Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 07/04/2020
Date de péremption : 11/05/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
TCHÈQUE, RÉPUBLIQUE
appel-offre

Tchéquie-Ústí nad Labem: Spectromètre de masse

2020/S 69-164088  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
07/04/2020
S69
Fournitures - Informations complémentaires - Procédure ouverte
Tchéquie-Ústí nad Labem: Spectromètre de masse

2020/S 069-164088

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Fournitures

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2020/S 067-158808)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Krajská zdravotní, a.s.
Numéro national d'identification: 25488627
Adresse postale: Sociální pé?e 3316/12A
Ville: Ústí nad Labem
Code NUTS: CZ042
Code postal: 401 13
Pays: Tchéquie
Point(s) de contact: Hana Panznerová Ing.
Courriel: hana.panznerova@kzcr.eu
Téléphone: +420 477117925 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.kzcr.eu/ Adresse du profil d'acheteur: https://zakazky.kzcr.eu/

http://www.kzcr.eu/
https://zakazky.kzcr.eu/
Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Laboratorní vyset?ovací metody - Hmotnostní spektrometr

II.1.2)
Code CPV principal
38433100

II.1.3)
Type de marché
Fournitures

II.1.4)
Description succincte:
Nájem 1 ks hmotnostního spektrometru na dobu 36 m?síc s následným odkupem za z?statkovou hodnotu, pr?b?zné dodávky vázaného spot?ebního materiálu po dobu 96 m?síc a kompletní servisní zajist?ní po dobu nájmu, v?. podpory aplika?ního specialisty a vzdálené správy, v?etn vsech souvisejících náklad?.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
03/04/2020

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 067-158808

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2)

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Lh?ta pro doru?ení nabídek nebo zádosti o ú?ast

Au lieu de:

Date: 03/04/2020

Heure locale: 10:00

Lire:

Date: 11/05/2020

Heure locale: 10:00

Numéro de section: IV.2.7)

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Podmínky pro otevírání nabídek

Au lieu de:

Date: 03/04/2020

Heure locale: 10:00

Lire:

Date: 11/05/2020

Heure locale: 10:00

VII.2)
Autres informations complémentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
38433100 - Spectromètre de masse