Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 08/02/2024
Date de péremption :
Type de procédure : Information absente
Type de document : Avis de modification de marché
TCHČQUE, RÉPUBLIQUE
appel-offre

Tchéquie : Services de sécurité : Ochrana a ostraha objektď hl. m'?sta Prahy, minitendry (DílŤí smlouva "M9")

2024/S 2024-083896  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
83896-2024 - Modification du marché
Tchéquie – Services de sécurité – Ochrana a ostraha objektu hl. mesta Prahy, minitendry (Dílcí smlouva "M9")
OJ S 28/2024 08/02/2024
Avis de modification de marché
Services

   1.  Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: HLAVNÍ MESTO PRAHA

   2.  Procédure
2.1.
Procédure
Titre: Ochrana a ostraha objektu hl. mesta Prahy, minitendry (Dílcí smlouva "M9")
Description: Predmetem plnení verejné zakázky bylo uzavrení dílcí smlouvy na základe Rámcové dohody na výkon ochrany a ostrahy objektu hl. mesta Prahy, c. dohody DOH/35/03/010928/2021 ("M9")
Identifiant de la procédure: 9c02e6ee-5a2e-45c5-a77a-a4936ff627d1
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 79710000 Services de sécurité
2.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Hlavní mesto Praha (CZ010)
Pays: Tchéquie
2.1.4.
Informations générales
Base juridique:
Directive 2014/24/UE
32014L0024 - Smernice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání verejných zakázek a o zrušení smernice 2004/18/ES
134/2016 Sb. - Zákon o zadávání verejných zakázek

   5.  Lot
5.1.
Lot: LOT-0001
Description: Predmetem plnení verejné zakázky bylo uzavrení dílcí smlouvy na základe Rámcové dohody na výkon ochrany a ostrahy objektu hl. mesta Prahy, c. dohody DOH/35/03/010928/2021 ("M9")
Identifiant interne: M9
5.1.1.
Objet
Nomenclature principale (cpv): 79710000 Services de sécurité
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Hlavní mesto Praha (CZ010)
Pays: Tchéquie
5.1.3.
Durée estimée
Date de début: 01/10/2021
Date de fin de durée: 31/01/2025
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relčve de l’accord sur les marchés publics (AMP)
5.1.7.
Marché public stratégique
Objectif du marché public stratégique: Pas de passation de marché stratégique
Description: Zadavatel neaplikoval zásady odpovedného verejného zadávání.
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné dorucit do 15 dnu ode dne, kdy se stežovatel dozvedel o domnelém porušení zákona Zadavatelem, nejpozdeji však do uzavrení smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutež o návrh považuje po výberu návrhu za ukoncenou. Námitky proti úkonum oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uverejnit ci odeslat stežovateli, musí být doruceny Zadavateli do 15 dnu od jejich uverejnení ci dorucení stežovateli. Pokud je v zadávacím rízení stanovena lhuta pro podání žádostí o úcast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doruceny Zadavateli nejpozdeji do skoncení této lhuty. Pokud je v zadávacím rízení stanovena lhuta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávacím podmínkám doruceny Zadavateli nejpozdeji do skoncení této lhuty. Námitky proti obsahu výzvy k podání nabídek v dynamickém nákupním systému nebo pri zadávání verejné zakázky na základe rámcové dohody musí být zadavateli doruceny nejpozdeji do konce lhuty pro podání nabídek. V souteži o návrh musí být námitky proti soutežním podmínkám doruceny nejpozdeji do konce lhuty pro podání návrhu. Zadavatel muže v zadávací dokumentaci nebo soutežních podmínkách stanovit, že námitky podle § 242 odst. 3 nebo 4 zákona lze podat nejpozdeji 72 hodin pred skoncením lhut podle § 242 odst. 3 nebo 4 zákona. Námitky proti dobrovolnému oznámení o zámeru uzavrít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doruceny Zadavateli do 30 dnu od uverejnení tohoto oznámení. Zadavatel je povinen námitky vyrídit do 15 dnu. Návrh je nutné dorucit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnu ode dne, v nemž stežovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnu od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl. Po uzavrení smlouvy na verejnou zakázku ci rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnení smlouvy, a to i bez predchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnení smlouvy dorucí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 mesíce ode dne, kdy Zadavatel uverejnil oznámení o uzavrení smlouvy zpusobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením duvodu pro zadání verejné zakázky bez uverejnení oznámení o zahájení zadávacího rízení, predbežného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním rízení, nejpozdeji však do 6 mesícu od uzavrení této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnení smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona dorucí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 mesíce ode dne, kdy Zadavatel uverejnil oznámení o uzavrení smlouvy na základe rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavrení smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozdeji však do 6 mesícu od uzavrení této smlouvy. Ve lhute pro dorucení návrhu je navrhovatel povinen složit na úcet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnení verejné zakázky nebo za dobu prvních ctyr let plnení v prípade smluv na dobu neurcitou, nejméne však ve výši 50 000 Kc, nejvýše ve výši 10 000 000 Kc. V prípade, že navrhovatel nemuže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kc. V prípade návrhu na uložení zákazu plnení smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kc. Jde-li o rízení o prezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhute pro dorucení návrhu složit na úcet ÚOHS kauci ve výši 1 % z predpokládané hodnoty koncese uverejnené ve Vestníku verejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméne však ve výši 50 000 Kc, nejvýše ve výši 10 000 000 Kc. V prípade, že Zadavatel neuverejní ve Vestníku verejných zakázek nebo na profilu Zadavatele predpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kc. V prípade návrhu na uložení zákazu plnení koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kc.
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Úrad pro ochranu hospodárské souteže
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Mgr. Jan Toman, advokát
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Úrad pro ochranu hospodárské souteže

