Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 08/02/2024
Date de péremption :
Type de procédure : Information absente
Type de document : Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
TCHČQUE, RÉPUBLIQUE
appel-offre

Tchéquie : Services de nettoyage : :'?klid v budov'? Krajské v'?decké knihovny v Liberci:

2024/S 2024-083326  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
83326-2024 - Résultats
Tchéquie – Services de nettoyage – „Úklid v budove Krajské vedecké knihovny v Liberci“
OJ S 28/2024 08/02/2024
Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Services

   1.  Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: Krajská vedecká knihovna v Liberci, príspevková organizace
Forme juridique de l’acheteur: Entreprise publique, contrôlée par une autorité régionale
Activité du pouvoir adjudicateur: Services d’administration générale

   2.  Procédure
2.1.
Procédure
Titre: „Úklid v budove Krajské vedecké knihovny v Liberci“
Description: Predmetem plnení verejné zakázky je zajištení pravidelného komplexního úklidu a mimorádného úklidu v budove Krajské vedecké knihovny v Liberci. Podrobný popis plnení je uveden v príloze c. 3 a 4 ZD (Formulár pro zpracování nabídkové ceny a specifikace; Požadavky na úklid). Soucástí plnení je i dodávka cistících a hygienických prostredku (papírové rucníky, toaletní papír, penové a tekuté mýdlo, pytle do odpadkových košu, mycí prostredky a látkové uterky do kuchynek apod.) vcetne jejich doplnování ci výmeny. Veškeré poskytnuté služby a jejich soucásti, které jsou predmetem plnení této verejné zakázky, budou probíhat vlastním vybavením vybraného dodavatele.
Identifiant de la procédure: de7594f7-d21b-4a4d-990b-38b9c7f2d2a0
Avis précédent: 389530-2023
Type de procédure: Ouverte
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 90910000 Services de nettoyage
2.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Liberecký kraj (CZ051)
Pays: Tchéquie
2.1.3.
Valeur
Valeur estimée hors TVA: 10 384 000,00 CZK
2.1.4.
Informations générales
Base juridique:
Directive 2014/24/UE
32014L0024 - Smernice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání verejných zakázek a o zrušení smernice 2004/18/ES
134/2016 Sb. - Zákon o zadávání verejných zakázek

