Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 28/02/2024
Date de péremption : 01/04/2024
Type de procédure :
Type de document : Avis de préinformation avec mise en concurrence
TCHČQUE, RÉPUBLIQUE
appel-offre

Tchéquie : Travaux de construction : Výstavba chrán'?ného bydlení v Nové Pace : stavební práce

2024/S 2024-123877  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
123877-2024 - Mise en concurrence
Tchéquie – Travaux de construction – Výstavba chráneného bydlení v Nové Pace – stavební práce
OJ S 42/2024 28/02/2024
Avis de marché ou de concession – régime ordinaire - Avis de changement
Marché de travaux

   1.  Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: Královéhradecký kraj
Forme juridique de l’acheteur: Autorité régionale
Activité du pouvoir adjudicateur: Services d’administration générale

   2.  Procédure
2.1.
Procédure
Titre: Výstavba chráneného bydlení v Nové Pace – stavební práce
Description: Predmet díla zahrnuje kompletní provedení stavebních, bouracích a ostatních prací všech objektu chráneného bydlení v Nové Pace v rozsahu a specifikaci dané projektovou dokumentací ve stupni Dokumentace pro provádení stavby (dále i DPS) zpracované spolecností NEUHAUSEL HUNAL s.r.o., Revolucní 1546/24, 110 00 Praha 1, ICO 089 99 716, HIP Ing. Arch. Matej Hunal z 08/2023, dále projektovou dokumentací bouracích prací (DBP) zpracované spolecností NEUHAUSEL HUNAL s.r.o., Revolucní 1546/24, 110 00 Praha 1, ICO 089 99 716, HIP Ing. Arch. Matej Hunal z 06/2022, dále projektovou dokumentací odstranení studny (DOS) zpracované spolecností NEUHAUSEL HUNAL s.r.o., Revolucní 1546/24, 110 00 Praha 1, ICO 089 99 716, HIP Ing. Arch. Matej Hunal z 06/2022, dále pak i v souladu s podmínkami uvedenými ve stavebním povolení stavby – ROZHODNUTÍ c.j. MUNP/2023/9916/SÚ/PJ, Spis: 2023/5123/SÚ/PJ, nabytí právní moci ze dne 17.08.2023, dále v souladu s podmínkami uvedenými v ROZHODNUTÍ Odstranení stavby kopané studny Nová Paka c.j.: MUNP/2022/14410/ŽP/LJ, Spis.zn.: 2022/13188/ŽP/LJ ze dne 21.09.2022, dále v souladu s podmínkami uvedenými v ROZHODNUTÍ Odstranení stavby objektu puvodních jeslí Nová Paka, Na Vyšehrade c.p. 1205, c.j.: MUNP/2022/20002/SÚ/PJ, Spis: 2022/16795/SÚ/PJ, nabytí právní moci ze dne 28.12.2022. Soucástí predmetu díla je rovnež provedení stavební pripravenosti a zajištení spolupráce s dodavateli vybavení objektu, tj. dodávkami volného nábytku, volné elektroniky a volných svítidel apod. v rozsahu a specifikaci dané projektovou dokumentací ve stupni DPS cást D.1.5. Vnitrní vybavení, Interiér, D.1.5.7.3. Vybavení – volne stojící nábytek, D.1.5.7.4. Vybavení – volne stojící elektronika, D.1.5.7.5. Vybavení – volne stojící svítidla, zpracované spolecností NEUHAUSEL HUNAL s.r.o., Revolucní 1546/24, 110 00 Praha 1, ICO 089 99 716, HIP Ing. Arch. Matej Hunal z 10/2023. Dále pak je soucástí predmetu díla i zajištení kolaudacního rízení vcetne získání kolaudacního souhlasu (rozhodnutí) s užíváním stavby, komunikace a koordinace stavební cinnosti se spolecností CEZ Distribuce, Vodohospodárská a obchodní spolecnost, a.s. Jicín, prípadne i dalších souvisejících organizací týkající se pripojení a zajištení pripojení všech objektu Chráneného bydlení.
Identifiant de la procédure: acb1c072-c2cd-4175-89de-ebd7485c5d11
Avis précédent: 771787-2023
Identifiant interne: CIRI/2023/569
Type de procédure: Ouverte
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45000000 Travaux de construction
Nomenclature supplémentaire (cpv): 45110000 Travaux de démolition de bâtiments et travaux de terrassement, 45233000 Travaux de construction, de fondation et de revętement d'autoroutes, de routes
2.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Královéhradecký kraj (CZ052)
Pays: Tchéquie
Informations complémentaires: Obecným místem plnení je Královéhradecký kraj. Místem plnení verejné zakázky jsou pozemky parc. c. 3276/3, 3276/15, 3271/3 v k.ú. Nová Paka, ul. Na Vyšehrade 1205, 509 01 Nová Paka, a další pozemky dotcené stavbou dle projektové dokumentace.
2.1.3.
Valeur
Valeur estimée hors TVA: 71 596 148,90 CZK
2.1.4.
Informations générales
Base juridique:
Directive 2014/24/UE
32014L0024 - Smernice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání verejných zakázek a o zrušení smernice 2004/18/ES
134/2016 Sb. - Zákon o zadávání verejných zakázek
2.1.6.
Motifs d’exclusion:
Situation analogue ŕ la faillite prévue dans la législation nationaleDuvody pro vyloucení dle zákona c. 134/2016 Sb., o zadávání verejných zakázek.

