Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 09/02/2024
Date de péremption :
Type de procédure : Information absente
Type de document : Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
TCHČQUE, RÉPUBLIQUE
appel-offre

Tchéquie : Services horticoles : '?drţba ve'?ejné zelen'? v Kralupech nad Vltavou 2024

2024/S 2024-084520  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
84520-2024 - Résultats
Tchéquie – Services horticoles – Údržba verejné zelene v Kralupech nad Vltavou 2024
OJ S 29/2024 09/02/2024
Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Services

   1.  Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: Mesto Kralupy nad Vltavou
Forme juridique de l’acheteur: Autorité locale
Activité du pouvoir adjudicateur: Services d’administration générale

   2.  Procédure
2.1.
Procédure
Titre: Údržba verejné zelene v Kralupech nad Vltavou 2024
Description: Verejná zakázka je rozdelena na následující 3 cástí:
   1.  CÁST: LOKALITA CENTRUM
   2.  CÁST: LOKALITA KRALUPY
   3.  CÁST: LOKALITA LOBECEK Predmetem verejné zakázky je poskytování komplexních služeb v oblasti údržby verejné zelene ve výše uvedených lokalitách mesta Kralupy nad Vltavou. Poskytování služeb zahrnuje zejména tyto cinnosti: údržbu travnatých ploch, údržbu živých plotu, kerových porostu a stromu, údržbu záhonu, kvetinových mís, nádob a truhlíku, vc. závesných, údržbu zelené strechy na parkovacím dome a autobusovém terminále, péci o popínavé rostliny a nakládání s odpadem (resp. jeho likvidace) souvisejícím s uvedenou údržbou zelene.
Identifiant de la procédure: 2b7f8944-1dec-4f33-a4b7-f1b12a31e4ce
Avis précédent: 610514-2023
Identifiant interne: 8910/2024
Type de procédure: Ouverte
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 77300000 Services horticoles
2.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Stredoceský kraj (CZ020)
Pays: Tchéquie
2.1.3.
Valeur
Valeur estimée hors TVA: 6 005 000,00 CZK
2.1.4.
Informations générales
Base juridique:
Directive 2014/24/UE
32014L0024 - Smernice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání verejných zakázek a o zrušení smernice 2004/18/ES
134/2016 Sb. - Zákon o zadávání verejných zakázek

   5.  Lot
5.1.
Lot: LOT-0001
Titre: 1. cást: Lokalita Centrum
Description: Predmetem verejné zakázky je poskytování komplexních služeb v oblasti údržby verejné zelene ve výše uvedené lokalite mesta Kralupy nad Vltavou. Poskytování služeb zahrnuje zejména tyto cinnosti: údržbu travnatých ploch, údržbu živých plotu, kerových porostu a stromu, údržbu záhonu, kvetinových mís, nádob a truhlíku, vc. závesných, údržbu zelené strechy na parkovacím dome a autobusovém terminále, péci o popínavé rostliny a nakládání s odpadem (resp. jeho likvidace) souvisejícím s uvedenou údržbou zelene.
Identifiant interne: 1.
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 77300000 Services horticoles
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Stredoceský kraj (CZ020)
Pays: Tchéquie
5.1.3.
Durée estimée
Date de début: 01/01/2024
Date de fin de durée: 31/12/2024
5.1.5.
Valeur
Valeur estimée hors TVA: 2 100 000,00 CZK
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relčve de l’accord sur les marchés publics (AMP)
5.1.7.
Marché public stratégique
Objectif du marché public stratégique: Réalisation d’objectifs sociaux
Description: Dodavatel prokáže formou cestného prohlášení, že zajistí po celou dobu plnení verejné zakázky: a) plnení veškerých povinností vyplývající z právních predpisu Ceské republiky, zejména pak z predpisu pracovneprávních, predpisu z oblasti zamestnanosti a bezpecnosti ochrany zdraví pri práci, a to vuci všem osobám, které se na plnení verejné zakázky podílejí; plnení techto povinností zajistí dodavatel i u svých poddodavatelu, b) sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými ve smlouve na plnení verejné zakázky, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délky zárucní doby; uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka zárucní doby shodná se smlouvou na verejnou zakázku, c) rádné a vcasné plnení financních závazku svým poddodavatelum, kdy za rádné a vcasné plnení se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnení poskytnutá k plnení verejné zakázky, a to vždy do 5 pracovních dnu pracovních dnu od obdržení platby ze strany zadavatele za konkrétní plnení.
