Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 12/02/2024
Date de péremption :
Type de procédure : Information absente
Type de document : Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
TCHČQUE, RÉPUBLIQUE
appel-offre

Tchéquie : Travaux de construction : '?ekací stání pro malá plavidla na Vltav'? : 1. lokalita PK Dolánky - zhotovitel stavby, '?ekací stání pro malá plavidla na Vltav'? : 2. lokalita PK Ho'?ín - zhotovitel stavby

2024/S 2024-087541  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
87541-2024 - Résultats
Tchéquie – Travaux de construction – Cekací stání pro malá plavidla na Vltave –
   1.  lokalita PK Dolánky - zhotovitel stavby, Cekací stání pro malá plavidla na Vltave –
   2.  lokalita PK Horín - zhotovitel stavby
OJ S 30/2024 12/02/2024
Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Marché de travaux

   1.  Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: Reditelství vodních cest CR
Forme juridique de l’acheteur: Autorité publique centrale
Activité du pouvoir adjudicateur: Affaires économiques

   2.  Procédure
2.1.
Procédure
Titre: Cekací stání pro malá plavidla na Vltave –
   1.  lokalita PK Dolánky - zhotovitel stavby, Cekací stání pro malá plavidla na Vltave –
   2.  lokalita PK Horín - zhotovitel stavby
Description: Predmetem plnení této verejné zakázky je provedení stavebních prací dle zadávací dokumentace a jejích príloh v rámci realizace projektu „Cekací stání pro malá plavidla na Vltave.
Identifiant de la procédure: 84babda7-2a15-43d9-8fde-bd8da62a7ac8
Avis précédent: 588097-2023
Identifiant interne: N006/23/V00023040
Type de procédure: Ouverte
La procédure est accélérée: non
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45000000 Travaux de construction
Nomenclature supplémentaire (cpv): 45213340 Travaux de construction de bâtiments liés aux transports par voie d'eau, 45311000 Travaux de câblage et d'installations électriques
2.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Stredoceský kraj (CZ020)
Pays: Tchéquie
2.1.3.
Valeur
Valeur estimée hors TVA: 34 835 000,00 CZK
2.1.4.
Informations générales
Cette procédure ou ce lot annulé(e) ou infructueux(-se) sera relancé(e)
Base juridique:
Directive 2014/24/UE
32014L0024 - Smernice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání verejných zakázek a o zrušení smernice 2004/18/ES
134/2016 Sb. - Zákon o zadávání verejných zakázek

   5.  Lot
5.1.
Lot: LOT-0001
Titre: Cást 1:
   1.  lokalita Dolánky
Description: Predmet plnení této cásti verejné zakázky zahrnuje provedení následujících del: SO 01 Cekací stání v horní vode, SO 01.1 Cekací stání, SO 01.2 Plavební znacení, SO 01.3 Prohrábka dna, SO 02 Cekací stání v dolní vode, SO 02.1 Cekací stání, SO 02.2 Plavební znacení, SO 02.3 Prohrábka dna, PS 01 Osvetlení a komunikacní zarízení
Identifiant interne: Cást 1:
   1.  lokalita Dolánky
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45000000 Travaux de construction
Nomenclature supplémentaire (cpv): 45213340 Travaux de construction de bâtiments liés aux transports par voie d'eau, 45311000 Travaux de câblage et d'installations électriques
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Stredoceský kraj (CZ020)
Pays: Tchéquie
Informations complémentaires: katastrální území Dolany u Prahy
5.1.3.
Durée estimée
Date de début: 26/02/2024
Durée: 31 Semaine
5.1.5.
Valeur
Valeur estimée hors TVA: 17 484 000,00 CZK
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relčve de l’accord sur les marchés publics (AMP)
5.1.7.
Marché public stratégique
Objectif du marché public stratégique: Réduction des incidences sur l’environnement
Méthode utilisée pour réduire l’incidence environnementale: La prévention et la réduction de la pollution
Méthode utilisée pour réduire l’incidence environnementale: La prévention et la réduction de la pollution
5.1.10.
Critčres d’attribution
Critčre:
Type: Prix
Nom: Nabídková cena
Description: Hodnocení v rámci tohoto dílcího kritéria bude probíhat pro každou jednotlivou cást verejné zakázky samostatne podle dodavatelem uvedené nabídkové ceny pro príslušnou cást verejné zakázky. Jako nejvýhodnejší bude hodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou bez DPH, jíž bude prirazeno 100 bodu. Každé další nabídce s vyšší nabídkovou cenou potom pocet bodu, který odpovídá vzorci: Celkový pocet bodu = 100 x (výše nejnižší nabídkové ceny/ výše hodnocené nabídkové ceny) x 0,7 Kde hodnota 0,7 ve výše uvedeném vzorci tvorí koeficient, tj. váhu dílcího kritéria hodnocení „Nabídková cena“. Výsledné bodové zisky budou zaokrouhleny na dve desetinná místa.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 70

