Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 28/02/2024
Date de péremption : 03/04/2024
Type de procédure :
Type de document : Avis de préinformation avec mise en concurrence
TCHČQUE, RÉPUBLIQUE
appel-offre

Tchéquie : Services de conception technique pour la construction d'ouvrages de génie civil : Prostá elektrizace trati Bludov/Post'?elmov - Jeseník

2024/S 2024-122267  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
122267-2024 - Mise en concurrence
Tchéquie – Services de conception technique pour la construction d'ouvrages de génie civil – Prostá elektrizace trati Bludov/Postrelmov - Jeseník
OJ S 42/2024 28/02/2024
Avis de marché ou de concession – régime ordinaire
Services

   1.  Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: Správa železnic, státní organizace
Forme juridique de l’acheteur: Entité disposant de droits spéciaux ou exclusifs
Activité de l’entité adjudicatrice: Services de chemin de fer urbain, de tramway, de trolleybus ou d’autobus

   2.  Procédure
2.1.
Procédure
Titre: Prostá elektrizace trati Bludov/Postrelmov - Jeseník
Description: Predmetem zakázky je zpracování Zámeru projektu (ZP) s doprovodnou dokumentací (DD) a Projektové dokumentace pro spolecné povolení dle liniového zákona (DUSL).
Identifiant de la procédure: cc54504b-91aa-458c-8e6a-804584a43604
Identifiant interne: 61724036
Type de procédure: Ouverte
La procédure est accélérée: non
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 71322000 Services de conception technique pour la construction d'ouvrages de génie civil
Nomenclature supplémentaire (cpv): 71311230 Services d'ingénierie ferroviaire, 71313400 Étude d'impact sur l'environnement pour la construction
2.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Olomoucký kraj (CZ071)
Pays: Tchéquie
2.1.3.
Valeur
Valeur estimée hors TVA: 57 537 500,00 CZK
2.1.4.
Informations générales
Informations complémentaires: Zadavatel je verejným zadavatelem, který zadává tuto verejnou zakázku pri výkonu relevantní cinnosti ve smyslu ustanovení § 153 odst. 1 písm. f) ZZVZ. V souladu s § 151 odst. 1 ZZVZ se tato zakázka považuje za sektorovou verejnou zakázku. Verejná zakázka na služby je zadávána v otevreném rízení dle § 56 a násl. ZZVZ. V souladu s § 170 ZZVZ si zadavatel vyhrazuje právo zrušit zadávací rízení této verejné zakázky i bez naplnení duvodu podle § 127 ZZVZ kdykoliv pred uzavrením smlouvy na plnení této verejné zakázky.
Base juridique:
Directive 2014/25/UE
32014L0025 - Smernice Evropského parlamentu a Rady 2014/25/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání zakázek subjekty pusobícími v odvetví vodního hospodárství, energetiky, dopravy a poštovních služeb a o zrušení smernice 2004/17/ES
134/2016 Sb. - Zákon o zadávání verejných zakázek
2.1.6.
Motifs d’exclusion:
Situation analogue ŕ la faillite prévue dans la législation nationaleZákonné duvody pro vyloucení dle § 48 a § 48a dle ZZVZ.

   5.  Lot
5.1.