Objectif du marché public stratégique: Réduction des incidences sur l’environnement
Description: Dodavatel prokáže technickou kvalifikaci predložením certifikátu systému rízení enviromentálního managementu vydaný podle ceských technických norem ISO 14001 akreditovanou osobou, príp. obdobný doklad vydaný v clenském státe EU (napr. doklad o úcasti v systému environmentálního rízení a auditu Evropské unie (EMAS).
Méthode utilisée pour réduire l’incidence environnementale: Autre
Objectif social promu: Conditions de travail équitables
5.1.10.
Critčres d’attribution
Critčre:
Type: Prix
Nom: Nejnižší nabídková cena v Kc bez DPH za komplexní služby za celou dobu plnení (tj. za 1 rok - od
   1. 1.2024 do 31.12.2024).
Description: Nejnižší nabídková cena bude jediným kritériem hodnocení. Nabídky budou hodnoceny (resp. serazeny) podle výše celkové nabídkové ceny bez DPH, od nabídky s nejnižší nabídkovou cenou až po nabídku s nabídkovou cenou nejvyšší.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 100
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné dorucit do 15 dnu ode dne, kdy se stežovatel dozvedel o domnelém porušení zákona Zadavatelem, nejpozdeji však do uzavrení smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutež o návrh považuje po výberu návrhu za ukoncenou. Námitky proti úkonum oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uverejnit ci odeslat stežovateli, musí být doruceny Zadavateli do 15 dnu od jejich uverejnení ci dorucení stežovateli. Pokud je v zadávacím rízení stanovena lhuta pro podání žádostí o úcast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doruceny Zadavateli nejpozdeji do skoncení této lhuty. Pokud je v zadávacím rízení stanovena lhuta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávacím podmínkám doruceny Zadavateli nejpozdeji do skoncení této lhuty. Námitky proti obsahu výzvy k podání nabídek v dynamickém nákupním systému nebo pri zadávání verejné zakázky na základe rámcové dohody musí být zadavateli doruceny nejpozdeji do konce lhuty pro podání nabídek. V souteži o návrh musí být námitky proti soutežním podmínkám doruceny nejpozdeji do konce lhuty pro podání návrhu. Zadavatel muže v zadávací dokumentaci nebo soutežních podmínkách stanovit, že námitky podle § 242 odst. 3 nebo 4 zákona lze podat nejpozdeji 72 hodin pred skoncením lhut podle § 242 odst. 3 nebo 4 zákona. Námitky proti dobrovolnému oznámení o zámeru uzavrít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doruceny Zadavateli do 30 dnu od uverejnení tohoto oznámení. Zadavatel je povinen námitky vyrídit do 15 dnu. Návrh je nutné dorucit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnu ode dne, v nemž stežovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnu od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl. Po uzavrení smlouvy na verejnou zakázku ci rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnení smlouvy, a to i bez predchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnení smlouvy dorucí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 mesíce ode dne, kdy Zadavatel uverejnil oznámení o uzavrení smlouvy zpusobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením duvodu pro zadání verejné zakázky bez uverejnení oznámení o zahájení zadávacího rízení, predbežného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním rízení, nejpozdeji však do 6 mesícu od uzavrení této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnení smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona dorucí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 mesíce ode dne, kdy Zadavatel uverejnil oznámení o uzavrení smlouvy na základe rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavrení smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozdeji však do 6 mesícu od uzavrení této smlouvy. Ve lhute pro dorucení návrhu je navrhovatel povinen složit na úcet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnení verejné zakázky nebo za dobu prvních ctyr let plnení v prípade smluv na dobu neurcitou, nejméne však ve výši 50 000 Kc, nejvýše ve výši 10 000 000 Kc. V prípade, že navrhovatel nemuže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kc. V prípade návrhu na uložení zákazu plnení smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kc. Jde-li o rízení o prezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhute pro dorucení návrhu složit na úcet ÚOHS kauci ve výši 1 % z predpokládané hodnoty koncese uverejnené ve Vestníku verejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméne však ve výši 50 000 Kc, nejvýše ve výši 10 000 000 Kc. V prípade, že Zadavatel neuverejní ve Vestníku verejných zakázek nebo na profilu Zadavatele predpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kc. V prípade návrhu na uložení zákazu plnení koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kc.
