Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 07/07/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Sans objet
Type de document : Modification d'un marché /d'une concession en cours
TCHÈQUE, RÉPUBLIQUE
appel-offre

Tchéquie-Tachov: Services d'architecture, d'ingénierie et de métrage

2020/S 129-317452  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 07/07/2020 S129 Services - Modification d'un marché /d'une concession en cours - Sans objet Tchéquie-Tachov: Services d'architecture, d'ingénierie et de métrage 2020/S 129-317452 Avis de modification Modification d'un contrat/d'une concession en cours
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: ?eská republika - Státní pozemkový ú?ad, Krajský pozemkový ú?ad pro Plze?ský kraj, Pobo?ka Tachov Numéro national d'identification: 01312774 Adresse postale: T. G. Masaryka 1326 Ville: Tachov Code NUTS: CZ032 Plze?ský kraj Code postal: 347 01 Pays: Tchéquie Point(s) de contact: Bc. Ivana Haasová Courriel: i.haasova@spucr.cz Téléphone: +420 727956754 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://spucr.cz Adresse du profil d'acheteur: https://zakazky.spucr.cz http://spucr.cz https://zakazky.spucr.cz
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
KoPÚ - Tachov 2014/BR
II.1.2) Code CPV principal 71250000 Services d'architecture, d'ingénierie et de métrage
II.1.3) Type de marché Services
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: CZ032 Plze?ský kraj Lieu principal d'exécution:
k.ú. Olbramov
II.2.4) Description du contrat au moment de la conclusion du contrat:
P?edm?tem pln?ní nadlimitní ve?ejné zakázky na sluzby je zpracování návrh komplexních pozemkových úprav v katastrálních územích Nahý Újezdec, Brod nad Tichou, Lom u Tachova, Vysoké Sedlist?, Kokasice, Olbramov, Okrouhlé Hradist?, Bezd?kov u Damnova, Doly u Boru, Kundratice u P?imdy, Strachovice u Bernartic a Popov u St?íbra na okrese Tachov, v?etn nezbytných geodetických prací v t?íd p?esnosti ur?ené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláskou ?. 357/2013 Sb., ve zn?ní pozd?jsích p?edpis?.
II.2.7) Durée du marché, accord-cadre, système d'acquisition dynamique ou concession Durée en mois: 48
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
 
 
Section V: Attribution du marché/de la concession
Marché nº: 493538
Lot nº: 003 Intitulé:
KoPÚ - Tachov 2014/BR - ?ást 3
V.2) Attribution du marché/de la concession
V.2.1) Date de la conclusion du marché/de la décision d'attribution de la concession:
17/07/2015
V.2.2) Informations sur les offres
Le marché/la concession a été attribué(e) à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Georeal spol. s.r.o.
Numéro national d'identification: 40527514 Adresse postale: Hálkova 12 Ville: Plze Code NUTS: CZ032 Plze?ský kraj Code postal: 301 00 Pays: Tchéquie Courriel: georeal@georeal.cz
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (au moment de la conclusion du contrat;hors TVA) Valeur totale du marché: 1 594 360.00 CZK
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Ú?ad pro ochranu hospodá?ské sout?ze Adresse postale: t?. Kpt. Jarose 7 Ville: Brno Code postal: 604 55 Pays: Tchéquie Courriel: posta@compet.cz Téléphone: +420 542167811 Fax: +420 542167115 Adresse internet: http://www.compet.cz http://www.compet.cz
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k zadavateli, které je nutné doru?it do 15 dn ode dne, kdy se dodavatel dozv?d?l o úkonu zadavatele, který napadá. Zadavatel je povinen námitky vy?ídit do 10 dn?. Návrh je nutné doru?it ÚOHS i zadavateli do 10 dn od doru?ení rozhodnutí zadavatele o námitkách nebo do 25 dn od odeslání námitek, pokud zadavatel o námitkách nerozhodl.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Ú?ad pro ochranu hospodá?ské sout?ze Adresse postale: t?. Kpt. Jarose 7 Ville: Brno Code postal: 604 55 Pays: Tchéquie
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
02/07/2020
 
 
Section VII: Modifications du contrat/de la concession
VII.1) Description du contrat après les modifications
VII.1.1) Code CPV principal 71250000 Services d'architecture, d'ingénierie et de métrage
VII.1.2) Code(s) CPV additionnel(s)
VII.1.3) Lieu d'exécution Code NUTS: CZ032 Plze?ský kraj Lieu principal d'exécution:
k.ú. Olbramov
VII.1.4) Description des prestations:
Navýsení m?rných jednotek - up?esn?ní p?íd?l pozemk?, se kterými nesmí být nakládáno, v?etn dokumentace pro zavedení do katastru nemovitostí a následné za?azení mezi ne?esené pozemky
VII.1.5) Durée du marché, accord-cadre, système d'acquisition dynamique ou concession Durée en mois: 48
VII.1.6) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot/de la concession: 196 920.00 CZK
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Georeal spol. s.r.o.
Numéro national d'identification: 40527514 Adresse postale: Hálkova 12 Ville: Plze Code NUTS: CZ032 Plze?ský kraj Code postal: 301 00 Pays: Tchéquie
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
VII.2) Informations sur les modifications
VII.2.1) Description des modifications Nature et étendue des modifications (avec indication des éventuels changements préalablement apportés au contrat):
Zm?ny nastaly z d?vodu nemoznosti nakládání s pozemky jednoho z ú?astník?.
   3. 1.7. Up?esn?ní obvodu KoPÚ - doset?ení (+28 MJ),
   3. 1.8. Dokumentace k soupisu nárok vlastník pozemk - aktualizace (+12 MJ),
   3. 2.4. Vypracování plánu spole?ných za?ízení - aktualizace (+144 MJ),
   3. 2.5. Vypracování návrhu nového uspo?ádání pozemk - aktualizace,
   3. 5.1. Dokumentace k vstupnímu nároku a
   3. 5.2. Zpracování up?esn?ní p?íd?l (+12 MJ).
VII.2.2) Raisons de la modification Modification rendue nécessaire par des circonstances qu'un pouvoir adjudicateur/une entité adjudicatrice diligent(e) ne pouvait pas prévoir [article 43, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/23/UE; article 72, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/24/UE; article 89, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/25/UE] Description des circonstances ayant rendu la modification nécessaire et explication du caractère imprévu de ces circonstances:
V pr?b?hu zpracovávání KoPÚ se up?es?ují po?ty MJ dle skute?né pot?eby.
VII.2.3) Augmentation de prix Valeur totale actualisée du marché avant les modifications (prenant en compte les éventuelles modifications contractuelles et adaptations de prix antérieures et, dans le cas de la directive 2014/23/UE, l'inflation moyenne dans l'État membre concerné) Valeur hors TVA: 1 752 150.00 CZK Montant total du marché après les modifications Valeur hors TVA: 1 949 070.00 CZK
 
 
C L A S S E    C P V
71250000 - Services d'architecture, d'ingénierie et de métrage