   7.  Modification
Identifiant de la section: 31249-2022
Raison de la modification: Modifications nécessaires en raison de circonstances imprévisibles pour un acheteur diligent.
Description: Dne
   1. 10.2023 nabyla úcinnosti novela zákona c. 262/2006 Sb., zákoník práce, jež prinesla zásadní zmeny v oblasti odmenování zamestnancu pracujících na základe dohod o pracích konaných mimo pracovní pomer. Plnení Dílcí smlouvy je z valné cásti zajištováno práve zamestnanci vykonávajícími práci na základe techto dohod. Výsledkem je zvýšení mzdových nákladu Poskytovatele v dusledku zmen pracovneprávních predpisu, které nebyl schopen ovlivnit, zejména práce v noci, ve dnech pracovního klidu a o svátcích. Jedná se tak o zmenu, jejíž potreba vznikla v dusledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou pécí nemohl predvídat. Smluvní strany se dohodly na zkrácení termínu ukoncení poskytování služeb, kdy pri zvýšení hodinové sazby dojde k drívejšímu vycerpání celkové odmeny Poskytovatele za poskytování služeb. Smluvní strany uzavrely dodatek c. 3, pricemž dodatek c. 1 a c. 2 byly v režimu de minimis podle § 222 odst. 4 ZZVZ.
7.1.
Modification
Identifiant de la section: CON-0001
Description des modifications: Navýšení ceny plnení a zkrácení doby plnení

   8.  Organisations
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: Mgr. Jan Toman, advokát
Numéro d’enregistrement: 71457747
Adresse postale: Parížská 1076/7  
Ville: Praha
Code postal: 11000
Subdivision pays (NUTS): Hlavní mesto Praha (CZ010)
Pays: Tchéquie
Adresse électronique: jan.toman@akjato.cz
Téléphone: +420 721846800
Rôles de cette organisation
Prestataire de services de passation de marché
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: Úrad pro ochranu hospodárské souteže
Numéro d’enregistrement: 65349423
Adresse postale: trída Kpt. Jaroše 7  
Ville: Brno
Code postal: 60455
Subdivision pays (NUTS): Jihomoravský kraj (CZ064)
Pays: Tchéquie
Adresse électronique: posta@uohs.cz
Téléphone: +420 542167111
Adresse internet: https://www.uohs.cz
Rôles de cette organisation
Organisation chargée des procédures de recours
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
8.1.
ORG-0003
Nom officiel: HLAVNÍ MESTO PRAHA
Numéro d’enregistrement: 00064581
Adresse postale: Mariánské námestí 2/2  
Ville: Praha
Code postal: 11000
Subdivision pays (NUTS): Hlavní mesto Praha (CZ010)
Pays: Tchéquie
Adresse électronique: jan.toman@akjato.cz
Téléphone: +420 721846800
Adresse internet: http://www.praha.eu/
Rôles de cette organisation
Acheteur
8.1.
ORG-0004
Nom officiel: Spolecnost INDUS SERVICE – INDUS PATROL – INDUS GROUP – INDUS PRAHA – INDUS FACILITY – LENIA DT SECURITY
Numéro d’enregistrement: 04128885
Ville: Praha
Pays: Tchéquie
Adresse électronique: marian.zbirovsky@indus-czech.cz
Téléphone: +420 606063018
Rôles de cette organisation
SoumissionnaireChef de groupe
11. Informations relatives ŕ l’avis
11.1.
Informations relatives ŕ l’avis
Identifiant/version de l’avis: 33e9f034-54f3-41d6-ac3b-87cd3239aec0 - 01
Type de formulaire: Modification du marché
Type d’avis: Avis de modification de marché
Date d’envoi de l’avis: 06/02/2024 17:01:38 (UTC+1)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: tchčque
11.2.
Informations relatives ŕ la publication
Numéro de publication de l’avis: 83896-2024
Numéro de publication au JO S: 28/2024
Date de publication: 08/02/2024

 
 
C L A S S E    C P V
79710000 - Services de sécurité