Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 08/02/2024
Date de péremption :
Type de procédure : Information absente
Type de document : Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
TCHČQUE, RÉPUBLIQUE
appel-offre

Tchéquie : Services de promotion : :PropagaŤní sluţby pro statutární m'?sto Prost'?jov v rámci hokejových utkání A-týmu muţď a daláích aktivit klubu LHK Jest'?ábi Prost'?jov A-team s.r.o. v jarní Ťásti sezóny 2023/2024"

2024/S 2024-082924  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
82924-2024 - Résultats
Tchéquie – Services de promotion – „Propagacní služby pro statutární mesto Prostejov v rámci hokejových utkání A-týmu mužu a dalších aktivit klubu LHK Jestrábi Prostejov A-team s.r.o. v jarní cásti sezóny 2023/2024"
OJ S 28/2024 08/02/2024
Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Services

   1.  Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: Statutární mesto Prostejov
Forme juridique de l’acheteur: Autorité locale
Activité du pouvoir adjudicateur: Services d’administration générale

   2.  Procédure
2.1.
Procédure
Titre: „Propagacní služby pro statutární mesto Prostejov v rámci hokejových utkání A-týmu mužu a dalších aktivit klubu LHK Jestrábi Prostejov A-team s.r.o. v jarní cásti sezóny 2023/2024"
Description: Poskytování propagacních a reklamních služeb spolecností LHK Jestrábi Prostejov A-team s.r.o., U Stadionu 4452, 796 01 Prostejov, IC: 28931181 (dále jen „LHK Jestrábi Prostejov“), behem utkání A-týmu mužu a dalších doprovodných aktivit sportovního klubu ledního hokeje LHK Jestrábi Prostejov v jarní cásti hokejové sezóny 2023/2024 v rámci CHANCE LIGY /
   1.  ceské hokejové ligy v rozsahu a za podmínek stanovených v návrhu smlouvy o propagaci.
Identifiant de la procédure: 5d34c615-a244-4814-8462-09445db06734
Identifiant interne: OVS 230/2023
Type de procédure: Négociée sans mise en concurrence préalable
Principales caractéristiques de la procédure: Postup podle § 63 odst. 3, písm. c) ZZVZ
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 79342200 Services de promotion
2.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Olomoucký kraj (CZ071)
Pays: Tchéquie
2.1.3.
Valeur
Valeur estimée hors TVA: 4 000 000,00 CZK
2.1.4.
Informations générales
Cette procédure ou ce lot annulé(e) ou infructueux(-se) sera relancé(e)
Base juridique:
Directive 2014/24/UE
32014L0024 - Smernice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání verejných zakázek a o zrušení smernice 2004/18/ES
134/2016 Sb. - Zákon o zadávání verejných zakázek

   5.  Lot
5.1.
Lot: LOT-0001
Titre: „Propagacní služby pro statutární mesto Prostejov v rámci hokejových utkání A-týmu mužu a dalších aktivit klubu LHK Jestrábi Prostejov A-team s.r.o. v jarní cásti sezóny 2023/2024"
Description: Poskytování propagacních a reklamních služeb spolecností LHK Jestrábi Prostejov A-team s.r.o., U Stadionu 4452, 796 01 Prostejov, IC: 28931181 (dále jen „LHK Jestrábi Prostejov“), behem utkání A-týmu mužu a dalších doprovodných aktivit sportovního klubu ledního hokeje LHK Jestrábi Prostejov v jarní cásti hokejové sezóny 2023/2024 v rámci CHANCE LIGY /
   1.  ceské hokejové ligy v rozsahu a za podmínek stanovených v návrhu smlouvy o propagaci.
Identifiant interne: OVS 230/2023
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 79342200 Services de promotion
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Olomoucký kraj (CZ071)
Pays: Tchéquie
5.1.3.
Durée estimée
Date de début: 01/02/2024
Date de fin de durée: 31/05/2024
5.1.5.
Valeur
Valeur estimée hors TVA: 4 000 000,00 CZK
5.1.7.
Marché public stratégique
Objectif du marché public stratégique: Pas de passation de marché stratégique
Description: s ohledem na charakter zakázky nepoužito
5.1.10.
Critčres d’attribution
Critčre:
Type: Qualité
Nom: Rozsah služeb
Description: Rozsah propagacních služeb
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 100
Valeur fixe (total): 4.0E6
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné dorucit do 15 dnu ode dne, kdy se stežovatel dozvedel o domnelém porušení zákona Zadavatelem, nejpozdeji však do uzavrení smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutež o návrh považuje po výberu návrhu za ukoncenou. Námitky proti úkonum oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uverejnit ci odeslat stežovateli, musí být doruceny Zadavateli do 15 dnu od jejich uverejnení ci dorucení stežovateli. Pokud je v zadávacím rízení stanovena lhuta pro podání žádostí o úcast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doruceny Zadavateli nejpozdeji do skoncení této lhuty. Pokud je v zadávacím rízení stanovena lhuta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávacím podmínkám doruceny Zadavateli nejpozdeji do skoncení této lhuty. Námitky proti obsahu výzvy k podání nabídek v dynamickém nákupním systému nebo pri zadávání verejné zakázky na základe rámcové dohody musí být zadavateli doruceny nejpozdeji do konce lhuty pro podání nabídek. V souteži o návrh musí být námitky proti soutežním podmínkám doruceny nejpozdeji do konce lhuty pro podání návrhu. Zadavatel muže v zadávací dokumentaci nebo soutežních podmínkách stanovit, že námitky podle § 242 odst. 3 nebo 4 zákona lze podat nejpozdeji 72 hodin pred skoncením lhut podle § 242 odst. 3 nebo 4 zákona. Námitky proti dobrovolnému oznámení o zámeru uzavrít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doruceny Zadavateli do 30 dnu od uverejnení tohoto oznámení. Zadavatel je povinen námitky vyrídit do 15 dnu. Návrh je nutné dorucit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnu ode dne, v nemž stežovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnu od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl. Po uzavrení smlouvy na verejnou zakázku ci rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnení smlouvy, a to i bez predchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnení smlouvy dorucí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 mesíce ode dne, kdy Zadavatel uverejnil oznámení o uzavrení smlouvy zpusobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením duvodu pro zadání verejné zakázky bez uverejnení oznámení o zahájení zadávacího rízení, predbežného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním rízení, nejpozdeji však do 6 mesícu od uzavrení této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnení smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona dorucí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 mesíce ode dne, kdy Zadavatel uverejnil oznámení o uzavrení smlouvy na základe rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavrení smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozdeji však do 6 mesícu od uzavrení této smlouvy. Ve lhute pro dorucení návrhu je navrhovatel povinen složit na úcet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnení verejné zakázky nebo za dobu prvních ctyr let plnení v prípade smluv na dobu neurcitou, nejméne však ve výši 50 000 Kc, nejvýše ve výši 10 000 000 Kc. V prípade, že navrhovatel nemuže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kc. V prípade návrhu na uložení zákazu plnení smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kc. Jde-li o rízení o prezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhute pro dorucení návrhu složit na úcet ÚOHS kauci ve výši 1 % z predpokládané hodnoty koncese uverejnené ve Vestníku verejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméne však ve výši 50 000 Kc, nejvýše ve výši 10 000 000 Kc. V prípade, že Zadavatel neuverejní ve Vestníku verejných zakázek nebo na profilu Zadavatele predpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kc. V prípade návrhu na uložení zákazu plnení koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kc.
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le systčme d’acquisition dynamique: Pas de systčme d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Úrad pro ochranu hospodárské souteže
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Úrad pro ochranu hospodárské souteže