Critčre:
Type: Qualité
Nom: Zkušenosti clenu realizacního týmu
Description: Hodnocení v rámci tohoto dílcího hodnotícího kritéria bude provedeno na základe posouzení zkušeností uvedených ve formulári
   2. 2.1., který tvorí prílohu zadávací dokumentace, jednotlivých vybraných clenu realizacního týmu uchazece. Hodnotící komise bude hodnotit výhradne ty zkušenosti, které budou ve formulári
   2. 2.1. obsaženy nad rámec požadované kvalifikace v oddíle „Zkušenosti pro úcely hodnocení podle bodu 10.1.1 zadávací dokumentace“. Hodnotící komise pridelí každé nabídce / každému realizacnímu týmu dodavatele pocet bodu v závislosti na prokázaných zkušenostech realizacního týmu. Jednotliví clenové realizacního týmu mohou v rámci tohoto hodnotícího kritéria získávat body za prokázání konkrétních zkušeností / znalostí nad rámec minimálních kvalifikacních požadavku dle tabulky uvedené v rámci zadávací dokumentace.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 30
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné dorucit do 15 dnu ode dne, kdy se stežovatel dozvedel o domnelém porušení zákona Zadavatelem, nejpozdeji však do uzavrení smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutež o návrh považuje po výberu návrhu za ukoncenou. Námitky proti úkonum oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uverejnit ci odeslat stežovateli, musí být doruceny Zadavateli do 15 dnu od jejich uverejnení ci dorucení stežovateli. Pokud je v zadávacím rízení stanovena lhuta pro podání žádostí o úcast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doruceny Zadavateli nejpozdeji do skoncení této lhuty. Pokud je v zadávacím rízení stanovena lhuta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávacím podmínkám doruceny Zadavateli nejpozdeji do skoncení této lhuty. Námitky proti obsahu výzvy k podání nabídek v dynamickém nákupním systému nebo pri zadávání verejné zakázky na základe rámcové dohody musí být zadavateli doruceny nejpozdeji do konce lhuty pro podání nabídek. V souteži o návrh musí být námitky proti soutežním podmínkám doruceny nejpozdeji do konce lhuty pro podání návrhu. Zadavatel muže v zadávací dokumentaci nebo soutežních podmínkách stanovit, že námitky podle § 242 odst. 3 nebo 4 zákona lze podat nejpozdeji 72 hodin pred skoncením lhut podle § 242 odst. 3 nebo 4 zákona. Námitky proti dobrovolnému oznámení o zámeru uzavrít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doruceny Zadavateli do 30 dnu od uverejnení tohoto oznámení. Zadavatel je povinen námitky vyrídit do 15 dnu. Návrh je nutné dorucit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnu ode dne, v nemž stežovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnu od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl. Po uzavrení smlouvy na verejnou zakázku ci rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnení smlouvy, a to i bez predchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnení smlouvy dorucí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 mesíce ode dne, kdy Zadavatel uverejnil oznámení o uzavrení smlouvy zpusobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením duvodu pro zadání verejné zakázky bez uverejnení oznámení o zahájení zadávacího rízení, predbežného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním rízení, nejpozdeji však do 6 mesícu od uzavrení této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnení smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona dorucí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 mesíce ode dne, kdy Zadavatel uverejnil oznámení o uzavrení smlouvy na základe rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavrení smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozdeji však do 6 mesícu od uzavrení této smlouvy. Ve lhute pro dorucení návrhu je navrhovatel povinen složit na úcet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnení verejné zakázky nebo za dobu prvních ctyr let plnení v prípade smluv na dobu neurcitou, nejméne však ve výši 50 000 Kc, nejvýše ve výši 10 000 000 Kc. V prípade, že navrhovatel nemuže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kc. V prípade návrhu na uložení zákazu plnení smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kc. Jde-li o rízení o prezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhute pro dorucení návrhu složit na úcet ÚOHS kauci ve výši 1 % z predpokládané hodnoty koncese uverejnené ve Vestníku verejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméne však ve výši 50 000 Kc, nejvýše ve výši 10 000 000 Kc. V prípade, že Zadavatel neuverejní ve Vestníku verejných zakázek nebo na profilu Zadavatele predpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kc. V prípade návrhu na uložení zákazu plnení koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kc.
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le systčme d’acquisition dynamique: Pas de systčme d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Úrad pro ochranu hospodárské souteže
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Úrad pro ochranu hospodárské souteže
5.1.
Lot: LOT-0002
Titre: Cást 2:
   2.  lokalita Horín
Description: Predmet plnení této cásti verejné zakázky zahrnuje provedení následujících del: SO 01 Cekací stání v horní vode, SO 01.1 Cekací stání, SO 01.2 Plavební znacení, SO 01.3 Prohrábka dna, SO 02 Cekací stání v dolní vode, SO 02.1 Cekací stání, SO 02.2 Plavební znacení, SO 02.3 Prohrábka dna, PS 01 Osvetlení a komunikacní zarízení
Identifiant interne: Cást 2:
   2.  lokalita Horín
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45000000 Travaux de construction
Nomenclature supplémentaire (cpv): 45213340 Travaux de construction de bâtiments liés aux transports par voie d'eau, 45311000 Travaux de câblage et d'installations électriques
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Stredoceský kraj (CZ020)
Pays: Tchéquie
Informations complémentaires: katastrální území Horín
5.1.3.
Durée estimée
Date de début: 26/02/2024
Durée: 31 Semaine
5.1.5.
Valeur
Valeur estimée hors TVA: 17 351 000,00 CZK
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relčve de l’accord sur les marchés publics (AMP)
5.1.7.
Marché public stratégique
Objectif du marché public stratégique: Réduction des incidences sur l’environnement
Méthode utilisée pour réduire l’incidence environnementale: La prévention et la réduction de la pollution
5.1.10.
Critčres d’attribution
Critčre:
Type: Prix
Nom: Nabídková cena
Description: Hodnocení v rámci tohoto dílcího kritéria bude probíhat pro každou jednotlivou cást verejné zakázky samostatne podle dodavatelem uvedené nabídkové ceny pro príslušnou cást verejné zakázky. Jako nejvýhodnejší bude hodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou bez DPH, jíž bude prirazeno 100 bodu. Každé další nabídce s vyšší nabídkovou cenou potom pocet bodu, který odpovídá vzorci: Celkový pocet bodu = 100 x (výše nejnižší nabídkové ceny/ výše hodnocené nabídkové ceny) x 0,7 Kde hodnota 0,7 ve výše uvedeném vzorci tvorí koeficient, tj. váhu dílcího kritéria hodnocení „Nabídková cena“. Výsledné bodové zisky budou zaokrouhleny na dve desetinná místa.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 70

