Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 07/04/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
TCHÈQUE, RÉPUBLIQUE
appel-offre

Tchéquie-Ústí nad Labem: Endoscopes

2020/S 69-163996  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 07/04/2020 S69 Fournitures - Avis d'attribution de marché - Procédure ouverte Tchéquie-Ústí nad Labem: Endoscopes 2020/S 069-163996 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Krajská zdravotní, a.s.
Numéro national d'identification: 25488627 Adresse postale: Sociální pé?e 3316/12A Ville: Ústí nad Labem Code NUTS: CZ042 Code postal: 401 13 Pays: Tchéquie Point(s) de contact: Monika Ondová Courriel: monika.ondova@kzcr.eu Téléphone: +420 477117959 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.kzcr.eu/ Adresse du profil d'acheteur: https://zakazky.kzcr.eu/ http://www.kzcr.eu/ https://zakazky.kzcr.eu/
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: akciová spole?nost
I.5) Activité principale Santé
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Zvýsení kvality návazné pé?e Krajské zdravotní, a.s. - Vybavení Gastroenterologie II.
II.1.2) Code CPV principal 33168100
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
P?edm?tem této ve?ejné zakázky je dodání nového zdravotnického prost?edku spolu s odpovídajícím p?íslusenstvím.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 2 046 000.00 CZK
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Zvýsení kvality návazné pé?e Krajské zdravotní, a.s. - Vybavení Gastroenterologie II. - ?ást 1: Rozsi?ující modul pro susící sk?ín na endoskopy
Lot nº: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33168100
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: CZ042 Lieu principal d'exécution:
Ústecký kraj.
II.2.4) Description des prestations:
P?edm?tem této ve?ejné zakázky je dodání nového rozsi?ujícího modulu pro susící sk?ín na endoskopy spolu s odpovídajícím p?íslusenstvím.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
Zvýsení kvality návazné pé?e - Nemocnice D??ín, o.z., registra?ní ?íslo CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001559
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Zvýsení kvality návazné pé?e Krajské zdravotní, a.s. - Vybavení Gastroenterologie II. - ?ást 2: Videokolonoskop
Lot nº: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33168100
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: CZ042 Lieu principal d'exécution:
Ústecký kraj.
II.2.4) Description des prestations:
P?edm?tem této ve?ejné zakázky je dodání nového videokolonoskopu spolu s odpovídajícím p?íslusenstvím.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
Zvýsení kvality návazné pé?e - Nemocnice D??ín, o.z., registra?ní ?íslo CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001559
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Zvýsení kvality návazné pé?e Krajské zdravotní, a.s. - Vybavení Gastroenterologie II. - ?ást 3: Videogastroskop
Lot nº: 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33168100
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: CZ042 Lieu principal d'exécution:
Ústecký kraj.
II.2.4) Description des prestations:
P?edm?tem této ve?ejné zakázky je dodání nového videogastroskopu spolu s odpovídajícím p?íslusenstvím.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
Zvýsení kvality návazné pé?e - Nemocnice D??ín, o.z., registra?ní ?íslo CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001559
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.6) Enchère électronique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 022-047642
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 1 Intitulé:
Zvýsení kvality návazné pé?e Krajské zdravotní, a.s. - Vybavení Gastroenterologie II. - ?ást 1: Rozsi?ující modul pro susící sk?ín na endoskopy
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
02/04/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Z Technik s.r.o.
Numéro national d'identification: 04115490 Adresse postale: Lochotínská 275 Ville: Praha Code NUTS: CZ01 Code postal: 109 00 Pays: Tchéquie Courriel: ztechnik@ztechnik.cz Téléphone: +420 773840010 Adresse internet: http://ztechnik.cz/ http://ztechnik.cz/
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 413 223.00 CZK Valeur totale du marché/du lot: 408 000.00 CZK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 2 Intitulé:
Zvýsení kvality návazné pé?e Krajské zdravotní, a.s. - Vybavení Gastroenterologie II. - ?ást 2: Videokolonoskop
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
02/04/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Z Technik s.r.o.
Numéro national d'identification: 04115490 Adresse postale: Lochotínská 275 Ville: Praha Code NUTS: CZ01 Code postal: 109 00 Pays: Tchéquie Courriel: ztechnik@ztechnik.cz Téléphone: +420 773840010 Adresse internet: http://ztechnik.cz/ http://ztechnik.cz/
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 826 446.00 CZK Valeur totale du marché/du lot: 819 000.00 CZK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 3 Intitulé:
Zvýsení kvality návazné pé?e Krajské zdravotní, a.s. - Vybavení Gastroenterologie II. - ?ást 3: Videogastroskop
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
02/04/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Z Technik s.r.o.
Numéro national d'identification: 04115490 Adresse postale: Lochotínská 275 Ville: Praha Code NUTS: CZ01 Code postal: 109 00 Pays: Tchéquie Courriel: ztechnik@ztechnik.cz Téléphone: +420 773840010 Adresse internet: http://ztechnik.cz/ http://ztechnik.cz/
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 826 446.00 CZK Valeur totale du marché/du lot: 819 000.00 CZK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Ú?ad pro ochranu hospodá?ské sout?ze Adresse postale: t?. Kpt. Jarose 7 Ville: Brno Code postal: 604 55 Pays: Tchéquie Courriel: posta@compet.cz Téléphone: +420 542167111 Fax: +420 542167112 Adresse internet: http://www.compet.cz http://www.compet.cz
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Po uzav?ení smlouvy na ve?ejnou zakázku ?i rámcové dohody lze podat pouze návrh na ulození zákazu pln?ní smlouvy, a to i bez p?edchozího podání námitek. Návrh na ulození zákazu pln?ní smlouvy doru?í navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 m?síce ode dne, kdy Zadavatel uve?ejnil oznámení o uzav?ení smlouvy zp?sobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením d?vodu pro zadání ve?ejné zakázky bez uve?ejn?ní oznámení o zahájení zadávacího ?ízení, p?edb?zného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednoduseném podlimitním ?ízení, nejpozd?ji vsak do 6 m?síc od uzav?ení této smlouvy. Návrh na ulození zákazu pln?ní smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doru?í navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 m?síce ode dne, kdy Zadavatel uve?ejnil oznámení o uzav?ení smlouvy na základ rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzav?ení smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozd?ji vsak do 6 m?síc od uzav?ení této smlouvy.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Ú?ad pro ochranu hospodá?ské sout?ze Adresse postale: t?. Kpt. Jarose 7 Ville: Brno Code postal: 604 55 Pays: Tchéquie Courriel: posta@compet.cz Téléphone: +420 542167111 Fax: +420 542167112 Adresse internet: http://www.compet.cz http://www.compet.cz
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
03/04/2020
 
 
C L A S S E    C P V
33168100 - Endoscopes