Lot: LOT-0001
Titre: Prostá elektrizace trati Bludov/Postrelmov - Jeseník
Description: Predmetem plnení je zpracování zámeru projektu (ZP) s doprovodnou dokumentací (DD) a dokumentace pro spolecné povolení podle liniového zákona (DUSL) stavby dle zadávacích podmínek, zajištení úplné dokladové cásti, zpracování a podání žádosti o vydání povolení zámeru dle príslušného ustanovení zákona c. 283/2021 Sb., stavební zákon, v platném znení, vcetne všech vyžadovaných podkladu, jejímž výsledkem bude vydání povolení zámeru (povolení stavby nebo zarízení) a spolupráce pri vydání príslušných rozhodnutí až do nabytí jejich právní moci. Dokumentace ve stupni DUSL bude zpracována v clenení a rozsahu prílohy c. 1 vyhlášky c. 583/2020 Sb., kterou se stanoví podrobnosti obsahu dokumentace pro vydání spolecného povolení u staveb dopravní infrastruktury, v platném znení (dále „vyhláška c. 583/2020 Sb.“), jako dokumentace pro vydání povolení zámeru. Pro potreby projednání, zejména v rámci Správy železnic, státní organizace (dále jen „SŽ“), Zhotovitel použije pro zpracování této Dokumentace prílohu P4 smernice SŽ SM011, Dokumentace staveb Správy železnic, státní organizace (dále jen „SŽ SM011“). Zámer projektu bude zpracován v rozsahu Pravidel pro postupy v prubehu prípravy investicních a neinvesticních akcí dopravní infrastruktury, financovaných bez úcasti státního rozpoctu c.j. MD-41709/2023-910/2 vydaných v prosinci 2023. Soucástí zakázky je i zajištení posouzení vlivu zámeru na životní prostredí ve smyslu zák. c. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostredí, ve znení pozdejších predpisu. Bližší specifikace predmetu plnení verejné zakázky je upravena v dalších cástech zadávací dokumentace.
Identifiant interne: 61724036
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 71322000 Services de conception technique pour la construction d'ouvrages de génie civil
Nomenclature supplémentaire (cpv): 71311230 Services d'ingénierie ferroviaire, 71313400 Étude d'impact sur l'environnement pour la construction
Options:
Description des options: Vyhrazená zmena závazku ze smlouvy - Soucástí predmetu plnení verejné zakázky je i „Zpracování dokumentace EIA“ (položka c. 14 Dodatecné služby). Zadavatel si jako zmenu závazku ze smlouvy v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje možnost zúžit rozsah predmetu plnení o zajištení „Zpracování dokumentace EIA“ v prípade, že zpracování cásti Díla nebude nezbytné pro dokoncení zakázky. Cena za zpracování dokumentace EIA bude zahrnuta do nabídkové ceny. V prípade, že bude uplatnena výhrada, bude Zhotoviteli uhrazen jen skutecne provedený rozsah predmetu plnení. Rozsah plnení, který nebude realizován, se nezapocítává do limitu pro zmeny podle § 222 ZZVZ. Predpokládaný rozsah plnení, který je vyhrazenou zmenou závazku, a bližší podmínky výhrady jsou vymezeny v podmínkách Smlouvy o dílo. - Vyhrazenou zmenou závazku je i inflacní doložka dle cl.
   3. 9 Smlouvy.
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Olomoucký kraj (CZ071)
Pays: Tchéquie
5.1.3.
Durée estimée
Date de début: 30/05/2024
Date de fin de durée: 30/10/2026
5.1.4.
Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements: 999
5.1.5.
Valeur
Valeur estimée hors TVA: 57 537 500,00 CZK
5.1.6.
Informations générales
Participation réservée: La participation n’est pas réservée.
Les noms et les qualifications professionnelles du personnel chargé de l’exécution du marché doivent ętre mentionnés: Exigence dans l’offre
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relčve de l’accord sur les marchés publics (AMP)
5.1.7.
Marché public stratégique
Objectif du marché public stratégique: Réalisation d’objectifs sociaux
Description: • rovnocenné platební podmínky v rámci dodavatelského retezce • porady a jednání vedená primárne distancním zpusobem • provedení studentské exkurze
Objectif social promu: Autre
5.1.9.