Critčre:
Type: Qualité
Nom: Zkušenosti clenu realizacního týmu
Description: Hodnocení v rámci tohoto dílcího hodnotícího kritéria bude provedeno na základe posouzení zkušeností uvedených ve formulári
   2. 2.1., který tvorí prílohu zadávací dokumentace, jednotlivých vybraných clenu realizacního týmu uchazece. Hodnotící komise bude hodnotit výhradne ty zkušenosti, které budou ve formulári
   2. 2.1. obsaženy nad rámec požadované kvalifikace v oddíle „Zkušenosti pro úcely hodnocení podle bodu 10.1.1 zadávací dokumentace“. Hodnotící komise pridelí každé nabídce / každému realizacnímu týmu dodavatele pocet bodu v závislosti na prokázaných zkušenostech realizacního týmu. Jednotliví clenové realizacního týmu mohou v rámci tohoto hodnotícího kritéria získávat body za prokázání konkrétních zkušeností / znalostí nad rámec minimálních kvalifikacních požadavku dle tabulky uvedené v rámci zadávací dokumentace.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 30
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné dorucit do 15 dnu ode dne, kdy se stežovatel dozvedel o domnelém porušení zákona Zadavatelem, nejpozdeji však do uzavrení smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutež o návrh považuje po výberu návrhu za ukoncenou. Námitky proti úkonum oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uverejnit ci odeslat stežovateli, musí být doruceny Zadavateli do 15 dnu od jejich uverejnení ci dorucení stežovateli. Pokud je v zadávacím rízení stanovena lhuta pro podání žádostí o úcast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doruceny Zadavateli nejpozdeji do skoncení této lhuty. Pokud je v zadávacím rízení stanovena lhuta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávacím podmínkám doruceny Zadavateli nejpozdeji do skoncení této lhuty. Námitky proti obsahu výzvy k podání nabídek v dynamickém nákupním systému nebo pri zadávání verejné zakázky na základe rámcové dohody musí být zadavateli doruceny nejpozdeji do konce lhuty pro podání nabídek. V souteži o návrh musí být námitky proti soutežním podmínkám doruceny nejpozdeji do konce lhuty pro podání návrhu. Zadavatel muže v zadávací dokumentaci nebo soutežních podmínkách stanovit, že námitky podle § 242 odst. 3 nebo 4 zákona lze podat nejpozdeji 72 hodin pred skoncením lhut podle § 242 odst. 3 nebo 4 zákona. Námitky proti dobrovolnému oznámení o zámeru uzavrít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doruceny Zadavateli do 30 dnu od uverejnení tohoto oznámení. Zadavatel je povinen námitky vyrídit do 15 dnu. Návrh je nutné dorucit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnu ode dne, v nemž stežovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnu od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl. Po uzavrení smlouvy na verejnou zakázku ci rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnení smlouvy, a to i bez predchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnení smlouvy dorucí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 mesíce ode dne, kdy Zadavatel uverejnil oznámení o uzavrení smlouvy zpusobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením duvodu pro zadání verejné zakázky bez uverejnení oznámení o zahájení zadávacího rízení, predbežného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním rízení, nejpozdeji však do 6 mesícu od uzavrení této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnení smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona dorucí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 mesíce ode dne, kdy Zadavatel uverejnil oznámení o uzavrení smlouvy na základe rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavrení smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozdeji však do 6 mesícu od uzavrení této smlouvy. Ve lhute pro dorucení návrhu je navrhovatel povinen složit na úcet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnení verejné zakázky nebo za dobu prvních ctyr let plnení v prípade smluv na dobu neurcitou, nejméne však ve výši 50 000 Kc, nejvýše ve výši 10 000 000 Kc. V prípade, že navrhovatel nemuže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kc. V prípade návrhu na uložení zákazu plnení smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kc. Jde-li o rízení o prezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhute pro dorucení návrhu složit na úcet ÚOHS kauci ve výši 1 % z predpokládané hodnoty koncese uverejnené ve Vestníku verejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméne však ve výši 50 000 Kc, nejvýše ve výši 10 000 000 Kc. V prípade, že Zadavatel neuverejní ve Vestníku verejných zakázek nebo na profilu Zadavatele predpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kc. V prípade návrhu na uložení zákazu plnení koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kc.
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le systčme d’acquisition dynamique: Pas de systčme d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Úrad pro ochranu hospodárské souteže
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Úrad pro ochranu hospodárské souteže