   5.  Lot
5.1.
Lot: LOT-0001
Titre: „Úklid v budove Krajské vedecké knihovny v Liberci“
Description: Predmetem plnení verejné zakázky je zajištení pravidelného komplexního úklidu a mimorádného úklidu v budove Krajské vedecké knihovny v Liberci. Podrobný popis plnení je uveden v príloze c. 3 a 4 ZD (Formulár pro zpracování nabídkové ceny a specifikace; Požadavky na úklid). Soucástí plnení je i dodávka cistících a hygienických prostredku (papírové rucníky, toaletní papír, penové a tekuté mýdlo, pytle do odpadkových košu, mycí prostredky a látkové uterky do kuchynek apod.) vcetne jejich doplnování ci výmeny. Veškeré poskytnuté služby a jejich soucásti, které jsou predmetem plnení této verejné zakázky, budou probíhat vlastním vybavením vybraného dodavatele.
Identifiant interne: 1/2023
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 90910000 Services de nettoyage
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Liberecký kraj (CZ051)
Pays: Tchéquie
5.1.3.
Durée estimée
Autre durée: Illimité
5.1.5.
Valeur
Valeur estimée hors TVA: 10 384 000,00 CZK
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relčve de l’accord sur les marchés publics (AMP)
5.1.7.
Marché public stratégique
Objectif du marché public stratégique: Pas de passation de marché stratégique
Description: Zadavatel se v souladu s § 6 odst. 4 zákona zabýval zásadami sociálne odpovedného zadávání, environmentálne odpovedného zadávání a inovací. Za úcelem snížení administrativní záteže dodavatelu zadavatel v rámci této verejné zakázky využívá vzorové dokumenty (napr. formuláre, smlouvu) a dále umožnuje prokázání splnení kvalifikace cestným prohlášením dle § 86 odst. 2 zákona.
5.1.10.
Critčres d’attribution
Critčre:
Type: Prix
Nom: Výše nabídkové ceny
Description: Nabídkovou cenou se pro úcely hodnocení nabídek rozumí celková výše nabídkové ceny v Kc bez DPH za jeden rok plnení uvedená v celkové rekapitulaci.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 100
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné dorucit do 15 dnu ode dne, kdy se stežovatel dozvedel o domnelém porušení zákona Zadavatelem, nejpozdeji však do uzavrení smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutež o návrh považuje po výberu návrhu za ukoncenou. Námitky proti úkonum oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uverejnit ci odeslat stežovateli, musí být doruceny Zadavateli do 15 dnu od jejich uverejnení ci dorucení stežovateli. Pokud je v zadávacím rízení stanovena lhuta pro podání žádostí o úcast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doruceny Zadavateli nejpozdeji do skoncení této lhuty. Pokud je v zadávacím rízení stanovena lhuta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávacím podmínkám doruceny Zadavateli nejpozdeji do skoncení této lhuty. Námitky proti obsahu výzvy k podání nabídek v dynamickém nákupním systému nebo pri zadávání verejné zakázky na základe rámcové dohody musí být zadavateli doruceny nejpozdeji do konce lhuty pro podání nabídek. V souteži o návrh musí být námitky proti soutežním podmínkám doruceny nejpozdeji do konce lhuty pro podání návrhu. Zadavatel muže v zadávací dokumentaci nebo soutežních podmínkách stanovit, že námitky podle § 242 odst. 3 nebo 4 zákona lze podat nejpozdeji 72 hodin pred skoncením lhut podle § 242 odst. 3 nebo 4 zákona. Námitky proti dobrovolnému oznámení o zámeru uzavrít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doruceny Zadavateli do 30 dnu od uverejnení tohoto oznámení. Zadavatel je povinen námitky vyrídit do 15 dnu. Návrh je nutné dorucit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnu ode dne, v nemž stežovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnu od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl. Po uzavrení smlouvy na verejnou zakázku ci rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnení smlouvy, a to i bez predchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnení smlouvy dorucí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 mesíce ode dne, kdy Zadavatel uverejnil oznámení o uzavrení smlouvy zpusobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením duvodu pro zadání verejné zakázky bez uverejnení oznámení o zahájení zadávacího rízení, predbežného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním rízení, nejpozdeji však do 6 mesícu od uzavrení této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnení smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona dorucí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 mesíce ode dne, kdy Zadavatel uverejnil oznámení o uzavrení smlouvy na základe rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavrení smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozdeji však do 6 mesícu od uzavrení této smlouvy. Ve lhute pro dorucení návrhu je navrhovatel povinen složit na úcet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnení verejné zakázky nebo za dobu prvních ctyr let plnení v prípade smluv na dobu neurcitou, nejméne však ve výši 50 000 Kc, nejvýše ve výši 10 000 000 Kc. V prípade, že navrhovatel nemuže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kc. V prípade návrhu na uložení zákazu plnení smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kc. Jde-li o rízení o prezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhute pro dorucení návrhu složit na úcet ÚOHS kauci ve výši 1 % z predpokládané hodnoty koncese uverejnené ve Vestníku verejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméne však ve výši 50 000 Kc, nejvýše ve výši 10 000 000 Kc. V prípade, že Zadavatel neuverejní ve Vestníku verejných zakázek nebo na profilu Zadavatele predpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kc. V prípade návrhu na uložení zákazu plnení koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kc.
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le systčme d’acquisition dynamique: Pas de systčme d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Krajská vedecká knihovna v Liberci, príspevková organizace
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Krajská vedecká knihovna v Liberci, príspevková organizace

   6.  Résultats
Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis: 117 335,62 CZK
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0001
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.3.
Soumissionnaires non retenus:
Offre:
6.1.4.
Informations statistiques:
Résumé des demandes de réexamen reçues par l’acheteur:
Nombre de plaignants0
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues11

   8.  Organisations
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: Krajská vedecká knihovna v Liberci, príspevková organizace
Numéro d’enregistrement: 00083194
Adresse postale: Rumjancevova 1362  
Ville: Liberec - Liberec I-Staré Mesto
Code postal: 46001
Subdivision pays (NUTS): Liberecký kraj (CZ051)
Pays: Tchéquie
Adresse électronique: petra.sulcova@kraj-lbc.cz
Téléphone: +420 485226951
Adresse internet: https://www.uohs.cz
Rôles de cette organisation
Acheteur
Organisation chargée des procédures de recours
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
8.1.
ORG-0003
Nom officiel: Vladimír Lederer
Taille de l’opérateur économique: sme
L’organisation est une personne physique
Numéro d’enregistrement: 46775161
Adresse postale: Dlouhá 715  
Ville: Praha - Staré Mesto
Code postal: 11000
Pays: Tchéquie
Adresse électronique: lederer@lederer.biz
Téléphone: +420 608979867
Rôles de cette organisation
Soumissionnaire
11. Informations relatives ŕ l’avis
11.1.
Informations relatives ŕ l’avis
Identifiant/version de l’avis: 78c21ffa-85ed-4d44-a29b-d186140e230d - 01
Type de formulaire: Résultats
Type d’avis: Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis: 07/02/2024 09:52:22 (UTC+1)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: tchčque
11.2.
Informations relatives ŕ la publication
Numéro de publication de l’avis: 83326-2024
Numéro de publication au JO S: 28/2024
Date de publication: 08/02/2024

 
 
C L A S S E    C P V
90910000 - Services de nettoyage