   5.  Lot
5.1.
Lot: LOT-0001
Titre: Výstavba chráneného bydlení v Nové Pace – stavební práce
Description: Predmet díla zahrnuje kompletní provedení stavebních, bouracích a ostatních prací všech objektu chráneného bydlení v Nové Pace v rozsahu a specifikaci dané projektovou dokumentací ve stupni Dokumentace pro provádení stavby (dále i DPS) zpracované spolecností NEUHAUSEL HUNAL s.r.o., Revolucní 1546/24, 110 00 Praha 1, ICO 089 99 716, HIP Ing. Arch. Matej Hunal z 08/2023, dále projektovou dokumentací bouracích prací (DBP) zpracované spolecností NEUHAUSEL HUNAL s.r.o., Revolucní 1546/24, 110 00 Praha 1, ICO 089 99 716, HIP Ing. Arch. Matej Hunal z 06/2022, dále projektovou dokumentací odstranení studny (DOS) zpracované spolecností NEUHAUSEL HUNAL s.r.o., Revolucní 1546/24, 110 00 Praha 1, ICO 089 99 716, HIP Ing. Arch. Matej Hunal z 06/2022, dále pak i v souladu s podmínkami uvedenými ve stavebním povolení stavby – ROZHODNUTÍ c.j. MUNP/2023/9916/SÚ/PJ, Spis: 2023/5123/SÚ/PJ, nabytí právní moci ze dne 17.08.2023, dále v souladu s podmínkami uvedenými v ROZHODNUTÍ Odstranení stavby kopané studny Nová Paka c.j.: MUNP/2022/14410/ŽP/LJ, Spis.zn.: 2022/13188/ŽP/LJ ze dne 21.09.2022, dále v souladu s podmínkami uvedenými v ROZHODNUTÍ Odstranení stavby objektu puvodních jeslí Nová Paka, Na Vyšehrade c.p. 1205, c.j.: MUNP/2022/20002/SÚ/PJ, Spis: 2022/16795/SÚ/PJ, nabytí právní moci ze dne 28.12.2022. Soucástí predmetu díla je rovnež provedení stavební pripravenosti a zajištení spolupráce s dodavateli vybavení objektu, tj. dodávkami volného nábytku, volné elektroniky a volných svítidel apod. v rozsahu a specifikaci dané projektovou dokumentací ve stupni DPS cást D.1.5. Vnitrní vybavení, Interiér, D.1.5.7.3. Vybavení – volne stojící nábytek, D.1.5.7.4. Vybavení – volne stojící elektronika, D.1.5.7.5. Vybavení – volne stojící svítidla, zpracované spolecností NEUHAUSEL HUNAL s.r.o., Revolucní 1546/24, 110 00 Praha 1, ICO 089 99 716, HIP Ing. Arch. Matej Hunal z 10/2023. Dále pak je soucástí predmetu díla i zajištení kolaudacního rízení vcetne získání kolaudacního souhlasu (rozhodnutí) s užíváním stavby, komunikace a koordinace stavební cinnosti se spolecností CEZ Distribuce, Vodohospodárská a obchodní spolecnost, a.s. Jicín, prípadne i dalších souvisejících organizací týkající se pripojení a zajištení pripojení všech objektu Chráneného bydlení.
Identifiant interne: 1
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45110000 Travaux de démolition de bâtiments et travaux de terrassement
Nomenclature supplémentaire (cpv): 45233000 Travaux de construction, de fondation et de revętement d'autoroutes, de routes, 45000000 Travaux de construction
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Královéhradecký kraj (CZ052)
Pays: Tchéquie
Informations complémentaires: Obecným místem plnení je Královéhradecký kraj. Místem plnení verejné zakázky jsou pozemky parc. c. 3276/3, 3276/15, 3271/3 v k.ú. Nová Paka, ul. Na Vyšehrade 1205, 509 01 Nová Paka, a další pozemky dotcené stavbou dle projektové dokumentace.
5.1.3.
Durée estimée
Date de début: 15/04/2024
Durée: 68 Semaine
5.1.5.
Valeur
Valeur estimée hors TVA: 71 596 148,90 CZK
5.1.6.
Informations générales
Participation réservée: La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE
Le marché relčve de l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché en question convient aussi aux petites et moyennes entreprises (PME)
5.1.7.
Marché public stratégique
Objectif du marché public stratégique: Réalisation d’objectifs sociaux
Description: Exkurze pro studenty technických oboru stredních odborných škol
Objectif du marché public stratégique: Réduction des incidences sur l’environnement
Description: Princip DNSH: 70 % (hmotnostních) nikoli nebezpecného stavebního a demolicního odpadu (s výjimkou v prírode se vyskytujících materiálu uvedených v kategorii 17 5 04 na evropském seznamu odpadu stanoveném rozhodnutím Komise 2000/532/ES) vzniklého na staveništi bude pripraveno k opetovnému použití, recyklaci a k jiným druhum materiálového využití, vcetne zásypu, pri nichž jsou materiály nahrazeny odpadem.
Méthode utilisée pour réduire l’incidence environnementale: La transition vers une économie circulaire
Objectif social promu: Autre
5.1.9.
Critčres de sélection
Critčre:
Type: Aptitude ŕ exercer l’activité professionnelle
Description: 1. Dodavatel prokazuje splnení profesní zpusobilosti ve vztahu k Ceské republice predložením výpisu z obchodního rejstríku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní predpis zápis do takové evidence vyžaduje.
   2.  Zadavatel dále požaduje predložení dokladu, že je dodavatel odborne zpusobilý nebo disponuje osobou, jejímž prostrednictvím odbornou zpusobilost zabezpecuje, k výkonu cinnosti ve výstavbe v rozsahu predmetu verejné zakázky a ve smyslu zákona c. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektu a o výkonu povolání autorizovaných inženýru a techniku cinných ve výstavbe, v úcinném znení. Zadavatel požaduje autorizaci v oboru pozemní stavby ci v rozsahu tuto zpusobilost plne pokrývajícím.
Utilisation de ce critčre: Utilisé