   6.  Résultats
Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis: 60 232 614,71 CZK
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0001
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: SMP Vodohospodárské stavby a.s.
Offre:
Identifiant de l’offre: nabídka - dodavatel SMP Vodohospodárské stavby a.s. - cást 1:
   1.  lokalita Dolánky
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0001
Valeur du résultat: 32 624 561,00 CZK
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 2
Sous-traitance: not-known
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 25664315
Titre: SMLOUVA O DÍLO - Cekací stání pro malá plavidla na Vltave -
   1.  lokalita PK Dolánky - zhotovitel stavby (cást 1 VZ)
Date ŕ laquelle le lauréat a été choisi: 07/12/2023
Date de conclusion du marché: 31/01/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: false
6.1.4.
Informations statistiques:
Résumé des demandes de réexamen reçues par l’acheteur:
Nombre de plaignants1
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues3
Éventail d’offres
Valeur de l’offre recevable la plus basse32 624 561,00 CZK
Valeur de l’offre recevable la plus élevée36 402 900,00 CZK
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0002
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: Metrostav DIZ s.r.o.
Sous-traitants du lauréat:
Nom officiel: Zakládání staveb,a.s.
Offre:
Identifiant de l’offre: nabídka - dodavatel Metrostav DIZ s.r.o. - cást 2 -
   2.  lokalita Horín
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0002
Valeur du résultat: 27 608 053,71 CZK
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 3
Sous-traitance: yes
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Description: cást stavebních prací, zejména zakládání
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 25728479
Titre: SMLOUVA O DÍLO - Cekací stání pro malá plavidla na Vltave -
   2.  lokalita PK Horín - zhotovitel stavby (cást 2 VZ)
Date ŕ laquelle le lauréat a été choisi: 07/12/2023
Date de conclusion du marché: 06/02/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: false
6.1.4.
Informations statistiques:
Résumé des demandes de réexamen reçues par l’acheteur:
Nombre de plaignants1
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues4
Éventail d’offres
Valeur de l’offre recevable la plus basse27 608 053,71 CZK
Valeur de l’offre recevable la plus élevée34 996 357,77 CZK

