Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 13/02/2024
Date de péremption :
Type de procédure : Information absente
Type de document : Avis de modification de marché
TCHČQUE, RÉPUBLIQUE
appel-offre

Tchéquie : Services sylvicoles : Lesnické Ťinnosti s prodejem d'?íví 2022+

2024/S 2024-092032  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
92032-2024 - Modification du marché
Tchéquie – Services sylvicoles – Lesnické cinnosti s prodejem dríví 2022+
OJ S 31/2024 13/02/2024
Avis de modification de marché
Services

   1.  Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: Lesy Ceské republiky, s.p.

   2.  Procédure
2.1.
Procédure
Titre: Lesnické cinnosti s prodejem dríví 2022+
Description: Predmetem plnení VZ (resp. jejích jednotlivých cástí) je rádné poskytování služeb spocívajících v cinnostech souvisejících zejména s hospodarením v lesích ve smyslu ustanovení § 2 písm. d) zákona o lesích (dále jen „lesnické cinnosti“) v rámci vymezeného území. Lesnické cinnosti, které bude vybraný dodavatel na vymezeném území vykonávat, zahrnují a) pestební cinnosti vc. dodávek sadebního materiálu a b) težební cinnosti a jsou zadavatelem blíže specifikovány v ZD a jejích prílohách. Bližší informace v zadávací dokumentaci.
Identifiant de la procédure: 9014317a-a673-43ca-b1be-e4777164dd4b
Identifiant interne: 099/2021/120
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 77200000 Services sylvicoles
Nomenclature supplémentaire (cpv): 77210000 Services de débardage, 77211500 Services d'élagage, 77231600 Services de boisement
2.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Stredoceský kraj (CZ020)
Pays: Tchéquie
2.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Pardubický kraj (CZ053)
Pays: Tchéquie
2.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Liberecký kraj (CZ051)
Pays: Tchéquie
2.1.4.
Informations générales
Base juridique:
Directive 2014/24/UE
32014L0024 - Smernice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání verejných zakázek a o zrušení smernice 2004/18/ES
134/2016 Sb. - Zákon o zadávání verejných zakázek

   5.  Lot
5.1.
Lot: LOT-0002
Titre: Klokocka, kód cásti VZ 246057
Description: Predmetem plnení této cásti verejné zakázky je rádné poskytování služeb spocívajících v cinnostech souvisejících zejména s hospodarením v lesích ve smyslu ustanovení § 2 písm. d) zákona o lesích (dále jen „lesnické cinnosti“) v rámci vymezeného území. Lesnické cinnosti zahrnují a) pestební cinnosti, vc. dodávek sadebního materiálu; b) težební cinnosti. Blíže viz ZD.
Identifiant interne: 099/2021/120/032
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 77200000 Services sylvicoles
Nomenclature supplémentaire (cpv): 77231600 Services de boisement, 77211500 Services d'élagage, 77210000 Services de débardage
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Liberecký kraj (CZ051)
Pays: Tchéquie
Informations complémentaires: Lesní správa Ješted, území Klokocka
5.1.3.
Durée estimée
Date de début: 07/02/2022
Date de fin de durée: 31/12/2026
5.1.7.
Marché public stratégique
Objectif du marché public stratégique: Réalisation d’objectifs sociaux
Objectif du marché public stratégique: Achat innovant
Objectif du marché public stratégique: Réduction des incidences sur l’environnement
Méthode utilisée pour réduire l’incidence environnementale: La transition vers une économie circulaire
Objectif social promu: Conditions de travail équitables
Objectif innovant: Les travaux, fournitures ou services faisant l’objet du marché sont nouveaux ou sensiblement améliorés par rapport ŕ d’autres travaux, fournitures ou services déjŕ présents sur le marché.
5.1.8.
Critčres d’accessibilité
Des critčres d’accessibilité pour les personnes handicapées ne sont pas appliqués parce que le marché n’est pas destiné aux personnes physiques
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné dorucit do 15 dnu ode dne, kdy se stežovatel dozvedel o domnelém porušení zákona Zadavatelem, nejpozdeji však do uzavrení smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutež o návrh považuje po výberu návrhu za ukoncenou. Námitky proti úkonum oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uverejnit ci odeslat stežovateli, musí být doruceny Zadavateli do 15 dnu od jejich uverejnení ci dorucení stežovateli. Pokud je v zadávacím rízení stanovena lhuta pro podání žádostí o úcast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doruceny Zadavateli nejpozdeji do skoncení této lhuty. Pokud je v zadávacím rízení stanovena lhuta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávacím podmínkám doruceny Zadavateli nejpozdeji do skoncení této lhuty. Námitky proti obsahu výzvy k podání nabídek v dynamickém nákupním systému nebo pri zadávání verejné zakázky na základe rámcové dohody musí být zadavateli doruceny nejpozdeji do konce lhuty pro podání nabídek. V souteži o návrh musí být námitky proti soutežním podmínkám doruceny nejpozdeji do konce lhuty pro podání návrhu. Zadavatel muže v zadávací dokumentaci nebo soutežních podmínkách stanovit, že námitky podle § 242 odst. 3 nebo 4 zákona lze podat nejpozdeji 72 hodin pred skoncením lhut podle § 242 odst. 3 nebo 4 zákona. Námitky proti dobrovolnému oznámení o zámeru uzavrít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doruceny Zadavateli do 30 dnu od uverejnení tohoto oznámení. Zadavatel je povinen námitky vyrídit do 15 dnu. Návrh je nutné dorucit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnu ode dne, v nemž stežovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnu od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl. Po uzavrení smlouvy na verejnou zakázku ci rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnení smlouvy, a to i bez predchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnení smlouvy dorucí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 mesíce ode dne, kdy Zadavatel uverejnil oznámení o uzavrení smlouvy zpusobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením duvodu pro zadání verejné zakázky bez uverejnení oznámení o zahájení zadávacího rízení, predbežného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním rízení, nejpozdeji však do 6 mesícu od uzavrení této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnení smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona dorucí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 mesíce ode dne, kdy Zadavatel uverejnil oznámení o uzavrení smlouvy na základe rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavrení smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozdeji však do 6 mesícu od uzavrení této smlouvy. Ve lhute pro dorucení návrhu je navrhovatel povinen složit na úcet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnení verejné zakázky nebo za dobu prvních ctyr let plnení v prípade smluv na dobu neurcitou, nejméne však ve výši 50 000 Kc, nejvýše ve výši 10 000 000 Kc. V prípade, že navrhovatel nemuže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kc. V prípade návrhu na uložení zákazu plnení smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kc. Jde-li o rízení o prezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhute pro dorucení návrhu složit na úcet ÚOHS kauci ve výši 1 % z predpokládané hodnoty koncese uverejnené ve Vestníku verejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméne však ve výši 50 000 Kc, nejvýše ve výši 10 000 000 Kc. V prípade, že Zadavatel neuverejní ve Vestníku verejných zakázek nebo na profilu Zadavatele predpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kc. V prípade návrhu na uložení zákazu plnení koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kc.
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Úrad pro ochranu hospodárské souteže
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Úrad pro ochranu hospodárské souteže