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le systčme d’acquisition dynamique: Pas de systčme d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Úrad pro ochranu hospodárské souteže
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Mesto Kralupy nad Vltavou
Organisation qui fournit un accčs hors ligne aux documents de marché: Mesto Kralupy nad Vltavou
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Úrad pro ochranu hospodárské souteže
5.1.
Lot: LOT-0002
Titre: 2. cást: Lokalita Kralupy
Description: Predmetem verejné zakázky je poskytování komplexních služeb v oblasti údržby verejné zelene ve výše uvedené lokalite mesta Kralupy nad Vltavou. Poskytování služeb zahrnuje zejména tyto cinnosti: údržbu travnatých ploch, údržbu živých plotu, kerových porostu a stromu, údržbu záhonu a nakládání s odpadem (resp. jeho likvidace) souvisejícím s uvedenou údržbou zelene.
Identifiant interne: 2.
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 77300000 Services horticoles
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Stredoceský kraj (CZ020)
Pays: Tchéquie
5.1.3.
Durée estimée
Date de début: 01/01/2024
Date de fin de durée: 31/12/2024
5.1.5.
Valeur
Valeur estimée hors TVA: 2 285 000,00 CZK
5.1.6.
Informations générales
Cette procédure ou ce lot annulé(e) ou infructueux(-se) sera relancé(e)
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relčve de l’accord sur les marchés publics (AMP)
5.1.7.
Marché public stratégique
Objectif du marché public stratégique: Réalisation d’objectifs sociaux
Description: Dodavatel prokáže formou cestného prohlášení, že zajistí po celou dobu plnení verejné zakázky: a) plnení veškerých povinností vyplývající z právních predpisu Ceské republiky, zejména pak z predpisu pracovneprávních, predpisu z oblasti zamestnanosti a bezpecnosti ochrany zdraví pri práci, a to vuci všem osobám, které se na plnení verejné zakázky podílejí; plnení techto povinností zajistí dodavatel i u svých poddodavatelu, b) sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými ve smlouve na plnení verejné zakázky, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délky zárucní doby; uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka zárucní doby shodná se smlouvou na verejnou zakázku, c) rádné a vcasné plnení financních závazku svým poddodavatelum, kdy za rádné a vcasné plnení se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnení poskytnutá k plnení verejné zakázky, a to vždy do 5 pracovních dnu pracovních dnu od obdržení platby ze strany zadavatele za konkrétní plnení.
Objectif du marché public stratégique: Réduction des incidences sur l’environnement
Description: Dodavatel prokáže technickou kvalifikaci predložením certifikátu systému rízení enviromentálního managementu vydaný podle ceských technických norem ISO 14001 akreditovanou osobou, príp. obdobný doklad vydaný v clenském státe EU (napr. doklad o úcasti v systému environmentálního rízení a auditu Evropské unie (EMAS).
Méthode utilisée pour réduire l’incidence environnementale: Autre
Objectif social promu: Conditions de travail équitables
5.1.10.
Critčres d’attribution
Critčre:
Type: Prix
Nom: Nejnižší nabídková cena v Kc bez DPH za komplexní služby za celou dobu plnení (tj. za 1 rok - od
   1. 1.2024 do 31.12.2024).
