Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 06/10/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
TCHÈQUE, RÉPUBLIQUE
appel-offre

Tchéquie-Ústí nad Labem:Appareils d'endoscopie et d'endochirurgie

2023/S 193-601038  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
06/10/2023 S193 Tchéquie-Ústí nad Labem: Appareils d'endoscopie et d'endochirurgie 2023/S 193-601038 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Krajská zdravotní, a.s.
Numéro national d'identification: 25488627 Adresse postale: Sociální pé?e 3316/12A Ville: Ústí nad Labem Code NUTS: CZ042 Ústecký kraj Code postal: 40113 Pays: Tchéquie Point(s) de contact: Mgr. Michal Kubis, advokát Courriel: michal.kubis@kubisco.eu Téléphone: +420 724353616 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.kzcr.eu/ Adresse du profil d'acheteur: https://zakazky.kzcr.eu/
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Akciová spole?nost
I.5) Activité principale Santé
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
REACT - EU 98 - Laparoskopické vybavení pro Krajskou zdravotní, a.s., ?ást
   6.  - Laparoskopická sestava, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. pracovist? Rumburk
II.1.2) Code CPV principal 33168000 Appareils d'endoscopie et d'endochirurgie
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Dodání kombinované laparoskopické sestavy se zobrazením ve 4K rozlisení, 3D obrazem a technologií spektrálního zobrazení pro výkony v oboru obecné chirurgie, gynekologie a artroskopie. Blizsí identifikace p?edm?tu pln?ní je uvedena v zadávací dokumentaci na profilu zadavatele.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
REACT - EU 98 - Laparoskopické vybavení pro Krajskou zdravotní, a.s., ?ást
   6.  - Laparoskopická sestava, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. pracovist? Rumburk
Lot nº: 6
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33168000 Appareils d'endoscopie et d'endochirurgie
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: CZ042 Ústecký kraj Lieu principal d'exécution:
Krajská zdravotní a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., pracovist? Rumburk, Jiráskova 1378/4 408 01 Rumburk 1
II.2.4) Description des prestations:
Dodání kombinované laparoskopické sestavy se zobrazením ve 4K rozlisení, 3D obrazem a technologií spektrálního zobrazení pro výkony v oboru obecné chirurgie, gynekologie a artroskopie. Blizsí identifikace p?edm?tu pln?ní je uvedena v zadávací dokumentaci na profilu zadavatele.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
REACT - EU 98 - Projekt Po?ízení p?ístrojového vybavení pro urgentní pracovist?
   2.  typu Rumburk; reg. ?. projektu CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016376
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2023/S 139-442164
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché

Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Autres raisons (interruption de la procédure)
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
Zadavatel rusí zadávací ?ízení v souladu s ustanovením § 127 odst. 2 písm. d) ZZVZ "v pr?b?hu zadávacího ?ízení se vyskytly d?vody hodné zvlástního z?etele, v?etn? d?vod? ekonomických, pro které nelze po zadavateli pozadovat, aby v zadávacím ?ízení pokra?oval, bez ohledu na to, zda tyto d?vody zadavatel zp?sobil ?i nikoliv". Jako d?vod zadavatel uvádí, ze po otev?ení doru?ených nabídek shledal, ze podané nabídky výrazn? p?ekra?ují p?edpokládanou hodnotu ve?ejné zakázky. Zadavatel má v úmyslu op?tovné vyhlásení ve?ejné zakázky. Rozhodnutí zadavatele bude uve?ejn?no na profilu zadavatele https://zakazky.kzcr.eu https://zakazky.kzcr.eu
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Ú?ad pro ochranu hospodá?ské sout?ze Adresse postale: t?. Kpt. Jarose 7 Ville: Brno Code postal: 604 55 Pays: Tchéquie Courriel: posta@uohs.cz Téléphone: +420 542167111 Fax: +420 542167112 Adresse internet: http://www.uohs.cz
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Po uzav?ení smlouvy na ve?ejnou zakázku ?i rámcové dohody lze podat pouze návrh na ulození zákazu pln?ní smlouvy, a to i bez p?edchozího podání námitek. Návrh na ulození zákazu pln?ní smlouvy doru?í navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 m?síce ode dne, kdy Zadavatel uve?ejnil oznámení o uzav?ení smlouvy zp?sobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením d?vodu pro zadání ve?ejné zakázky bez uve?ejn?ní oznámení o zahájení zadávacího ?ízení, p?edb?zného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednoduseném podlimitním ?ízení, nejpozd?ji vsak do 6 m?síc? od uzav?ení této smlouvy. Návrh na ulození zákazu pln?ní smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doru?í navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 m?síce ode dne, kdy Zadavatel uve?ejnil oznámení o uzav?ení smlouvy na základ? rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzav?ení smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozd?ji vsak do 6 m?síc? od uzav?ení této smlouvy.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Ú?ad pro ochranu hospodá?ské sout?ze Adresse postale: t?. Kpt. Jarose 7 Ville: Brno Code postal: 604 55 Pays: Tchéquie Courriel: posta@uohs.cz Téléphone: +420 542167111 Fax: +420 542167112 Adresse internet: http://www.uohs.cz
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
02/10/2023 REACT - EU 98 - Laparoskopické vybavení pro Krajskou zdravotní, a.s., ?ást
   6.  - Laparoskopická sestava, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. pracovist? Rumburk 06/10/2023 CZE National Original
 
 
C L A S S E    C P V
33168000 - Appareils d'endoscopie et d'endochirurgie