Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/05/2023
Date de péremption : 22/06/2023
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
TCHÈQUE, RÉPUBLIQUE
appel-offre

Tchéquie-Dýsina:Travaux de construction de palais des sports

2023/S 97-302878  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E

22/05/2023
S97
Tchéquie-Dýsina: Travaux de construction de palais des sports

2023/S 097-302878

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Travaux

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2023/S 070-209744)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Obec Dýsina
Numéro national d'identification: 00257745
Adresse postale: Nám?stí Míru 30/
Ville: Dýsina
Code NUTS: CZ032 Plze?ský kraj
Code postal: 33002
Pays: Tchéquie
Point(s) de contact: MAZEPPA s.r.o.
Courriel: cvikl@mazeppa.cz
Téléphone: +420 723968521
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.obecdysina.cz/
Adresse du profil d'acheteur: https://qcm.ezak.cz/profile_display_62.html

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Základní skola a Mate?ská skola generála Pattona Dýsina, p?ísp?vková organizace
Numéro national d'identification: 72553740
Adresse postale: Skolní 229/
Ville: Dýsina
Code NUTS: CZ032 Plze?ský kraj
Code postal: 33002
Pays: Tchéquie
Point(s) de contact: MAZEPPA s.r.o.
Courriel: cvikl@mazeppa.cz
Téléphone: +420 723968521
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.zsdysina.cz/
Adresse du profil d'acheteur: https://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/04fc8208-195d-49ca-a614-3b67bddb195c

Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
VÝSTAVBA NOVÉ HALY, REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍ T?LOCVI?NY V?. JEJÍHO ZÁZEMÍ A PROVOZNÍHO OBJEKTU, PROPOJUJÍCÍHO NOVOU HALU S OBJEKTEM STÁVAJÍCÍ SKOLY P?I ZS DÝSINA

II.1.2)
Code CPV principal
45212225 Travaux de construction de palais des sports

II.1.3)
Type de marché
Travaux

II.1.4)
Description succincte:
P?edm?tem pln?ní ve?ejné zakázky je výstavba nové haly, rekonstrukce stávající t?locvi?ny v?. jejího zázemí a provozního objektu, propojujícího novou halu s objektem stávající skoly p?i ZS Dýsina. S navrzenými objekty souvisí i nové ?i upravené napojení na dopravní a technickou infrastrukturu. P?edm?t pln?ní ve?ejné zakázky p?esn? specifikuje Smlouva o dílo (p?íloha ?.1 Zadávací dokumentace) a projektová dokumentace v?etn? soupisu prací s výkazem vým?r, kterou vypracoval Ing. arch. Lubomír Kor?ák, I? 72114606 (p?íloha ?.2 Zadávací dokumentace).

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
17/05/2023

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2023/S 070-209744

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Lh?ta pro doru?ení nabídek nebo zádostí o ú?ast

Au lieu de:

Date: 10/05/2023

Heure locale: 09:00

Lire:

Date: 22/06/2023

Heure locale: 09:00

Numéro de section: IV.2.7

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Podmínky pro otevírání nabídek

Au lieu de:

Date: 10/05/2023

Heure locale: 09:00

Lire:

Date: 22/06/2023

Heure locale: 09:00

VII.2)
Autres informations complémentaires: VÝSTAVBA NOVÉ HALY, REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍ T?LOCVI?NY V?. JEJÍHO ZÁZEMÍ A PROVOZNÍHO OBJEKTU, PROPOJUJÍCÍHO NOVOU HALU S OBJEKTEM STÁVAJÍCÍ SKOLY P?I ZS DÝSINA 22/06/2023 22/05/2023 CZE National
 
 
C L A S S E    C P V
45212225 - Travaux de construction de palais des sports