Critčre:
Type: Capacité technique et professionnelle
Description: Seznam stavebních prací poskytnutých za posledních pet (5) let pred zahájením zadávacího rízení vcetne osvedcení objednatele o rádném poskytnutí a dokoncení nejvýznamnejších z techto prací. Ze seznamu stavebních prací musí vyplývat realizace alespon trí (3) zakázek na stavební práce, jejichž predmetem byla prevážne výstavba nebo rekonstrukce budov obcanské výstavby nebo budov pro bydlení, pricemž hodnota každé ze zakázek byla alespon 25.000.000,00 Kc bez DPH.
Utilisation de ce critčre: Utilisé

Critčre:
Type: Capacité technique et professionnelle
Description: Seznam techniku, kterí se budou podílet na plnení verejné zakázky. Ze seznamu musí vyplývat, že úcastník má k dispozici tým odborníku sestávající z následujících osob: stavbyvedoucí: - požadovaná autorizace ve smyslu autorizacního zákona – autorizovaný inženýr, technik nebo stavitel v oboru pozemní stavby; - praxe v oboru pozemní stavby pri rízení stavebních prací alespon pet (5) let; - úcast v obdobné funkci nejméne na 1 stavbe v posledních peti (5) letech pred zahájením zadávacího rízení – rízení stavebních prací pri provádení stavebních prací na novostavbe nebo rekonstrukci budovy obcanské výstavby nebo budovy pro bydlení, o financním objemu minimálne 25.000.000,00 Kc bez DPH.
Utilisation de ce critčre: Utilisé