Critčres de sélection
Critčre:
Type: Aptitude ŕ exercer l’activité professionnelle
Description: • Zadavatel požaduje k prokázání splnení profesní zpusobilosti podle § 77 ZZVZ ve vztahu k Ceské republice predložení výpisu z obchodního rejstríku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní predpis zápis do takové evidence vyžaduje. • Zadavatel požaduje predložení dokladu o oprávnení k podnikání podle jiných právních predpisu v rozsahu odpovídajícím predmetu verejné zakázky, pokud jiné právní predpisy takové oprávnení vyžadují, zejména doklad prokazující príslušné živnostenské oprávnení. Dodavatel v souladu se zákonem c. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znení pozdejších predpisu, prokazuje živnostenské oprávnení výpisem ze živnostenského rejstríku, prípadne do vydání výpisu ohlášením s prokázaným dorucením živnostenskému úradu (v prípade ohlašovacích živností). Ve smyslu prechodných ustanovení k zák. c. 130/2008 Sb., kterým se mení zákon c. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znení pozdejších predpisu, a další související zákony, lze živnostenské oprávnení prokázat i obsahove odpovídajícím živnostenským listem, a to až do doby vydání prvního výpisu ze živnostenského rejstríku dodavateli. Dodavatel doloží, že má k dispozici živnostenské oprávnení k podnikání pro následující cinnosti: - projektovou cinnost ve výstavbe - výkon zememerických cinností - výroba, obchod a služby neuvedené v prílohách 1 až 3 živnostenského zákona, v oboru cinnosti: poradenská a konzultacní cinnost, zpracování odborných studií a posudku • Odborná zpusobilost: - Zadavatel požaduje predložení dokladu o autorizaci v rozsahu dle § 5 odst. 3 písm. a) pozemní stavby, b) dopravní stavby, d) mosty a inženýrské konstrukce, e) technologická zarízení staveb, f) technika prostredí staveb specializace elektrotechnická zarízení IE02 nebo TE03, i) geotechnika a j) požární bezpecnost staveb zákona c. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektu a o výkonu povolání autorizovaných inženýru a techniku cinných ve výstavbe, ve znení pozdejších predpisu. - Zadavatel požaduje predložení autorizace pro overování výsledku zememerických cinností v rozsahu dle § 16f odst. 1 písm. a) zákona c. 200/1994 Sb., o zememerictví a o zmene a doplnení nekterých zákonu souvisejících s jeho zavedením, ve znení pozdejších predpisu. - Zadavatel požaduje predložení autorizace ke zpracování dokumentace a posudku dle § 19 zák. c. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostredí, ve znení pozdejších predpisu. - Zadavatel požaduje ve smyslu § 32a zákona c. 258/2000 Sb., o ochrane verejného zdraví a o zmene nekterých souvisejících zákonu, ve znení pozdejších predpisu, predložení osvedcení o akreditaci nebo osvedcení o autorizaci podle § 83c zákona c. 258/2000 Sb., o ochrane verejného zdraví a o zmene nekterých souvisejících zákonu, ve znení pozdejších predpisu, v rozsahu zpusobilosti provádet merení intenzit hluku a vibrací dle § 83a odst. 1 písm. g) zákona c. 258/2000 Sb., o ochrane verejného zdraví a o zmene nekterých souvisejících zákonu, ve znení pozdejších predpisu. - Zadavatel požaduje predložení autorizace dle § 45i odst. 3) zákona c. 114/1992 Sb., o ochrane prírody a krajiny, ve znení pozdejších predpisu.
