Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 01/03/2024
Date de péremption :
Type de procédure : Information absente
Type de document : Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
TCHČQUE, RÉPUBLIQUE
appel-offre

Tchéquie '?? Services de réparation et d'entretien de voitures '?? Správa, údrţba a opravy osobních automobilď

2024/S 2024-128150  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
128150-2024 - Résultats
Tchéquie – Services de réparation et d'entretien de voitures – Správa, údržba a opravy osobních automobilu
OJ S 44/2024 01/03/2024
Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Services

   1.  Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: Ministerstvo zdravotnictví
Forme juridique de l’acheteur: Autorité publique centrale
Activité du pouvoir adjudicateur: Santé

   2.  Procédure
2.1.
Procédure
Titre: Správa, údržba a opravy osobních automobilu
Description: Predmetem této verejné zakázky je uzavrení rámcové dohody (dále jen „Smlouva“) na servisní prohlídky, údržbu, mechanické, karosárské a lakýrnické opravy vcetne všech souvisejících služeb, kterými mohou být napríklad odtah a uskladnení automobilu (prevážne v dobe opravy vozidla), spolupráce s pojištovnou pri likvidaci pojistné události a ostatní opravy automobilu dle požadavku zadavatele. Na základe tohoto zadávacího rízení bude uzavrena Smlouva ve smyslu § 131 zákona, která bude v souladu se zadávacími podmínkami. Smlouva bude uzavrena s jedním vybraným dodavatelem na dobu 4 let.
Identifiant de la procédure: 8e9906e4-fc67-4d34-9417-306244e0d0f1
Avis précédent: 32270-2020
Identifiant interne: 45 19
Type de procédure: Ouverte
La procédure est accélérée: non
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 50112000 Services de réparation et d'entretien de voitures
2.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Hlavní mesto Praha (CZ010)
Pays: Tchéquie
2.1.3.
Valeur
Valeur estimée hors TVA: 4 500 000,00 CZK
Valeur maximale de l’accord-cadre: 4 500 000,00 CZK
2.1.4.
Informations générales
Base juridique:
Directive 2014/24/UE
32014L0024 - Smernice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání verejných zakázek a o zrušení smernice 2004/18/ES
134/2016 Sb. - Zákon o zadávání verejných zakázek

   5.  Lot
5.1.
Lot: LOT-0001
Titre: Správa, údržba a opravy osobních automobilu
Description: Predmetem této verejné zakázky je uzavrení rámcové dohody (dále jen „Smlouva“) na servisní prohlídky, údržbu, mechanické, karosárské a lakýrnické opravy vcetne všech souvisejících služeb, kterými mohou být napríklad odtah a uskladnení automobilu (prevážne v dobe opravy vozidla), spolupráce s pojištovnou pri likvidaci pojistné události a ostatní opravy automobilu dle požadavku zadavatele. Na základe tohoto zadávacího rízení bude uzavrena Smlouva ve smyslu § 131 zákona, která bude v souladu se zadávacími podmínkami. Smlouva bude uzavrena s jedním vybraným dodavatelem na dobu 4 let.
Identifiant interne: 45 19
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 50112000 Services de réparation et d'entretien de voitures
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Hlavní mesto Praha (CZ010)
Pays: Tchéquie
5.1.3.
Durée estimée
Date de début: 07/09/2020
Date de fin de durée: 07/09/2024
5.1.5.
Valeur
Valeur estimée hors TVA: 4 500 000,00 CZK
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relčve de l’accord sur les marchés publics (AMP)
5.1.7.
Marché public stratégique
Objectif du marché public stratégique: Pas de passation de marché stratégique
Description: nebylo relevantní.
Objectif social promu: Autre
5.1.10.
Critčres d’attribution
Critčre:
Type: Prix
Nom: Nabídková cena za hodinu servisní práce v Kc bez DPH
Description: Nabídková cena za hodinu servisní práce v Kc bez DPH
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 80