Critčre:
Type: Capacité économique et financičre
Utilisation de ce critčre: Non utilisé
5.1.10.
Critčres d’attribution
Critčre:
Type: Prix
Nom: Nejnižší nabídková cena
Description: Predmetem hodnocení je vždy celková cena plnení v korunách ceských (CZK) bez dane z pridané hodnoty (DPH) uvedená v krycím listu nabídky. Nabídky budou podle hodnotícího kritéria hodnoceny tak, že budou serazeny podle výše nabídkové ceny od nejnižší po nejvyšší. Jako nejvýhodnejší bude hodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. V prípade shody hodnoty hodnoticích kritérií u nabídek, které by byly podle hodnoticího kritéria hodnoceny jako nejvýhodnejší, bude jako ekonomicky nejvýhodnejší hodnocena nabídka vzešlá z náhodného losování mezi dotcenými úcastníky. Dotcení úcastníci mají právo být losování prítomni. O konání losování budou dotcení úcastníci zadavatelem informování v dostatecném predstihu.
5.1.11.
Documents de marché
Adresse des documents de marché: https://zakazky.cenakhk.cz/contract_display_10488.html
5.1.12.
Conditions du marché public
Conditions de présentation:
Présentation par voie électronique: Requise
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent ętre présentées: tchčque
Catalogue électronique: Non autorisée
Variantes: Non autorisée
Date limite de réception des offres: 01/04/2024 14:00:00 (UTC+1)
Informations relatives ŕ l’ouverture publique:
Date d'ouverture: 01/04/2024 14:00:00 (UTC+1)
Lieu: Otevírání nabídek bude probíhat v souladu s § 109 ZZVZ.
Conditions du marché:
Facturation en ligne: Requise
Montage financier: Predmet verejné zakázky je soucástí projektu s názvem „Výstavba chráneného bydlení v Nové Pace“, který je predmetem žádosti o podporu z Národního plánu obnovy
Informations relatives aux délais de recours: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné dorucit do 15 dnu ode dne, kdy se stežovatel dozvedel o domnelém porušení zákona Zadavatelem, nejpozdeji však do uzavrení smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutež o návrh považuje po výberu návrhu za ukoncenou. Námitky proti úkonum oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uverejnit ci odeslat stežovateli, musí být doruceny Zadavateli do 15 dnu od jejich uverejnení ci dorucení stežovateli. Pokud je v zadávacím rízení stanovena lhuta pro podání žádostí o úcast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doruceny Zadavateli nejpozdeji do skoncení této lhuty. Pokud je v zadávacím rízení stanovena lhuta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávacím podmínkám doruceny Zadavateli nejpozdeji do skoncení této lhuty. Námitky proti obsahu výzvy k podání nabídek v dynamickém nákupním systému nebo pri zadávání verejné zakázky na základe rámcové dohody musí být zadavateli doruceny nejpozdeji do konce lhuty pro podání nabídek. V souteži o návrh musí být námitky proti soutežním podmínkám doruceny nejpozdeji do konce lhuty pro podání návrhu. Zadavatel muže v zadávací dokumentaci nebo soutežních podmínkách stanovit, že námitky podle § 242 odst. 3 nebo 4 zákona lze podat nejpozdeji 72 hodin pred skoncením lhut podle § 242 odst. 3 nebo 4 zákona. Námitky proti dobrovolnému oznámení o zámeru uzavrít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doruceny Zadavateli do 30 dnu od uverejnení tohoto oznámení. Zadavatel je povinen námitky vyrídit do 15 dnu. Návrh je nutné dorucit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnu ode dne, v nemž stežovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnu od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl. Po uzavrení smlouvy na verejnou zakázku ci rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnení smlouvy, a to i bez predchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnení smlouvy dorucí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 mesíce ode dne, kdy Zadavatel uverejnil oznámení o uzavrení smlouvy zpusobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením duvodu pro zadání verejné zakázky bez uverejnení oznámení o zahájení zadávacího rízení, predbežného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním rízení, nejpozdeji však do 6 mesícu od uzavrení této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnení smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona dorucí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 mesíce ode dne, kdy Zadavatel uverejnil oznámení o uzavrení smlouvy na základe rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavrení smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozdeji však do 6 mesícu od uzavrení této smlouvy. Ve lhute pro dorucení návrhu je navrhovatel povinen složit na úcet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnení verejné zakázky nebo za dobu prvních ctyr let plnení v prípade smluv na dobu neurcitou, nejméne však ve výši 50 000 Kc, nejvýše ve výši 10 000 000 Kc. V prípade, že navrhovatel nemuže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kc. V prípade návrhu na uložení zákazu plnení smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kc. Jde-li o rízení o prezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhute pro dorucení návrhu složit na úcet ÚOHS kauci ve výši 1 % z predpokládané hodnoty koncese uverejnené ve Vestníku verejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméne však ve výši 50 000 Kc, nejvýše ve výši 10 000 000 Kc. V prípade, že Zadavatel neuverejní ve Vestníku verejných zakázek nebo na profilu Zadavatele predpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kc. V prípade návrhu na uložení zákazu plnení koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kc.
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le systčme d’acquisition dynamique: Pas de systčme d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Úrad pro ochranu hospodárské souteže
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Úrad pro ochranu hospodárské souteže

