Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 11/10/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
TCHÈQUE, RÉPUBLIQUE
appel-offre

Tchéquie-Ústí nad Labem:Respirateurs médicaux

2023/S 196-615391  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 11/10/2023 S196 Tchéquie-Ústí nad Labem: Respirateurs médicaux 2023/S 196-615391 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Krajská zdravotní, a.s.
Numéro national d'identification: 25488627 Adresse postale: Sociální pé?e 3316/12A Ville: Ústí nad Labem Code NUTS: CZ042 Ústecký kraj Code postal: 40113 Pays: Tchéquie Point(s) de contact: Monika Ondová Courriel: monika.ondova@kzcr.eu Téléphone: +420 477117959 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.kzcr.eu/ Adresse du profil d'acheteur: https://zakazky.kzcr.eu/
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Akciová spole?nost
I.5) Activité principale Santé
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
REACT-EU 98, 99 - Plicní ventilátory pro Krajskou zdravotní, a.s. II.
II.1.2) Code CPV principal 33157400 Respirateurs médicaux
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Dodání nových plicních ventilátor?, spolu s odpovídajícím p?íslusenstvím a zajist?ní jejich dodání na adresy vsech odst?pných závod? zadavatele. Pozáru?ní servis na 96 m?síc?.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 16 874 000.00 CZK
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
REACT-EU 98, 99 - Plicní ventilátory pro Krajskou zdravotní, a.s. II. - ?ást 2 - Plicní ventilátory nizsí t?ídy
Lot nº: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33157400 Respirateurs médicaux
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: CZ042 Ústecký kraj Lieu principal d'exécution:
Ústecký kraj.
II.2.4) Description des prestations:
Plicní ventilátory nizsí t?ídy. Pozáru?ní servis na dobu 96 m?síc?.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
98. a 99. Výzva k p?edkládání zádostí o podporu z Integrovaného regionálního opera?ního programu
II.2.14) Informations complémentaires Identifikace projektu: Nový pavilon Emergency v?etn? opera?ních sál?, centrální sterilizace a JIP v Nemocnici D??ín CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016365 P?ístrojové vybavení nemocnice Litom??ice CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016263 P?ístrojové vybavení nemocnice Most CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016322 Nový pavilon Emergency, COS v?etn? JIP v Nemocnici Chomutov CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016320 Nový pavilon s opera?ními sály, odd?leními JIP a kardiochirurgie v?etn? vybavení v Masarykov? nemocnici v Ústí nad Labem CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016323 Rekonstrukce Porodnice a p?ístrojové vybavení nemocnice Teplice CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016337 Po?ízení p?ístrojového vybavení pro urgentní pracovist?
   2.  typu Rumburk CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016376 Obnova a dopln?ní vybavení komplexního onkologického centra v Masarykov? nemocnici v Ústí nad Labem CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_122/0016660 Klasifikace p?edm?tu ve?ejné zakázky dle CPV kód?: 33157400-9 - Zdravotnické dýchací p?ístroje 50400000-9 - Opravy a údrzba zdravotnických a p?esných p?ístroj?
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2023/S 119-374544
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: Z2023-026061
Lot nº: 2 Intitulé:
REACT-EU 98, 99 - Plicní ventilátory pro Krajskou zdravotní, a.s. II. - ?ást 2 - Plicní ventilátory nizsí t?ídy
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
03/10/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Dräger Medical s.r.o.
Numéro national d'identification: 26700760 Adresse postale: Obchodní 124 Ville: ?estlice Code NUTS: CZ ?esko Code postal: 25101 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 17 900 000.00 CZK Valeur totale du marché/du lot: 16 874 000.00 CZK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Ú?ad pro ochranu hospodá?ské sout?ze Adresse postale: t?. Kpt. Jarose 7 Ville: Brno Code postal: 604 55 Pays: Tchéquie Courriel: posta@uohs.cz Téléphone: +420 542167111 Fax: +420 542167112 Adresse internet: http://www.uohs.cz
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Po uzav?ení smlouvy na ve?ejnou zakázku ?i rámcové dohody lze podat pouze návrh na ulození zákazu pln?ní smlouvy, a to i bez p?edchozího podání námitek. Návrh na ulození zákazu pln?ní smlouvy doru?í navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 m?síce ode dne, kdy Zadavatel uve?ejnil oznámení o uzav?ení smlouvy zp?sobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením d?vodu pro zadání ve?ejné zakázky bez uve?ejn?ní oznámení o zahájení zadávacího ?ízení, p?edb?zného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednoduseném podlimitním ?ízení, nejpozd?ji vsak do 6 m?síc? od uzav?ení této smlouvy. Návrh na ulození zákazu pln?ní smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doru?í navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 m?síce ode dne, kdy Zadavatel uve?ejnil oznámení o uzav?ení smlouvy na základ? rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzav?ení smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozd?ji vsak do 6 m?síc? od uzav?ení této smlouvy.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Ú?ad pro ochranu hospodá?ské sout?ze Adresse postale: t?. Kpt. Jarose 7 Ville: Brno Code postal: 604 55 Pays: Tchéquie Courriel: posta@uohs.cz Téléphone: +420 542167111 Fax: +420 542167112 Adresse internet: http://www.uohs.cz
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
06/10/2023 REACT-EU 98, 99 - Plicní ventilátory pro Krajskou zdravotní, a.s. II. 11/10/2023 CZE National
 
 
C L A S S E    C P V
33157400 - Respirateurs médicaux