Description: Nejnižší nabídková cena bude jediným kritériem hodnocení. Nabídky budou hodnoceny (resp. serazeny) podle výše celkové nabídkové ceny bez DPH, od nabídky s nejnižší nabídkovou cenou až po nabídku s nabídkovou cenou nejvyšší.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 100
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné dorucit do 15 dnu ode dne, kdy se stežovatel dozvedel o domnelém porušení zákona Zadavatelem, nejpozdeji však do uzavrení smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutež o návrh považuje po výberu návrhu za ukoncenou. Námitky proti úkonum oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uverejnit ci odeslat stežovateli, musí být doruceny Zadavateli do 15 dnu od jejich uverejnení ci dorucení stežovateli. Pokud je v zadávacím rízení stanovena lhuta pro podání žádostí o úcast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doruceny Zadavateli nejpozdeji do skoncení této lhuty. Pokud je v zadávacím rízení stanovena lhuta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávacím podmínkám doruceny Zadavateli nejpozdeji do skoncení této lhuty. Námitky proti obsahu výzvy k podání nabídek v dynamickém nákupním systému nebo pri zadávání verejné zakázky na základe rámcové dohody musí být zadavateli doruceny nejpozdeji do konce lhuty pro podání nabídek. V souteži o návrh musí být námitky proti soutežním podmínkám doruceny nejpozdeji do konce lhuty pro podání návrhu. Zadavatel muže v zadávací dokumentaci nebo soutežních podmínkách stanovit, že námitky podle § 242 odst. 3 nebo 4 zákona lze podat nejpozdeji 72 hodin pred skoncením lhut podle § 242 odst. 3 nebo 4 zákona. Námitky proti dobrovolnému oznámení o zámeru uzavrít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doruceny Zadavateli do 30 dnu od uverejnení tohoto oznámení. Zadavatel je povinen námitky vyrídit do 15 dnu. Návrh je nutné dorucit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnu ode dne, v nemž stežovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnu od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl. Po uzavrení smlouvy na verejnou zakázku ci rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnení smlouvy, a to i bez predchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnení smlouvy dorucí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 mesíce ode dne, kdy Zadavatel uverejnil oznámení o uzavrení smlouvy zpusobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením duvodu pro zadání verejné zakázky bez uverejnení oznámení o zahájení zadávacího rízení, predbežného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním rízení, nejpozdeji však do 6 mesícu od uzavrení této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnení smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona dorucí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 mesíce ode dne, kdy Zadavatel uverejnil oznámení o uzavrení smlouvy na základe rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavrení smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozdeji však do 6 mesícu od uzavrení této smlouvy. Ve lhute pro dorucení návrhu je navrhovatel povinen složit na úcet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnení verejné zakázky nebo za dobu prvních ctyr let plnení v prípade smluv na dobu neurcitou, nejméne však ve výši 50 000 Kc, nejvýše ve výši 10 000 000 Kc. V prípade, že navrhovatel nemuže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kc. V prípade návrhu na uložení zákazu plnení smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kc. Jde-li o rízení o prezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhute pro dorucení návrhu složit na úcet ÚOHS kauci ve výši 1 % z predpokládané hodnoty koncese uverejnené ve Vestníku verejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméne však ve výši 50 000 Kc, nejvýše ve výši 10 000 000 Kc. V prípade, že Zadavatel neuverejní ve Vestníku verejných zakázek nebo na profilu Zadavatele predpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kc. V prípade návrhu na uložení zákazu plnení koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kc.
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le systčme d’acquisition dynamique: Pas de systčme d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Úrad pro ochranu hospodárské souteže
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Mesto Kralupy nad Vltavou
Organisation qui fournit un accčs hors ligne aux documents de marché: Mesto Kralupy nad Vltavou
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Úrad pro ochranu hospodárské souteže
5.1.
Lot: LOT-0003
Titre: 3. cást: Lokalita Lobecek
Description: Predmetem verejné zakázky je poskytování komplexních služeb v oblasti údržby verejné zelene ve výše uvedené lokalite mesta Kralupy nad Vltavou. Poskytování služeb zahrnuje zejména tyto cinnosti: údržbu travnatých ploch, údržbu živých plotu, kerových porostu, stromu a nakládání s odpadem (resp. jeho likvidace) souvisejícím s uvedenou údržbou zelene.
Identifiant interne: 3.
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 77300000 Services horticoles
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Stredoceský kraj (CZ020)
Pays: Tchéquie
Informations complémentaires: Kralupy nad Vltavou
5.1.3.
Durée estimée
Date de début: 01/01/2024
Date de fin de durée: 31/12/2024
5.1.5.
Valeur
Valeur estimée hors TVA: 1 620 000,00 CZK
5.1.6.
Informations générales
Cette procédure ou ce lot annulé(e) ou infructueux(-se) sera relancé(e)
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relčve de l’accord sur les marchés publics (AMP)
5.1.7.
Marché public stratégique
Objectif du marché public stratégique: Réalisation d’objectifs sociaux
Description: Dodavatel prokáže formou cestného prohlášení, že zajistí po celou dobu plnení verejné zakázky: a) plnení veškerých povinností vyplývající z právních predpisu Ceské republiky, zejména pak z predpisu pracovneprávních, predpisu z oblasti zamestnanosti a bezpecnosti ochrany zdraví pri práci, a to vuci všem osobám, které se na plnení verejné zakázky podílejí; plnení techto povinností zajistí dodavatel i u svých poddodavatelu, b) sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými ve smlouve na plnení verejné zakázky, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délky zárucní doby; uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka zárucní doby shodná se smlouvou na verejnou zakázku, c) rádné a vcasné plnení financních závazku svým poddodavatelum, kdy za rádné a vcasné plnení se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnení poskytnutá k plnení verejné zakázky, a to vždy do 5 pracovních dnu pracovních dnu od obdržení platby ze strany zadavatele za konkrétní plnení.