   8.  Organisations
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: Centrum investic, rozvoje a inovací
Numéro d’enregistrement: 71218840
Adresse postale: Soukenická 54  
Ville: Hradec Králové
Code postal: 50003
Subdivision pays (NUTS): Královéhradecký kraj (CZ052)
Pays: Tchéquie
Adresse électronique: matouskova@cirihk.cz
Téléphone: +420 727977328
Adresse internet: https://cirihk.cz/
Rôles de cette organisation
Prestataire de services de passation de marché
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: Úrad pro ochranu hospodárské souteže
Numéro d’enregistrement: 65349423
Adresse postale: trída Kpt. Jaroše 7  
Ville: Brno
Code postal: 60455
Subdivision pays (NUTS): Jihomoravský kraj (CZ064)
Pays: Tchéquie
Adresse électronique: posta@uohs.cz
Téléphone: +420 542167111
Adresse internet: https://www.uohs.cz
Rôles de cette organisation
Organisation chargée des procédures de recours
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
8.1.
ORG-0003
Nom officiel: Královéhradecký kraj
Numéro d’enregistrement: 70889546
Adresse postale: Pivovarské námestí 1245  
Ville: Hradec Králové
Code postal: 50003
Subdivision pays (NUTS): Královéhradecký kraj (CZ052)
Pays: Tchéquie
Adresse électronique: vz@cirihk.cz
Téléphone: +420 727977328
Rôles de cette organisation
Acheteur
10. Modification
Version de l’avis antérieur ŕ modifier: 90300-2024
Principale raison de la modification: Mise ŕ jour d’informations
Description: Zmena termínu konce lhuty pro podání nabídek v rámci VDZ c. 9 ze dne 27.
   2.  2024 z puvodního termínu 25.1.2024 na
   1. 4.2024.
10.1.
Modification
Identifiant de la section: LOT-0001
Description des modifications: Zmena termínu konce lhuty pro podání nabídek v rámci VDZ c. 9 ze dne 27.
   2.  2024 z puvodního termínu 25.1.2024 na
   1. 4.2024.
Les documents de marché ont été modifiés le: 27/02/2024
11. Informations relatives ŕ l’avis
11.1.
Informations relatives ŕ l’avis
Identifiant/version de l’avis: 3cccbffe-1b56-4e9a-acbd-38f9c55f86f7 - 01
Type de formulaire: Mise en concurrence
Type d’avis: Avis de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis: 27/02/2024 15:04:40 (UTC+1)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: tchčque
11.2.
Informations relatives ŕ la publication
Numéro de publication de l’avis: 123877-2024
Numéro de publication au JO S: 42/2024
Date de publication: 28/02/2024

 
 
C L A S S E    C P V
45000000 - Travaux de construction