Utilisation de ce critčre: Utilisé

Critčre:
Type: Capacité technique et professionnelle
Description: Zadavatel požaduje predložení seznamu ukoncených významných služeb obdobného charakteru poskytnutých dodavatelem v posledních 8 letech pred zahájením zadávacího rízení. Za významné služby obdobného charakteru se pokládají pouze takové služby obdobného charakteru, jejichž predmetem byly následující cinnosti uvedené níže v tomto clánku pod písm. a), b), c), d), e) (dále jen „významné služby“). Dodavatel musí informacemi uvedenými v predloženém seznamu významných služeb prokázat, že v uvedeném období poskytl významné služby, jejichž predmetem byly následující cinnosti: a) zpracování dokumentace ve stupni DUR nebo DSP nebo DSP+PDPS nebo DUSP/DUSL nebo DUSP/DUSL+PDPS nebo DUR+DSP nebo DUR+DSP+PDPS pro rekonstrukci nebo novostavbu trakcní napájecí stanice systému 25kV AC, b) zpracování dokumentace ve stupni DUR nebo DSP nebo DSP+PDPS nebo DUSP/DUSL nebo DUSP/DUSL+PDPS nebo DUR+DSP nebo DUR+DSP+PDPS pro rekonstrukci nebo novostavbu trakcního vedení v souhrnné délce minimálne 5 km, c) zpracování dokumentace ve stupni DUR nebo DSP nebo DSP+PDPS nebo DUSP/DUSL nebo DUSP/DUSL+PDPS nebo DUR+DSP nebo DUR+DSP+PDPS pro rekonstrukci nebo novostavbu nebo opravu zabezpecovacího zarízení tratového úseku o délce minimálne 5 km, nebo zabezpecovacího zarízení železnicní stanice s poctem alespon 4 výhybek, d) zpracování dokumentace ve stupni studie proveditelnosti nebo DUR nebo DSP nebo DSP+PDPS nebo DUSP/DUSL nebo DUSP/DUSL+PDPS nebo DUR+DSP nebo DUR+DSP+PDPS zahrnující energetické výpocty dle specifikace v ZTP, e) zajištení hodnocení ekonomické efektivnosti staveb železnicních drah celostátních nebo regionálních provedeného v rámci studie proveditelnosti nebo zámeru projektu nebo projektové žádosti o spolufinancování z prostredku EU nebo jejich aktualizací podle Provádecích pokynu pro hodnocení efektivnosti projektu dopravní infrastruktury vydaných Ministerstvem dopravy, Odborem infrastruktury a územního plánu dne 15.11.2017 nebo podle Provádecích pokynu k „Metodice pro hodnocení ekonomické efektivnosti a ex-post posuzování nákladu a výnosu, projektu železnicní infrastruktury, pozemních komunikací a dopravne významných vodních cest“ vydaných Ministerstvem dopravy v 02/2016 nebo podle Provádecích pokynu pro hodnocení efektivnosti investic projektu železnicní infrastruktury vydaných Ministerstvem dopravy ve Vestníku dopravy c. 11/2013 nebo podle GUIDE to Cost-benefit Analysis of Investment Projects, Structural Funds, Cohesion Fund and Instrument for Pre-Accession, EK, 06/2008 nebo podle Guide to Cost-benefit Analysis of Investment Projects, Economic appraisal tool for Cohesion Policy 2014-2020, EK, 12/2014. Hodnocení ekonomické efektivnosti se týkalo stavby nebo spolecne hodnoceného souboru staveb železnicních drah celostátních nebo regionálních s celkovými investicními náklady (CIN) minimálne ve výši presahující hranici „velkého projektu“ podle Smernice c. V-2/2012 Smernice upravující postupy Ministerstva dopravy, investorských organizací a Státního fondu dopravní infrastruktury v prubehu prípravy investicních a neinvesticních akcí dopravní infrastruktury, financovaných bez úcasti státního rozpoctu. Každá z cinností uvedených pod písm. a), b), c), d), e) výše musí být doložena alespon ve dvou referencních zakázkách (významných službách). Celkový soucet hodnot významných služeb za posledních 8 let pred zahájením zadávacího rízení, které dodavatel poskytl, musí dosahovat v souhrnu, vcetne prípadných poddodávek, minimálne 57 mil. Kc bez DPH, pricemž alespon jedna významná služba musí dosahovat hodnoty nejméne 17 mil. Kc bez DPH. Zadavatel požaduje predložení seznamu odborného personálu dodavatele. Seznam odborného personálu: hlavní projektant (HIP), zástupce hlavního projektanta, specialista na mostní a inženýrské konstrukce, specialista na pozemní stavby, specialista na energetické výpocty, specialista na zabezpecovací zarízení, specialista na sdelovací zarízení, specialista na trakcní vedení, specialista na silnoproudou technologii, specialista na elektrotechnická zarízení, specialista na životní prostredí, autorizovaný zememerický inženýr, specialista na geotechniku, specialista na požární bezpecnost, specialista na inženýrskou cinnost a specialista na hodnocení ekonomické efektivnosti. Požadavky na praxi, zkušenosti a odbornou zpusobilost konkrétních osob uvedeny v cl.