Objectif du marché public stratégique: Réduction des incidences sur l’environnement
Description: Dodavatel prokáže technickou kvalifikaci predložením certifikátu systému rízení enviromentálního managementu vydaný podle ceských technických norem ISO 14001 akreditovanou osobou, príp. obdobný doklad vydaný v clenském státe EU (napr. doklad o úcasti v systému environmentálního rízení a auditu Evropské unie (EMAS).
Méthode utilisée pour réduire l’incidence environnementale: Autre
Objectif social promu: Conditions de travail équitables
5.1.10.
Critčres d’attribution
Critčre:
Type: Prix
Nom: Nejnižší nabídková cena v Kc bez DPH za komplexní služby za celou dobu plnení (tj. za 1 rok - od
   1. 1.2024 do 31.12.2024).
Description: Nejnižší nabídková cena bude jediným kritériem hodnocení. Nabídky budou hodnoceny (resp. serazeny) podle výše celkové nabídkové ceny bez DPH, od nabídky s nejnižší nabídkovou cenou až po nabídku s nabídkovou cenou nejvyšší.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 100
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné dorucit do 15 dnu ode dne, kdy se stežovatel dozvedel o domnelém porušení zákona Zadavatelem, nejpozdeji však do uzavrení smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutež o návrh považuje po výberu návrhu za ukoncenou. Námitky proti úkonum oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uverejnit ci odeslat stežovateli, musí být doruceny Zadavateli do 15 dnu od jejich uverejnení ci dorucení stežovateli. Pokud je v zadávacím rízení stanovena lhuta pro podání žádostí o úcast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doruceny Zadavateli nejpozdeji do skoncení této lhuty. Pokud je v zadávacím rízení stanovena lhuta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávacím podmínkám doruceny Zadavateli nejpozdeji do skoncení této lhuty. Námitky proti obsahu výzvy k podání nabídek v dynamickém nákupním systému nebo pri zadávání verejné zakázky na základe rámcové dohody musí být zadavateli doruceny nejpozdeji do konce lhuty pro podání nabídek. V souteži o návrh musí být námitky proti soutežním podmínkám doruceny nejpozdeji do konce lhuty pro podání návrhu. Zadavatel muže v zadávací dokumentaci nebo soutežních podmínkách stanovit, že námitky podle § 242 odst. 3 nebo 4 zákona lze podat nejpozdeji 72 hodin pred skoncením lhut podle § 242 odst. 3 nebo 4 zákona. Námitky proti dobrovolnému oznámení o zámeru uzavrít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doruceny Zadavateli do 30 dnu od uverejnení tohoto oznámení. Zadavatel je povinen námitky vyrídit do 15 dnu. Návrh je nutné dorucit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnu ode dne, v nemž stežovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnu od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl. Po uzavrení smlouvy na verejnou zakázku ci rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnení smlouvy, a to i bez predchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnení smlouvy dorucí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 mesíce ode dne, kdy Zadavatel uverejnil oznámení o uzavrení smlouvy zpusobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením duvodu pro zadání verejné zakázky bez uverejnení oznámení o zahájení zadávacího rízení, predbežného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním rízení, nejpozdeji však do 6 mesícu od uzavrení této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnení smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona dorucí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 mesíce ode dne, kdy Zadavatel uverejnil oznámení o uzavrení smlouvy na základe rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavrení smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozdeji však do 6 mesícu od uzavrení této smlouvy. Ve lhute pro dorucení návrhu je navrhovatel povinen složit na úcet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnení verejné zakázky nebo za dobu prvních ctyr let plnení v prípade smluv na dobu neurcitou, nejméne však ve výši 50 000 Kc, nejvýše ve výši 10 000 000 Kc. V prípade, že navrhovatel nemuže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kc. V prípade návrhu na uložení zákazu plnení smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kc. Jde-li o rízení o prezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhute pro dorucení návrhu složit na úcet ÚOHS kauci ve výši 1 % z predpokládané hodnoty koncese uverejnené ve Vestníku verejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméne však ve výši 50 000 Kc, nejvýše ve výši 10 000 000 Kc. V prípade, že Zadavatel neuverejní ve Vestníku verejných zakázek nebo na profilu Zadavatele predpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kc. V prípade návrhu na uložení zákazu plnení koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kc.
