Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 31/07/2020
Date de péremption : 11/08/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
TCHÈQUE, RÉPUBLIQUE
appel-offre

Tchéquie-Teplice: Services d'entretien de l'éclairage public

2020/S 147-361844  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
31/07/2020
S147
Tchéquie-Teplice: Services d'entretien de l'éclairage public

2020/S 147-361844

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Services

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2020/S 097-231669)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Statutární m?sto Teplice
Numéro national d'identification: 00266621
Adresse postale: Nám?stí Svobody 2
Ville: Teplice
Code NUTS: CZ042 Ústecký kraj
Code postal: 415 95
Pays: Tchéquie
Point(s) de contact: Mgr. Ing. Anna Francová
Courriel: anna.francova@fbadvokati.cz
Téléphone: +420 777854864 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.teplice.cz Adresse du profil d'acheteur: https://zakazky.teplice.cz/profile_display_2.html

www.teplice.cz
https://zakazky.teplice.cz/profile_display_2.html
Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Správa, b?zná údrzba, provoz a opravy ve?ejného, váno?ního a slavnostního osv?tlení, kolektor a energetických zdroj na území Statutárního m?sta Teplice v letech 2021-2025

II.1.2)
Code CPV principal
50232100 Services d'entretien de l'éclairage public

II.1.3)
Type de marché
Services

II.1.4)
Description succincte:
P?edm?tem pln?ní této ve?ejné zakázky ze strany zhotovitele je provád?t na základ této smlouvy pro objednatele dle jednotlivých pokyn a v souladu se smluvn sjednaným harmonogramem prací dílo spo?ívající ve správ?, b?zné údrzb?, provozu a opravách ve?ejného, váno?ního a slavnostního osv?tlení, kolektor a energetických zdroj na území Statutárního m?sta Teplice.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
28/07/2020

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 097-231669

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
VII.2)
Autres informations complémentaires:
V souladu s § 98 odst. 1 zákona ?. 134/2016 Sb., o zadávání ve?ejných zakázek, ve zn?ní pozd?jsích p?edpis (dále jen "ZZVZ") a ?l. 12 zadávací dokumentace k nadlimitní ve?ejné zakázce s názvem "Správa, b?zná údrzba, provoz a opravy ve?ejného, váno?ního a slavnostního osv?tlení, kolektor a energetických zdroj na území Statutárního m?sta Teplice v letech 2021-2025" (dále jen "zadávací dokumentace") podává zmocn?ná osoba vysv?tlení k úpravám zadávacích podmínek realizovaných zadavatelem. Podrobn?jsí informace o zm?nách jsou uvedeny na profilu zadavatele, resp. budou uve?ejn?ny bezprost?edn po uve?ejn?ní tohoto oznámení ve V?stníku ve?ejných zakázek a Evropském ú?edním v?stníku.

 
 
C L A S S E    C P V
50232100 - Services d'entretien de l'éclairage public