Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 24/11/2021
Date de péremption : 09/12/2021
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
TCHÈQUE, RÉPUBLIQUE
appel-offre

Tchéquie-Sychrov: Travaux de construction de bâtiments à usage artistique et culturel

2021/S 228-599290  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E

24/11/2021
S228
Tchéquie-Sychrov: Travaux de construction de bâtiments à usage artistique et culturel

2021/S 228-599290

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Travaux

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2021/S 208-543166)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Národní památkový ústav, Územní památková správa na Sychrov
Numéro national d'identification: 75032333
Adresse postale: Zámek Sychrov, ?p. 3
Ville: Sychrov
Code NUTS: CZ051 Liberecký kraj
Code postal: 46344
Pays: Tchéquie
Point(s) de contact: RTS, a.s., divize Ve?ejných zakázek; Hlavá Roman
Courriel: roman.hlavac@rts.cz
Téléphone: +420 545120289
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.npu.cz/cs
Adresse du profil d'acheteur: https://nen.nipez.cz/profil/npu

Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Zhotovitel stavby Zámek a Panský d?m Litomysl

Numéro de référence: 7217

II.1.2)
Code CPV principal
45212300 Travaux de construction de bâtiments à usage artistique et culturel

II.1.3)
Type de marché
Travaux

II.1.4)
Description succincte:
P?edm?tem ve?ejné zakázky jsou stavební práce na zásadní obnov národní kulturní památky státního zámku a panského domu v Litomysli.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
19/11/2021

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 208-543166

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2)

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Lh?ta pro doru?ení nabídek nebo zádostí o ú?ast

Au lieu de:

Date: 07/12/2021

Heure locale: 10:00

Lire:

Date: 09/12/2021

Heure locale: 10:00

Numéro de section: IV.2.7)

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Podmínky pro otevírání nabídek

Au lieu de:

Date: 07/12/2021

Heure locale: 10:01

Lire:

Date: 09/12/2021

Heure locale: 10:01

VII.2)
Autres informations complémentaires: Tchéquie-Sychrov: Travaux de construction de bâtiments à usage artistique et culturelType d'acheteur: Agences fédérales et nationalesType d'avis: Informations complémentairesType de procédure: Procédure ouverteType de marché: Marché de travaux
09/12/2021
24/11/2021
CZ
National

 
 
C L A S S E    C P V
45212300 - Travaux de construction de bâtiments à usage artistique et culturel