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le systčme d’acquisition dynamique: Pas de systčme d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Úrad pro ochranu hospodárské souteže
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Mesto Kralupy nad Vltavou
Organisation qui fournit un accčs hors ligne aux documents de marché: Mesto Kralupy nad Vltavou
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Úrad pro ochranu hospodárské souteže

   6.  Résultats
Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis: 2 107 711,00 CZK
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0001
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: Ing. Milan Janda
Offre:
Identifiant de l’offre: 1. cást: Lokalita Centrum
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0001
Valeur du résultat: 2 107 711,00 CZK
Place sur la liste des lauréats: 1
Sous-traitance: no
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: CON-0001
Titre: Smlouva o dílo c. ŽPSML/00040/2023
Date ŕ laquelle le lauréat a été choisi: 04/12/2023
Date de conclusion du marché: 05/01/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: false
6.1.4.
Informations statistiques:
Résumé des demandes de réexamen reçues par l’acheteur:
Nombre de plaignants0
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues1
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0002
Aucun lauréat n’a été choisi et le concours est clos.
La raison pour laquelle un lauréat n’a pas été choisi: Une seule offre, une seule demande de participation ou un seul projet recevable a été reçu(e)
6.1.4.
Informations statistiques:
Résumé des demandes de réexamen reçues par l’acheteur:
Nombre de plaignants0
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues1
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0003
Aucun lauréat n’a été choisi et le concours est clos.
La raison pour laquelle un lauréat n’a pas été choisi: Une seule offre, une seule demande de participation ou un seul projet recevable a été reçu(e)
6.1.4.
Informations statistiques:
Résumé des demandes de réexamen reçues par l’acheteur:
Nombre de plaignants0
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues2

   8.  Organisations
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: Mesto Kralupy nad Vltavou
Numéro d’enregistrement: 00236977
Adresse postale: Palackého nám. 1  
Ville: Kralupy nad Vltavou
Code postal: 27801
Subdivision pays (NUTS): Stredoceský kraj (CZ020)
Pays: Tchéquie
Point de contact: Mestský úrad Kralupy nad Vltavou
Adresse électronique: libor.lesak@mestokralupy.cz
Téléphone: +420 602387933
Adresse internet: https://www.mestokralupy.cz/
Rôles de cette organisation
Acheteur
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
Organisation qui fournit un accčs hors ligne aux documents de marché
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: Úrad pro ochranu hospodárské souteže
Numéro d’enregistrement: 65349423
Adresse postale: trída Kpt. Jaroše 7  
Ville: Brno
Code postal: 60455
Subdivision pays (NUTS): Jihomoravský kraj (CZ064)
Pays: Tchéquie
Adresse électronique: posta@uohs.cz
Téléphone: +420 542167111
Adresse internet: https://www.uohs.cz
Rôles de cette organisation
Organisation chargée des procédures de recours
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
8.1.
ORG-0003
Nom officiel: Ing. Milan Janda
Taille de l’opérateur économique: sme
L’organisation est une personne physique
Numéro d’enregistrement: 70580456
Adresse postale: Budecská stezka 201  
Ville: Kralupy nad Vltavou - Mikovice
Code postal: 27801
Subdivision pays (NUTS): Stredoceský kraj (CZ020)
Pays: Tchéquie
Point de contact: Ing. Milan Janda
Adresse électronique: info@forgarden.cz
Téléphone: +420 732900431
Rôles de cette organisation
Soumissionnaire
Lauréat de ces lotsLOT-0001
11. Informations relatives ŕ l’avis
11.1.
Informations relatives ŕ l’avis
Identifiant/version de l’avis: c0052dfa-46f2-4ba6-9035-31c40e87a4fb - 01
Type de formulaire: Résultats
Type d’avis: Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis: 07/02/2024 15:59:15 (UTC+1)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: tchčque
11.2.
Informations relatives ŕ la publication
Numéro de publication de l’avis: 84520-2024
Numéro de publication au JO S: 29/2024
Date de publication: 09/02/2024

 
 
C L A S S E    C P V
77300000 - Services horticoles