   8.  Organisations
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: Reditelství vodních cest CR
Numéro d’enregistrement: 67981801
Adresse postale: nábreží Ludvíka Svobody 1222  
Ville: Praha - Nové Mesto
Code postal: 11000
Subdivision pays (NUTS): Hlavní mesto Praha (CZ010)
Pays: Tchéquie
Adresse électronique: rvccr@rvccr.cz
Téléphone: +420 225131732
Adresse internet: https://www.rvccr.cz/
Rôles de cette organisation
Acheteur
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: Úrad pro ochranu hospodárské souteže
Numéro d’enregistrement: 65349423
Adresse postale: trída Kpt. Jaroše 7  
Ville: Brno
Code postal: 60455
Subdivision pays (NUTS): Jihomoravský kraj (CZ064)
Pays: Tchéquie
Adresse électronique: posta@uohs.cz
Téléphone: +420 542167111
Adresse internet: https://www.uohs.cz
Rôles de cette organisation
Organisation chargée des procédures de recours
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
8.1.
ORG-0003
Nom officiel: SMP Vodohospodárské stavby a.s.
Taille de l’opérateur économique: sme
Numéro d’enregistrement: 11637471
Adresse postale: Vyskocilova 1566  
Ville: Praha - Michle
Code postal: 14000
Subdivision pays (NUTS): Hlavní mesto Praha (CZ010)
Pays: Tchéquie
Adresse électronique: info@prumstav.cz
Téléphone: +420 244096111
Rôles de cette organisation
Soumissionnaire
Lauréat de ces lotsLOT-0001
8.1.
ORG-0004
Nom officiel: Metrostav DIZ s.r.o.
Taille de l’opérateur économique: sme
Numéro d’enregistrement: 25021915
Adresse postale: Koželužská 2450  
Ville: Praha - Liben
Code postal: 18000
Subdivision pays (NUTS): Hlavní mesto Praha (CZ010)
Pays: Tchéquie
Adresse électronique: info@metrostavdiz.cz
Téléphone: +420 266019211
Adresse internet: https://metrostavdiz.cz/
Rôles de cette organisation
Soumissionnaire
Lauréat de ces lotsLOT-0002
8.1.
ORG-0005
Nom officiel: JUDr. Jindrich Vítek, advokát
Numéro d’enregistrement: 63622777
Adresse postale: Šafaríkova 201  
Ville: Praha - Vinohrady
Code postal: 12000
Pays: Tchéquie
Adresse électronique: konecna@akegv.cz
Téléphone: +420 222101591
Rôles de cette organisation
Prestataire de services de passation de marché
8.1.
ORG-0006
Nom officiel: Zakládání staveb,a.s.
Taille de l’opérateur économique: sme
Numéro d’enregistrement: 49241567
Adresse postale: Dobronická 1371  
Ville: Praha - Kunratice
Code postal: 14800
Subdivision pays (NUTS): Hlavní mesto Praha (CZ010)
Pays: Tchéquie
Adresse électronique: info@zakladani.cz
Téléphone: +420 244004111
Adresse internet: https://www.zakladani.cz/cs/
Rôles de cette organisation
Sous-traitant
11. Informations relatives ŕ l’avis
11.1.
Informations relatives ŕ l’avis
Identifiant/version de l’avis: d164e288-32f6-4024-8ee6-8887de6eabf3 - 01
Type de formulaire: Résultats
Type d’avis: Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis: 08/02/2024 15:47:20 (UTC+1)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: tchčque
11.2.
Informations relatives ŕ la publication
Numéro de publication de l’avis: 87541-2024
Numéro de publication au JO S: 30/2024
Date de publication: 12/02/2024

 
 
C L A S S E    C P V
45000000 - Travaux de construction