Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/05/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
TCHÈQUE, RÉPUBLIQUE
appel-offre

Tchéquie-Stachy:Machines et équipement pour la construction

2023/S 97-303310  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
22/05/2023 S97 Tchéquie-Stachy: Machines et équipement pour la construction 2023/S 097-303310 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: STAVOPLAST KL spol. s r.o.
Numéro national d'identification: 40740056 Adresse postale: 266 Ville: Stachy Code NUTS: CZ031 Jiho?eský kraj Code postal: 38473 Pays: Tchéquie Point(s) de contact: Ing. Kamil Zizka Courriel: zizka@stavoplastkl.cz Téléphone: +420 602270593 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.stavoplastkl.com/ Adresse du profil d'acheteur: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/stavoplast-kl-spol-s-r-o
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: zadavatel dle § 4 odst. 2 ZZVZ
I.5) Activité principale Autre activité: 412 - Výstavba bytových a nebytových budov
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Nákup recykla?ní techniky SKL 1
II.1.2) Code CPV principal 43300000 Machines et équipement pour la construction
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
P?edm?tem ve?ejné zakázky je po?ízení mobilního drti?e, 2 ks míchacích lopat a drti?e d?evního odpadu dle technické specifikace.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 7 908 329.00 CZK
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Mobilní drti?
Lot n 22/05/2023 S97 Tchéquie-Stachy: Machines et équipement pour la construction 2023/S 097-303310 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: STAVOPLAST KL spol. s r.o.
Numéro national d'identification: 40740056 Adresse postale: 266 Ville: Stachy Code NUTS: CZ031 Jiho?eský kraj Code postal: 38473 Pays: Tchéquie Point(s) de contact: Ing. Kamil Zizka Courriel: zizka@stavoplastkl.cz Téléphone: +420 602270593 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.stavoplastkl.com/ Adresse du profil d'acheteur: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/stavoplast-kl-spol-s-r-o
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: zadavatel dle § 4 odst. 2 ZZVZ
I.5) Activité principale Autre activité: 412 - Výstavba bytových a nebytových budov
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Nákup recykla?ní techniky SKL 1
II.1.2) Code CPV principal 43300000 Machines et équipement pour la construction
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
P?edm?tem ve?ejné zakázky je po?ízení mobilního drti?e, 2 ks míchacích lopat a drti?e d?evního odpadu dle technické specifikace.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 7 908 329.00 CZK
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Mobilní drti?
Lot nº: A1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 43300000 Machines et équipement pour la construction
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: CZ031 Jiho?eský kraj Lieu principal d'exécution:
Hodonín u Zdíkovice
II.2.4) Description des prestations:
P?edm?tem ?ásti A1 ve?ejné zakázky je po?ízení mobilního drti?e dle technické specifikace.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
Národní plán obnovy, programové období 2021-2027, projekt "Zpracování druhotné suroviny STAVOPLAST KL"
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Lopata na míchání betonu
Lot nº: A2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 43300000 Machines et équipement pour la construction
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: CZ031 Jiho?eský kraj Lieu principal d'exécution:
Hodonín u Zdíkovice
II.2.4) Description des prestations:
P?edm?tem ?ásti A2 ve?ejné zakázky je po?ízení 2 ks lopat na míchání betonu dle technické specifikace.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
Národní plán obnovy, programové období 2021-2027, projekt "Zpracování druhotné suroviny STAVOPLAST KL"
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Drti? d?evního odpadu
Lot nº: A3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 43300000 Machines et équipement pour la construction
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: CZ031 Jiho?eský kraj Lieu principal d'exécution:
Hodonín u Zdíkovice
II.2.4) Description des prestations:
P?edm?tem ?ásti A3 ve?ejné zakázky je po?ízení drti?e d?evního odpadu dle technické specifikace.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
Národní plán obnovy, programové období 2021-2027, projekt "Zpracování druhotné suroviny STAVOPLAST KL"
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2023/S 041-120846
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: A1 Intitulé:
Mobilní drti?
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: A2 Intitulé:
Lopata na míchání betonu
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: A3 Intitulé:
Drti? d?evního odpadu
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
17/05/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ACword, spol. s r. o.
Numéro national d'identification: 44741065 Adresse postale: 923/ Ville: T?inec Code NUTS: CZ080 Moravskoslezský kraj Code postal: 73961 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 1 873 329.00 CZK Valeur totale du marché/du lot: 1 927 250.00 CZK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Ú?ad pro ochranu hospodá?ské sout?ze Adresse postale: t?. Kpt. Jarose 7 Ville: Brno Code postal: 604 55 Pays: Tchéquie Courriel: posta@uohs.cz Téléphone: +420 542167111 Fax: +420 542167112 Adresse internet: https://www.uohs.cz/
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doru?it do 15 dn? ode dne, kdy se st?zovatel dozv?d?l o domn?lém porusení zákona Zadavatelem, nejpozd?ji vsak do uzav?ení smlouvy nebo do chvíle, kdy se sout?z o návrh povazuje po výb?ru návrhu za ukon?enou. Námitky proti úkon?m oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uve?ejnit ?i odeslat st?zovateli, musí být doru?eny Zadavateli do 15 dn? od jejich uve?ejn?ní ?i doru?ení st?zovateli. Pokud je v zadávacím ?ízení stanovena lh?ta pro podání zádostí o ú?ast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?ení této lh?ty. Pokud je v zadávacím ?ízení stanovena lh?ta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?ení této lh?ty, v p?ípad? jednacího ?ízení s uve?ejn?ním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?ení lh?ty pro podání p?edb?zných nabídek. Námitky proti dobrovolnému oznámení o zám?ru uzav?ít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doru?eny Zadavateli do 30 dn? od uve?ejn?ní tohoto oznámení. Zadavatel je povinen námitky vy?ídit do 15 dn?. Návrh je nutné doru?it ÚOHS i Zadavateli do 10 dn? ode dne, v n?mz st?zovatel obdrzel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dn? od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl. Po uzav?ení smlouvy na ve?ejnou zakázku ?i rámcové dohody lze podat pouze návrh na ulození zákazu pln?ní smlouvy, a to i bez p?edchozího podání námitek. Návrh na ulození zákazu pln?ní smlouvy doru?í navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 m?síce ode dne, kdy Zadavatel uve?ejnil oznámení o uzav?ení smlouvy zp?sobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením d?vodu pro zadání ve?ejné zakázky bez uve?ejn?ní oznámení o zahájení zadávacího ?ízení, p?edb?zného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednoduseném podlimitním ?ízení, nejpozd?ji vsak do 6 m?síc? od uzav?ení této smlouvy. Návrh na ulození zákazu pln?ní smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doru?í navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 m?síce ode dne, kdy Zadavatel uve?ejnil oznámení o uzav?ení smlouvy na základ? rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzav?ení smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozd?ji vsak do 6 m?síc? od uzav?ení této smlouvy. Ve lh?t? pro doru?ení návrhu je navrhovatel povinen slozit na ú?et ÚOHS kauci ve výsi 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu pln?ní ve?ejné zakázky nebo za dobu prvních ?ty? let pln?ní v p?ípad? smluv na dobu neur?itou, nejmén? vsak ve výsi 50 000 K?, nejvýse ve výsi 10 000 000 K?. V p?ípad?, ze navrhovatel nem?ze stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen slozit kauci ve výsi 100 000 K?. V p?ípad? návrhu na ulození zákazu pln?ní smlouvy je navrhovatel povinen slozit kauci ve výsi 200 000 K?. Jde-li o ?ízení o p?ezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lh?t? pro doru?ení návrhu slozit na ú?et ÚOHS kauci ve výsi 1 % z p?edpokládané hodnoty koncese uve?ejn?né ve V?stníku ve?ejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejmén? vsak ve výsi 50 000 K?, nejvýse ve výsi 10 000 000 K?. V p?ípad?, ze Zadavatel neuve?ejní ve V?stníku ve?ejných zakázek nebo na profilu Zadavatele p?edpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen slozit kauci ve výsi 100 000 K?. V p?ípad? návrhu na ulození zákazu pln?ní koncesní smlouvy je navrhovatel povinen slozit kauci ve výsi 200 000 K?.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Ú?ad pro ochranu hospodá?ské sout?ze Adresse postale: t?. Kpt. Jarose 7 Ville: Brno Code postal: 604 55 Pays: Tchéquie Courriel: posta@uohs.cz Téléphone: +420 542167111 Fax: +420 542167112 Adresse internet: https://www.uohs.cz/
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
17/05/2023 Nákup recykla?ní techniky SKL 1 22/05/2023 CZE National
 
 
C L A S S E    C P V
43300000 - Machines et équipement pour la construction