   8. 5 Pokynu pro dodavatele. Kritéria úcasti jsou blíže uvedeny v zadávací dokumentaci.
Utilisation de ce critčre: Utilisé
5.1.10.
Critčres d’attribution
Critčre:
Type: Qualité
Nom: Zkušenosti vybraných clenu odborného personálu dodavatele
Description: Váha kritéria v celkovém hodnocení
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 40

Critčre:
Type: Prix
Nom: Nabídková cena
Description: Váha kritéria v celkovém hodnocení
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 60
5.1.11.
Documents de marché
Adresse des documents de marché: https://zakazky.spravazeleznic.cz/
5.1.12.
Conditions du marché public
Conditions de présentation:
Présentation par voie électronique: Requise
Adresse de présentation: https://zakazky.spravazeleznic.cz/
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent ętre présentées: tchčque
Catalogue électronique: Non autorisée
Variantes: Non autorisée
Description de la garantie financičre: Zadavatel v souladu s § 41 ZZVZ požaduje, aby úcastníci k zajištení plnení svých povinností vyplývajících z úcasti v zadávacím rízení poskytli jistotu ve výši 800 000,-Kc (slovy: osm set tisíc korun ceských). Jistota bude poskytnuta v elektronické podobe formou: • složení penežní cástky na úcet zadavatele („penežní jistota“), nebo • bankovní záruky ve prospech zadavatele, nebo • pojištení záruky ve prospech zadavatele.
Date limite de réception des offres: 03/04/2024 09:00:00 (UTC+1)
Date limite de validité de l’offre: 6 Mois
Informations relatives ŕ l’ouverture publique:
Date d'ouverture: 03/04/2024 09:00:00 (UTC+1)
Lieu: Otevírání nabídek v elektronické podobe bude probíhat v souladu se ZZVZ bez úcasti verejnosti, resp. dodavatelu.
Conditions du marché:
Conditions relatives ŕ l’exécution du contrat: Bankovní nebo pojistná záruka k zajištení plnení Smlouvy o dílo.
Facturation en ligne: Requise
Montage financier: U této zakázky se predpokládá, že bude financována z prostredku Státního fondu dopravní infrastruktury. Platební podmínky jsou blíže specifikovány ve Smlouve o dílo.
Informations relatives aux délais de recours: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné dorucit do 15 dnu ode dne, kdy se stežovatel dozvedel o domnelém porušení zákona Zadavatelem, nejpozdeji však do uzavrení smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutež o návrh považuje po výberu návrhu za ukoncenou. Námitky proti úkonum oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uverejnit ci odeslat stežovateli, musí být doruceny Zadavateli do 15 dnu od jejich uverejnení ci dorucení stežovateli. Pokud je v zadávacím rízení stanovena lhuta pro podání žádostí o úcast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doruceny Zadavateli nejpozdeji do skoncení této lhuty. Pokud je v zadávacím rízení stanovena lhuta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávacím podmínkám doruceny Zadavateli nejpozdeji do skoncení této lhuty. Námitky proti obsahu výzvy k podání nabídek v dynamickém nákupním systému nebo pri zadávání verejné zakázky na základe rámcové dohody musí být zadavateli doruceny nejpozdeji do konce lhuty pro podání nabídek. V souteži o návrh musí být námitky proti soutežním podmínkám doruceny nejpozdeji do konce lhuty pro podání návrhu. Zadavatel muže v zadávací dokumentaci nebo soutežních podmínkách stanovit, že námitky podle § 242 odst. 3 nebo 4 zákona lze podat nejpozdeji 72 hodin pred skoncením lhut podle § 242 odst. 3 nebo 4 zákona. Námitky proti dobrovolnému oznámení o zámeru uzavrít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doruceny Zadavateli do 30 dnu od uverejnení tohoto oznámení. Zadavatel je povinen námitky vyrídit do 15 dnu. Návrh je nutné dorucit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnu ode dne, v nemž stežovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnu od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl. Po uzavrení smlouvy na verejnou zakázku ci rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnení smlouvy, a to i bez predchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnení smlouvy dorucí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 mesíce ode dne, kdy Zadavatel uverejnil oznámení o uzavrení smlouvy zpusobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením duvodu pro zadání verejné zakázky bez uverejnení oznámení o zahájení zadávacího rízení, predbežného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním rízení, nejpozdeji však do 6 mesícu od uzavrení této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnení smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona dorucí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 mesíce ode dne, kdy Zadavatel uverejnil oznámení o uzavrení smlouvy na základe rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavrení smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozdeji však do 6 mesícu od uzavrení této smlouvy. Ve lhute pro dorucení návrhu je navrhovatel povinen složit na úcet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnení verejné zakázky nebo za dobu prvních ctyr let plnení v prípade smluv na dobu neurcitou, nejméne však ve výši 50 000 Kc, nejvýše ve výši 10 000 000 Kc. V prípade, že navrhovatel nemuže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kc. V prípade návrhu na uložení zákazu plnení smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kc. Jde-li o rízení o prezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhute pro dorucení návrhu složit na úcet ÚOHS kauci ve výši 1 % z predpokládané hodnoty koncese uverejnené ve Vestníku verejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméne však ve výši 50 000 Kc, nejvýše ve výši 10 000 000 Kc. V prípade, že Zadavatel neuverejní ve Vestníku verejných zakázek nebo na profilu Zadavatele predpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kc. V prípade návrhu na uložení zákazu plnení koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kc.
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le systčme d’acquisition dynamique: Pas de systčme d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Úrad pro ochranu hospodárské souteže
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Správa železnic, státní organizace
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Úrad pro ochranu hospodárské souteže

   8.  Organisations
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: Správa železnic, státní organizace
Numéro d’enregistrement: 70994234
Adresse postale: Dláždená 1003  
Ville: Praha
Code postal: 11000
Subdivision pays (NUTS): Hlavní mesto Praha (CZ010)
Pays: Tchéquie
Adresse électronique: Lacigova@spravazeleznic.cz
Téléphone: +420 724932384
Adresse internet: https://spravazeleznic.cz/
Profil de l’acheteur: https://zakazky.spravazeleznic.cz/
Rôles de cette organisation
Acheteur
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: Úrad pro ochranu hospodárské souteže
Numéro d’enregistrement: 65349423
Adresse postale: trída Kpt. Jaroše 7  
Ville: Brno
Code postal: 60455
Subdivision pays (NUTS): Jihomoravský kraj (CZ064)
Pays: Tchéquie
Adresse électronique: posta@uohs.cz
Téléphone: +420 542167111
Adresse internet: https://www.uohs.cz
Rôles de cette organisation
Organisation chargée des procédures de recours
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
11. Informations relatives ŕ l’avis
11.1.
Informations relatives ŕ l’avis
Identifiant/version de l’avis: ee5ed220-1659-4e6b-b038-9533e35b9454 - 01
Type de formulaire: Mise en concurrence
Type d’avis: Avis de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis: 27/02/2024 09:50:51 (UTC+1)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: tchčque
11.2.
Informations relatives ŕ la publication
Numéro de publication de l’avis: 122267-2024
Numéro de publication au JO S: 42/2024
Date de publication: 28/02/2024

 
 
C L A S S E    C P V
71322000 - Services de conception technique pour la construction d'ouvrages de génie civil