres: 29/03/2024 10:00:00 (UTC+1)
Informations relatives ŕ l’ouverture publique:
Date d'ouverture: 29/03/2024 10:01:00 (UTC+1)
Lieu: elektronicky
Conditions du marché:
Facturation en ligne: Requise
Informations relatives aux délais de recours: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné dorucit do 15 dnu ode dne, kdy se stežovatel dozvedel o domnelém porušení zákona Zadavatelem, nejpozdeji však do uzavrení smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutež o návrh považuje po výberu návrhu za ukoncenou. Námitky proti úkonum oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uverejnit ci odeslat stežovateli, musí být doruceny Zadavateli do 15 dnu od jejich uverejnení ci dorucení stežovateli. Pokud je v zadávacím rízení stanovena lhuta pro podání žádostí o úcast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doruceny Zadavateli nejpozdeji do skoncení této lhuty. Pokud je v zadávacím rízení stanovena lhuta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávacím podmínkám doruceny Zadavateli nejpozdeji do skoncení této lhuty. Námitky proti obsahu výzvy k podání nabídek v dynamickém nákupním systému nebo pri zadávání verejné zakázky na základe rámcové dohody musí být zadavateli doruceny nejpozdeji do konce lhuty pro podání nabídek. V souteži o návrh musí být námitky proti soutežním podmínkám doruceny nejpozdeji do konce lhuty pro podání návrhu. Zadavatel muže v zadávací dokumentaci nebo soutežních podmínkách stanovit, že námitky podle § 242 odst. 3 nebo 4 zákona lze podat nejpozdeji 72 hodin pred skoncením lhut podle § 242 odst. 3 nebo 4 zákona. Námitky proti dobrovolnému oznámení o zámeru uzavrít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doruceny Zadavateli do 30 dnu od uverejnení tohoto oznámení. Zadavatel je povinen námitky vyrídit do 15 dnu. Návrh je nutné dorucit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnu ode dne, v nemž stežovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnu od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl. Po uzavrení smlouvy na verejnou zakázku ci rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnení smlouvy, a to i bez predchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnení smlouvy dorucí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 mesíce ode dne, kdy Zadavatel uverejnil oznámení o uzavrení smlouvy zpusobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením duvodu pro zadání verejné zakázky bez uverejnení oznámení o zahájení zadávacího rízení, predbežného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním rízení, nejpozdeji však do 6 mesícu od uzavrení této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnení smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona dorucí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 mesíce ode dne, kdy Zadavatel uverejnil oznámení o uzavrení smlouvy na základe rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavrení smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozdeji však do 6 mesícu od uzavrení této smlouvy. Ve lhute pro dorucení návrhu je navrhovatel povinen složit na úcet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnení verejné zakázky nebo za dobu prvních ctyr let plnení v prípade smluv na dobu neurcitou, nejméne však ve výši 50 000 Kc, nejvýše ve výši 10 000 000 Kc. V prípade, že navrhovatel nemuže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kc. V prípade návrhu na uložení zákazu plnení smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kc. Jde-li o rízení o prezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhute pro dorucení návrhu složit na úcet ÚOHS kauci ve výši 1 % z predpokládané hodnoty koncese uverejnené ve Vestníku verejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméne však ve výši 50 000 Kc, nejvýše ve výši 10 000 000 Kc. V prípade, že Zadavatel neuverejní ve Vestníku verejných zakázek nebo na profilu Zadavatele predpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kc. V prípade návrhu na uložení zákazu plnení koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kc.
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le systčme d’acquisition dynamique: Pas de systčme d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Úrad pro ochranu hospodárské souteže
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: CR - Ceský úrad zememerický a katastrální
Organisation qui fournit un accčs hors ligne aux documents de marché: CR - Ceský úrad zememerický a katastrální
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Úrad pro ochranu hospodárské souteže

   8.  Organisations
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: CR - Ceský úrad zememerický a katastrální
Numéro d’enregistrement: 00025712
Adresse postale: Pod sídlištem 1800  
Ville: Praha
Code postal: 18200
Subdivision pays (NUTS): Hlavní mesto Praha (CZ010)
Pays: Tchéquie
Adresse électronique: adriana.pribylova@cuzk.cz
Téléphone: +420 284041218
Adresse internet: https://www.cuzk.cz
Profil de l’acheteur: https://nen.nipez.cz/profil/CUZK
Rôles de cette organisation
Acheteur
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
Organisation qui fournit un accčs hors ligne aux documents de marché
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: Úrad pro ochranu hospodárské souteže
Numéro d’enregistrement: 65349423
Adresse postale: trída Kpt. Jaroše 7  
Ville: Brno
Code postal: 60455
Subdivision pays (NUTS): Jihomoravský kraj (CZ064)
Pays: Tchéquie
Adresse électronique: posta@uohs.cz
Téléphone: +420 542167111
Adresse internet: https://www.uohs.cz
Rôles de cette organisation
Organisation chargée des procédures de recours
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
11. Informations relatives ŕ l’avis
11.1.
Informations relatives ŕ l’avis
Identifiant/version de l’avis: 2874b9a4-8403-454e-b1e8-8bd912080b0d - 01
Type de formulaire: Mise en concurrence
Type d’avis: Avis de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis: 27/02/2024 11:30:51 (UTC+1)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: tchčque
11.2.
Informations relatives ŕ la publication
Numéro de publication de l’avis: 122532-2024
Numéro de publication au JO S: 42/2024
Date de publication: 28/02/2024

 
 
C L A S S E    C P V
72261000 - Services d'assistance relative aux logiciels