   6.  Résultats
Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis: 550 061 158,00 CZK
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0002
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Offre:
Identifiant de l’offre: UNILES, a.s.
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0002
Valeur du résultat: 97 716 479,00 CZK
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
Sous-traitance: no
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: SML-00069-2021-246
Titre: SMLOUVA O PROVÁDENÍ LESNICKÝCH CINNOSTÍ S PRODEJEM DRÍVÍ – od
   1. 
   1.  2022 do 31. 12. 2026
Date ŕ laquelle le lauréat a été choisi: 17/01/2022
Date de conclusion du marché: 07/02/2022

   7.  Modification
Identifiant de la section: 6802-2022
Raison de la modification: Modifications nécessaires en raison de circonstances imprévisibles pour un acheteur diligent.
Description: Jedná se o doplnení ceníku pestebních cinností o CK 22612 - zrizování oplocenek v oborách. Podvýkon CK 22612 doplnuje CK 22611, kde je v príloze Z2 puvodní smlouvy uveden požadavek na použitý materiál na sloupky ze drevin DB a AK, a proto bylo nutné dosmlouvat doplnení ochranného opatrení pestebních cinností, které nebylo predmetem puvodní nabídky a je rešené nad rámec lesnických cinností obsažených v zadávacích podmínkách puvodne sjednaných ve smlouve. Tyto cinnosti neoddelitelne souvisí s lesnickými cinnostmi zajištovanými našimi smluvními partnery na konkrétních smluvních územních jednotkách a jsou nezbytné pro dokoncení predmetu puvodní zakázky.
7.1.
Modification
Identifiant de la section: CON-0002
Identifiant de la section: TEN-0002
Description des modifications: Zmena smluvní ceny

   8.  Organisations
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: Lesy Ceské republiky, s.p.
Numéro d’enregistrement: 42196451
Adresse postale: Premyslova 1106  
Ville: Hradec Králové
Code postal: 50008
Subdivision pays (NUTS): Královéhradecký kraj (CZ052)
Pays: Tchéquie
Point de contact: Michaela Bašová
Adresse électronique: zakazky@lesycr.cz
Téléphone: +420 956999575
Rôles de cette organisation
Acheteur
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: Úrad pro ochranu hospodárské souteže
Numéro d’enregistrement: 65349423
Adresse postale: trída Kpt. Jaroše 7  
Ville: Brno
Code postal: 60455
Subdivision pays (NUTS): Jihomoravský kraj (CZ064)
Pays: Tchéquie
Adresse électronique: posta@uohs.cz
Téléphone: +420 542167111
Adresse internet: https://www.uohs.cz
Rôles de cette organisation
Organisation chargée des procédures de recours
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
8.1.
ORG-0004
Nom officiel: UNILES, a.s.
Numéro d’enregistrement: 47307706
Adresse postale: Jiríkovská 913/18  
Ville: Rumburk - Rumburk 1
Code postal: 40801
Subdivision pays (NUTS): Ústecký kraj (CZ042)
Pays: Tchéquie
Adresse électronique: uniles@uniles.cz
Téléphone: +420 412332492
Adresse internet: https://www.uniles.cz/
Rôles de cette organisation
Soumissionnaire
Lauréat de ces lotsLOT-0002
11. Informations relatives ŕ l’avis
11.1.
Informations relatives ŕ l’avis
Identifiant/version de l’avis: ae54fe56-b2d6-499d-8ad4-1cf8f283231f - 01
Type de formulaire: Modification du marché
Type d’avis: Avis de modification de marché
Date d’envoi de l’avis: 10/02/2024 21:11:55 (UTC+1)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: tchčque
11.2.
Informations relatives ŕ la publication
Numéro de publication de l’avis: 92032-2024
Numéro de publication au JO S: 31/2024
Date de publication: 13/02/2024

 
 
C L A S S E    C P V
77200000 - Services sylvicoles