Critčre:
Type: Qualité
Nom: Výše slevy za originální nebo výrobcem schválené náhradní díly v %
Description: Výše slevy za originální nebo výrobcem schválené náhradní díly v %
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 20
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné dorucit do 15 dnu ode dne, kdy se stežovatel dozvedel o domnelém porušení zákona Zadavatelem, nejpozdeji však do uzavrení smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutež o návrh považuje po výberu návrhu za ukoncenou. Námitky proti úkonum oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uverejnit ci odeslat stežovateli, musí být doruceny Zadavateli do 15 dnu od jejich uverejnení ci dorucení stežovateli. Pokud je v zadávacím rízení stanovena lhuta pro podání žádostí o úcast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doruceny Zadavateli nejpozdeji do skoncení této lhuty. Pokud je v zadávacím rízení stanovena lhuta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávacím podmínkám doruceny Zadavateli nejpozdeji do skoncení této lhuty. Námitky proti obsahu výzvy k podání nabídek v dynamickém nákupním systému nebo pri zadávání verejné zakázky na základe rámcové dohody musí být zadavateli doruceny nejpozdeji do konce lhuty pro podání nabídek. V souteži o návrh musí být námitky proti soutežním podmínkám doruceny nejpozdeji do konce lhuty pro podání návrhu. Zadavatel muže v zadávací dokumentaci nebo soutežních podmínkách stanovit, že námitky podle § 242 odst. 3 nebo 4 zákona lze podat nejpozdeji 72 hodin pred skoncením lhut podle § 242 odst. 3 nebo 4 zákona. Námitky proti dobrovolnému oznámení o zámeru uzavrít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doruceny Zadavateli do 30 dnu od uverejnení tohoto oznámení. Zadavatel je povinen námitky vyrídit do 15 dnu. Návrh je nutné dorucit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnu ode dne, v nemž stežovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnu od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl. Po uzavrení smlouvy na verejnou zakázku ci rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnení smlouvy, a to i bez predchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnení smlouvy dorucí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 mesíce ode dne, kdy Zadavatel uverejnil oznámení o uzavrení smlouvy zpusobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením duvodu pro zadání verejné zakázky bez uverejnení oznámení o zahájení zadávacího rízení, predbežného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním rízení, nejpozdeji však do 6 mesícu od uzavrení této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnení smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona dorucí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 mesíce ode dne, kdy Zadavatel uverejnil oznámení o uzavrení smlouvy na základe rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavrení smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozdeji však do 6 mesícu od uzavrení této smlouvy. Ve lhute pro dorucení návrhu je navrhovatel povinen složit na úcet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnení verejné zakázky nebo za dobu prvních ctyr let plnení v prípade smluv na dobu neurcitou, nejméne však ve výši 50 000 Kc, nejvýše ve výši 10 000 000 Kc. V prípade, že navrhovatel nemuže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kc. V prípade návrhu na uložení zákazu plnení smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kc. Jde-li o rízení o prezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhute pro dorucení návrhu složit na úcet ÚOHS kauci ve výši 1 % z predpokládané hodnoty koncese uverejnené ve Vestníku verejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméne však ve výši 50 000 Kc, nejvýše ve výši 10 000 000 Kc. V prípade, že Zadavatel neuverejní ve Vestníku verejných zakázek nebo na profilu Zadavatele predpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kc. V prípade návrhu na uložení zákazu plnení koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kc.
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Accord-cadre, sans remise en concurrence
Informations sur le systčme d’acquisition dynamique: Pas de systčme d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Úrad pro ochranu hospodárské souteže
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Úrad pro ochranu hospodárské souteže

   6.  Résultats
Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis: 509 554,08 CZK
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0001
Au moins un lauréat a été choisi.
Accord-cadre:
Valeur réestimée de l’accord-cadre: 4 500 000,00 CZK
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: LKQ CZ a.s.
Sous-traitants du lauréat:
Nom officiel: Auto Papoušek, s.r.o.
Offre:
Identifiant de l’offre: cerpání ze smlouvy za rok 2023
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0001
Valeur du résultat: 509 554,08 CZK
Place sur la liste des lauréats: 1
Sous-traitance: yes
La valeur de la sous-traitance est connue: oui
Valeur de la sous-traitance: 509 554,08 CZK
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: oui
Pourcentage de la sous-traitance: 100
Description: kompletní verejná zakázka
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: CON-0001
Titre: Rámcová smlouva na poskytování služeb souvisejících se správou, servisem a opravami služebních vozidel
Date ŕ laquelle le lauréat a été choisi: 10/08/2020
Date de conclusion du marché: 07/09/2020
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: oui
6.1.4.
Informations statistiques:
Résumé des demandes de réexamen reçues par l’acheteur:
Nombre de plaignants0
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues1
Éventail d’offres
Valeur de l’offre recevable la plus basse4 500 000,00 CZK

   8.  Organisations
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: Ministerstvo zdravotnictví
Numéro d’enregistrement: 00024341
Adresse postale: Palackého námestí 375  
Ville: Praha
Code postal: 12800
Pays: Tchéquie
Adresse électronique: vaclav.tuma@mzcr.cz
Téléphone: +420 224972165
Rôles de cette organisation
Acheteur
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: Úrad pro ochranu hospodárské souteže
Numéro d’enregistrement: 65349423
Adresse postale: trída Kpt. Jaroše 7  
Ville: Brno
Code postal: 60455
Subdivision pays (NUTS): Jihomoravský kraj (CZ064)
Pays: Tchéquie
Adresse électronique: posta@uohs.cz
Téléphone: +420 542167111
Adresse internet: https://www.uohs.cz
Rôles de cette organisation
Organisation chargée des procédures de recours
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
8.1.
ORG-0003
Nom officiel: LKQ CZ a.s.
Taille de l’opérateur économique: large
Numéro d’enregistrement: 24787426
Adresse postale: Ocelárská 891/16  
Ville: Praha 9
Code postal: 190 00
Subdivision pays (NUTS): Hlavní mesto Praha (CZ010)
Pays: Tchéquie
Adresse électronique: ales.trost@lkq.cz
Téléphone: +420 607036072
Rôles de cette organisation
Soumissionnaire
Lauréat de ces lotsLOT-0001
8.1.
ORG-0004
Nom officiel: Auto Papoušek, s.r.o.
Taille de l’opérateur économique: large
Numéro d’enregistrement: 48028321
Adresse postale: Za Hládkovem 973/4  
Ville: Praha 6
Code postal: 169 00
Subdivision pays (NUTS): Hlavní mesto Praha (CZ010)
Pays: Tchéquie
Adresse électronique: m.papousek@autopapousek.cz
Téléphone: +420 608910922
Rôles de cette organisation
Sous-traitant
11. Informations relatives ŕ l’avis
11.1.
Informations relatives ŕ l’avis
Identifiant/version de l’avis: 466d0a6e-8927-4012-8fec-762067f08089 - 01
Type de formulaire: Résultats
Type d’avis: Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis: 29/02/2024 14:56:41 (UTC+1)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: tchčque
11.2.
Informations relatives ŕ la publication
Numéro de publication de l’avis: 128150-2024
Numéro de publication au JO S: 44/2024
Date de publication: 01/03/2024

 
 
C L A S S E    C P V
50112000 - Services de réparation et d'entretien de voitures