   6.  Résultats
Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis: 4 000 000,00 CZK
Attribution directe:
Justification de l’attribution directe: Le marché ne peut ętre exécuté que par un opérateur économique particulier en raison de la protection de droits exclusifs, notamment de droits de propriété intellectuelle
Autre justification: Výhradní vlastnictví reklamních práv.
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0001
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: LHK Jestrábi Prostejov A - team s.r.o.
Offre:
Identifiant de l’offre: TEN-0001
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0001
Valeur du résultat: 4 000 000,00 CZK
Place sur la liste des lauréats: 1
Sous-traitance: no
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: SML-RM-2024-36-37
Titre: Smlouva o propagaci
Date ŕ laquelle le lauréat a été choisi: 30/01/2024
Date de conclusion du marché: 31/01/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: false
6.1.4.
Informations statistiques:
Résumé des demandes de réexamen reçues par l’acheteur:
Nombre de plaignants0
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues1

   8.  Organisations
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: Statutární mesto Prostejov
Numéro d’enregistrement: 00288659
Adresse postale: nám. T. G. Masaryka 130  
Ville: Prostejov
Code postal: 79601
Subdivision pays (NUTS): Olomoucký kraj (CZ071)
Pays: Tchéquie
Point de contact: Oddelení verejných zakázek
Adresse électronique: verejne.zakazky@prostejov.eu
Téléphone: +420 582329755
Adresse internet: https://www.prostejov.eu
Rôles de cette organisation
Acheteur
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: Úrad pro ochranu hospodárské souteže
Numéro d’enregistrement: 65349423
Adresse postale: trída Kpt. Jaroše 7  
Ville: Brno
Code postal: 60455
Subdivision pays (NUTS): Jihomoravský kraj (CZ064)
Pays: Tchéquie
Adresse électronique: posta@uohs.cz
Téléphone: +420 542167111
Adresse internet: https://www.uohs.cz
Rôles de cette organisation
Organisation chargée des procédures de recours
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
8.1.
ORG-0003
Nom officiel: LHK Jestrábi Prostejov A - team s.r.o.
Taille de l’opérateur économique: sme
Numéro d’enregistrement: 28931181
Adresse postale: U Stadionu 4452  
Ville: Prostejov
Code postal: 79601
Subdivision pays (NUTS): Olomoucký kraj (CZ071)
Pays: Tchéquie
Adresse électronique: jaroslav.lunak@olpran.cz
Téléphone: +420 5585111512
Adresse internet: https://lhkjestrabi.cz
Rôles de cette organisation
Soumissionnaire
Bénéficiaire effectif
Nom officielTomáš Lunák, Lukáš Lunák
Nationalité du propriétaireCZE
Lauréat de ces lotsLOT-0001
11. Informations relatives ŕ l’avis
11.1.
Informations relatives ŕ l’avis
Identifiant/version de l’avis: 999036fa-3006-4995-b589-6b68230b1f62 - 01
Type de formulaire: Résultats
Type d’avis: Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis: 06/02/2024 16:05:15 (UTC+1)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: tchčque
11.2.
Informations relatives ŕ la publication
Numéro de publication de l’avis: 82924-2024
Numéro de publication au JO S: 28/2024
Date de publication: 08/02/2024

 
 
C L A S S E    C P V
79342200 - Services de promotion